Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Magnevist®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml
Avregistreringsdatum: 2018-11-30 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös till svagt gul lösning)

Paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT)

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-24

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.
Kontrastförstärkning vid kranial och spinal magnetisk resonanstomografi.
Helkroppsundersökningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.


Magnevist är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m²) och/eller akut njurskada och för patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation och för nyfödda upp till 4 veckors ålder (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Detta läkemedel är endast avsett för intravenös administrering.


Allmän information
Normala säkerhetsrutiner för MRT (som t.ex. avlägsnande av ferro-magnetiska kärl-klämmor och hjärt-pacemaker) skall tillämpas.


Administrering
Dosen ges som långsam intravenös engångsinjektion (se Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering) och undersökningen kan påbörjas omedelbart efter injiceringen. I de fall det är möjligt bör intravenös tillförsel av kontrastmedlet ske med patienten i liggande ställning. Efter injektionen skall patienten hållas under uppsikt under åtminstone ½ timme då merparten av biverkningar inträffar inom denna tidsrymd. T1-viktade skanningsekvenser är särskilt lämpade för kontrastmedelsförstärkt undersökning.


Dosering
Kranial och spinal MRT
Vuxna och barn
I allmänhet är administrering av Magnevist 0,2 ml (0,1 mmol)/kg kroppsvikt tillräcklig dos för att ge god kontrastförstärkning för vuxna och barn.


Om stark misstanke på intrakranial eller intraspinal sjuklig förändring består trots att detta inte kunnat påvisas vid MRT undersökningen, kan det diagnostiska utbytet hos vuxna ökas genom ytterligare en undersökning inom 30 minuter med upprepad injektion av den ursprungliga dosen (0,2 ml Magnevist/kg kroppsvikt), eller 0,4 ml Magnevist/kg kroppsvikt.


Hos vuxna patienter med konstaterad eller starkt misstänkt intrakraniell eller intraspinal metastasering eller MS lesioner och där en så exakt kartläggning som möjligt av sjukdomsutredningen bedöms kliniskt viktig rekommenderas dosen 0,6 ml (0,3 mmol)/kg.


Maximal engångsdos: 0,6 ml (för vuxna) eller 0,4 ml (för barn) Magnevist/kg kroppsvikt.


Helkropps-MRT
Vuxna och barn (>2 år)
Generellt är en dos på 0,2 ml Magnevist/kg kroppsvikt tillräcklig för att ge en god kontrastförstärkning. I särskilda fall vid helkroppsundersökningar, t ex vid lesioner med dålig vaskularisering och/eller litet extracellulärt utrymme, kan till vuxna 0,4 ml (0,2 mmol)/kg kroppsvikt av Magnevist krävas för att ge tillräcklig kontrasteffekt, särskilt vid användning av något T1-viktade skanningsekvenser.


Maximal engångsdos: 0,6 ml (för vuxna) eller 0,4 ml (för barn) Magnevist/kg kroppsvikt.


Särskilda populationer
Nedsatt njurfunktion
Magnevist är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m²) och/eller akut njurskada och för patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation (se avsnitt Kontraindikationer). Magnevist ska endast användas efter noggrann risk/nytta-bedömning hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 30–59 ml/min/1,73 m²) och med en dos som inte överstiger 0,2 ml/kg kroppsvikt (se avsnitt Varningar och försiktighet). Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas, ska injektioner av Magnevist inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


Nyfödda barn upp till 4 veckors ålder, spädbarn upp till 1 års ålder och barn
Magnevist är kontraindicerat till nyfödda barn upp till 4 veckors ålder (se avsnitt Kontraindikationer).På grund av omogen njurfunktion hos spädbarn upp till 1 års ålder, ska Magnevist endast användas hos dessa patienter efter noggrant övervägande och med en dos som inte överstiger
0,2 ml/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas, ska injektioner av Magnevist inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.
Användning för helkropps-MRT rekommenderas inte till barn under 6 månaders ålder.
Erfarenheten av helkroppsundersökningar hos barn under 2 år är begränsad.
Hos barn under två år bör den erforderliga dosen administreras för hand och inte med autoinjektor för att undvika skada.


Äldre (65 år och äldre)
Ingen dosjustering anses nödvändig. Försiktighet ska iakttas hos äldre patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Patienter med nedsatt leverfunktion
Eftersom gadopentetat endast eliminieras i oförändrad form via njurarna, är dosjustering inte nödvändig hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Det finns inga data från patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se även avsnitt Farmakokinetiska egenskaper).

