Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Adalat®

Bayer

Tablett 10 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-01 (Tillhandahålls ej) (rosagrå, rund till konvex, märkt med Bayerkors och A10, diameter 5,5 mm)

Kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för behandling av högt blodtryck hos gravida och vid behandling av Morbus Raynaud.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-01.

Indikationer

Stabil angina pectoris.
Hypertoni.
Korttidsbehandling vid Mb. Raynaud, primär såväl som sekundär.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen, se även Varningar och försiktighet.

 • Obehandlad hjärtinsufficiens.

 • Akut hjärtinfarkt. Nifedipin skall inte användas under de första 8 dagarna efter infarkten. Adalat skall inte användas vid kardiovaskulär chock.

 • Nifedipin skall inte användas i kombination med rifampicin eftersom det är möjligt att effektiva plasmanivåer av nifedipin inte uppnås på grund av enzymhämning (se avsnitt Interaktioner).

 • Graviditet (före vecka 20) och amning (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).

Dosering

Oral användning.

Dosering

Dosen avpassas individuellt. Tabletterna sväljes hela tillsammans med vätska, oberoende av måltid. Tabletterna får ej delas eller krossas. Grapefruktjuice bör undvikas i samband med intag av tabletterna (se avsnitt Interaktioner).
Rekommenderat doseringsintervall för Adalat är ca 12 timmar men inte mindre än 4 timmar.


Angina pectoris: Lämplig startdos är 10 mg 2 gånger dagligen. Normal dosering är 1-2 tabletter (10-20 mg) 2 gånger dagligen.


Hypertoni: Lämplig startdos och vanlig underhållsdos är 10 mg 2 gånger dagligen. Dosen kan höjas stegvis upp till 40 mg 2 gånger dagligen. Om tillfredsställande terapisvar ej uppnåtts efter ca 4-6 veckor med initialdos rekommenderas doshöjning eller tillägg av annat blodtryckssänkande medel.


Mb. Raynaud: Ges främst till patienter med besvärande symtom när de förväntas exponeras för utlösande faktorer. Normal dosering är 10-20 mg 2 gånger dagligen. Försöksvis kan dosen ökas till 40 mg 2 gånger dagligen.


Särskilda patientgrupper:
Pediatrisk population: Effekt och säkerhet av Adalat hos barn under 18 år har inte fastställts.

Den information om användning av nifedipin vid hypertoni som för närvarande är tillgänglig finns beskriven i avsnitt Farmakodynamik.


Äldre (>65): Farmakokinetiken hos Adalat är förändrad hos äldre. Lägre underhållsdoser kan behövas (se avsnitt Farmakokinetik).


Patienter med nedsatt leverfunktion: Bör ges med försiktighet. Hos patienter med nedsatt leverfunktion bör blodtrycket kontrolleras noggrant och vid behov kan dosreduktion vara nödvändig (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Patienter med nedsatt njurfunktion: Baserat på farmakokinetiska uppgifter krävs ingen dosjustering hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Varningar och försiktighet

Försiktighet tillråds hos patienter med mycket lågt blodtryck (svår hypotoni med systoliskt tryck < 90 mm Hg), vid manifest hjärtsvikt och grav aortastenos. I likhet med andra kärlaktiva substanser kan nifedipin ge angina pectoris-attacker i början av behandlingen. Detta är mycket sällsynt. Enstaka fall av hjärtinfarkt har beskrivits i samband med nifedipinbehandling. Det har inte varit möjligt att säkerställa om behandlingen eller det naturliga förloppet hos bakomliggande sjukdom orsakat infarkten.


Nifedipin skall inte användas under graviditet om inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med nifedipin. Nifedipin bör reserveras för kvinnor med svår hypertoni som inte svarar på standardbehandling (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).


Nifedipin rekommenderas inte för användning under amning eftersom nifedipin har rapporterats utsöndras i bröstmjölk hos människa och effekten av oral absorption av små mängder nifedipin inte är känd (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).


Noggrann kontroll av blodtrycket är nödvändigt, även då nifedipin administreras tillsammans med intravenöst magnesiumsulfat, på grund av risken för kraftigt blodtrycksfall som kan skada både modern och fostret.


Hos patienter med nedsatt leverfunktion bör blodtrycket kontrolleras noggrant och dosminskning kan bli nödvändig. Det finns inga farmakokinetiska data i patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering och administreringssätt och Farmakokinetik).


Nifedipin metaboliseras via cytokrom P450 3A4-systemet. Läkemedel som hämmar eller inducerar detta enzymsystem kan därför ändra första passage-metabolismen och/eller systemiskt clearance av nifedipin (se avsnitt Interaktioner).


