Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ceretec

GE Healthcare

Beredningssats för radioaktivt läkemedel 0,5 mg
(Vitt pulver.)

Diagnostiska radiofarmaka

Aktiv substans:
ATC-kod: V09AA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GE Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-06

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.


Efter märkning med natriumperteknetat (99mTc) injektion är lösningen med teknetium (99mTc)exametazim avsett för vuxna, barn och ungdomar för:


Neurologi

Användning vid Single-photon emission computed tomography (SPECT). Vid SPECT undersökningar blodflödet i hjärnan är målet med undersökningen att diagnostisera abnormiteter av regionalt cerebralt blodflöde, inklusive:

Vuxna:

- bedöming av regionala cerebrala blodflödesavvikelser hos vuxna patienter med sjukdomar i centrala nervsystemet (särskilt akut stroke, kronisk ischemi och övergående ischemisk attack)


- utvärdering av patienter med misstänkt demens (särskilt Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens

Vuxna, barn och ungdomar:

- lateralisation och lokalisering av epileptogena foci före kirurgiska ingrepp

Infektioner eller inflammatoriska sjukdomar (Vuxna, barn och ungdomar)

Teknetium (99mTc)exametazim används också vid In vitro leukocytmärkning, där de märkta leukocyterna återinjiceras och scintigrafi utförs för att visa lokaliseringen. Denna metod kan användas vid detektion av fokala infektionsställen (t ex abdominell abscess), vid undersökning av feber av okänt ursprung och vid utvärdering av inflammatoriska tillstånd som inte har samband med infektion, såsom inflammatorisk tarmsjukdom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering 

Vuxna

1. för scintigrafi av hjärna, 555-1110 MBq

2. för in vivo lokalisering av teknetium (99mTc)-märkta leukocyter, 185-370 MBq


Vanligtvis görs endast en diagnostisk undersökning.Pediatrisk population

Användningen hos barn och ungdomar måste övervägas noga, baserat på kliniska behov och bedömning av risk/nyttaförhållandet i denna patientgrupp.


Aktiviteterna som ska administreras till barn och ungdomar kan beräknas enligt rekommendationerna från European Association of Nuclear Medicine (EANM) - Pediatrisk Doseringskort (Version 5.7.2016) för en given patientvikt enligt tabellen nedan. Nationella diagnostiska referensnivåer bör inte överskridas.


För hjärnscintigrafi


Vikt (kg)

Aktivitet (MBq)

Vikt (kg)

Aktivitet

(MBq)

Vikt (kg)

Aktivitet (MBq)

3

100.0

22

274.0

42

473.5

4

100.0

24

295.8

44

495.7

6

100.0

26

318.1

46

518.0

8

110.9

28

333.1

48

533.0

10

140.4

30

355.3

50

554.8

12

162.7

32

377.6

52-54

584.8

14

184.9

34

399.9

56-58

621.6

16

207.2

36

414.4

60-62

658.4

18

229.5

38

436.7

64-66

695.7

20

251.7

40

458.9

68

725.2

Vid In vitro leukocytmärkning


Vikt (kg)

Aktivitet (MBq)

Vikt (kg)

Aktivitet

(MBq)

Vikt (kg)

Aktivitet (MBq)

3

40.0

22

185.2

42

319.9

4

40.0

24

199.9

44

335.0

6

59.9

26

214.9

46

350.0

8

74.9

28

225.1

48

360.2

10

94.9

30

240.1

50

374.9

12

109.9

32

255.2

52-54

395.2

14

125.0

34

270.2

56-58

420.0

16

140.0

36

280.0

60-62

444.9

18

155.1

38

295.1

64-66

470.1

20

170.1

40

310.1

68

490.0


Nedsatt njur- och leverfunktion

För dessa patienter krävs en noga bedömning av nytta-riskförhållandet eftersom det finns en risk för ökad strålningsexponering.


Administreringssätt

Detta läkemedel ska beredas före administrering till patient. För instruktioner om beredning av läkemedlet innan användning, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. För förberedelse av patienten, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Administrering sker genom intravenös injektion för scintigrafistudier av hjärna och intravenös injektion av märkta leukocyter efter inmärkning in vitro.