Varningar och försiktighet

Magnevist är ej avsett för intratekal användning.


Överkänslighet
För patienter med känd överkänslighet mot Magnevist krävs en särskilt noggrann risk-nytta bedömning.


Som med andra intravenösa kontrastmedel kan Magnevist associeras med anafylaktiska/överkänsliga eller andra idiosynkratiska reaktioner som karakteriseras av kardiovaskulära, respiratoriska eller kutana manifestationer och som sträcker sig till allvarliga reaktioner inklusive chock.

Risken for överkänslighetsreaktioner är större vid:

 • tidigare reaktion mot kontrastmedel

 • tidigare bronkialastma

 • tidigare allergier

Hos patienter med allergisk predisponering (särskilt vid ovan nämnda tillstånd) måste en noggrann risk/nyttabedömning göras innan användning av Magnevist. Hos patienter med allergisk predisponering kan profylaktisk behandling med antihistaminer och/eller glukokortikoider övervägas.

Merparten biverkningar inträffar inom 30 minuter men allergiska reaktioner kan emellertid i sällsynta fall fördröjas flera timmar eller upp till flera dagar efter administrering (se Biverkningar).


Det rekommenderas att patienten hålls under uppsikt efter undersökningen.
Beredskap för akuta situationer och läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner är nödvändigt.


Patienter som står på behandling med beta-blockerare och som får sådana reaktioner svarar inte alltid på behandling med beta-agonister.


Patienter med kardiovaskulär sjukdom är mer benägna att få en allvarlig eller till och med dödlig utgång av svåra överkänslighetsreaktioner.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Före administrering med Magnevist ska alla patienter undersökas avseende nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.


Fall av nefrogen systemisk fibros (NSF) har rapporterats i samband med användning av Magnevist och vissa andra kontrastmedel innehållande gadolinium hos patienter med akut eller kroniskt gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min/1,73 m²) och/eller akut njurskada. Magnevist är kontraindicerat för dessa patienter (se avsnitt Kontraindikationer). Patienter som genomgår levertransplantation löper en särskild risk, på grund av den höga förekomsten av akut njursvikt i denna grupp. Magnevist får därför inte användas till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation och till nyfödda (se avsnitt Kontraindikationer).


Risken för utveckling av NSF hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 30–59 ml/min/1,73 m²) är inte känd. Därför ska Magnevist endast användas efter noggrann risk/nytta-bedömning hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion.


Hemodialys strax efter administrering av Magnevist kan vara till nytta för att avlägsna Magnevist från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.


Eftersom gadopentetat utsöndras renalt, bör man hos patienter med nedsatt njurfunktion försäkra sig om att det gått tillräckligt med tid så att eliminering av kontrastmedlet kan ske innan Magnevist administreras på nytt. Eliminationshalveringstiden hos patienter med milt till måttligt nedsatt njurfunktion är 3 till 4 timmar. Eliminationshalveringstiden hos patienter med allvarlig nedsatt njurfunktion är i medeltal ca 11 timmar, och ca 75% av den administrerade dosen återfanns i urinen inom två dagar.


Gadopentetat kan elimineras från kroppen via hemodialys.
Efter 3 dialystillfällen om vardera 3 timmar, elimineras ca 97% av den administrerade dosen från kroppen, med ca 70% per dialystillfälle.
För patienter som redan får hemodialys när Magnevist administreras, bör hemodialys i direkt anslutning till administreringen av Magnevist övervägas för att påskynda elimineringen av kontrastmedlet.


Nyfödda och spädbarn
Magnevist är kontraindicerat för nyfödda barn upp till 4 veckors ålder (se avsnitt Kontraindikationer). På grund av omogen njurfunktion hos spädbarn upp till 1 års ålder, ska Magnevist endast användas hos dessa patienter efter noggrant övervägande.


Kontrastmedlet administreras för hand till nyfödda och spädbarn.
Erfarenheten av helkroppsundersökningar hos barn under 2 år är begränsad.
Hos patienter med kardiovaskulär sjukdom (t.ex. svår hjärtsvikt, koronarkärlsjukdom) kan tillståndet förvärras.


Äldre
Eftersom renalt clearance av gadopentetsyradimegluminat kan vara nedsatt hos äldre, är det särskilt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion (se även avsnitt Farmakokinetiska egenskaper).