Läkemedel som är hämmare av cytokrom P450 3A4-systemet och därför kan ge upphov till ökade plasmakoncentrationer av nifedipin, är t.ex.:

 • makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin)

 • anti-HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir)

 • azolantimykotika (t.ex. ketokonazol)

 • de antidepresssiva medlen nefazodon och fluoxetin

 • kinupristin/dalfopristin

 • valproinsyra

 • cimetidin

Vid samtidig användning av dessa läkemedel bör blodtrycket kontrolleras. Om nödvändigt kan en minskning av nifedipin-dosen övervägas.


Samtidig användning av nifedipin och läkemedel som är inducerare av cytokrom P450 3A4 kan leda till kraftig sänkning av nifedipins plasmakoncentrationer och stor risk för utebliven effekt.


För användning hos särskilda patientgrupper se avsnitt Dosering och administreringssätt .


Eftersom Adalat innehåller laktos, ska den inte användas av patienter med sällsynta ärftliga tillstånd som galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Läkemedel som påverkar nifedipin:
Nifedipin metaboliseras av enzymsystemet cytokrom P450 3A4, som är lokaliserat både i tarmmukosa och i levern. Läkemedel som hämmar eller inducerar detta enzym kan därför förändra första passage-metabolismen (efter oral administrering) eller clearance av nifedipin (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Såväl omfattningen som durationen av interaktioner ska beaktas då nifedipin administreras tillsammans med följande läkemedel:


Cytokrom P450-inducerare


Rifampicin
Rifampicin inducerar CYP3A4 kraftigt. Vid samtidig administrering av rifampicin reduceras nifedipins biotillgänglighet kraftigt och därmed försvagas effekten. Vid samtidig administrering med rifampicin minskade nifedipins exponering i genomsnitt med 97%. Användning av nifedipin i kombination med rifampicin är därför kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).


Vid samtidig administrering (av följande svaga till måttliga hämmare av CYP 3A4 skall blodtrycket kontrolleras och, om nödvändigt, en minskning av nifedipin-dosen övervägas.


Antiepileptika som inducerar cytokrom P450 3A4-systemet, såsom fenytoin, karbamazepin och fenobarbital
Fenytoin inducerar cytokrom P450 3A4-systemet. Vid samtidig administrering med fenytoin minskar biotillgängligheten av nifedipin med 73% och därmed försvagas effekten. När bägge läkemedlen ges samtidigt, bör det kliniska svaret av nifedipin följas och vid behov bör en ökning av nifedipindosen övervägas. Om nifedipin-dosen höjs under samtidig administrering av bägge läkemedlen bör en sänkning av nifedipin-dosen övervägas då behandling med fenytoin avslutas.


Inga studier har utförts för att undersöka möjligheten för interaktion mellan nifedipin och karbamazepin eller fenobarbital. Eftersom bägge läkemedlen har visats minska plasmakoncentrationen av den strukturellt liknande kalciumantagonisten nimodipin på grund av enzyminduktion, kan en minskning av plasmakoncentrationen av nifedipin och därmed minskad effekt inte uteslutas.


Johannesört
Vid samtidig administrering med johannesört, en CYP3A4 inducerare, skall det kliniska svaret av nifedipin följas och vid behov bör nifedipindosen ökas. Om behandlingen med johannesört avslutas bör det kliniska svaret av nifedipin följas och vid behov bör nifedipindosen sänkas.


Cytokrom P450-hämmare


Samtidig användning av nifedipin och läkemedel som är hämmare av cytokrom P450 3A4 kan leda till kraftig ökning av nifedipins plasmakoncentration och effekt. Om samtidig behandling med sådana läkemedel är nödvändig bör blodtrycket följas och dosen sänkas vid behov. Kombination med potenta CYP 3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ritonavir, indinavir, saquinavir, atazanavir, nelfinavir, klaritromycin, telitromycin, nefazodon) skall undvikas. Kombination med moderata CYP 3A4-hämmare (t.ex. fluconazol, erytromycin, diltiazem, verapamil, aprepitant) bör ske med försiktighet.


Makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin)
Inga interaktionsstudier med nifedipin och makrolidantibiotika har utförts. Vissa makrolidantibiotika hämmar CYP 3A4-medierad metabolism av andra läkemedel. Möjligheten för en ökning av plasmakoncentrationen av nifedipin vid samtidig administrering av bägge läkemedlen kan därför inte uteslutas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Azitromycin, som är strukturellt liknande makrolidantibiotika har inte någon hämmande effekt på CYP 3A4.


