Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minirin

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Ferring

Tablett 0,1 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vit, oval, kupad tablett, skåra på en sida, den andra präglad 0.1. 6,8 x 9,6 mm)

Antidiuretiskt hormon, ADH

Aktiv substans:
ATC-kod: H01BA02
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Minirin tablett 0,1 mg och 0,2 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013–11–15.

Indikationer

Central diabetes insipidus.

Primär nattlig enures (fr o m 6 års ålder) när enureslarm inte givit önskad effekt hos patienter med normal förmåga att koncentrera urin.

Symtomatisk behandling av nocturi hos vuxna, förenad med nattlig poly­uri, dvs en nattlig urinproduktion som överstiger funktionell blåskapacitet.

Kontraindikationer

Habituell eller psykogent betingad polydipsi (dygns­urinvolym över 40 ml/kg), känd eller misstänkt hjärtinkompensation och andra tillstånd som kräver behandling med diuretika, måttlig till svår njurinsufficiens (kreatinin­clearance <50 ml/min), syndrom med störd ADH sekretion (SIADH), känd hypo­natremi.

Dosering

Allmänt: Dosen av MINIRIN tabletter anpassas individuellt.

Desmopressin bör alltid intas vid samma tid i förhållande till födointag, eftersom föda ger minskad absorption och därmed också skulle kunna påverka effekten av desmopressin.

Om tecken på vattenretention/hyponatremi (huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper) uppkommer bör behandlingen tillfälligt avbrytas tills patienten återhämtat sig helt.

Central diabetes insipidus: En lämplig initialdos för barn och vuxna är 0,1 mg 3 gånger dagligen. Doseringen anpassas sedan efter patientens svar. Klinisk erfarenhet har visat att dygnsdosen varierar mellan 0,2 och 1,2 mg. För flertalet patienter är underhållsdosen 0,1-0,2 mg 3 gånger dagligen. Om tecken på vattenretention/hyponatremi uppkommer, bör behandlingen tillfälligt avbrytas och dosen justeras.

Primär nattlig enures: En lämplig initialdos är 0,2 mg till natten. Dosen kan ökas upp till 0,4 mg om den lägre dosen inte är tillräckligt effektiv. Vätskerestriktion ska iakttas. Om tecken eller symtom på vattenretention och/eller hyponatremi uppkommer, bör behandlingen avbrytas tills patienten återhämtat sig helt. Strikta vätskerestriktioner är nödvändiga när behandlingen sedan återupptas, se Varningar och försiktighet. Bedömning av fortsatt behandlingsbehov bör göras efter tre månader och efter minst en veckas behandlingsuppehåll.

Nocturi: För att fastställa nattlig polyuri bör nocturipatienter under minst 2 dygn före behandlingsstart notera tid och volym för varje miktion i ett schema. En nattlig urinproduktion som överstiger funktionell blåskapacitet eller överstiger 1/3 av dygnsurinvolymen betraktas som nattlig polyuri.

Rekommenderad initialdos är 0,1 mg till natten. Om denna dos inte är tillräckligt effektiv kan dosen efter en vecka ökas till 0,2 mg och därefter till 0,4 mg genom dosökning veckovis. Vätskerestriktion bör iakttas.

Behandling bör inte initieras till äldre patienter (65 år och uppåt). Skulle behandling av dessa patienter övervägas, bör natrium i plasma mätas innan behandlingen påbörjas och dessutom efter 3 dagars behandling. Detsamma gäller vid eventuell ökning av dosen och vid andra tillfällen under behandlingen då behandlande läkare anser det vara nödvändigt. Om tecken eller symtom på vattenretention och/eller hyponatremi uppkommer bör behandlingen avbrytas tills patienten återhämtat sig helt. Strikta vätskerestrik­tioner är nödvändiga när behandlingen sedan återupptas, se Varningar och försiktighet.

Om tillräcklig klinisk effekt inte uppnåtts inom 4 veckor, med veckovis dostitrering, ska behandlingen avbrytas.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

Varningar och försiktighet

Hos patienter med trängningar/trängnings­inkontinens, organiska orsaker till ökad miktionsfrekvens eller nocturi (t ex benign prostatahyperplasi, urinvägsinfektioner, blåssten/tumör), poly­dipsi eller dåligt inställd diabetes mellitus ska den specifika orsaken till besvären primärt åtgärdas.

