Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xylocain® utan konserveringsmedel

Aspen Nordic

Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (färglös, klar)

Lokalanestetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N01BB02
Läkemedel från Aspen Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Xylocain® injektionsvätska, lösning 5 mg/ml, 10 mg/ml och 20 mg/ml;

Xylocain® utan konserveringsmedel injektionsvätska, lösning 10 mg/ml och 20 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-31.

Indikationer

Intravenös regional anestesi, infiltrationsanestesi, nervblockader, epiduralanestesi. Anestesi av fingrar, tår, öron, näsa och penis eller i andra fall då adrenalin anses kontraindicerat. Vid små operativa ingrepp, då mycket kortvarig anestesi önskas.


Xylocain 5 mg/ml och Xylocain 10 mg/ml är avsett för vuxna och barn över 1 år.

Xylocain 20 mg/ml är avsett för vuxna.

Kontraindikationer

Överkänslighet för lokalanestetika av amidtyp eller övriga ingående ämnen.

Lidokain ska inte användas vid epiduralanestesi till patienter med uttalad hypotension såsom vid kardiogen och hypovolemisk chock.

Xylocain injektionsvätska med konserveringsmedel ska inte användas vid överkänslighet för metyl- och/eller propylparahydroxibensoat (metyl-/propylparaben), eller för metaboliten paraaminobensoesyra (PABA).

Xylocain injektionsvätska med konserveringsmedel ska undvikas till patienter som är allergiska mot ester-lokalanestetika som även de har PABA som metabolit.

Dosering

Xylocain ska endast användas av läkare med erfarenhet av regionalanestesi eller under dennes övervakning. Lägsta möjliga dos för adekvat anestesi ska eftersträvas.


Intravenös regional anestesi

Arm: Xylocain 5 mg/ml, 20-40 ml (100-200 mg lidokainhydroklorid).

Ben: Xylocain 5 mg/ml, 40 ml (200 mg lidokainhydroklorid).


Nervblockad på fingrar och tår

Xylocain 10 mg/ml, 2-4 ml (20-40 mg lidokainhydroklorid).


Epiduralanestesi

Lumbal analgesi: Xylocain 10 mg/ml, 25-40 ml (250-400 mg lidokainhydroklorid).

Thorakal anestesi: Xylocain 10 mg/ml, 20-30 ml (200-300 mg lidokainhydroklorid).

Sakral kirurgisk analgesi: Xylocain 10 mg/ml, 40 ml (400 mg lidokainhydroklorid).

Sakral obstetrisk analgesi: 10 mg/ml, 20-30 ml (200-300 mg lidokainhydroklorid).


Högsta rekommenderade doser

Xylocain 5 mg/ml, 80 ml (400 mg lidokainhydroklorid)

Xylocain 10 mg/ml, 40 ml (400 mg lidokainhydroklorid).

Xylocain 20 mg/ml, 20 ml (400 mg lidokainhydroklorid).


Doserna reduceras till barn och patienter med nedsatt allmäntillstånd.


Xylocain injektionsvätska, lösning, i förpackningar godkända för upprepad dosering, innehåller konserveringsmedlet metylparahydroxibensoat (metylparaben) och ska därför inte användas vid anestesi som administreras den intratekala, intracisternala eller intra- eller retrobulbära vägen.

Varningar och försiktighet

Regional- eller lokalanestetiska ingrepp, förutom de av mest trivial karaktär, ska alltid utföras i närhet till återupplivningsutrustning. Inför stora blockader bör en intravenös kanyl sättas innan det lokalanestetiska läkemedlet injiceras. Som alla lokalanestetiska medel kan lidokain orsaka akuta centralnervösa och kardiovaskulära toxiska effekter vid användning som leder till höga koncentrationer i blodet. Detta gäller speciellt efter oavsiktlig intravaskulär administrering.