Anti-HIV proteashämmare (t.ex. ritonavir)
Det har ännu inte genomförts någon klinisk studie för att undersöka möjligheten för läkemedelsinteraktion mellan nifedipin och vissa anti-HIV proteashämmare. Läkemedel i denna grupp är kända för att hämma CYP 3A4-systemet. Dessutom har läkemedel i denna grupp visats hämma CYP 3A4-medierad metabolism av nifedipin in vitro. Vid samtidig administrering med nifedipin kan en väsentlig ökning av plasmakoncentrationen av nifedipin på grund av minskad första passage-metabolism och minskad elimination inte uteslutas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Azolantimykotika (t.ex. ketokonazol)
Det har ännu inte genomförts någon interaktionsstudie för att undersöka möjligheten för läkemedelsinteraktion mellan nifedipin och vissa azolantimykotika. Läkemedel i denna grupp är kända för att hämma CYP 3A4-systemet. Vid oral administrering tillsammans med nifedipin kan en väsentlig ökning av den systemiska biotillgängligheten av nifedipin på grund av minskad första passage-metabolism inte uteslutas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Fluoxetin
Det har ännu inte genomförts någon klinisk studie för att undersöka möjligheten för interaktion mellan nifedipin och fluoxetin. Fluoxetin har visats hämma CYP3A4-medierad metabolism av nifedipin in vitro. En ökning av plasmakoncentrationen av nifedipin vid samtidig administrering av bägge läkemedlen kan därför inte uteslutas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Nefazodon
Det har ännu inte genomförts någon klinisk studie för att undersöka möjligheten för interaktion mellan nifedipin och nefazodon. Nefazodon är känt för att hämma CYP3A4-medierad metabolism av andra läkemedel. En ökning av plasmakoncentrationen av nifedipin vid samtidig administrering av bägge läkemedlen kan därför inte uteslutas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Kinupristin/dalfopristin
Samtidig administrering av kinupristin/dalfopristin och nifedipin medförde en 44% ökning av plasmakoncentrationen av nifedipin (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Valproinsyra
Inga interaktionsstudier har utförts avseende möjligheten för en interaktion mellan nifedipin och valproinsyra. Eftersom valproinsyra har visats öka plasmakoncentrationen av den strukturellt liknande kalciumantagonisten nimodipin på grund av enzymhämning, kan en ökning av plasmakoncentrationen av nifedipin och därmed ökad effekt inte uteslutas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Cimetidin
På grund av dess hämning av cytokrom P450 3A4 ökar cimetidin plasmakoncentrationen av nifedipin och kan förhöja den antihypertensiva effekten (se avsnitt Varningar och försiktighet). Vid samtidig administrering av H2-antagonisten cimetidin ökade plasmakoncentrationen av nifedipin med 100%. Kombinationen ska användas med försiktighet och nifedipindosen kan behöva sänkas.


Ytterligare studier
Cisaprid
Samtidig administrering av cisaprid och nifedipin kan leda till ökade plasmakoncentrationer av nifedipin.


Diltiazem
Diltiazem ökar plasmakoncentrationen av nifedipin med ca 50%.


Nifedipins effekt på andra läkemedel:


Blodtryckssänkande läkemedel
Nifedipin kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av andra, samtidigt administrerade antihypertensiva medel såsom:

 • diuretika

 • betablockerare

 • ACE-hämmare

 • Angiotensin II (AT II)-receptorantagonister

 • andra kalciumantagonister

 • alfa-adrenerga blockerare

 • PDE5-hämmare

 • alfametyldopa

När nifedipin ges samtidigt med betablockerare bör patienten följas noggrant eftersom kombinationen i enstaka fall kan leda till en försämring av patientens hjärtsvikt.


Digoxin:
Samtidig administrering av nifedipin och digoxin kan leda till minskad clearance av digoxin och därmed en ökning av plasmakoncentrationerna av digoxin. Patienten bör därför som en försiktighetsåtgärd kontrolleras med avseende på symptom på överdosering av digoxin, och om nödvändigt bör glykosid-dosen sänkas med hänsyn tagen till plasmakoncentrationen av digoxin.


Kinidin
När nifedipin och kinidin givits samtidigt har i enstaka fall sänkta plasmakoncentrationer av kinidin eller, efter utsättning av nifedipin, kraftigt ökade plasmakoncentrationer av kinidin observerats. Därför rekommenderas monitorering av plasmakoncentrationen av kinidin och vid behov en justering av kinidindosen när nifedipin ges samtidigt eller utsätts. Det finns publikationer om ökade plasmakoncentrationer av nifedipin vid samtidig administrering av bägge läkemedlen, men också publikationer där ingen förändring av farmakokinetiken för nifedipin observerats.


