FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mildison Lipid

Karo Pharma

Kräm 1 %
(vit)

Mild glukokortikoid (grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Karo Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-13.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Appliceras tunt två gånger om dagen. Efter den första förbättringen kan doseringen minskas till 1 gång om dagen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras med annan mjukgörande terapi.

Varningar och försiktighet

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.


Undvik kontakt med konjunktivan.


Bör inte användas i öppna sår.


Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora kroppsytor på små barn bör risken för systemeffekt beaktas.


Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.


Mildison Lipid innehåller bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation, cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

Inga kända

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Hydrokortison passerar över i modersmjölken men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Ej relevant

Biverkningar

Mindre vanliga

≥1/1000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ögon
Dimsyn*

Hud och subkutan vävnad

Hudirritation, kontaktdermatit

Atrofi (ofta irreversibel med förtunning av epidermis), telangiektasi, purpurea, striae, pustulös akne, perioral dermatit, rebound-effekt, pigmentförändringar, dermatit och eksem.

 

Endokrina systemet

  

Binjurebarkshämning


*Se avsnitt Varningar och försiktighet.

Överdosering

-

Farmakodynamik

Mildison Lipid kräm har en inflammationshämmande och klådstillande effekt.

Efter applikation ligger hydrokortison som ett depot i epidermis, huvudsakligen i stratum corneum. Penetrationsdjupet ökas vid ocklusion.

Krämbasen i Mildison Lipid kräm är en olja i vatten emulsion med hög koncentration fett.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller:

Hydrokortison 10 mg


Hjälpämnen med känd effekt: 

Cetostearylalkohol 60 mg 

Bensylalkohol 7,5 mg

Propylparahydroxibensoat 0,5 mg


Förteckning över hjälpämnen

Cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol, vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 1 % vit
15 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 gram tub, 99:14, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av