Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Monoket

ReceptstatusFörmånsstatus
POA Pharma

Tablett 20 mg
(vit, rund, med delskåra, 9 mm, märkt E 20)

Kärlvidgande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA14
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-09-30.

Indikationer

Monoket är avsett för profylaktisk behandling av angina pectoris.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra nitrater eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen

 • Kardiogen chock (såvida inte tillräckligt slutdiastoliskt tryck kan bibehållas med lämpliga åtgärder)

 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

 • Konstriktiv perikardit

 • Perikardiell tamponad

 • Akut cirkulationssvikt (chock, kollaps)

 • Svår hypotension (systoliskt blodtryck under 90 mmHg)

 • Svår hypovolemi

 • Samtidig behandling med fosfodiesterashämmare (såsom sildenafil, tadalafil, vardenafil) eftersom det kan leda till kraftigt blodtrycksfall som kan ge skador i hjärta och hjärna

 • Samtidig behandling med riociguat, en stimulator av lösligt guanylatcyklas (se avsnitt Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner)

 • Svår anemi

Dosering

Dosering

Dosering och behandlingstid är individuell och ska styras av det kliniska svaret.

Normaldosering: 1 tablett 2 gånger dagligen, lämpligen morgon och eftermiddag. Vid behov kan dosen ökas till 2 tabletter 2 gånger dagligen. För att undvika s k nitrohuvudvärk bör man börja med en låg dos och sedan stegvis öka dosen tills önskad effekt erhålles, vid behov upp till 40 mg per gång. Det är väsentligt att läkemedel doseras på regelbundna tider.
Risken för toleransutveckling minskar om ett doseringsfritt intervall om minst 8 timmar under den symtomfria delen av dygnet åstadkommes.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn har ännu inte fastställts.


Administreringssätt

Tabletterna är delbara, sväljes med vätska i samband med måltid.

Varningar och försiktighet

Monoket bör användas med försiktighet vid:

Lågt fyllnadstryck t ex vid akut hjärtinfarkt, nedsatt vänsterkammarfunktion (vänsterkammarsvikt), aortastenos, mitralisstenos, förhöjt intrakraniellt tryck (fortsatt höjning av intrakraniellt tryck har dock endast observerats efter administrering av nitroglycerin iv i höga doser). Ortostatism. Hypotension med eller utan andra chocktecken, cerebrovaskulär sjukdom, anemi, hypoxemi, hypotyreoidism.


Tillslaget av Monoket sker inte tillräckligt snabbt för att kupera en akut angina-attack.

Toleransutveckling (minskad effekt) såväl som korstolerans mot andra nitrat-läkemedel (minskad effekt om andra nitrat-läkemedel använts tidigare) har beskrivits. För att förebygga minskad eller utebliven effekt ska kontinuerligt höga doser undvikas.


Patienter som står på underhållsbehandling med Monoket ska informeras om att de inte ska använda fosfodiesterashämmare (t ex sildenafil, tadalafil, vardenafil) (se avsnitt Kontraindikationer). Behandling med Monoket ska inte avbrytas för intag av fosfodiesterashämmare (t ex sildenafil, tadalafil, vardenafil) då detta medför en ökad risk för en angina pectoris-attack (se avsnitt Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner).


Eftersom Monoket innehåller laktos bör patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Interaktioner

Samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel såsom betablockerare, kalciumkanalhämmare, vasodilatorer etc och/eller alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket. Detsamma kan inträffa med neuroleptika och tricykliska antidepressiva.


Intag av fosfodiesterashämmare (såsom sildenafil, tadalafil, vardenafil) är kontraindicerat under behandling med isosorbidmononitrat, eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan (se avsnitt Kontraindikationer).


Samtidig behandling med riociguat, en stimulator av lösligt guanylatcyklas, är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer) eftersom det kan leda till hypotoni.


Rapporter tyder på att samtidig administrering av Monoket kan öka blodnivåerna av dihydroergotamin och därmed dess blodtryckshöjande effekt.


En möjlig interaktion mellan isosorbidmononitrat och sapropterin har beskrivits. Försiktighet rekommenderas vid samtidig användning av isosorbidmononitrat och sapropterin-innehållande läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Reproduktionsstudier på råtta och kanin i doser upp till maternell toxicitet tyder inte på en ökad risk för fosterskada orsakad av isosorbidmononitrat. Det finns emellertid inga adekvata välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Eftersom djurstudier inte alltid kan förutsäga respons på människa ska Monoket, som en särskild försiktighetsåtgärd, användas under graviditet endast om absolut nödvändigt och endast under övervakning av läkare.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift om passage av isosorbidmononitrat över i modersmjölk saknas. Risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Moderns behov av behandling med Monoket och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data angående effekt av isosorbidmononitratfertilitet hos människa.

