Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Provera®

Pfizer

Tablett 5 mg
(rund, blå, skårad, 6,4 mm, märkt U 286)

Gestagen

ATC-kod: G03DA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Provera® tablett 5 mg och 10 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-01-21.

Indikationer

Tillägg till cyklisk östrogenbehandling peri- och postmenopausalt. Symtomlindring vid endometrios. Uppskjutande eller påskyndande av menstruation. Dysfunktionella blödningar. Oligo- och amenorré. Dysmenorré och premenstruella besvär.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Tillägg till cyklisk östrogenbehandling: 5-10 mg dagligen under de 10-12 sista dagarna av östrogenintaget.

Symtomlindring vid endometrios: 5-10 mg dagligen. Behandlingen skall pågå tills kliniska tecken på endometrios försvunnit - i allmänhet 6 månader eller mer. Vid småblödningar, som kan uppträda speciellt i början av behandlingen, ökas dosen med 5 mg dagligen. När blödningen upphört, kan försök göras att sänka dosen igen.

Uppskjutande av menstruation: 10 mg dagligen med början cirka 1 vecka före väntad menstruation. Blödningen kommer som regel några dagar efter behandlingens utsättande.

Påskyndande av menstruation: 10 mg dagligen från cykelns 6-8:e dag under 1 vecka. Blödningen kommer som regel några dagar efter behandlingens utsättande.

Dysfunktionella blödningar: 5-10 mg under minst 10 dagar.

Oligo- och amenorré: Vid oligomenorré ges 5-10 mg dagligen under 1 vecka. I allmänhet fordras ej något östrogentillskott.

Vid amenorré, om bortfallsblödning är önskvärd, ges Provera som vid oligomenorré, och i regel i kombination med östrogener. Det östrogena hormonet ges härvid under 3 veckor, och under sista veckan i kombination med Provera. En blödning kommer i allmänhet 2-5 dagar efter sista behandlingsdagen. Behandlingen upprepas cykliskt.

Dysmenorré och premenstruella besvär: 5-10 mg dagligen under 7 dagar före väntad menstruation.

Varningar och försiktighet

Behandlingen bör inledas med gynekologisk undersökning och kontroll av blodtryck och bröst. Undersökningen bör upprepas ca en gång per år vid fortsatt behandling. Vaginal blödning av okänd etiologi skall utredas före behandlingen påbörjas.

Vaginalblödning som uppträder vid icke förväntad tidpunkt skall utredas i samråd med specialist.

Patienten bör upplysas om att läkaren skall kontaktas om stark huvudvärk, synstörning och/eller olaga vaginalblödning uppträder.

Porfyri.


Provera innehåller laktos och sackaros

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist, fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

Interaktioner

Medroxiprogesteronacetat (MPA) metaboliseras in vitro i huvudsak genom hydroxylering via CYP 3A4. Inga specifika interaktionsstudier har utförts för att utvärdera de kliniska effekterna av CYP 3A4-inducerare eller -hämmare på MPA. Påverkan på MPAs plasmakoncentrationer kan förväntas vid kombination med den typen av substanser.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Provera tabletter skall inte ges under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Medroxiprogesteronacetat passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Provera har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Vid långtidsbehandling med gestagen till kvinnor i fertil ålder är rubbningar i menstruationscykeln vanliga. Rubbningen kan innebära att menstruationscykeln blir förkortad, men även andra mönster såsom oregelbundna, långdragna eller glesa blödningar, liksom amenorré, kan förekomma.


Vanliga
(>1/100)

Allmänna: Bröstspänningar vätskeretention, huvudvärk, viktökning.
CNS: Nedstämdhet.
GI: Illamående.
Urogenital.: Olaga vaginalblödning, dysmenorré.

Mindre vanliga
(1/100-
1/1000)

Hud: Acne, alopeci.
Lever: Påverkan på leverfunktionen.
Urogenital.: Minskad libido.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtomen som kan uppträda är de som anges under biverkningar. Behandlingen är symtomatisk.

Farmakodynamik

Provera innehåller acetatestern av medroxiprogesteron (MPA).

MPA har progesteronliknande effekt och överför östrogenstimulerat endometrium till sekretionsfas. Denna egenskap utnyttjas i kliniken för att hämma en endogent eller exogent åstadkommen östrogeninducerad hyperproliferation av endometriet, som vid tillförsel av MPA i adekvat dos omvandlas till sekretionsslemhinna.

Farmakokinetik

Absorption

På grund av svårlösligheten är absorptionen av oralt MPA låg och uppvisar en stor individuell variation. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 1-4 timmar. Plasmanivåerna är proportionella mot den givna dosen.


Metabolism

Metabolismen är ofullständigt utredd. Vid oxidativ metabolism i levern bildas hydroxi-MPA som konjugeras och elimineras i galla och urin. Metaboliternas farmakologiska aktivitet är okänd.


Eliminering

Modersubstansens halveringstid i eliminationsfasen är cirka 50 timmar.

Innehåll

Medroxiprogesteronacetat 5 mg resp. 10 mg. Hjälpämnen: Laktosmonohydrat 84,2 mg resp. 110 mg, majsstärkelse, talk, socker 1,47 resp. 2 mg, flytande paraffin, kalciumstearat, färgämne (indigokarmin E 132 enbart i tabletter 5 mg).

Förpackningsinformation

Tablett 5 mg (rund, blå, skårad, 6,4 mm, märkt U 286)
100 styck blister, 118:32, F
40 styck blister, tillhandahålls ej
Tablett 10 mg (rund, vit, skårad, 7,1 mm, märkt UPJOHN 50)
10 styck blister, 54:62, F
40 styck blister, 104:90, F
100 styck blister, 202:17, F

Hitta direkt i texten
Av