Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Betoptic

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml
(Klar, färglös lösning)

Medel mot glaukom

Aktiv substans:
ATC-kod: S01ED02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-18.

Indikationer

För sänkning av det intraokulära trycket vid kroniskt glaukom med öppen kammarvinkel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra betablockerare eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.


Reaktiv luftvägssjukdom, inklusive allvarlig bronkialastma eller allvarlig bronkialastma i anamnesen, allvarlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).


Sinusbradykardi, sjuka sinus-syndromet, sino-atriellt block, atrioventrikulärt block (grad II eller III) som inte kontrolleras med en pacemaker. Symtomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock.

Dosering

Dosering

Vuxna inklusive den äldre populationen

1 droppe 2 gånger dagligen i det påverkade ögat.

På grund av individuella variationer i terapisvar bör en slutbedömning och utvärdering av den intraokulära trycksänkande effekten göras först efter någon månads behandling.

Betoptic kan användas i kombination med annan antiglaukomatös behandling.


Pediatrisk population:

Säkerheten för Betoptic 5 mg/ml ögondroppar har inte fastställts hos barn. Begränsade pediatriska data finns tillgängliga för Betoptic S 2,5 mg/ml ögondroppar, se Farmakodynamik.


Nedsatt lever- och njurfunktion

Säkerhet och effekt för Betoptic 5 mg/ml för vuxna patienter med nedsatt lever- och njurfunktion har inte fastställts.

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion efter topikal okulär tillförsel av Betoptic 5 mg/ml ögondroppar.


Administreringssätt

Används i ögonen.


Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats ska den tas bort innan produkten används.


För att förhindra att droppspetsen och lösningen kontamineras bör försiktighet iakttas för att säkerställa att droppspetsen inte vidrör ögonlocken, områden runt ögat eller något annat.


Nasolakrimal ocklusion eller att ha slutna ögonlock under 2 minuter, reducerar det systemiska upptaget. Detta kan resultera i en minskning av de systemiska biverkningarna och en ökning av den lokala effekten.


Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används måste läkemedlen administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska administreras sist.

Varningar och försiktighet

Allmänt

Liksom för andra topikalt applicerade ögondroppar absorberas betaxolol systemiskt. Beroende på den betaadrenerga komponenten, betaxolol, kan samma typer av kardiovaskulära och pulmonella och andra biverkningar som ses med systemiska betablockerare uppträda.

Incidensen för systemiska biverkningar vid administrering av ögondroppar är lägre än vid systemisk administration. För att minska systemisk absorption, se Dosering.


Hjärtat

Innan behandling med betablockerare till patienter med hjärt-kärlsjukdomar (som kranskärlssjukdom, Prinzmetals angina och hjärtsvikt) och hypotoni påbörjas bör en noggrann bedömning göras och behandling med andra aktiva substanser övervägas. Patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör följas noggrant avseende tecken på försämring av sjukdomen och biverkningar.

Betablockerare bör endast användas med försiktighet till patienter med atrioventrikulärt (AV) block grad I med anledning av dess negativa effekt på överledningstiden.


Blodkärl

Patienter med allvarliga perifera cirkulatoriska störningar/sjukdomar (t.ex. allvarlig form av Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom) bör behandlas med försiktighet.


Andningsvägar

Luftvägsreaktioner, inkluderande dödsfall på grund av bronkospasm hos patienter med astma har rapporterats efter administrering av ögondroppar innehållande betablockerare. Patienter med lindrig/medelsvår bronkial astma i anamnesen eller lindrig/medelsvår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) bör behandlas med försiktighet.


Hypoglykemi/diabetes

Betablockerare bör administreras med försiktighet till patienter med spontan hypoglykemi och till patienter med labil diabetes eftersom betablockerare kan maskera tecken och symtom på akut hypoglykemi.


Hypertyreoidism

Betablockerare kan också maskera tecken på hypertyreoidism.


Korneal sjukdom

Ögondroppar innehållande betablockerare kan inducera torrhet i ögonen. Patienter med sjukdomar i hornhinnan bör behandlas med försiktighet.