Krampanfall
Patienter som drabbas av krampanfall eller har intrakraniella tumörer eller metastaser kan ha ökad risk för krampanfall vilket har rapporterats i sällsynta fall i samband med administrering av Magnevist (se Biverkningar).
Försiktighet iakttas hos patienter med predisponering för krampanfall. Läkemedel och utrustning skall alltid vara tillgängliga för att i nödfall snabbt kunna behandla oväntade kontrastmedelsreaktioner.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier med andra läkemedel har genomförts.


Interaktioner med diagnostiska tester
Bestämning av serumjärn med komplexometriska metoder kan ge för låga värden upp till 24 timmar efter undersökning med Magnevist beroende på förekomst av fritt DTPA i kontrastmedelslösningen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga data från användningen av gadopentetsyradimegluminat i gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter vid upprepade höga doser (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Magnevist ska användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadopentetsyradimegluminat.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Mycket små mängder gadopentetat (maximalt 0,04% av given dos) passerar över i modersmjölk. En risk för det ammande barnet kan inte uteslutas. Amning ska avbrytas i minst 24 timmar efter administrering av Magnevist.

Biverkningar

Den sammanlagda säkerhetsprofilen för Magnevist baseras på data från studier efter marknadsföring och från mer än 11 000 patienter i kliniska studier.

De vanligast förekommande biverkningarna (≥0,4 %) hos patienter som får Magnevist i kliniska studier är:

 • Olika typer av reaktioner vid injektionsstället

 • Huvudvärk

 • Illamående


De flesta av biverkningarna i de kliniska studierna var milda till måttliga. De vanligast förekommande allvarliga biverkningarna hos patienter som får Magnevist är:

 • Falla av nefrogen systemisk fibros (NSF) har rapporterats med Magnevist (se avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Överkänslighetsreaktioner / anafylaktisk chock


Fördröjda reaktioner med kontrastmedel är sällsynta (se Varningar och försiktighet).


Biverkningar som rapporterats vid användning av Magnevist kan ses i tabellen nedan. Biverkningarna klassificeras enligt MedDRA-klassificeringen av organsystem (MedDRA version 12.1). Den lämpligaste MedDRA-termen används för att beskriva en viss biverkning och dess synonymer och relaterade tillstånd.


Biverkningarna är grupperade: ”mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100)” till ”sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000)”. Biverkningar som endast identifierats efter marknadsföring och vars frekvens inte kunnat fastställas, listas under ”ingen känd frekvens”.


Tabell 1: Biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar eller efter marknadsföring för patienter som behandlats med Magnevist

System­organ­klass
(MedDRA)

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

* Livshotande och/eller fall med dödlig utgång har rapporterats

** Hos patienter med tidigare njursvikt

§ Reaktioner har rapporterats endast under studier efter marknadsföring (okänd frekvens)

Blodet och lymfsystemet

  

Ökade nivåer av serumjärn*

Immunsystemet

 

Överkänslighets­reaktioner/ anafylaktisk reaktion ( t.ex. anafylaktisk chock*), anafylaktoid reaktion§*, Överkänslighets­reaktioner§*, chock§*, hypotension§*, konjunktivit, medvetandeförlust§*, trängda andningsvägar*, nysningar, urtikaria, pruritus, utslag, erytem, dyspné,*, andningsuppehåll*, bronkospasm§*, pipande andning, laryngospasm§*, laryngealt ödem,§*, paryngealt ödem§*, cyanos§*, rinit§. angioödem§*, ansiktsödem*, reflextakykardi§)

 

Psykiska störningar

 

Desorientering

Agitation

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Dysgeusi

Kramper*

Parestesi

Brännande känsla

Tremor

Koma*

Somnolens*

Problem med talet

Parosmi

Ögonen

  

Synstörningar

Ögonsmärta

Lakrimation

Öron och balansorgan

  

Nedsatt hörsel

Öronsmärta

Hjärtat

 

Takykardi*

Arrytmi

Hjärtstillestånd*

Minskad hjärtfrekvens/ bradykardi

Blodkärl

 