Varningar och försiktighet

Överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner

Möjligheten för överkänslighet inklusive anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner ska alltid övervägas. Om överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner inträffar ska administreringen av läkemedlet genast upphöra och intravenös behandling sättas in vid behov. För att möjliggöra omedelbar hantering i akutsituationer måste nödvändiga läkemedel och utrustning, såsom endotrakealtub och respirator, finnas tillgängliga.


Gäller endast återinjicerade Ceretec-märkta leukocyter
Vid förberedande av teknetium-99m-märkta leukocyter är det viktigt att cellerna tvättas rent från sedimentationsämnen före återinjicering i patienten, då material som används vid cellseparation kan orsaka överkänslighetsreaktioner.


Individuell nytta-riskbedömning

För varje patient måste exponeringen för joniserande strålning vägas mot den förväntade kliniska nyttan. Tillförd aktivitet bör i varje enskilt fall vara så låg som

möjligt för att uppnå avsett diagnostiskt resultat.


Pediatrisk population

För dosering hos pediatriska patienter, se Dosering. Administrerad aktivitet för barn bör bestämmas baserat på kroppsvikt och bör vara så låg som möjligt med bibehållen acceptabel diagnostisk bildkvalitet.


Förberedelse av patienten

Patienten ska vara väl hydrerad innan undersökningen påbörjas och uppmanas att urinera så ofta som möjligt under de första timmarna efter undersökningen för att minska strålningen.

Efter undersökningen

Nära kontakt med spädbarn och gravida kvinnor ska undvikas under de första 12 timmarna efter injektionen.


Specifika varningar

Beroende på när injektionen administreras kan mängden natrium som ges till patienten i vissa fall överstiga 1 mmol. Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.


Vid de flesta diagnostiska undersökningar med nuklearmedicinska produkter är stråldosen (EDE) mindre än 20 mSv. Högre doser kan vara motiverade i vissa kliniska omständigheter.


Försiktighetsåtgärder med avseende på miljörisker, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts och inga interaktioner med andra läkemedel har hittills rapporterats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Det finns inga tillgängliga data om användning av detta preparat vid graviditet. Inga reproduktionsstudier på djur har utförts.


Vid radionuklidundersökningar av gravida kvinnor utsätts även fostret för stråldoser. Endast absolut nödvändiga undersökningar bör därför utföras under graviditet, när de sannolika fördelarna överstiger de risker som modern och fostret utsätts för.


Kvinnor i fertil ålder

Vid administrering av radiofarmaka till kvinnor i fertil ålder är det viktigt att utreda om kvinnan är gravid. En kvinna som har haft en utebliven menstruation ska anses vara gravid tills motsatsen har bevisats. Om det föreligger oklarheter kring eventuell graviditet (om kvinnan har haft utebliven menstruation eller om menstruationen är oregelbunden etc.), ska alternativa metoder som inte använder sig av joniserande strålning (om sådana finns) erbjudas patienten.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Innan radiofarmaka administreras till en kvinna som ammar ska möjligheten att vänta med administrering av radionuklid tills modern har slutat att amma övervägas, samt vilket preparat som är det lämpligaste med hänsyn till utsöndringen av radioaktivitet i bröstmjölk. Om administrering anses vara nödvändig ska amningen avbrytas under 12 timmar och den utsöndrade bröstmjölken kasseras. Nära kontakt med spädbarn bör också undvikas under de första 12 timmarna efter injektionen.

Trafik

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har rapporterats.

