FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Resulax®

Meda

Rektallösning 8,5 g
(Klar, färglös till svagt gul trögflytande lösning.)

Snabbverkande mikrolavemang

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AG07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-25.

Indikationer

Rektumobstipation. Förberedelse vid rektoskopi. För att åstadkomma tarmtömning före och efter t ex förlossning och kirurgiska ingrepp.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva susbstansen.

Dosering

Vuxna och barn: Innehållet i en tub appliceras rektalt. Till barn under tre år ska bara halva spetsen föras in i ändtarmen. Förslutningsringen träs därför över tubspetsen som stopp, och spetsen förs därefter in så långt det går.

Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Resulax förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Trafik

Resulax har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga kända.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga kända fall.

Farmakodynamik

Resulax är ett mikrolavemang avsett för engångsbruk. Sorbitol mjukar upp hårda fekalier och verkar smörjande på tarmslemhinnan och underlättar därigenom tarmtömningen på ett fysiologiskt sätt. Effekten insätter vanligen inom 5-15 minuter. Vid studier på äldre patienter har en övervägande del av dessa fått god effekt av en dos Resulax. Vid behov kan ytterligare en dos Resulax ges.

Innehåll

1 ml rektallösning innehåller sorbitol 850 mg och vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

För en illustrerad bruksanvisning, se produktresumé på Fass.se.

Förpackningsinformation

Rektallösning 8,5 g Klar, färglös till svagt gul trögflytande lösning.
4 styck tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 styck tub, receptfri, 240:67, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av