Tromboflebit

Rodnad

Vasodilatation

Synkope*

Vasovagal reaktion

Förhöjt blodtryck

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Halsirritation

Faryngolaryngeal smärta/ Svalgbesvär

Hosta

Andnöd

Ökad eller minskad andningsfrekvens

Pulmonellt ödem/ lungödem

Magtarmkanalen

Kräkningar

Illamående

Buksmärta

Magbesvär

Diarré

Tandvärk

Muntorrhet

Smärta i orala mjukdelar och parestesi

Salivavsöndring

Gallan

  

Ökade halter av bilirubin i blodet

Ökade levervärden

Hud och subkutan vävnad

  

Nefrogen systemisk fibros (NSF)*

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

 

Smärta i extremitet

Ryggsmärta

Artralgi

Njurar och urinvägar

  

Akut njursvikt*, **

Ökat serumkreatinin**

Urinär inkontinens

Täta trängningar

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Smärta

Värmekänsla

Frusenhet

Reaktioner vid injektionsstället (t.ex. känsla av frusenhet, parestesi, svullnad, värmekänsla, smärta, ödem, irriation, blödning, erytem, olustkänsla, nekros§, tromboflebit§, flebit§, inflammation§, extravasation§)

Bröstsmärta

Pyrexi

Perifert ödem

Obehagskänsla

Trötthet

Törst

Asteni

Rysningar

Svettningar

Ökad eller sänkt kroppstemperatur

Hos patienter med dialysberoende njursvikt som har fått Magnevist, har man vanligen observerat fördröjd och övergående inflammationsliknande reaktioner såsom feber, frossa och en förhöjning av C-reaktivt protein. Dessa patienter gjorde MRT-undersökningen med Magnevist dagen före hemodialys.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid oavsiktlig överdosering eller vid gravt nedsatt njurfunktion kan Magnevist elimineras från kroppen genom hemodialys. Det finns dock inga belägg för att hemodialys är lämplig för att förhindra nefrogen systemisk fibros (NSF).


Den renala funktionen skall monitoreras på patienter med nedsatt njurfunktion.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism
Magnevist är ett paramagnetiskt kontrastmedel för Magnetisk resonanstomografi (MRT). Vid användning av T1-viktad spin-ekoteknik, för proton-MRT inducerar gadoliniumjonen förkortning av spin-lattice relaxationstiden (T1) hos exciterade vattenprotoner. Detta leder till ökad signalintensitet och därmed kontrastförstärkning av vissa vävnader.


Farmakodynamisk effekt
Gadopentetat är ett stark paramagnetiskt ämne som ger tydlig förkortning av relaxationstiden även vid låga koncentrationer. Den paramagnetiska effektiviteten i en magnetfältstyrka på 1,5 T och vid 37 °C, påverkar relaxivitet (r1) - bestämd genom påverkan från T1 relaxationstiden för vattenprotoner i plasma och relaxiviteten (r2) – bestämd genom påverkan från T2 relaxationstiden, med 4.1 ± 0.2 l/(mmol/s) respektive 4.6 ± 0.8 l/(mmol/s)


Dietylentriamin pentansyra (DTPA) bildar ett komplex tillsammans med den paramagnetiska gadolinium-jonen med hög in vivo- och in vitro-stabilitet (termodynamisk stabilitetskonstant: log KGdL= 22 – 23). Gadopentendimeglumin är en mycket vattenlöslig och hydrofil förening med en partitionskoefficient på 0,0001 mellan n-butanol och buffert vid pH 7,6.


Gadopentetat visar ingen signifikant hämning av acetylkolinesteras och aktiverar inte serumkomplementsystemet. En hämning av lysozym kunde ses endast vid mycket höga koncentrationer av gadopentensyra, ej aktuella i klinisk användning.
Magnevist aktiverar inte komplementsystemet och därför föreligger troligen en mycket liten risk för induktion av anafylaktoida reaktioner.


Vid höga koncentrationer och långvarig inkubering har gadopentetat, dimegluminat en svag påverkan på erytrocytmorfologi in vitro. Denna reversibla process kan leda till en svag intravaskulär hemolys efter intravenös administrering av Magnevist, vilken möjligtvis kan förklara den svaga ökning av serumbilirubin och järn som observerats emellanåt de första timmarna efter injektionen.

Farmakokinetik

Farmkokinetiken för gadopentetat hos människa är dosoberoende vid doser mellan 0,1 mmol/kg och 0,25 mmol/kg.


