Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Laktulos Meda

Meda

Oral lösning 670 mg/ml
(Färglös till brungul lösning.)

Tarmreglerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AD11
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Laktulos Apelsin Meda oral lösning 670 mg/ml;

Laktulos Meda oral lösning 670 mg/ml; oralt pulver ; oralt pulver i dospåse 10 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-11.

Indikationer

Obstipation av funktionell art.

Hepatisk encefalopati (portasystemisk encefalopati - PSE).

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne som nämns i Varningar och försiktighet.

  • Galaktosemi

  • Gastrointestinal obstruktion, perforation eller risk för perforation i matsmältningskanalen.

Dosering

Obstipation

Hela dygnsdosen av laktulos bör lämpligen tas på morgonen. Laktulos oral lösning kan med fördel blandas i mat t ex vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt. Laktulos oralt pulver kan blandas med kall eller varm dryck eller tas med mat t ex filmjölk eller gröt, eller tas torrt på tungan och sköljas ned med vätska. Dosen är individuell och bör justeras så att avföring blir halvfast.


Vuxna: Initialt ges 30 ml lösning eller 20 g pulver per dygn som en dos. När tarmfunktionen kommit igång (i regel efter 2-4 dagar) kan man övergå till underhållsdoser av storleksordningen 10-25 ml lösning eller 10-20 g pulver dagligen. Om patienten stått på tarmretande medel under längre tid, bör detta utsättas gradvis.


Barn, daglig dos:

under 1 år: 3 g (5 ml) pulver eller 5 ml lösning

1-6 år: 5-10 g (7,5-15 ml) pulver eller 10-15 ml lösning

7-14 år: 10 g (15 ml) pulver eller 15 ml lösning


Akut PSE (precoma och coma hepaticum)

Initialt ges 35 g pulver eller 50 ml lösning varannan timma tills patienten fått två avföringar, varefter dosen minskas till den dos som krävs för att ge patienten 2-3 halvfasta avföringar per dag. Dosen blir då i allmänhet 70-100 g pulver eller 100-150 ml lösning per dag.


Kronisk PSE

Initialt ges 20 g pulver eller 30 ml lösning 3 gånger dagligen, varefter dosen justeras till att ge 2-3 halvfasta avföringar per dag.

Varningar och försiktighet

Vid buksymtom, framför allt med buksmärta, bör orsaken till dessa symtom utredas före eller i samband med att behandlingen inleds.


Vid otillräcklig terapeutisk effekt ska patienten rådas att kontakta läkare för att ompröva dosen och/eller vidta ytterligare åtgärder.


Kronisk användning av ojusterade doser och missbruk kan leda till diarré och störning av elektrolytbalansen.


Det bör beaktas att avföringsreflexen kan störas under behandlingen.


Denna produkt innehåller laktos, galaktos och små mängder fruktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: hereditär fruktosintolerans, total laktasbrist, galaktosintolerans eller glukosgalaktosmalabsorption.


Laktulos Meda innehåller laktos vilket bör beaktas vid laktosintolerans.


Innehållet av laktos och galaktos (från tillverkningen) är högst 3 %. Den dos som normalt ges vid obstipation utgör inget problem för diabetiker. Doseringen vid precoma hepaticum är vanligtvis mycket högre och bör beaktas för diabetiker.


Pediatrisk population

Användning till barn bör ske endast efter läkares inrådan.


Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av laktulos är försumbar.


Laktulos Meda kan användas under graviditet.


Amning

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av laktulos är försumbar. Laktulos Meda kan användas under amning.


Fertilitet

Inga effekter förväntas eftersom systemexponering av laktulos är försumbar.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Laktulos passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Laktulos har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Vid obstipation uppträder övergående flatulens och/eller meteorism hos ca 15 % av patienterna. Vid PSE (portasystemisk encefalopati) ökar förekomsten av biverkningar pga. en något högre dosering i normalfallet.

När doser högre än anvisat används kan buksmärtor och diarré förekomma. I dessa fall bör dosen minskas.