Vid behandling av primär nattlig enures och nocturi, ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga under perioden 1 timme före kvällsdos till minst 8 timmar efter administrering. Utan samtidig minskning av vätskeintaget kan behandlingen leda till vattenretention och/eller hyponatremi (huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper). Alla patienter/vård­givare ska instrueras noggrant beträffande vätskerestriktion.

I kliniska prövningar fann man högre förekomst av hyponatremi hos patienter över 65 år. Behandling bör därför inte sättas in hos äldre patienter, speciellt inte hos patienter som lider av andra tillstånd som kan öka deras risk för vätske- ell­er elektrolytrubbningar.

En ökad risk för hyponatremi föreligger hos äldre och hos patienter med lågt natrium i plasma och patienter med en hög dygns­urinvolym (över 2,8 till 3 liter).

För att undvika hyponatremi måste försiktighet iakttas med särskild uppmärksamhet på vätskeretention och en frekvent kontroll av natrium i plasma vid följande tillstånd; samtidig behandling med läkemedel som är kända för att inducera syndrom med störd ADH-sekretion (SIADH), t ex tricykliska antidepressiva, SSRI, klorpromazin och karbamazepin; samtidig behandling med NSAID-preparat.

Försiktighet måste iakttas hos patienter med risk för ökat intrakraniellt tryck.

Behandling med desmopressin bör avbryts vid akuta sjukdomar med rubbad vätske- och/eller elektrolytbalans som vid system­infektioner, feber och gastroenterit.

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel; galaktos­intolerans, total laktasbrist eller glukos­galaktos­­mal­absorption.

Interaktioner

Substanser som är kända för att inducera störd ADH-sekretion, t ex tricykliska antidepressiva, SSRI, klorpromazin och karbamazepin liksom antidiabetika av sulfonureidgruppen, särskilt klorpropamid, kan orsaka en additiv antidiuretisk effekt med ökad risk för vätske­retention. NSAID-preparat kan inducera vattenretention/hyponatremi. Se Varningar och försiktighet.

Samtidig behandling med loperamid kan resultera i en trefaldig ökning av desmopressins plasmakoncentrationer, vilket kan leda till en ökad risk för vattenretention och/eller hyponatremi. Andra läkemedel som orsakar en långsammare tarmpassage kan ha samma effekt. Detta har dock inte undersökts.

Samtidig behandling med dimetikon kan resultera i en minskad absorption av desmopressin.

Det är osannolikt att desmopressin skulle interagera med läkemedel som påverkar metabolismen i levern, eftersom desmopressin inte uppvisar signifikant levermetabolism i in vitro-studier med mikrosomer från människa. Formella interaktionsstudier in vivo har dock inte utförts.

Samtidigt intag av föda minskar absorptionsgrad och absorptionshastighet av desmopressin med 40%. Ingen signifikant effekt observerades med avseende på farmakodynamik (urinproduktion eller osmolalitet). Det kan inte uteslutas att vissa patienter får minskad antidiuretisk effekt vid samtidigt födointag.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Data från ett begränsat antal (n=53) gravida kvinnor som behandlats för diabetes insipidus, samt data från ett begränsat antal (n=54) gravida kvinnor med von Willebrands sjukdom, visar inga skadliga effekter av desmopressin på graviditeten eller fostrets/den nyföddes hälsa. Inga andra relevanta epidemiologiska data är tillgängliga. Djurstudier påvisar varken direkta eller indirekta skadliga effekter avseende graviditet, embryonal/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling.

MINIRIN bör ges med försiktighet vid graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Resultat från analyser av modersmjölk från mödrar som fått höga doser desmopressin (300 μg intranasalt), visar att desmopressin passerar över i modersmjölk men mängden desmopressin som kan överföras till barnet är låg, och sannolikt lägre än de mängder som krävs för att påverka diuresen. Huruvida desmopressin ackumuleras i modersmjölk vid upprepad dosering har inte studerats.

Fertilitet

In vitro-analyser i humana kotyledonmodeller visade att transplacental transport av desmopressin saknas när det administreras i terapeutiska koncentrationer motsvarande rekommenderade doser.