Försiktighet bör iakttas vid behandling av följande patientkategorier:

 • Äldre, samt patienter med generellt nedsatt allmäntillstånd

 • Patienter med AV-block II eller III, eftersom lokalanestetika kan försämra myokardiets överledningsförmåga

 • Patienter med allvarlig leversjukdom eller kraftigt sänkt njurfunktion

 • Patienter som behandlas med antiarytmika klass III (t ex amiodaron) bör stå under noggrann övervakning och EKG-monitorering övervägas, eftersom hjärteffekterna av lidokain och klass III antiarytmika kan vara additiva (se även Interaktioner)

Vissa regionalanestesitekniker kan vara förknippade med allvarliga biverkningar enligt följande:

 • Epiduralanestesi kan orsaka kardiovaskulär depression, speciellt vid samtidig hypovolemi. Försiktighet skall därför iakttas hos patienter med nedsatt kardiovaskulär funktion

 • Retrobulbära injektioner kan i sällsynta fall nå det kraniala subaraknoidalrummet och orsaka t ex tillfällig blindhet, kardiovaskulär kollaps, apné och konvulsioner. Dessa symtom måste behandlas genast

 • Retro- och peribulbära injektioner med lokalanestetika medför en viss risk för kvarstående okulär muskeldysfunktion

 • Efter att produkten börjat marknadsföras har rapporter om kondrolys hos patienter som fått kontinuerlig infusion av lokalanestetika intraartikulärt rapporterats. Majoriteten av de rapporterade fallen med kondrolys har involverat skulderleden. På grund av ett flertal bidragande orsaker och motsägelsefulla vetenskapliga data gällande verkningsmekanismen, så har orsakssambandet inte fastställts. Kontinuerlig intraartikulär infusion är inte en godkänd indikation för Xylocain.


Huvudsakliga orsaker är traumatiska nervskador och/eller lokala toxiska effekter på muskler och nerver av injicerat lokalanestetikum. Omfattningen av dessa vävnadsskador beror på traumats storlek, lokalanestetikans koncentration och hur länge vävnaden exponerats för lokalanestetika. Av denna anledning bör lägsta effektiva dos väljas.

 • Oavsiktliga intravaskulära injektioner i huvud

  - och halsregionerna kan orsaka cerebrala symtom redan vid låga doser

Epiduralanestesi kan leda till blodtrycksfall och bradykardi. Risken för sådana effekter kan reduceras t.ex. genom injektion av vasopressor. Blodtrycksfall ska behandlas omedelbart intravenöst med en sympatomimetika, som upprepas vid behov.


Xylocain injektionsvätska är sannolikt porfyrogen och bör endast förskrivas till patienter med akut porfyri om mycket starka skäl föreligger. Lämpliga försiktighetsåtgärder bör iakttas för alla patienter med porfyri.


Xylocain injektionsvätska, lösning, i förpackningar godkända för upprepad dosering, innehåller konserveringsmedlet metylparahydroxibensoat (metylparaben) och ska därför inte användas vid anestesi som administreras den intratekala, intracisternala eller intra- eller retrobulbära vägen.

Interaktioner

Läkemedel som hämmar metabolismen av lidokain (t ex cimetidin) kan orsaka potentiellt toxiska plasmakoncentrationer när lidokain ges repeterat i höga doser över en lång tidsperiod. Sådana interaktioner är inte av klinisk relevans efter korttidsbehandling med lidokain i rekommenderade doser.

Lidokain ska användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika eller klass IB antiarytmika, då de toxiska effekterna är additiva.

Specifika interaktionsstudier med lokalanestetika och antiarytmika klass III (t ex amiodaron) har inte utförts men försiktighet rekommenderas (se Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med lidokain saknas.

Lidokain passerar placenta. Det är rimligt att förmoda att lidokain har använts hos ett stort antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Det finns inga hållpunkter för att lidokain kan orsaka störningar i reproduktionsprocessen såsom ökad missbildningsfrekvens eller direkt eller indirekt fosterpåverkan. Riskerna för människa är dock inte fullständigt utredda.

Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter av lidokain på graviditet, embryo/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födseln.

Vid tillfälligt bruk under graviditet och vid förlossning bedöms nyttan uppväga eventuella risker. Paracervikalblockad eller pudendusblockad med lidokain ökar risken för reaktioner som bradykardi/takykardi hos fostret. Fostrets hjärtfrekvens måste därför följas noggrant (se Farmakokinetik).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Lidokain utsöndras i bröstmjölk i små mängder. Påverkan på barnet är osannolik vid användning av rekommenderade doser. Amning kan därför fortsätta vid behandling med Xylocain.