Andra betablockerande medel

Effekten på intraokulärt tryck eller de kända effekterna på systemisk betablockad kan förstärkas när betaxolol ges till patienter som redan får ett systemiskt betablockerande medel. Effekten ska följas upp noggrant hos dessa patienter. Användning av två topikala betaadrenerga blockerande medel rekommenderas inte (se Interaktioner).


Anafylaktiska reaktioner

Under behandling med betablockerare kan patienter med atopi eller svår anafylaktisk reaktion mot en rad olika allergener i anamnesen vara mer reaktionsbenägna för upprepad exponering för sådana allergener och svarar eventuellt inte på vanliga doser av adrenalin, som används för att behandla anafylaktiska reaktioner.


Koroidalavlossning

Efter filtrationskirurgi har koroidalavlossning rapporterats i samband med behandling med kammarvattensproduktionshämmande terapi (t.ex. timolol, acetazolamid).


Muskelsvaghet

Betaadrenerga blockerande medel har rapporterats öka den muskelsvaghet som är förenlig med vissa symtom på myasteni (t.ex. diplopi, ptosis, generaliserad svaghet).


Anestesi vid kirurgi

Den systemiska effekten av β-agonister, t.ex. adrenalin, kan blockeras av ögondroppar som innehåller betablockerare. Narkosläkaren ska därför informeras om att patienten behandlas med betaxolol.


Kontaktlinser

Betoptic innehåller bensalkoniumklorid som kan irritera ögonen och har konstaterats missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Patienter måste instrueras att ta ut kontaktlinser (hårda eller mjuka) före appliceringen av Betoptic och sedan vänta minst 15 minuter innan linserna sätts in igen.

Interaktioner

Inga specifika interaktionsstudier har utförts med betaxolol.


Det finns en potential för additiva effekter som leder till hypotension och/eller påtaglig bradykardi när ögondroppar innehållande betablockerare ges tillsammans med orala kalciumkanalblockerare, betaadrenerga blockerande medel, antiarytmimedel (inklusive amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika och guanetidin.


Den hypertensiva reaktionen vid plötslig utsättning av klonidin kan förstärkas av betablockerare.


Effekten på intraokulärt tryck kan förstärkas om Betoptic ges till patienter som redan behandlas med oral betablockerare. Behandlingssvaret hos dessa patienter bör kontrolleras noga.


Anestetika: Betareceptorblockerare kan försvaga reflextakykardi och öka risken för hypotension.Anestesiläkaren bör bli informerad om patienten får Betoptic.


Betablockerare kan minska svaret på adrenalin som används för att behandla anafylaktiska reaktioner. Särskild försiktighet bör iakttas för patienter med atopi eller anafylaxi i anamnesen.

Mydriasis har rapporterats vid enstaka tillfällen när ögondroppar innehållande betablockerare givits tillsammans med adrenalin (epinefrin).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med betaxolol saknas.

Epidemiologiska studier har inte visat på missbildande effekter men har visat en risk för intrauterin tillväxthämning när betablockerare ges oralt. Dessutom har tecken och symtom på betablockad (t.ex. bradykardi, hypotension, andnöd och hypoglykemi) observerats hos det nyfödda barnet när betablockerare har administrerats fram till förlossningen.

Betaxolol ska inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. Det nyfödda barnet bör noga övervakas under dess första dagar i livet om Betoptic ges under graviditeten och fram till förlossningen.

För att minska det systemiska upptaget, se Dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Betablockerare utsöndras i bröstmjölk och har potential att orsaka allvarliga oönskade effekter hos det ammade spädbarnet. Vid terapeutiska doser av ögondroppar innehållande betaxolol blir dock mängden som utsöndras i bröstmjölk så låg att inga kliniska symtom på betablockad kan uppkomma hos barnet.

För att minska det systemiska upptaget, se Dosering.

Fertilitet

Det finns inga data om effekterna av Betoptic på human fertilitet.

