Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Actilyse®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Boehringer Ingelheim

Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
(Färglös till svagt gult pulver)

Selektivt trombolytiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AD02
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Aktiv substans: alteplas Tillsatsämnen: L-arginin, fosforsyra, Polysorbat 80, vatten

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Alteplas är ett trombolytiskt medel, dvs löser upp blodproppar. Lösningen har inte frätande eller toxiska egenskaper. Inga lokalirriterande eller sensibiliserande effekter har framkommit.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill kan sköljas bort med vatten (ev med rengöringsmedel).

Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1989:2 "RISKAVFALL").

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med varmt vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast med vatten med öppna ögon under flera minuter.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare. Efter nedsväljningska läkare kontaktas om symtomen kvarstår.

VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2006-06-09