Biverkningar är listade nedan per organsystem och frekvens – Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) eller sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).


Magtarmkanalen

Vanliga: Flatulens, meteorism, buksmärta, diarré, illamående.


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Exantem (PSE)


Metabolism och nutrition

Vanliga: Hypernatriemi (PSE)


Undersökningar

Mindre vanliga: Elektrolytobalans på grund av diarré.

Illamående, buksmärtor och diarré avklingar normalt.


Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen hos barn förväntas vara liknande som hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om dosen är för hög kan följande inträffa:

Symtom: diarré, förlust av elektrolyter och buksmärta.

Behandling: upphörande av behandlingen eller dosreduktion. Omfattande vätskeförlust genom diarré eller kräkningar kan kräva korrigering av elektrolytobalans.

Farmakodynamik

Laktulos Meda oralt pulver innehåller kristallint laktulos i renad form. Totala innehållet av andra sockerarter såsom laktos och galaktos är < 3%.

Laktulos är en syntetisk disackarid bestående av fruktos och galaktos. Laktulos passerar tunntarmen oförändrad och bryts ner i tjocktarmen av den sackarolytiska bakteriefloran till lågmolekylära svaga organiska syror, främst mjölksyra.

Den tarmreglerande effekten av laktulos förklaras av att de syror som bildas vid nedbrytningen ger en bulkeffekt genom att osmotiskt binda vatten och verkar därmed regulariserande på peristaltiken. Laktulos påverkar inte blodsockret i normala doser och kan därför ges till diabetiker.


Ammoniak anses vara en av de viktiga utlösande faktorerna för CNS-förändringar vid levercoma. Den gynnsamma effekten av laktuloshepatisk encefalopati anses ha samband med den kraftigt ökade produktionen av sura produkter i kolon, när laktulos tillförs i höga doser. En sänkning av pH i kolon medför en ogynnsam miljö för den proteolytiska tarmfloran. Det är inte helt klarlagt om minskningen av ammoniak i blod beror på en minskad produktion, minskad absorption eller ökad elimination.

Farmakokinetik

I likhet med andra disackarider absorberas laktulos i tunntarmen till en ringa del ospjälkad (<1%). Absorberad laktulos utsöndras oförändrad huvudsakligen i urinen. En mindre del utsöndras via gallan.

Innehåll

En ml oral lösning innehåller flytande laktulos 670 mg och vatten.

En ml oral lösning Apelsin innehåller flytande laktulos 670 mg, apelsinarom, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid, vatten.

Laktulos Meda oral lösning och Laktulos Apelsin Meda oral lösning: innehåller upp till 80 mg laktos per milliliter (från tillverkningen).


Laktulos oralt pulver innehåller endast kristallint laktulos.

En dospåse innehåller 10 g laktulos.

Laktulos oralt pulver och dospåse: innehåller upp till 3% laktos (från tillverkningen).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Laktulos

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Doseringspumpar kan erhållas från apotek. En pump kan användas till flera plastflaskor under en tidsperiod av ca 6 månader. Pumpen till 1000 ml flaskan ger per pumpslag ca 8 ml. Pumpen till 5000 ml dunken ger per pumpslag ca 10 ml.

Patientbroschyr kan rekvireras från Meda.

Förpackningsinformation

LAKTULOS APELSIN MEDA
Oral lösning 670 mg/ml Färglös till brungul lösning
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

LAKTULOS MEDA
Oral lösning 670 mg/ml Färglös till brungul lösning.
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 milliliter flaska, receptfri, 78:-, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri, 95:99, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
5000 milliliter dunk, säck, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
5000 milliliter dunk, säck, tillhandahålls för närvarande ej
Oralt pulver Vitt till nästan vitt kristallint pulver.
1000 gram burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
Oralt pulver i dospåse 10 g Vitt till nästan vitt kristallint pulver.
20 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
50 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
100 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
4 x 100 styck dospåse, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av