Trafik

Liksom för andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Om dimsyn eller andra synstörningar uppkommer efter instillation måste patienten vänta tills synen klarnar innan han/hon framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar med ögondroppar innehållande betaxolol var den vanligaste biverkningen obehag i ögonen, vilket uppkom hos 12,0 % av patienterna.


Sammanfattning i tabellform av biverkningar

Biverkningarna klassificeras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1,000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna enligt fallande allvarlighetsgrad. Följande biverkningar har hämtats från kliniska prövningar och spontana rapporter efter godkännandet för försäljning.

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Psykiska störningar

Sällsynta: ångest, insomni, depression

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk

Sällsynta: synkope

Ingen känd frekvens: yrsel

Ögon

Mycket vanliga: obehag i ögonen

Vanliga: dimsyn, ökat tårflöde

Mindre vanliga: punktuell keratit, keratit, konjunktivit, blefarit, synnedsättning, fotofobi, ögonsmärta, torra ögon, astenopi, blefarospasm, ögonklåda, rinnande ögon, skorpbildning vid ögonlockskanterna, ögoninflammation, ögonirritation, konjunktival sjukdom, konjunktivalt ödem, ögonhyperemi, hypoestesi i ögat och olika stora pupiller

Sällsynta: katarakt

Ingen känd frekvens: erytem på ögonlocket

Hjärtat

Mindre vanliga: bradykardi och takykardi

Ingen känd frekvens: arytmi

Blodkärl

Sällsynta: hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga: astma, dyspné, rinit

Sällsynta: hosta, rinorré, bronkospasm hos riskpatienter med speciell känslighet för betablockerare

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: illamående

Sällsynta: dysgeusi

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: dermatit, utslag, erytem

Ingen känd frekvens: alopeci

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens: asteni

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: överkänslighet

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta: nedsatt libido


Beskrivning av utvalda biverkningar

Liksom för andra ögondroppar absorberas betaxolol till systemcirkulationen. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som ses för systemiska betablockerare. Incidensen för systembiverkningar efter administrering av ögondroppar är lägre än vid systemisk administrering (se Varningar och försiktighet).


De uppräknade biverkningarna inkluderar reaktioner som observerats inom klassen oftalmologiska betablockerare.


Ytterligare biverkningar har observerats med betablockerare för oftalmologiskt bruk och kan uppträda med Betoptic:

 • Immunsystemet: systemiska allergiska reaktioner inklusive angioödem, urtikaria, lokala och generaliserade utslag, pruritus och anafylaktisk reaktion.

 • Metabolism och nutrition: hypoglykemi.

 • Psykiska störningar: mardrömmar och minnesförlust.

 • Centrala och perifera nervsystemet: cerebrovaskulär händelse, cerebral ischemi, förvärrade tecken och symtom på myastenia gravis samt parestesi.

 • Ögon: koroidalavlossning efter filtrationskirurgi (se Varningar och försiktighet), minskad korneal känslighet, korneal erosion, ptosis och diplopi.

 • Hjärtat: bröstsmärta, hjärtklappning, ödem, hjärtinfarkt, atrioventrikulärt block, hjärtstopp och hjärtsvikt.

 • Blodkärl: Raynauds fenomen, kalla händer och fötter.

 • Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: bronkospasm (företrädesvis hos patienter med existerande bronkospastisk sjukdom).

 • Magtarmkanalen: dyspepsi, diarré, muntorrhet, buksmärta och kräkning.

 • Hud och subkutan vävnad: psoriasisliknande utslag eller förvärrande av psoriasis.

 • Muskuloskeletala systemet och bindväv: myalgi.

 • Reproduktionsorgan och bröstkörtel: sexuell dysfunktion.

 • Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: trötthet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid oavsiktligt intag kan symtomen på överdosering av betablockad inkludera bradykardi, hypotension, hjärtsvikt och bronkospasm.

Vid en överdos av Betoptic bör behandlingen inriktas på symtomen och vara stödjande.

En topikal överdos av Betoptic kan sköljas ut ur ögat/ögonen med ljummet vatten.