Trafik

Beroende på dos och administrationssätt kan lidokain ha en övergående effekt på rörelseförmåga och koordination.

Biverkningar

Biverkningar som orsakas av själva läkemedlet kan vara svåra att skilja från de fysiologiska effekterna av nervblockaden (t ex blodtryckssänkning, bradykardi), fall direkt orsakade av nålsticket (t ex nervskada) eller indirekt orsakade av nålsticket (t ex epiduralabscess).

Mycket vanliga

(>1/10)

Magtarmkanalen: Illamående.

Blodkärl: Hypotension.

Vanliga

(1/10-1/100)

Hjärtat: Bradykardi

Blodkärl: Hypertension.

Centrala och perifera nervsystemet: Parestesi, yrsel.

Magtarmkanalen: Kräkningar.

Mindre vanliga

(1/100-1/1000)

Centrala och perifera nervsystemet: Symtom på CNS-toxicitet. (konvulsioner, cirkumoral parestesi, domningskänsla i tungan, hyperakusi, synstörningar, medvetandeförlust, tremor, berusningskänsla, tinnitus, dysartri).

Sällsynta

(<1/1000)

Immunsystemet: Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock.

Centrala och perifera nervsystemet: Neuropati, perifera nervskador, araknoidit.

Ögon: Dubbelseende.

Hjärtat: Hjärtstillestånd, hjärtarytmier.

Andningsvägar bröstkorg och mediastinum: Andningsdepression.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ofrivilliga intravaskulära injektioner av lokalanestetika kan orsaka omedelbara systemtoxiska reaktioner (inom sekunder till ett par minuter). Tecken på systemtoxicitet vid överdosering inträffar senare (15-60 minuter efter injektion) beroende på en långsammare ökning av koncentrationen av lokalanestetika i blodet (se Biverkningar).


Toxicitet:

Peroral administrering: Mindre än 50 mg tycks ej innebära risk för småbarn. 75 mg till 2-åring gav lindrig, 100 mg till 5 mån barn gav allvarlig, 300 + 300 mg inom 4 timmar till 3½-åring gav allvarlig till mycket allvarlig, 400–500 mg till 2-åring samt 1 g under 12 timmar till 1-åring gav mycket allvarlig intoxikation. 600 mg till vuxen gav lindrig, 2 g till vuxen gav måttlig intoxikation.

Parenteral administrering: 50 mg i.v. till 1 månad gammalt barn gav mycket allvarlig intoxikation. 200–400 mg infiltration till vuxen gav allvarlig, 500 mg till 80–åring och 1 g i.v. till vuxna gav mycket allvarlig intoxikation.

Topikal administrering: 8,6–17,2 mg/kg till småbarn gav vid applikation på brännskadad hud allvarlig intoxikation


Symtom:

Först CNS-excitation, senare CNS- depression. Vid stora doser kan snabbt debuterande kramper vara första symtomet. Oro, yrsel, synsstörningar, periorala parestesier, illamående. Därefter ataxi, hörselförändringar, eufori, förvirring, talsvårigheter, blekhet, svettning, tremor, kramper, koma, andningsstillestånd. Arytmier, framförallt bradyarytmier, men vid stora doser även ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer, QRS-breddökning, AV-block. Hjärtsvikt, blodtrycksfall. (Methemoglobinemi beskriven i enstaka fall).


Behandling:

Kol vid peroral överdosering. (Kräkningsprovokation kan vara riskabel på grund av slemhinneanestesi och risk för kramper i tidigt skede. Om ventrikeltömning är befogat bör detta ske via sond och efter endotrakeal intubation). Vid kramper diazepam. Syrgas. Vid behov intubation och kontrollerad andning (eventuellt med hyperventilation). Vid bradykardi atropin. Vid cirkulationssvikt vätska i.v., dobutamin och eventuellt noradrenalin (initialt 0,05 μg/kg/min, ökas vid behov med 0,05 μg/kg/min var 10:e minut), i svårare fall med ledning av hemodynamisk monitorering. Efedrin kan också prövas. Vid cirkulationsstillestånd kan återupplivningsåtgärder under flera timmar vara befogat.