Trafik

MINIRIN har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner

Biverkningar

Den allvarligaste biverkningen är hyponatremi som kan orsaka huvudvärk, buksmärta, illamående, kräkningar, viktökning, yrsel, förvirring, sjukdomskänsla, svindel och i allvarliga fall kramper och koma. Orsaken till potentiell hyponatremi är den förväntade antidiuretiska effekten. Hyponatremi är reversibelt och hos barn uppträder det ofta i samband med förändringar i dagliga rutiner som påverkar vätskeintag och/eller svettning. Majoriteten av vuxna som behandlats för nocturi och som utvecklat hyponatremi uppvisade låga natriumnivåer i serum efter 3 dagars dosering eller efter dosökning. Särskild försiktighet ska iakttas hos både barn och vuxna, se Varningar och försiktighet.

Vanligaste biverkningarna hos vuxna är huvudvärk (12%), hyponatremi (6%), yrsel (3%), hypertension (2%) och gastrointestinala besvär (<1%). Hos barn är huvudvärk (1%) den vanligaste biverkningen. Spontana rapporter om anafylaktiska reaktioner har erhållits.

Vuxna

Mycket vanliga (>1/10)

Allmänna: Huvudvärk


Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Ödem, trötthet.

Cirk.: Hypertension

GI: Illamående*, buksmärta*, diarré, förstoppning, kräk­ningar*

Metabol.: Hyponatremi

Neurol.: Yrsel*

Urogenital.: Blås- och urinrörs-symtom


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Allmänna: Sjukdomskänsla*, bröstsmärta, influensaliknande symtom

Cirk.: Palpitationer, ortostatisk hypotension

GI: Dyspepsi, flatulens, uppsvälldhet och utspändhet

Hud: Svettning, pruritus, utslag, urtikaria

Luftvägar: Dyspné

Muskuloskel.: Muskelspasmer, myalgi

Neurol.: Somnolens, parestesier, svindel*

Psyk.: Insomni

Ögon: Synstörningar

Övriga: Viktökning*, ökning av leverenzymer, hypokalemi


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Hud: Allergisk dermatit

Psyk.: Förvirrings­tillstånd*


Ingen känd frekvens

Immunol.: Anafylaktisk reaktion

Metabol.: Uttorkning**, hypernatremi**

Neurol.: Kramper*, asteni**, koma*

*Hyponatremi kan orsaka huvudvärk, buksmärta, illamående, kräkningar, viktökning, yrsel, förvirring, sjukdomskänsla, svindel och i allvarliga fall kramper och koma

**Endast observerats vid central diabetes insipidus

Pediatrisk population


Vanliga (1/10 - 1/100)

Allmänna: Huvudvärk


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Allmänna: Perifert ödem, trötthet

GI: Buksmärta*, illamående*, kräkningar*, diarré

Psyk.: Affektlabilitet**, aggression***

Urol.: Blås- och urinrörs-symtom


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Allmänna.: Irritation

Cirk.: Hypertension

Neurol.: Somnolens

Psyk.: Ångestsymtom, mardrömmar****, humör­sväng­ningar****


Ingen känd frekvens

Hud: Utslag, allergisk dermatit, svettning, urtikaria

Immunol.: Anafylaktisk reaktion

Luftvägar: Näsblod

Metabol.: Hyponatremi****

Neurol.: Uppmärksam­hets­störning, psyko­motorisk hyper­aktivitet, kramper*

Psyk.: Onormalt beteende, emotionella störningar, depression, hallucination, insomni

*Hyponatremi kan orsaka huvudvärk, buksmärta, illamående, kräkningar och i allvarliga fall kramper

**Samma frekvens hos barn och ungdomar (<18 år)

***Nästan uteslutande hos barn och ungdomar (<18 år)

****Huvudsakligen hos barn (<12 år)

Äldre patienter och patienter med låga natriumnivåer kan ha en ökad risk för att utveckla hyponatremi.