Biverkningar

Biverkningsfrekvens definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Överkänslighet inklusive hudutslag, erytem, urtikaria, angioödem, klåda


Gäller endast återinjicerade Ceretec-märkta leukocyter:

Ingen känd frekvens: Överkänslighet inklusive hudutslag, erytem, urtikaria, angioödem, klåda, anafylaktoid reaktion eller anafylaktoid chock


Nervsystemet

Ingen känd frekvens: Huvudvärk, yrsel, parestesi


Blodkärl

Ingen känd frekvens: Värmevallning


Magtarmkanalen:

Ingen känd frekvens: Illamående, kräkningar


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens: Asteniska tillstånd (t ex sjukdomskänsla, trötthet)


Exponering för joniserande strålning kan ha samband med uppkomst av cancer och potentiell risk för utveckling av ärftliga defekter. Eftersom den effektiva dosen vid administrering av (den maximalt rekommenderade) aktiviteten 1110 MBq till en vuxen som väger 70 kg är ca 10,3 mSv, förväntas dessa biverkningar inträffa med låg sannolikhet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdosering av radiofarmaka kan aktiv stimulering av frekvent urinering och tarmtömning vara en åtgärd för att minska den absorberade dosen.

Farmakodynamik

På grund av de låga koncentrationer som administreras förväntas inga farmakodynamiska effekter av teknetium(99mTc)exametazim och teknetium (99mTc)-märkta leukocyter.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska egenskaper

1. Direkt intravenös injektion

Teknetium (99mTc)-komplexet i den aktiva ingrediensen är oladdat, lipofilt och har tillräckligt låg molekylvikt för att passera blod-hjärnbarriären. Det elimineras snabbt ur blodet efter intravenös injektion. Upptag i hjärnan är maximalt 3,5-7,0 % av injicerad dos inom en minut från injektionen. Upp till 15 % av den cerebrala aktiviteten avlägsnas från hjärnan 2 minuter efter injektionen och efter detta är aktivitetsförlusten mycket liten under de efterföljande 24 timmarna förutom fysikaliskt sönderfall av teknetium (99mTc). Aktiviteten som inte hänför sig till hjärnan distribueras i hela kroppen, speciellt i muskler och mjuk vävnad. Ca 20 % av den injicerade dosen utsöndras genom det hepatobiliära systemet. Ca 40 % av den injicerade dosen utsöndras genom njurarna och urin under 48 timmar efter injektionen och resulterar i reduktion av bakgrundsaktiviteten i muskel- och mjukvävnader.


2. Injektion av märkta leukocyter

Teknetium (99mTc)-märkta leukocyter distribueras mellan marginalpoolerna i lever (inom 5 minuter) och mjälte (inom ca 40 minuter), och den cirkulerande poolen (den sistnämnda representerar ca 50 % av leukocytpoolen). Omkring 37 % av den injicerade aktiviteten finns cirkulerande i blodpoolen omkring 40 minuter efter injektionen. Cellbundet teknetium (99mTc) diffunderar långsamt ur cellerna och utsöndras delvis genom njurarna, delvis genom levern till gallblåsan. Detta resulterar i ökad mängd aktivitet i tarm.


Absorberad dos och effektiv dos

Teknetium (99mTc) framställs med hjälp av en (99Mo/99mTc)-generator och sönderfaller genom emission av gammastrålning med en medelenergi på 140 keV och en halveringstid på 6,02 timmar till teknetium (99Tc), som med tanke på den långa halveringstiden på 2,13 x 105 år kan betraktas som kvasistabil.


Scintigrafi av hjärna

Enligt ICRP 128 (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Compendium of Current Information Related to Frequently Used Substances, Ann ICRP 2015) är de uppskattade, absorberade stråldoserna i olika organ efter administrering av teknetium(99mTc)exametazim som följer:


Målorgan

Absorberad stråldos

per enhet av given aktivitet (mGy/MBq)


Vuxna

15 år gamla

10 år gamla

5 år gamla

1 år gamla

Nyfödda

Binjurar

5.3E-03

6.7E-03

9.9E-03

1.4E-02

2.4E-02

6.6E-02

Benytor

5.1E-03

6.4E-03

9.4E-03

1.4E-02

2.4E-02

7.3E-02

Hjärna

6.8E-03

1.1E-02

1.6E-02

2.1E-02

3.7E-02

8.4E-02

Bröst

2.0E-03

2.4E-03

3.7E-03

5.6E-03

9.5E-03

3.4E-02

Gallblåsa

1.8E-02

2.1E-02

2.8E-02

4.8E-02

1.4E-01

3.2E-01

Magtarmkanalen


- magsäck

6.4E-03

8.5E-03

1.2E-02

1.9E-02

3.6E-02

1.4E-01

-tunntarm

1.2E-02

1.5E-02

2.4E-02

3.6E-02

6.5E-02

2.1E-01

-tjocktarm

1.7E-02

2.2E-02

3.5E-02

5.5E-02

1.0E-01

2.9E-01

- övre tjocktarm

1.8E-02

2.4E-02

3.8E-02

6

.0E-02

1.1E-01

3.1E-01)