Farmakodynamik

Betoptic (betaxolol hydroklorid) är en kardioselektiv (beta-1-adrenergisk) betareceptorblockerare, vilket innebär att betaxolol påverkar hjärtats beta-1-receptorer i lägre doser än som behövs för att påverka beta-2-receptorer i perifera kärl och bronker. Betaxolol saknar sympatomimetisk och signifikant membranstabiliserande (lokalanestetisk) effekt.Betoptic ögondroppar har, på grund av sin beta-1-selektiva effekt, ingen signifikant inverkan på pulmonära funktioner och kan därför, eventuellt i kombination med bronkdilaterande medel, användas för behandling av patienter med måttlig obstruktiv lungsjukdom. Blodtryck och pulsfrekvens vid fysisk belastning påverkas föga eller inte alls av preparatet.Betoptic sänker det intraokulära trycket i såväl normala som glaukomatösa ögon, förmodligen framförallt på grund av en minskad kammarvattenproduktion. Effekten sätter vanligen in ca. 30 minuter efter instillation i ögat och den maximala intraokulära trycksänkningen efter ca 2 timmar. Markant trycksänkning kvarstår i cirka 12 timmar efter administration. Betoptic ögondroppar ger ej upphov till mios eller ackommodationskramp och därav följande förändringar av synskärpan.


Pediatrisk population:

Det finns endast mycket begränsade data om användningen av Betaxolol 0,25 % i den pediatriska populationen för en behandlingsperiod upp till 12 veckor. En liten, dubbelblind, randomiserad, publicerad klinisk studie som utfördes på 105 barn (n=34 på betaxolol) i åldern 12 dagar till 5 år visar i viss utsträckning evidens för att betaxolol vid indikationen primärt kongenitalt och primärt juvenilt glaukom är effektivt vid kortvarig behandling.

Farmakokinetik

Efter lokal administrering i ögonen absorberas betaxolol och når den systemiska cirkulationen. En dos på 40 µl av en betaxolollösning på 0,5 % gav en genomsnittlig maximal plasmakoncentration på 0,1 ± 0,8 ng/ml.

Prekliniska uppgifter

Modern dokumentation saknas.

Innehåll

1 ml lösning innehåller betaxololhydroklorid motsvarande 5 mg betaxolol.


Hjälpämne(n) med känd effekt:

1 ml lösning innehåller 0,1 mg bensalkoniumklorid.


Fullständig förteckning över hjälpämnen:


Bensalkoniumklorid

Dinatriumedetat

Natriumklorid

Saltsyra och/eller natriumhydroxid (för pH-justering)

Renat vatten

Blandbarhet

Inga kända inkompatibiliteter.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Betaxolol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av betaxolol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att betaxolol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Betaxolol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.34 kg * 100

PEC = 0.000051 μg/L

Where:

A = 0.34 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: Risk of environmental impact of betaxolol cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of betaxolol cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 0.155 (method unknown) (Alcon Technical Report 012:38560:0289)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As log Kow < 4, the following statement is used for Betaxolol: ‘Betaxolol has low potential for bioaccumulation.’  


Excretion (metabolism)

Betaxolol is completely absorbed after oral administration. Administration with food does not affect the rate or extent of absorption. The primary route of elimination is hepatic metabolism and urinary excretion. About 15% of a dose is excreted in urine as the unchanged drug but the majority is oxidatively metabolised to inactive and weakly active metabolites, including α-hydroxybetaxolol. There are no active metabolites of clinical importance. (Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, betaxolol cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains significantly below the trigger level for a bioaccumulative substance.

References

- ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

- Alcon Technical Report 012:38560:0289

- Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons. Pharmaceutical Press 2017. MedicinesComplete. Royal Pharmaceutical Press. Link til reference

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Förbrukningstiden för bruten förpackning är fyra veckor för enskild patient och en vecka vid användning till flera patienter (klinik).


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 5 mg/ml Klar, färglös lösning
5 milliliter flaska, 71:58, F

Hitta direkt i texten
Av