Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ringer-Acetat Braun

B. Braun

Infusionsvätska, lösning
(klar, ofärgad)

Hydreringslösning

ATC-kod: B05BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från B. Braun omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-21.

Indikationer

 • Vätske- och elektrolytersättning vid tillstånd med orubbad syra-basbalans eller lindrig acidos.

 • Isoton och hypoton dehydrering.

 • Kortvarig intravaskulär volymersättning.

 • Vehikellösning för elektrolytkoncentrat och blandbara läkemedel.

Kontraindikationer

Ringer-Acetat Braun får inte administreras vid följande tillstånd:

 • hyperhydreringstillstånd

 • hyperkalemi

 • akut kongestiv hjärtsvikt

 • svår njursvikt med oliguri eller anuri.

 • hypervolemi

Dosering

Vätske- och elektrolytersättning och behandling av dehydrering

Doseringen av Ringer-Acetat Braun beror på patientens vätske- och elektrolytbehov, ålder, kroppsvikt, kliniska tillstånd och fysiologiska (syra-bas) status. Vätskebalans, elektrolyter i serum och syra-basbalans skall kontrolleras före och under administrering (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner, Graviditet och Biverkningar).


Kontroll av serumnatrium är särskilt viktigt för hypotona vätskor.


Ringer-Acetat Braun osmolaritet: 277 mOsm/l.


Vuxna


Maximal dygnsdos

Dygnsdosen ska inte överskrida 40 ml per kg kroppsvikt och dygn vid rutinmässig underhållsbehandling.


Ytterligare förluster (t.ex. på grund av feber, diarré, kräkningar) ska ersättas i enlighet med volym och komposition av de förlorade vätskorna.


Vid dehydrering kan det vara nödvändigt att överskrida dosen 40 ml/kg kroppsvikt per dygn. Dosen ska beräknas på basen av dehydreringens svårighetsgrad och patientens kliniska tillstånd.


Maximal infusionshastighet

Infusionshastigheten ska inte överstiga 5 ml per kg kroppsvikt och timme, vilket motsvarar 1,7 droppar per kg kroppsvikt och minut.


Äldre patienter

Se avsnitt Varningar och försiktighet.


Pediatrisk population


Maximal dygnsdos

Följande dygnsdoser ska inte överskridas vid rutinmässig underhållsbehandling.

Ålder

Doser (ml/kg kroppsvikt/dygn)

Första levnadsmånaden

160

Från andra levnadsmånaden

150

1–2 år

120

3–5 år

100

6–12 år

80

13–18 år

70

Ytterligare förluster (t.ex. på grund av feber, diarré, kräkningar) ska ersättas i enlighet med volym och komposition av de förlorade vätskorna.


Vid dehydrering kan det vara nödvändigt att överskrida den ovan nämnda dosen. Dosen ska beräknas på basen av dehydreringens svårighetsgrad och patientens kliniska tillstånd.


Infusionshastighet

Infusionshastigheten anpassas till patientens kliniska tillstånd. Normalt bör dosen (vid underhållsbehandling) inte överskrida:

Kroppsvikt

ml/timme

0–10 kg

4 ml/kg kroppsvikt/timme

10–20 kg

40 ml/timme + ytterligare 2 ml/kg kroppsvikt/timme för den del av vikten som överstiger 10 kg

>20 kg

60 ml/timme + ytterligare 1 ml/kg kroppsvikt/timme för den del av vikten som överstiger 20 kg

Kortvarig intravaskulär volymersättning

Doseringen beräknas på basen av patientens kliniska tillstånd. Därför kan ingen maximal dygnsdos anges.


Användning som vehikellösning

Om läkemedlet används som vehikellösning beror doseringen och användningstiden på instruktionerna som angivits för det läkemedel som ska lösas upp eller spädas ut.


Administreringssätt

Intravenös infusion.


I situationer där behandling av akut hypovolemi kräver tillförsel av lösningen via snabb tryckinfusion måste särskild noggrannhet iakttas vid avlägsnandet av luft från behållaren och infusionsaggregatet innan infusionen startas (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering) eftersom det annars finns risk för luftemboli under infusionen.

Varningar och försiktighet

Ringer-Acetat Braun får endast ges med särskild försiktighet vid följande tillstånd:

 • hyperton dehydrering

 • hypernatremi

 • hyperkloremi

 • rubbningar vid vilka begränsat intag av natrium och vätska är indicerat såsom hjärtsvikt, generaliserat ödem, lungödem, hypertoni, preeklampsi, njursvikt eller aldosteronism

 • rubbningar som ofta är förknippade med hyperkalemi, t.ex. Addisons sjukdom eller sickelcellanemi

 • samtidig användning av läkemedel som ökar kaliumhalten i serum (se avsnitt Interaktioner)

 • rubbningar vid vilka begränsat intag av kalcium är indicerat, såsom sarkoidos.