-nedre tjocktarm

1.5E-02

1.9E-02

3.1E-02

4.8E-02

9.0E-02

2.7E-01)

Hjärta

3.7E-03

4.7E-03

6.7E-03

9.7E-03

1.6E-02

5.0E-02

Njurar

3.4E-02

4.1E-02

5.7E-02

8.1E-02

1.4E-01

3.6E-01

Lever

8.6E-03

1.1E-02

1.6E-02

2.3E-02

4.0E-02

9.2E-02

Lungor

1.1E-02

1.6E-02

2.2E-02

3.4E-02

6.3E-02

1.7E-01

Muskler

2.8E-03

3.5E-03

5.0E-03

7.3E-03

1.3E-02

4.5E-02

Matstrupe

2.6E-03

3.3E-03

4.7E-03

6.9E-03

1.1E-02

4.1E-02

Äggstockar

6.6E-03

8.3E-03

1.2E-02

1.7E-02

2.7E-02

8.1E-02

Bukspottkörtel

5.1E-03

6.5E-03

9.7E-03

1.4E-02

2.3E-02

6.9E-02

Röd benmärg

3.4E-03

4.1E-03

5.9E-03

8.0E-03

1.4E-02

4.2E-02

Hud

1.6E-03

1.9E-03

2.9E-03

4.5E-03

8.3E-03

3.2E-02

Mjälte

4.3E-03

5.4E-03

8.2E-03

1.2E-02

2.0E-02

5.9E-02

Testiklar

2.4E-03

3.0E-03

4.4E-03

6.1E-03

1.1E-02

3.9E-02

Tymus

2.6E-03

3.3E-03

4.7E-03

6.9E-03

1.1E-02

4.1E-02

Sköldkörtel

2.6E-02

4.2E-02

6.3E-02

1.4E-01

2.6E-01

3.7E-01

Urinblåsa

2.3E-02

2.8E-02

3.3E-02

3.3E-02

5.6E-02

1.5E-01

Livmoder

6.6E-03

8.1E-03

1.2E-02

1.5E-02

2.5E-02

7.5E-02

Övriga organ

3.2E-03

4.0E-03

6.0E-03

9.2E-03

1.7E-02

5.3E-02

Effektiv dos (mSv/MBq)

9.3E-03

1.1E-02

1.7E-02

2.7E-02

4.9E-02

1.2E-01

Den effektiva dosen som uppkommer vid administrering av en (maximal rekommenderad) aktivitet på 1110 MBq för en vuxen som väger 70 kg är ca 10,3 mSv. För en administrerad aktivitet på 740 MBq är den typiska stråldosen till målorganet (hjärnan) 5,0 mGy och den typiska stråldosen / doserna till det kritiska organet (njurarna) är 25,2 mGy.


In vivo lokalisering av teknetium (99mTc)-märkta leukocyter

Enligt ICRP 128 (International Commission on Radiological Protection, Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals: A Compendium of Current Information Related to Frequently Used Substances, Ann ICRP 2015) är de uppskattade, absorberade stråldoserna i olika organ efter intravenös administrering av teknetium (99mTc)-märkta leukocyter som följer:


Målorgan

Absorberad stråldos

per enhet av given aktivitet (mGy/MBq)