Distribution
Magnevist diffunderar snabbt inom det extracellulära utrymmet efter intravenös administrering. I doser på upp till 0,25 mmol gadopentetsyra, dimegluminat/kg kroppsvikt (motsvarande 0,5 ml Magnevist /kg), föll plasmanivån med en halveringstid på 90 minuter. Vid en dos av 0,1 mmol gadopentetsyra, dimegluminat/kg (motsvarande 0,2 ml Magnevist/kg kroppsvikt) detekterades 0,6 mmol gadopentetsyra per liter plasma 3 minuter efter injektion och 0,24 mmol/l plasma 60 minuter efter injektionen.


Gadopentetsyra visar ingen signifikant plasmaproteinbindning.


Elimination
Det har inte påvisats någon nedbrytning eller några metaboliter av pentetsyrakomplexet av den paramagnetiska jonen.
Gadopentetsyra utsöndras i oförändrad form via glomerulär filtration. Den del som elimineras extra-renalt är liten. I genomsnitt 83% av dosen hade utsöndrats via njurarna 6 timmar efter injektionen. Cirka 91% av given dos återfanns i urinen efter 24 timmar. På dag 5 efter injektionen var dosen som eliminerats med faeces mindre än 1%. Total (och renal) clearance av gadopentetsyra är cirka 120 ml/min per 1,73 m² kroppsyta.


Äldre patienter (65 år och äldre)
In takt med åldersrelaterade förändringar i njurfunktionen ökade den systemiska exponeringen och slutliga halveringstiden från 3,3 mmol•h/l till 4,7 mmol•h/l och från 1,8 h till 2,2 h, hos äldre friska frivilliga (män 65 år eller äldre) jämfört med unga friska frivilliga (män 18-57 år). Totalt renalt clearance reducerades från 117 ml/min hos unga friska frivilliga till 89 ml/min hos äldre friska frivilliga.


Kön
Farmakokinetiken hos gadopentetat hos unga friska frivilliga män och kvinnor (18-57 år) var likartad.


Nedsatt leverfunktion
Som en följd av att eliminationen i stort sett uteslutande sker via njurarna, ändrades inte farmakokinetiken för gadopentetat hos patienter med nedsatt leverfunktion (som studerats hos patienter med Child-Pugh B) jämfört med friska frivilliga. Data för patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C) saknas.


Nedsatt njurfunktion
Halveringstiden i serum för gadopentetat hos patienter med nedsatt njurfunktion förlängs till följd av den reducerade glomerulära filtrationshastigheten.
Efter intravenös administrering var den genomsnittliga halveringstiden för gadopentetat 2.6 ± 1.2 timmar respektive 4.2 ± 2.0 timmar för patienter med milt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 60 till < 90 ml/ min) och måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥ 30 till < 60 ml/ min), jämfört med 1.6 ± 0.13 timmar hos friska frivilliga. Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min, dock ej dialyspatienter, ökade den genomsnittliga halveringstiden ytterligare till 10.8 ± 6.9 timmar.
Gadopentetat utsöndras helt och hållet via njurarna inom två dagar hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance > 30 ml/min). Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion återfanns 73.3 ±16.1%, av den administrerade dosen i urinen inom två dagar.
Hos patienter med nedsatt njurfunktion kunde gadopentetat elimineras med hjälp av hemodialys. Efter en dos på 0,1 mmol per kg gadopentetatdimegluminfick patienter en tre timmar lång dialys dagligen, tre dagar i följd. Koncentrationen gadopentetat i plasma minskade med 70% för varje dialystillfälle. Efter det sista tillfället var koncentrationen i plasma mindre än 5% av den ursprungliga mängden.


Pediatrisk population
I en studie med pediatriska patienter mellan 2 månader och < 2 år var farmakokinetiken (kroppsviktsjusterat clearance, distributionsvolym, arean under koncentrations-tidskurvan samt terminal halveringstid) för gadopentetat motsvarande den hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. En viss fördröjning av fosterutvecklingen sågs hos råtta och kanin efter upprepade injektioner med gadopentetat. Lokala intoleransreaktioner uppträdde efter paravenös administrering.