Infusion av stora volymer måste ges under särskild uppsikt hos patienter med hjärt- eller lungsvikt och hos patienter med icke-osmotisk vasopressinfrisättning (inklusive SIADH) på grund av risken för sjukhusförvärvad hyponatremi (se nedan).


Hyponatremi

Behandling med intravenösa vätskor som har lägre natriumkoncentration än patientens serumnatrium kan orsaka hyponatremi (se avsnitt Dosering). Barn, patienter med reducerad cerebral kontroll, patienter med icke-osmotiskt betingad vasopressin-frisättning (t.ex. vid akut sjukdom, trauma, post-operativ stress, sjukdomar i centrala nervsystemet) och patienter behandlade med vasopressin-agonist eller annat läkemedel som kan sänka serumnatrium (se avsnitt Interaktioner) löper särskild risk för akut hyponatremi. Akut hyponatremi kan leda till akut hjärnödem och livshotande hjärnskada.


Noggrannhet ska iakttas för att förhindra extravasering under den intravenösa infusionen eftersom kalcium i det extravasala rummet kan orsaka lokala reaktioner och t.o.m. nekros.


Ringer-Acetat Braun får endast administreras med särskild försiktighet vid ökade halter av acetat i serum eller vid tillstånd där förmågan att utnyttja metaboliserbara anjoner är försvagad (t.ex. svår leverinsufficiens).


Klinisk övervakning vid administrering av denna lösning ska alltid omfatta kontroll av serumelektrolyter, vätskebalans och syra-basbalans.


En för snabb korrigering av natriumhalten i serum ska undvikas hos patienter med mild eller måttlig elektrolytbrist eftersom en snabb ökning av natriumhalten i serum i sällsynta fall kan leda till skadliga osmotiska effekter, t.ex. osmotiskt demyeliniseringssyndrom.


Ringer-Acetat Braun får inte administreras via samma infusionsset som en samtidig blodtransfusion p.g.a. risk för blodkoagel.


Äldre patienter

Eftersom äldre patienter har ökad risk för hjärtinsufficiens och njursvikt, ska de övervakas noggrant under behandlingen. Doseringen ska justeras noggrant för att undvika kardiocirkulatoriska- och njurrelaterade komplikationer orsakade av hypervolemi.


Pediatrisk population

Pediatriska patienter som får intravenös vätsketerapi ska noggrant övervakas eftersom dessa patienter kan ha nedsatt förmåga att reglera vätskor och elektrolyter. Man bör försäkra att patienten har adekvat urinutsöndring. Noggrann övervakning av vätskebalans samt elektrolytkoncentration i plasma och urin är nödvändigt.


Användning som vehikellösning

Om lösningen används som vehikellösning ska man ta i beaktande säkerhetsinformationen för tillsatsen som tillhandahålls av respektive tillverkare.

Interaktioner

Läkemedel som interagerar med natrium

Samtidig användning av läkemedel som kvarhåller natrium (t.ex. kortikosteroider) kan leda till ödem.


Läkemedel som interagerar med kalium

Kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-antagonister, ciklosporin, takrolimus eller suxameton kan öka kaliumhalten i serum. Samtidig administrering av lösningar som innehåller kalium och dessa läkemedel kan leda till svår hyperkalemi, som i sin tur kan leda till hjärtarytmi.


Läkemedel som interagerar med kalcium

 • Administrering av kalcium kan förstärka de inotropa och toxiska effekterna av hjärtglykosider. Kalcium kan särskilt efter intravenös administrering orsaka hjärtarytmier hos patienter som behandlas med digitalis.

 • Vitamin D kan orsaka hyperkalcemi.

Läkemedel som kan öka risken för hyponatremi

Läkemedel som kan sänka serumnatrium kan öka risken för förvärvad hyponatremi efter behandling med intravenösa vätskor som är olämpligt balanserade i relation till patentens behov avseende vätskevolym och natriuminnehåll (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet, Graviditet och Biverkningar). Exempel är diuretika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), antipsykotika, selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI), opioider, antiepileptika, oxytocin och kemoterapi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Det finns inga eller begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användning av natriumklorid, kaliumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid och natriumacetat i gravida kvinnor.


Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


När Ringer-Acetat Braun ges till gravida kvinnor under förlossning, särskilt vid samtidig administrering av oxytocin, kan det finnas en ökad risk för hyponatremi (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner och Biverkningar).


