Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Megace®

Bausch och Lomb

Tablett 160 mg
(vita, ovala med skåra märkta 160, bredd 7 mm, längd 16 mm)

Medel mot tumörer, endokrint verksamt

Aktiv substans:
ATC-kod: L02AB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bausch och Lomb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-14.

Indikationer

Avancerad bröstcancer när annan hormonell terapi sviktat.

Kontraindikationer

Megace är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet för megestrolacetat eller övriga innehållsämnen i tabletterna.

Dosering

1 tablett 160 mg dagligen.

Varningar och försiktighet

Särskild försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med tromboemboliska sjukdomar eller allvarlig leversjukdom. Behandling med progestagena läkemedel under graviditetens första fyra månader avrådes. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Pediatrisk population

Terapeutisk effekt och säkerhet hos barn har ej fastställts.


Äldre patienter

Generellt sett ska försiktighet iakttas vid behandling av äldre patienter på grund av en högre frekvens av nedsatt lever-, njur- och hjärtfunktion och annan samtidig sjukdom eller läkemedelsbehandling hos denna patientgrupp.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurförsök med råtta antyder ett samband mellan intag av progestagena läkemedel under graviditetens första trimester och genitala abnormaliteter hos han- och honfoster. Risken för hypospadi, som är 5-8 per 1000 i normalpopulationen, kan vara ungefär fördubblad vid exponering för dessa läkemedel. Tillgängliga data är otillräckliga för kvantifiering av riskerna för kvinnliga foster, men då vissa av dessa läkemedel orsakar lättare virilisering av yttre genitalia hos kvinnliga foster, liksom den ökade risken för hypospadi hos manliga foster, är det tillrådligt att undvika användning av dessa läkemedel under graviditetens första trimester. Om patienten exponerats för Megace under graviditetens fyra första månader eller blir gravid under behandling med detta läkemedel bör hon upplysas om de potentiella riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Megestrolacetat passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapevtiska doser.

Fertilitet

Patienter i fertil ålder bör anmodas att undvika att bli gravida under behandling med Megace.

Trafik

Inga studier har utförts.

Biverkningar

Biverkningarna är listade nedan efter organsystem och frekvens enligt följande indelning: vanliga (≥1/100), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) och sällsynta (<1/1 000).


Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mindre vanliga:”Tumour flare” (med eller utan hyperkalcemi).


Endokrina systemet

Mindre vanliga: Tecken på hypercortisolism, binjurebarkinsufficiens.


Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperglykemi, diabetes.


Psykiska störningar

Mindre vanliga: Humörförändringar.


Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta: Tremor, karpaltunnelsyndrom.


Hjärtat

Mindre vanliga: Hjärtsvikt.


Blodkärl

Mindre vanliga: Hypertension, värmevallningar.

Sällsynta: Tromboembolism, inklusive tromboflebit, samt lungemboli (i vissa fall fatal).


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga: Dyspné.


Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, kräkningar

Mindre vanliga: Förstoppning.


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Hudutslag, alopeci.

Sällsynta: Hirsutism.


Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: Ökad miktionsfrekvens.


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: Blödningsrubbningar.


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Ödem.


Undersökningar

Vanliga: Viktökning.


Hos patienter med avancerad, icke-endokrinkänslig cancer som erhöll megestrolacetat i doser upp till 480 mg/dag i en klinisk prövning vid anorexi och viktförlust noterades dyspné, illamående, ödem, smärta, letargi och diarré som vanliga biverkningar.


I kliniska prövningar av megestrolacetat med AIDS-patienter förelåg generellt ingen statistiskt signifikant skillnad mellan testläkemedlet och placebo hos patienter som rapporterade minst en biverkan. Händelser/symtom som rapporterades hos fler än 5% av patienterna i dessa studier inkluderade diarré, impotens och hudutslag. Övriga rapporterade biverkningar inkluderade flatulens, asteni och smärta.


Förstoppning och ökad miktionsfrekvens har även rapporterats hos patienter som erhållit höga doser av megestrolacetat i kliniska prövningar.


Störningar i hypofys-binjurebarkaxeln såsom glukosintolerans, diabetesdebut, exacerbation av redan föreliggande diabetes med ökad glukosintolerans och Cushings syndrom har rapporterats vid behandling med megestrolacetat. Kliniskt manifest binjurebarkinsufficiens har rapporterats i sällsynta fall, kort efter att behandling med megestrolacetat avslutats. Risken för binjurebarkinsufficiens bör beaktas hos alla patienter som behandlas med, eller avslutar långtidsbehandling med megestrolacetat. Substitutionsterapi med kortikosteroider kan vara indicerad.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I studier med megestrolacetat i dosering upp till 1600 mg/dag under sex månader eller längre, sågs inga akuta toxiska effekter.


Rapporter om överdosering har även inkommit efter marknadsföringen. Kliniska tecken eller symtom som rapporterats i samband med överdosering innefattar diarre, illamående, buksmärta, andfåddhet, hosta, ostadig gång, slöhet och bröstsmärta. Det finns ingen specifik antidot mot överdosering av Megace. I händelse av överdosering bör lämplig understödjande behandling initieras.

Farmakodynamik

Megestrolacetat (17α-acetoxi-6-metyl-pregna-4,6-dien-3,20-dion) är ett progestagen som såväl till kemisk struktur som farmakologisk effekt är nära besläktat med progesteron.


Även om den precisa mekanismen genom vilken Megace (megestrolacetat) utövar sin antineoplastiska effekt mot endometriecarcinom är okänd, har en antiluteiniserande effekt via hypofysen postulerats. Belägg för en lokal effekt baseras på de påtagliga förändringar som ses vid direkt instillation av progestagener in i livmodern. Verkningsmekanismen bakom den antineoplastiska effekten av Megace vid bröstcancer och vid behandling av anorexi/kakexi är likaså oklar. Den viktökning som ses med megestrolacetatterapi är förknippad med ökad aptit och ökad massa hos fett- och kroppsceller.

Farmakokinetik

Efter en engångsdos av 160 mg uppnås maximal serumkoncentration på cirka 90 ng/ml efter 2-3 timmar. Megestrolacetat metaboliseras i levern och utsöndras huvudsakligen via njurarna (65%) och faeces (20%) som glukoronider. C-21 konfiguration bevaras oförändrad under metaboliseringen, vilket tyder på att ingen av metaboliterna har androgena eller östrogena egenskaper. Den biologiska halveringstiden är ca 15 timmar. Klinisk effekt kan förväntas efter ca 8 veckor.


Prekliniska uppgifter

Carcinogenicitet, mutagenicitet och fertilitetsnedsättning: Administrering av megestrolacetat till hund (tikar) under upp till 7 år var förknippat med en ökad förekomst av både benigna och maligna brösttumörer. Motsvarande studier med råtta respektive apa påvisade inte någon ökad förekomst av tumörer. Relevansen av fynden i studierna på hund för homo är okänd, men dessa fakta bör beaktas vid förskrivning av Megace och vid uppföljning av patienter som erhåller behandling (se även Varningar och försiktighet).


Fertilitets- och reproduktionsstudier med höga doser av megestrolacetat har påvisat en reversibel femininiserande effekt på en del foster av hankön.

Innehåll

Varje tablett innehåller 160 mg megestrolacetat


Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller 224,5 mg laktosmonohydrat.


Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid samt magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år. Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 160 mg vita, ovala med skåra märkta 160, bredd 7 mm, längd 16 mm
30 tablett(er) burk, 691:60, F
28 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
56 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
112 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av