Trafik

Yrsel kan förekomma vid behandling med Monoket och risken ökar i kombination med alkohol. Detta bör beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

Biverkningar

Flertalet av biverkningarna är farmakologiskt medierade och dosberoende. Vid behandlingens början uppträder huvudvärk hos cirka 25% av patienterna. Denna biverkan hänför sig till preparatets kärlvidgande effekt och försvinner vanligen inom någon vecka.

Biverkningsfrekvensen definieras som: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte bestämmas från tillgängliga data).


Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga: Huvudvärk

Vanliga: Yrsel

Ingen känd frekvens: Somnolens


Hjärtat

Vanliga: Takykardi.

Mindre vanliga: Förvärrade angina-symtom


Blodkärl

Vanliga: Ortostatisk hypotension.

Ingen känd frekvens: Cirkulatorisk kollaps (ibland åtföljt av bradyarytmi och syncope), hypotension


Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående

Mindre vanliga: Kräkningar, diarré

Ingen känd frekvens: Halsbränna


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Allergiska hudreaktioner (t ex utslag), rodnad

Ingen känd frekvens: Exfoliativ dermatit


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Asteni


Svåra hypotensiva symtom har rapporterats vid behandling med organiska nitrater och inkluderar illamående, kräkningar, rastlöshet, blekhet och överdriven svettning.

Observera: Under behandling med Monoket kan tillfällig hypoxemi inträffa på grund av relativ redistribution av blodflödet till hypoventilerade alveolära områden. Detta kan leda till nedsatt syresättning av hjärtat, särskilt hos patienter med kranskärlssjukdom.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom: Blodtrycksfall ≤ 90 mmHg, blekhet, svettningar, svag puls, takykardi, yrsel i stående, huvudvärk, asteni, yrsel, illamående, kräkning, diarré. Vid metabolisering av isosorbidmononitrat frisätts nitratjoner, vilka kan inducera methemoglobinemi och cyanos med åtföljande takypné, ångest, medvetslöshet och hjärtstillestånd. Det kan inte uteslutas att överdosering av isosorbidmononitrat kan orsaka denna biverkan.

Vid mycket höga doser kan det intrakraniella trycket öka. Detta kan leda till cerebrala symtom.


Behandling: Sätt ut läkemedlet. Patienten bör ligga ner med huvudet lågt och benen högt. Syrgas. Öka plasmavolymen (vätska intravenöst). Kärlsammandragande medel ska endast användas hos patienter som inte svarar på adekvat vätsketerapi.

Behandling av methemoglobinemi: Vid cyanos pga methemoglobinemi ges metyltionin (metylenblått) 1-2 mg/kg långsamt intravenöst.

Farmakodynamik

Isosorbidmononitrat är ett kärlvidgande medel som ger en dosberoende relaxation av glatt muskulatur. Isosorbidmononitrat antas ha sin verkan huvudsakligen på vensidan men kan i högre doser även ha en direkt dilaterande effekt på artärsidan och koronarkärlen. Genom venös och arteriell dilatation minskar isosorbidmononitrat hjärtats arbete. Vänster hjärtkammares fyllnadsvolym och därmed det slutdiastoliska fyllnadstrycket minskar och det intramurala trycket sjunker, vilket leder till en förbättring av den subendokardiella genomblödningen.
Monoket tabletter ges som profylax mot angina pectorisanfall. Behandlingseffekten är beroende av dosen och den individuella känsligheten. Effekten sätter in inom ca 1 timme och kvarstår i upp till 12 timmar vid underhållsbehandling. Toleransutveckling förekommer med stor individuell variation. Den motverkas genom att låg nitratkoncentration åstadkommes en gång per dygn, lämpligen genom att ett doseringsfritt intervall om minst 8 timmar praktiseras.

Farmakokinetik

Absorption 

Isosorbidmononitrat har en fullständig biotillgänglighet. Absorptionsgraden påverkas inte av samtidigt födointag. Maximal plasmakoncentration uppnås efter cirka 1 timme.


Distribution 

Distributionsvolymen är ca 0,6 liter/kg och clearance 115 ml/minut.


Eliminering 

Eliminering sker huvudsakligen genom denitrering och konjugering i levern till inaktiva metaboliter. Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna. Endast ca 2% av given dos utsöndras intakt via njurarna. Halveringstiden är 4-5 timmar. Nedsatt lever- eller njurfunktion påverkar inte den kliniska effekten.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller isosorbidmononitrat 20 mg.


Hjälpämne med känd effekt

Laktosmonohydrat 152 mg

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Talk

Mikrokristallin cellulosa

Aluminiumstearat

Potatisstärkelse

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 20 mg (vit, rund, med delskåra, 9 mm, märkt E 20)
200 styck burk, 102:96, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av