Ringer-Acetat Braun kan ges till gravida och ammande kvinnor men bör användas med försiktighet vid preeklampsi (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Det finns inga kända risker vid användning under amning.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data, men läkemedlet förväntas inte ge några negativa effekter.

Trafik

Ringer-Acetat Braun har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Lista över biverkningar i tabellform

Organsystemklass

Biverkningar (MedDRA term)

Frekvens

Metabolism och nutrition

Hyponatremi

Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Hyponatremisk encefalopati

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Biverkningar relaterade till administreringssättet, såsom feber, infektion vid injektionsstället, lokal smärta eller reaktion, venirritation, ventrombos eller flebit som börjar vid injektionsstället och extravasation kan förekomma. Biverkningar kan även bero på läkemedel som möjligen tillsatts i lösningen, och då beror sannolikheten för biverkningar på vilket läkemedel som tillsatts.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Överdosering kan framkalla hyperhydrering med spänd hud, venstas, ödem (möjligen även lung- eller hjärnödem), rubbad elektrolytbalans och syra-basbalans liksom hyperosmolaritet i serum.


Behandling

Avbrytande av infusionen, administrering av diuretika under frekvent övervakning av elektrolytbalans i serum och vätskebalans, korrigering av elektrolytbalansen och syra-basbalansen.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Ringer-Acetat Braun har ungefär samma elektrolytsammansättning som den extracellulära vätskan. Produkten används för korrigering av rubbningar i serumelektrolytbalansen och syra-basbalansen. Elektrolyter ges för att erhålla eller bibehålla normala osmotiska förhållanden i såväl det extracellulära som det intracellulära rummet.


Acetat oxideras och har en svagt alkaliniserande effekt. Eftersom Ringer-Acetat Braun innehåller acetat som metaboliserbar anjon är Ringer-Acetat Braun särskilt lämpligt för patienter med acidostendens.

Farmakokinetik

Absorption

Eftersom lösningen administreras intravenöst är biotillgängligheten av lösningens innehållsämnen 100 %.


Distribution

Administrering av Ringer-Acetat Braun ger omedelbar påfyllning av det interstitiella rummet, som utgör ca 2/3 av det extracellulära rummet. Endast 1/3 av den administrerade volymen stannar i det intravaskulära rummet. Vätskan har således en kortvarig hemodynamisk effekt.


Elektrolyterna transporteras vidare till respektive elektrolytpool i kroppen.


Metabolism

Acetat omvandlas till koldioxid och vatten.


Natrium, kalium, kalcium, magnesium och klorid metaboliseras inte i strikt bemärkelse.


Eliminering

Elektrolyterna utsöndras huvudsakligen via urinen men i små mängder även via huden och mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska studier har inte utförts med Ringer-Acetat Braun.

Innehåll

1000 ml lösning innehåller: Natriumklorid 5,80 g, kaliumklorid 0,298 g, kalciumkloriddihydrat 0,294 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,203 g, natriumacetattrihydrat 4,10 g, och vatten för injektionsvätskor.

Elektrolytkoncentrationer: Natrium 130 mmol/l, kalium 4 mmol/l, kalcium 2 mmol/l, magnesium 1 mmol/l, klorid 110 mmol/l, acetat 30 mmol/l.

Teoretisk osmolaritet: 277 mOsm/l.

Acidimetrisk titrering: <1 mmol/l.

pH: 5,0 - 7,5.

Blandbarhet

Ringer-Acetat Braun ska bara användas som vehikellösning då kompatibilitet med avsedd tillsats bekräftats i blandbarhetsstudier.


Kalcium- och magnesiumkatjoner kan bilda komplex med många substanser, vilket kan resultera i fällning.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet efter tillsatser:

Ur mikrobiologisk synvinkel ska produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 °C–8 °C, såvida inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Lösningen får användas endast om den är klar och färglös samt om behållaren och förslutningen är oskadade.


Behållaren är endast för engångsbruk. Behållaren med eventuellt överblivet innehåll ska kasseras efter bruk.


I situationer då man måste administrera lösningen snabbt via tryckinfusion från en plastbehållare med luft i, måste all luft först avlägsnas från behållaren och infusionsaggregatet innan infusionen startas (se avsnitt Dosering).

Innan detta läkemedel används tillsammans med andra lösningar via t.ex. en Y-anslutning måste blandbarheten med de andra lösningarna kontrolleras.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning (klar, ofärgad)
10 x 1000 milliliter flaska, 165:92, F
10 x 1000 milliliter påse, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av