Vuxna

15 år gamla

10 år gamla

5 år gamla

1 år gamla

Binjurar

1.2E-02

1.2E-02

1.8E-02

2.6E-02

4.3E-02

Benytor

1.6E-02

2.1E-02

3.4E-02

6.1E-02

1.5E-01

Hjärna

2.3E-03

2.9E-03

4.4E-03

7.0E-03

1.3E-02

Bröst

2.4E-03

2.9E-03

4.9E-03

7.6E-03

1.3E-02

Gallblåsa

8.4E-03

1.0E-02

1.6E-02

2.5E-02

3.6E-02

Magtarmkanalen

- magsäck

8.1E-03

9.6E-03

1.4E-02

2.0E-02

3.2E-02

-tunntarm

4.6E-03

5.7E-03

8.7E-03

1.3E-02

2.1E-02

-tjocktarm

4.3E-03

5.4E-03

8.4E-03

1.2E-02

2.1E-02

- övre tjocktarm

4.7E-03

5.9E-03

9.3E-03

1.4E-02

2.3E-02)

- nedre tjocktarm

3

.7E-03

4.8E-03

7.3E-03

1.0E-02

1.8E-02)

Hjärta

9.4E-03

1.2E-02

1.7E-02

2.5E-02

4.4E-02

Njurar

1.2E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.2E-02

5.4E-02

Lever

2.0E-02

2.6E-02

3.8E-02

5.4E-02

9.7E-02

Lungor

7.8E-03

9.9E-03

1.5E-02

2.3E-02

4.1E-02

Muskler

3.3E-03

4.1E-03

6.0E-03

8.9E-03

1.6E-02

Matstrupe

3.5E-03

4.2E-03

5.8E-03

8.6E-03

1.5E-02

Äggstockar

3.9E-03

5.0E-03

7.2E-03

1.1E-02

1.8E-02

Bukspottkörtel

1.3E-02

1.6E-02

2.3E-02

3.4E-02

5.3E-02

Röd benmärg

2.3E-02

2.5E-02

4.0E-02

7.1E-02

1.4E-01

Hud

1.8E-03

2.1E-03

3.4E-03

5.5E-03

1.0E-02

Mjälte

1.5E-01

2.1E-01

3.1E-01

4.8E-01

8.5E-01

Testiklar

1.6E-03

2.1E-03

3.2E-03

5.1E-03

9.2E-03

Tymus

3.5E-03

4.2E-03

5.8E-03

8.6E-03

1.5E-02

Sköldkörtel

2.9E-03

3.7E-03

5.8E-03

9.3E-03

1.7E-02

Urinblåsa

2.6E-03

3.5E-03

5.2E-03

7.8E-03

1.4E-02

Livmoder

3.4E-03

4.3E-03

6.5E-03

9.7E-03

1.6E-02

Övriga organ

3.4E-03

4.2E-03

6.3E-03

9.5E-03

1.6E-02

Effektiv dos (mSv/MBq)

1.1E-02

1.4E-02

2.2E-02

3.4E-02

6.2E-02

Den effektiva dosen som uppkommer vid administrering av en (maximal rekommenderad) aktivitet på 370 MBq för en vuxen som väger 70 kg är ca 4,1 mSv.


Prekliniska uppgifter

Det finns inga ytterligare, relevanta prekliniska säkerhetsdata gällande exametazim.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En injektionsflaska innehåller 0,5 mg exametazim.


Ceretec rekonstitueras med natriumperteknetat (99mTc) injektion för beredning av teknetium(99mTc)exametazim injektion.


Radioisotopen ingår inte i beredningssatsen.


Hjälpämnen med känd effekt:

Innan beredning innehåller produkten 1,77 mg natrium per injektionsflaska.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Tennkloriddihydrat

Kvävgas

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

52 veckor från tillverkningsdagen.


Den rekonstituerade produkten ska injiceras inom 30 minuter efter beredning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvaras i enlighet med nationella regler för radioaktivt material.


Särskilda anvisningar för destruktion

Allmän varning

Radiofarmaka får endast tas emot, användas och administreras av behörig personal i för ändamålet avsedd klinisk miljö. Mottagande, förvaring, användning, transport och destruktion omfattas av regler och/eller tillstånd utfärdade av lokala behöriga myndigheter.


Radiofarmaka ska beredas på ett sätt som uppfyller både strålskyddskrav och kraven på farmaceutisk kvalitet. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas.