Innehåll

1 ml injektionsvätska innehåller: gadopentetatdimeglumin 0,5 mmol (motsvarande 469 mg gadopentetatdimeglumin), meglumin, pentetsyra och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Gadopentetatdimeglumin

Miljörisk: Användning av gadopentetsyradimegluminat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Gadopentetsyradimegluminat är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Gadopentetsyradimegluminat har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

Where:

A = 13.494842 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default)

PEC = 0.002 μg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) = >100 mg/L
NOEC/72 h = >100 mg/L (guideline OECD 201) (1)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = >100 mg/L (guideline OECD 202) (2)

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction) = ≥ 10 mg/L (guideline OECD 211) (3)

Fish:

Acute toxicity (Zebrafish Danio rerio)

LC50 /96 h (mortality) = >100 mg/L (guideline OECD 203) (4)

Bacteria (Pseudomonas putida):

EC10/16h (growth) > 1000 mg/L (guideline DIN38412 L8) (5)

PNEC = 200 μg/L (Lowest NOEC Daphnia magna >10000 µg/L; AF 50)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0079/200 = 0.00004, i.e. PEC/PNEC <0.1 which justifies the phrase Use of Gadopentetsyradimegluminat has been considered to result in insignificant risk.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

An investigation on the aerobic biodegradability of gadopentetic acid, dimeglumine salt in water was conducted according to OECD 301 E (6). The incubation time was extended to day 62 because of the observation of a slight degradation towards to usual end of the incubation (28 days). Gadopentetic acid, dimeglumine salt was incubated at concentrations of 20 mg C/L given as dissolved organic carbon (DOC), equivalent to 54 mg/L of substance. The results showed that the test solution of gadopentetic acid, dimeglumine salt (containing 407.94 mg gadopentetate and 105.55 mg meglumine) was degraded to approx. 50 % at the end of the incubation period. The degradation started around day 21. However, the elimination of organic carbon in the test solution, as indicated by DOC measurement, was not the result of the degradation of the Gd-DTPA complex, as evidenced by the results of the specific chemical analysis for this complex. Therefore, it is most likely that the loss of DOC is due to the degradation of the dimeglumine component of the salt. Given the fact that dimeglumine consist of two molecules of methylglucamine each contributing 7 carbon atoms to a total number of 28 carbon atoms in the gadopentetic acid, dimeglumine salt it is very likely that the observed 50 % DOC reduction observed at the end of this prolonged study is caused by the degradation of dimeglumine component.


A test on aquatic-sediment distribution was condcted according to OECD 308 (aerobic part) (7). The test substance gadopentetic acid, dimeglumine salt was incubated in an aerated system, which contained intact lake sediment and overlaying lake water. The substance was incubated over a period of 100 days. Because of the high hydrophilicity of the test substance and the expected low adsorption the organic carbon content and the grain size of the sediment were assumed to have no influence on the sorption process. Therefore only one type of sediment was used. The concentration of dimeglumine gadopentetate in the filtered overlaying water was analyzed by HPLC/UV. Additionally, the content of Gd in sediment and the filtrates of the overlaying water, the filtrates of demineralized water and the filtrates of diluted HCl were analyzed by ICP/MS, in order to recover all sediment related, dissolved substance. Dimeglumine gadopentetate was only marginally removed from the overlaying water after 100 days in the aquatic-sediment system. Gd was found to a low extent in the sediment taken at the beginning, after 2, 8 and 15 days. Because Gd was detected also in the non-dosed sediment, it is likely, that the Gd determined in the sediment at day 2, 8 and 15 is of geogenic origin. The test solution was not completely removed during filtration, therefore it is possible that little amounts of Gd in the sediment resulted from that solution. At the end of the incubation, there was a slight increase of the Gd concentration in the sediment that was supposed to be related to the introduced substance.


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Gadopentetic acid, dimeglumine salt is not readily degradable, the substance is considered to be potentially persistent in the environment.


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Gadopentetic acid, dimeglumine salt is hydrolytically stable (diagnostic product is an aqueous solutuion of gadopentetic acid, dimeglumine salt).


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW -5.4 (Shake flask method , FDA TAD 3.02) (8)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log POW was -5.4, the substance was considered to have a low potential for bioaccumulation.

Excretion (metabolism)

Gadopentetic acid, dimeglumine salt is introduced unmetabolized as parent compound (contrast agent).


PBT/vPvB assessment

Gadopentetic acid, dimeglumine salt is not PBT/vPvB, because the log POW was lower than 4.5.


References

 1. Growth inhibition test of Magnevist® (Dimeglumine gadopentetate, ZK 93035/dimegl.) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A34544, Study no. TXST20060212 (2006).

 2. Acute immobilization test of Magnevist® (ZK 93035) with Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A34543, Study no. TXST20060211 (2006).