Överdosering

Toxicitet

Överdosering leder till förlängd verkningsduration med en ökad risk för vattenretention och hyponatremi. Redan normaldoser kan tillsammans med stort vätskeintag ge vattenintoxikation. Doser från 0,3 mikrogram/kg iv och 2,4 mikrogram/kg intranasalt har tillsammans med vätskeintag givit hyponatremi och kramper hos barn och vuxna. Emellertid gav 40 mikrogram intranasalt till 5 mån barn och 80 mikrogram intranasalt till 5-åring inga symtom. 4 mikrogram parenteralt till nyfödd gav oliguri samt viktuppgång.


Symtom

Symtom som vid vattenintoxikation. Huvudvärk, illamående. Vätskeretention, hyponatremi, hypoosmolalitet, oliguri, CNS-depression, kramper, lungödem. Se även i preparattexten beskrivna biverkningar.


Behandling

Behandlingen av hyponatremi ska vara individuell, men följande generella rekommendationer kan ges:

Hyponatremi behandlas med avbrytande av desmopressinbehandlingen och vätskerestriktion. Om patienten har symtom kan infusion av isoton eller hyperton natriumklorid ges. När vätskeretentionen är allvarlig (kramper och medvetslöshet) behandlas med furosemid.

Farmakodynamik

MINIRIN innehåller desmopressin, en strukturanalog till det naturliga baklobshormonet argininvasopressin. Det skiljer sig därifrån genom att aminogruppen i cystein tagits bort och L-arginin ersatts med D-arginin. Detta resulterar i en betydligt förlängd verkningsduration och en total avsaknad av pressoreffekt i kliniskt aktuell dosering. Efter oral administrering av desmopressin kan den antidiuretiska effekten förväntas kvarstå i 6-14 timmar eller mer.

Kliniska studier med desmopressintabletter vid behandling av nocturi visade följande: Det genomsnittliga antalet nocturiepisoder minskade med minst 50% hos 39% av patienterna i desmopressingruppen jämfört med 5% i placebogruppen. Det genomsnittliga antalet nocturiepisoder per natt minskade med 44% i desmopressingruppen jämfört med 15% i placebogruppen. Medianlängden på den första ostörda sömnperioden ökade med 64% i desmopressingruppen jämfört med 20% i placebogruppen. Den genomsnittliga längden på den första ostörda sömnepisoden ökade med 2 timmar i desmopressingruppen jämfört med 31 minuter i placebogruppen.

Farmakokinetik

Absorption: Den absoluta biotillgängligheten efter peroralt administrerat desmopressin är 0,16%. Desmopressin uppvisar en måttlig till hög variation i biotillgänglighet, både inom och mellan individer. Samtidigt födointag minskar absorptionshastighet och absorptionsgrad med cirka 40%. Den maximala plasmakoncentrationen uppnås efter 1-1,5 timme. Cmax och AUC ökar ej proportionellt till given dos.

Distribution: Distributionsvolymen är 0,2-0,3 l/kg. Desmopressin passerar ej blod-hjärnbarriären.

Metabolism: In vitro-studier med levermikrosomer från människa har visat att ingen signifikant mängd av desmopressin metaboliseras i levern. Det är därför inte troligt att desmopressin metaboliseras i levern hos människa.

Eliminering: Halveringstiden för desmopressin i eliminationsfasen är i genomsnitt 2-3 timmar. 52% av den mängd desmopressin som administrerats utsöndras oförändrat i urinen.

Pediatrisk population: Farmakokinetiken hos barn (6-12 år) med primär nattlig enures är jämförbar med den hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende farmakologisk säkerhet, toxicitet vid upprepade doser, gentoxicitet och reproduktionstoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Carcinogenicitetsstudier har inte utförts på grund av att desmopressin är nära besläktat med det naturligt förekommande peptidhormonet.

Innehåll

En tablett innehåller: Desmopressinacetat 0,1 mg respektive 0,2 mg motsvarande desmopressin, laktosmonohydrat 124 mg, potatisstärkelse, povidon och mag­nesium­stearat.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Desmopressin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Kapseln med torkmedlet får ej avlägsnas från locket.

Förpackningsinformation

Tablett 0,1 mg vit, oval, kupad tablett, skåra på en sida, den andra präglad 0.1. 6,8 x 9,6 mm
30 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 0,2 mg vit, rund, kupad tablett, skåra på en sida, den andra präglad 0.2. 8,1 x 8,1 mm
15 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av