Innehållet i injektionsflaskan är endast avsett för beredning av teknetium(99mTc)exametazim injektion och ska inte administreras direkt till patienten utan att först beredas.


För instruktioner gällande beredning av läkemedlet innan administrering, se avsnitt 12.


Om injektionsflaskan skadas vid beredningen av detta preparat ska den inte användas. Administrering ska ske så att risken för kontaminering av läkemedlet, samt risken för bestrålning av användarna, minimeras. Lämpligt strålskydd är obligatoriskt.

Innehållet i beredningssatsen är inte radioaktivt före beredning. Efter tillsats av natriumperteknetat (99mTc) måste dock adekvat skärmning av den färdiga beredningen upprätthållas.


Administrering av radiofarmaka medför risk för andra personer att utsättas för extern strålning eller kontaminering från spill av urin, kräkningar etc. Strålskyddsåtgärder ska därför vidtas i enlighet med nationella bestämmelser.

Efter användning ska allt material som har använts vid beredning och administrering av radiofarmaka, inklusive oanvänd produkt och dess förpackning, saneras eller behandlas som radioaktivt avfall och kasseras enligt gällande föreskrifter.


Instruktion för beredning av radiofarmaka

Vid beredning av teknetium (99mTc)-märkta leukocyter är det viktigt att cellerna tvättas noggrant rena från sedimenteringsrester innan de återinjiceras in i patient, då material som används vid cellseparering kan orsaka överkänslighetsreaktioner.


Beredning ska ske under aseptiska förhållanden. Desinficering av injektionsflaskornas gummipropp måste ske innan perforering. Lösningen ska dras upp genom gummiproppen med en steril engångsnål och steril engångsspruta som ska placeras i lämpligt strålskydd eller ett validerat automatiskt beredningssystem. Om injektionsflaskan är skadad ska produkten inte användas.


Metod för beredning av teknetium(99mTc)exametazim för intravenös injektion eller leukocytmärkning in vitro:

Använd genomgående aseptisk teknik

1. Placera exametazimflaskan i en skyddsbehållare och desinficera gummiproppen med en isopropylalkoholtork.


2. Använd 10 ml spruta och tillsätt till den skyddade exametazimflaskan 5 ml av sterilt eluat från en teknetium (99mTc)-generator (se obs! 1-6). Innan sprutan dras ur flaskan, dra ut 5ml av gasen som finns ovanför lösningen för att normalisera trycket i flaskan. Skaka den skyddade flaskan i 10 sekunder så att pulvret löses fullständigt.
3. Mät den totala radioaktiviteten och beräkna volymen som ska injiceras eller användas för märkning av teknetium (99mTc)-leukocyter.
4. Fyll i medföljande märkningsetikett och sätt fast på flaskan.


5. Använd inom 30 minuter sedan natriumperteknetat (99mTc) tillsatts. Kassera allt oanvänt material.


Obs!

a) För högsta radiokemiska renhet ska nyligen eluerat (99mTc)-perteknetat användas vid tillredningen.


b) Använd endast (99mTc)-perteknetat som inte är äldre än 2 timmar. Den föregående elueringen ska ha gjorts från generatorn inom de senaste 24 timmarna.


c) 0,37-1,11GBq (10-30mCi) teknetium (99mTc) kan tillföras till flaskan.


d) Före tillredning kan generatoreluatet justeras till korrekt radioaktiv koncentration (0,37-1,11GBq i 5 ml) genom utspädning med natriumklorid injektionsvätska, lösning.
e) Perteknetat (99mTc) som överensstämmer med specifikationerna som beskrivits av USP och BP/Ph.Eur.Monografer för natriumperteknetat (99mTc) injektionsvätska, lösning ska användas.


f) pH-värdet på den bruksfärdiga injektionsvätskan är 9,0-9,8.


