Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

B. Braun

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
(klar, färglös)

Hydreringslösning med natrium och kalium

ATC-kod: B05BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från B. Braun omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-10.

Indikationer

Behandling vid dehydrering utan påtaglig elektrolytbrist.

Kontraindikationer

Uttalad hyperglykemi som inte svarar på insulindoser på upp till 6 enheter/timme.

Dosering

Doseringen justeras individuellt på grundval av patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd.


Vätskebalans, blodglukosnivå och elektrolyter i serum skall kontrolleras före och under administreringen (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner, Graviditet, och Biverkningar).


Vuxna:
500 - 2000 ml per dag intravenöst, i regel inte snabbare än 1000 ml på 2 timmar (7 ml/kg/timme).


Administreringssätt
Intravenös infusion.
Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 kan användas som tillsatsterapi med infusionskoncentrat samt som vehikel för läkemedel som administreras intravenöst. I undantagsfall kan produkten administreras subkutant med låg infusionstakt.

Varningar och försiktighet

Hyponatremi

Behandling med intravenösa vätskor som har lägre natriumkoncentration än patientens serumnatrium kan orsaka hyponatremi (se avsnitt Dosering). Barn, patienter med reducerad cerebral kontroll, patienter med icke-osmotiskt betingad vasopressin-frisättning (t.ex. vid akut sjukdom, trauma, post-operativ stress, sjukdomar i centrala nervsystemet) och patienter behandlade med vasopressin-agonist eller annat läkemedel som kan sänka serumnatrium (se avsnitt Interaktioner) löper särskild risk för akut hyponatremi. Akut hyponatremi kan leda till akut hjärnödem och livshotande hjärnskada.


Vätskan får endast ges med försiktighet vid diabetes, allvarlig hjärtsvikt och uttalat nedsatt njurfunktion (oliguri och anuri). Klinisk övervakning ska inbegripa regelbunden kontroll av serumelektrolyter och vattenbalans. Vid postoperativa och posttraumatiska tillstånd och vid nedsatt glukostolerans får produkten endast administreras under övervakning av blodsockerhalten. Särskild vikt ska läggas vid regelbunden kontroll av serumkalium.

Interaktioner

Kaliumsparande diuretika

Kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton) minskar den renala utsöndringen av kalium. Allvarlig hyperkalemi kan förekomma vid samtidig administrering med kaliumklorid. Kombination med kaliumsparande diuretika bör undvikas.


Läkemedel som kan öka risken för hyponatremi

Läkemedel som kan sänka serumnatrium kan öka risken för förvärvad hyponatremi efter behandling med intravenösa vätskor som är olämpligt balanserade i relation till patientens behov avseende vätskevolym och natriuminnehåll (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet, Graviditet, och Biverkningar). Exempel är diuretika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), antipsykotika, selektiva serotoninupptagshämmare (SSRI), opioider, antiepileptika, oxytocin och kemoterapi.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

När Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 ges till gravida kvinnor under förlossning, särskilt vid samtidig administrering av oxytocin, kan det finnas en ökad risk för hyponatremi (se avsnitt Varningar och försiktighet, Interaktioner and Biverkningar).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Se avsnitt Graviditet.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Mycket vanliga: ≥ 1/10

Vanliga: ≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanliga: ≥ 1/1 000, < 1/100

Sällsynta: ≥ 1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta: < 1/10 000

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

Tabell över biverkningar

Organsystemklass

Biverkning (MedDRA-term)

Frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Tromboflebit i perifera vener*

Vanliga

Metabolism och nutrition

Hyponatremi

Ingen känd

Centrala och perifera nervsystemet

Hyponatremisk encefalopati

Ingen känd

* Flera faktorer bidrar till tromboflebit, bl.a. infusionstiden, infusionstakten, vätskans pH-värde och osmolalitet, venkatetern och den enskilda patientens kärlretbarhet. Kaliumtillsats ökar kärlens retbarhet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom
Överdosering kan orsaka hyperhydrering med spänd hud, venstas, ödem - möjligen även lung- eller hjärnödem - rubbad syra-basbalans och hyperglykemi.


Behandling
Infusionen avbryts omedelbart. Administrering av diuretika under kontinuerlig övervakning av serumelektrolyter, korrigering av elektrolytbalansen och syra-basbalansen samt tillförsel av insulin vid behov.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data som är relevanta för förskrivaren utöver dem som redan anges i produktresuméns övriga punkter.

Innehåll

1000 ml vätska innehåller

Aktiva innehållsämnen:


Glukos (i form av glukosmonohydrat, 55,0 g)

50,0 g

Natriumklorid

2,3 g

Kaliumklorid


1,5 g

Elektrolytinnehåll:


Natrium

40 mmol/l

Kalium

20 mmol/l

Klorid

60 mmol/l

Kalorivärde

837 kJ (200 kcal)

Teoretisk osmolaritet

398 mOsm/l

pH

ca 4

Acidimetrisk titrering (till pH 7)

<0,5 mmol/l


Hjälpämnen: vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Endast sådana vätskor eller läkemedel som man vet är blandbara med produkten får tillsättas.
På grund av risken för pseudo-agglutination, ska denna vätska inte ges via samma infusionsaggregat som blod. Av samma skäl får inte erytrocytkoncentrat suspenderas i vätskan.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet i bruten förpackning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2-8 oC, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Endast klar lösning i oskadad förpackning får användas.


Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml (klar, färglös)
10 x 1000 milliliter flaska, 162:32, F

Hitta direkt i texten
Av