 3. Reproduction study of Magnevist® (ZK 93035) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A30908, Study no. TXST20050336 (2005).

 4. Acute toxicity of Magnevist ® (dimeglumine gadopentetate, ZK 93035/dimegl.) to the Zebra fish Danio rerio. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. A29951, Study no. TXST20050264 (2005).

 5. Growth inhibition test of dimeglumine gadopentetate on the bacterium Pseudomonas putida. Schering AG, Experimental Toxicology, Report no. 9199, Study no. TX19900197 (1991).

 6. Study on the biodegradability of dimeglumine gadopentetate according to the modified OECD screening test. Schering AG, Experimental Toxicology, Report no. A31214, Study no.TXST1990262 (1991).

 7. Aquatic-sediment study (aerobic) with Magnevist® (dimeglumine gadopentetate, ZK 93035/dimegl.). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, Report no. 37066, Study no. TXST20070034 (2007).

 8. The octanol/water partition coefficient of gadopentatetic acid, dimegl. (ZK 93035) at pH 7 and 25 ºC. Schering AG, General Physical Chemistry, Report no. KS25, Study no.94/137 (1994).


Hållbarhet, förvaring och hantering

Läkemedlet bör inspekteras visuellt innan det används.


Magnevist ska inte användas om det är starkt missfärgat, innehåller partiklar eller om den primära läkemedelsförpackningen är defekt.


Injektionsflaskor: Injektionsflaskor innehållande kontrastmedel är avsedda för engångsbruk. Gummiproppen får endast perforeras en gång.
Magnevist skall inte dras upp i sprutan förrän omedelbart före användning. Överbliven kontrastmedelslösning skall hanteras enligt gällande anvisningar.
Förfyllda sprutor: Skyddslocket på sprutan skall inte avlägsnas förrän omedelbart före användning. Överbliven kontrastmedelslösning skall hanteras enligt gällande anvisningar.
Infusionsflaska: Kontrastmedlet får administreras endast genom en automatinjektor. Automatinjektor ska inte användas på nyfödda eller spädbarn.
Steril produkt (t ex transferset med backventil) godkänd för multipel överföring av kontrastmedel från flaska till injektorns spruta skall användas. Slangsetet mellan injektorn och patienten (patientröret) måste bytas mellan varje patient. Eventuellt överbliven kontrastmedellösning i flaska samt anslutningsslangarna samt övriga förbrukningsartiklar till injektorsystemet måste kasseras vid undersökningsdagens slut. Föreligger ytterligare instruktioner från respektive materieltillverkare, ska även dessa följas noga.


Den avdragbara spårningsetiketten på injektionsflaskorna/förfyllda sprutorna/flaskorna ska fästas i patientjournalen för att möjliggöra noggrann dokumentering av vilket gadoliniuminnehållande kontrastmedel som använts. Dosen som använts ska också dokumenteras. Vid elektronisk journalföring ska produktnamn, batchnummer och dos anges i den elektroniska patientjournalen.


Både flaskor och förfyllda sprutor är avsedda för engångsbruk.
Hållbarhet efter första öppnandet av behållaren:
Efter första öppnandet av flaska eller iordningställandet av förfylld spruta är Magnevist stabilt under undersökningsdagen. Den rekommenderade användningstiden är satt med tanke på en möjlig mikrobiologisk kontamination och inte på läkemedlets kemiska eller fysikaliska stabilitet. Används det inte omedelbart vilar ansvaret för lagringstiderna under användning och omständigheterna före användningen på användaren och ska vanligtvis inte överskrida 24 timmar vid 2-8 ºC eller 12 timmar vid högst 25 ºC, såvida öppnandet inte har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. All injektionslösning som inte används vid ett undersökningstillfälle måste kasseras.


Förvaras i ytterkartongen (ljuskänsligt).

Egenskaper hos läkemedelsformen

Lösningen är hyperton. Vid 37ºC är osmolariteten 1,44 osm/l lösning, osmolaliteten 1,96 osm/kg H20, osmotiskt tryck 49,8 atm (5,06 MPa), viskositeten 2,9 (cP eller MPa·s) och specifika vikten 1,195 kg/l. Vid 20ºC är viskositeten 4,9 (cP eller MPa·s) och specifika vikten 1,210 kg/l. pH=6,5 - 8,0.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,5 mmol/ml Klar, färglös till svagt gul lösning
10 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 10 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 15 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 15 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 x 20 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 30 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av