Förfaringssätt för separering av leukocyter och efterföljande märkning med teknetium(99mTc)exametazimin vitro:

Använd genomgående aseptisk teknik.

i. Dra upp 9 ml av ACD-lösning (acid-citrat-dextros) (se (a)) i var och en av två 60 ml icke-hepariniserade plastsprutor.


ii. Fyll bägge sprutorna med vardera 51 ml patientblod genom att använda ett infusionsset med 19G fjärilskanyl. Tillslut sprutorna med sterila plastproppar.


iii. Dispensera 2 ml plasmaexpanderare (se (b)) i 5 sterila centrifugrör.


iv. Fördela 20 ml blod i centrifugrören innehållande plasmaexpanderare, utan att sätta kanyler på sprutorna. Tillsätt resterande 20 ml blod i ett rör utan plasmaexpanderare.
Tips: För att undvika bubblor och skumbildning, låt blodet rinna försiktigt utmed rörens sidor.
v. Blanda blodet och plasmaexpanderare genom att försiktigt vända röret upp och ner. Avlägsna centrifugrörets lock och ta sönder bubblorna på ovansidan med en steril kanyl. Sätt på locket igen och låt rören stå i 30-60 minuter så att erytrocytsedimenteringen kan ske.
Tips: Sedimenteringstiden beror på patientens kondition. Som en riktlinje ska denna avbrytas när blodet har sedimenterat så att ungefär hälften av volymen är sedimenterade röda blodkroppar.


vi. Centrifugera under tiden röret innehållande 20 ml blod utan plasmaexpanderare vid 2000 g i 10 minuter. Detta ger en övre fas innehållande cellfri plasma (CFP) och ACD. Detta förvaras vid rumstemperatur för att senare användas vid spädning och återinjicering.
vii. När de röda blodkropparna har sedimenterat (se v.) dra försiktigt upp 15 ml av den grumliga, halmfärgade övre fasen och för över i 3 sterila centrifugrör. Undvik att få med sedimenterade erytrocyter. Den övre fasen är leukocyt- och trombocytrik plasma (LRTRP).Tips: Använd inte kanyler på sprutorna då dessa kan orsaka onödig cellskada.
viii. Centrifugera LRTRP vid 150 g i 5 minuter. Den övre fasen består av trombocytrik plasma (TRP) och den undre fasen av "blandade" leukocyter.
ix. Avlägsna så mycket TRP som möjligt och överför till sterila centrifugrör. Centrifugera vid 2000 g i 10 minuter till ytterligare övre fas av cellfri plasma (CFP) som innehåller sedimenteringsämne. Detta används till att tvätta cellerna efter märkning.
x. Lossa under tiden den undre fasen av blandade leukocyter genom att mycket lätt knacka och snurra på centrifugrören. Överför med hjälp av en spruta utan kanyl alla cellfraktioner till ett rör och tillsätt sedan med samma spruta 1 ml cellfri plasma innehållande ACD (från vi.) och snurra försiktigt för att uppslamma.
xi. Tillsätt till en flaska Ceretec: 5 ml av 99mTc generatoreluat innehållande ca 500 MBq av 99mTcO4 (enligt ovanstående förfaringssätt).
xii. Omedelbart därefter, tillsätt 4 ml av den (99mTc)-märkta exametazimlösningen till de blandade leukocyterna i CFP (från 10).
xiii. Snurra försiktigt för att blanda och inkubera i 10 minuter i rumstemperatur.
xiv. Om erforderligt, läs av kromatografiremsorna för att kontrollera den radiokemiska renheten av teknetium(99mTc)exametazim, såsom instrueras nedan.
xv. Vid slutet av inkubationen, tillsätt försiktigt 10 ml av CFP innehållande plasmaexpanderare (från ix.) till cellerna för att avbryta märkning. Vänd rören försiktigt upp och ner för blandning.
xvi. Centrifugera vid 150 g i 5 minuter.
xvii. Avlägsna och behåll hela den övre fasen.
Tips: Det är mycket viktigt att hela överfasen som innehåller obundet teknetium(99mTc)exametazim avlägsnas på detta stadium. Detta görs bäst med en spruta med en grov (19G) kanyl.
xviii. Uppslamma försiktigt den teknetium (99mTc)-märkta blandade leukocytberedningen i 5-10 ml CFP innehållande ACD från vi. Rotera försiktigt för blandning.
xix. Mät radioaktiviteten i cellerna och i överfasen från 17. Beräkna märkningseffektiviteten (LE) som definieras som cellaktiviteten som procent av summan av aktiviteten i cellerna och överfasen.Tips: Märkningseffektivitet beror på patientens leukocytvärde och varierar beroende på den initiala volymen av blod. Genom att använda volymerna från ii. kan en LE på ca 55 % förväntas.
xx. Utan att sätta fast en kanyl, drag upp de märkta cellerna försiktigt i en icke-hepariniserad plastspruta och förslut den med en steril kapsyl. Mät radioaktiviteten.
xxi. Märkta celler är nu klara för återinjektion. Detta ska göras utan dröjsmål.