Farmakodynamik

Xylocain innehåller lidokain, som är ett lokalanestetikum av amidtyp. Lidokain blockerar impulsledningen i nervfibrerna reversibelt genom att hämma transporten av natriumjoner genom nervmembranet. Liknande effekter kan även ses på excitatoriska membran i hjärna och hjärtmuskel. Lidokain har snabbt insättande effekt, hög anestesifrekvens och låg toxicitet. Lägre koncentrationer av lidokain ger mindre effekt på motornervfibrer.

Farmakokinetik

Absorptionshastigheten är beroende av dos, administreringsväg och genomblödningen vid injektionsstället. Interkostala blockader ger de högsta plasmakoncentrationerna (ca 1,5 mikrogram/ml per 100 mg som injiceras), medan subkutana injektioner i buken ger de lägsta plasmakoncentrationerna (ca 0,5 mikrogram/ml per 100 mg som injiceras). Distributionsvolymen vid steady state är 91 liter och plasmaproteinbindningen, som i huvudsak sker till alfa-1-syra glykoprotein, är 65%.

Absorptionen är total och bifasisk från epidurala rummet med halveringstider runt 9,3 minuter respektive 82 minuter. Den långsamma absorptionen är den tidsbegränsande faktorn vid elimination av lidokain, vilket förklarar den långsammare eliminationen efter epidural injektion jämfört med intravenös injektion.

Lidokain elimineras främst genom metabolism. Dealkylering till monoetylglycinxylidid (MEGX) medieras både av CYP 1A2 och CYP 3A4. MEGX metaboliseras till 2,6-dimetylanilin och glycinxylidid (GX). 2,6-dimetylanilin omvandlas vidare av CYP 2A6 till 4-hydroxi-2,6-dimetylanilin som utgör huvudmetabolit i urin (80%) och utsöndras som konjugat. MEGX har en konvulsiv aktivitet motsvarande den för lidokain medan GX saknar konvulsiv aktivitet. MEGX förefaller förekomma i liknande plasmakoncentrationer som modersubstansen. Eliminationshastigheten av lidokain och MEGX efter en intravenös bolusdos är ca 1,5-2 respektive 2,5 timmar. På grund av den snabba levermetabolismen är kinetiken känslig för all leverpåverkan. Halveringstiden kan mer än fördubblas hos patienter med nedsatt leverfunktion. Nedsatt njurfunktion påverkar ej kinetiken men kan öka ackumuleringen av metaboliter. Lidokain passerar placentan och koncentrationen obundet lidokain blir densamma hos mamman och fostret. Totala plasmakoncentrationen blir dock lägre hos fostret som har en lägre proteinbindningsgrad.

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller: Lidokainhydroklorid 5 mg resp. 10 mg respektive 20 mg, natriumklorid 8 mg resp. 6 mg respektive 6 mg, metylparahydroxibensoat (E 218) 1 mg (konserveringsmedel), natriumhydroxid/saltsyra (till pH 5,0-7,0) vatten för injektionsvätskor.


1 ml injektionsvätska utan konserveringsmedel, lösning innehåller: Lidokainhydroklorid 10 mg respektive 20 mg, natriumklorid, natriumhydroxid/saltsyra (till pH 5,0-7,0), vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom lidokain är svårlöslig vid pH över 6,5.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Plastampuller 5 ml: 2 år

Plastampuller 10 ml, 20 ml: 3 år

Injektionsflaskor: 3 år


Plastampullerna (Polyamp) får inte omsteriliseras.

Injektionsvätskan får inte förvaras så att den kan påverka metaller, t ex kanyler eller sprutor med metalldelar. Metalljoner kan då lösas ut, vilket kan medföra svullnad i injektionsområdet.

Lösning utan konserveringsmedel ska förbrukas genast efter det förpackningen brutits.

Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Xylocain injektionsvätska 10 mg/ml i plastampuller (Polyamp) innehåller ej konserveringsmedel.

Förpackningsinformation

XYLOCAIN®
Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml (färglös, klar)
5 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml (färglös, klar)
5 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
5 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml (färglös, klar)
5 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

XYLOCAIN® UTAN KONSERVERINGSMEDEL
Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml (färglös, klar)
5 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
Injektionsvätska, lösning 20 mg/ml (färglös, klar)
5 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av