Observera

(a) Acid-citrat-dextros (ACD) ska beredas på följande sätt:
NIH formel A. För 1 liter tillsätt 22 g trinatriumcitrat, 8 g citron-syra, 22,4 g dextros och 1 liter vatten för injektionsvätskor. Produkten ska beredas under aseptiska förhållanden.

Produkten kan också köpas som färdig beredning. Produkten ska förvaras enligt tillverkarens rekommendationer och endast användas fram till utgångsdatum.

(b) 6 % hydroxietylstärkelse ska beredas under aseptiska förhållanden. Produkten kan köpas som färdig beredning. Produkten ska förvaras enligt tillverkarens rekommendationer och endast användas fram till utgångsdatum.


Kvalitetskontroll

Tre potentiella radiokemiska föroreningar kan finnas i bruksfärdig teknetium(99mTc)exametazim injektionsvätska. Dessa är sekundära teknetium(99mTc)exametazim komplex, fritt perteknetat (99mTc) och reducerat hydrolyserat teknetium (99mTc). En kombination av två kromatografiska system är nödvändig för bestämning av injektionsvätskans radiokemiska renhetsgrad.


10-20 μl av injektionsvätskan appliceras med kanyl ca 2,5 cm från kortsidan på två GMCP (Glass Microfiber Chromatography Paper)–SA (Silic Acid)-remsor (2 cm (±2 mm) x 20 cm). Remsorna placeras sedan omedelbart i två kromatografikärl, det ena med butan-2-on och det andra med 0,9 % natriumkloridlösning (1 cm djup nyberedd lösning). Då kromatogrammen utvecklats 14 cm, tages remsorna ur kärlen och lösningsfronterna märks ut. Låt remsorna torka, klipp itu och mät aktiviteten från vardera delen med hjälp av lämplig utrustning.


Tolkning av kromatogram

System 1 (GMCP-SA: butan-2-one (MEK, metyl-etyl-keton))

Sekundärt teknetium(99mTc)exametazimkomplex och reducerat hydrolyserat teknetium (99mTc) stannar i utgångsläget på nedersta delen av remsan.

Lipofilt teknetium(99mTc)exametazimkomplex och perteknetat (99mTc) vandrar till Rf 0,8-1,0.

System 2 (GMCP-SA: 0,9 % natriumkloridlösning)

Lipofilt teknetium(99mTc)exametazimkomplex, sekundärt teknetium(99mTc)exametazimkomplex och reducerat hydrolyserat teknetium (99mTc) stannar i utgångsläget. Perteknetat (99mTc) vandrar till Rf 0,8-1,0.

1. Beräkna halten av sekundärt teknetium(99mTc)exametazimkomplex plus reducerat hydrolyserat teknetium (99mTc) från System 1 (A %). Beräkna halten av perteknetat (99mTc) från System 2 (B %).

2. Den radiokemiska renhetsgraden (som procent av lipofilt teknetium(99mTc)exametazimkomplex beräknas enligt


100-(A % + B %) där


A % representerar halten av sekundärt teknetium(99mTc)exametazimkomplex plus reducerat hydrolyserat teknetium (99mTc)


B % representerar halten av perteknetat (99mTc).


En radiokemisk renhetsgrad på minst 80 % kan förväntas under förutsättning att testproverna tagits och analyserats inom 30 minuter från tillverkning.

Förpackningsinformation

Beredningssats för radioaktivt läkemedel 0,5 mg Vitt pulver.
5 x 10 milliliter injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av