Blodtrycket bör därför följas noggrant om kinidin ges under pågående behandling med nifedipin. Vid behov bör nifedipindosen minskas.


Takrolimus
Takrolimus metaboliseras via cytokrom P450 3A4-systemet. Data som nyligen publicerats antyder att den dos av takrolimus som ges samtidigt med nifedipin kan behöva reduceras i individuella fall. Vid samtidig administrering av båda läkemedlen bör plasmakoncentrationerna av takrolimus följas och vid behov bör en sänkning av takrolimusdosen övervägas.


Vinblastin, vinkristin, vindesin och vinorelbin tycks metaboliseras av CYP3A4. Samtidig behandling med vinkristin och nifedipin ledde till att vinkristins halveringstid förlängdes fyrafaldigt.


Interaktioner med föda
Grapefruktjuice
Grapefruktjuice hämmar cytokrom P450 3A4-systemet. Administrering av nifedipin i kombination med grapefruktjuice kan leda till förhöjda plasmanivåer och förlängd effekt av nifedipin på grund av nedsatt första passage-metabolism eller reducerat clearance. Till följd av detta kan den blodtryckssänkande effekten öka. Efter regelbundet intag av grapefruktjuice kan denna effekt kvarstå i åtminstone 3 dygn.


Intag av grapefrukt eller grapefruktjuice ska därför undvikas vid behandling med nifedipin (se avsnitt Dosering och administreringssätt).


Andra former av interaktioner
Nifedipin kan förorsaka falskt ökade spektrofotometriska värden för vaniljmandelsyra. Mätning med HPLC är dock opåverkad.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Nifedipin är kontraindicerat under graviditet före vecka 20.
Nifedipin skall inte användas under graviditet om inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med nifedipin. Nifedipin bör reserveras för kvinnor med svår hypertoni som inte svarar på standardbehandling (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Välkontrollerade studier hos gravida kvinnor saknas. Tillgänglig information är otillräcklig för att kunna utesluta biverkningar med påverkan på ofödda och nyfödda barn.


I djurstudier har nifedipin visat embryotoxiska, fetotoxiska och teratogena effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Klinisk erfarenhet har inte identifierat någon specifik prenatal risk. Även om en ökning av perinatal asfyxi, kejsarsnitt, prematuritet och intrauterin tillväxthämning har rapporterats. Det är oklart om dessa rapporter beror den underliggande hypertonin, behandlingen av den eller på någon specifik läkemedelseffekt. Efter vecka 20 under graviditeten bör därför Adalat ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov noga vägts mot riskerna för fostret.


Akut lungödem har observerats när kalciumantagonister, bland annat nifedipin, har använts som tokolytika under graviditet (se avsnitt Biverkningar), särskilt i fall av multipel graviditet (tvillingar eller fler), tillsammans med intravenös dosering och/eller samtidig användning av beta-2-agonister.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Nifedipin utsöndras i modersmjölken. Nifedipinkoncentrationen i mjölken är närapå jämförbar med moderns serumkoncentration. Efter administrering av beredningsformer med omedelbar frisättning bör 3-4 timmar förflyta före amning eller pumpning för att minska spädbarnets exponering för nifedipin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Fertilitet

I enstaka fall av in vitro-fertilisering har kalciumantagonister som nifedipine förknippats med reversibla biokemiska förändringar av spermatozoernas främre del, vilket kan leda till nedsatt spermiefunktion. Hos män som vid upprepade tillfällen misslyckas med att bli fäder med hjälp av in vitro-fertilisering, och där annan förklaring saknas, bör kalciumantagonister som nifedipin övervägas som en möjlig orsak.

Trafik

Reaktioner på läkemedlet, som kan variera i intensitet från person till person, kan påverka förmågan att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete (se avsnitt Biverkningar). Detta gäller framför allt då behandling inleds, vid byte av läkemedel och i kombination med alkohol.

Biverkningar

Nedan listas biverkningar som baseras på placebokontrollerade studier med nifedipin, sorterade efter CIOMS III frekvenskategorier (klinisk prövningsdatabas: nifedipin n=2 661; placebo n=1 486, status 22 februari 2006 och ACTION studien: nifedipin n= 3 825; placebo n=3 840):
Biverkningar listade under ”Vanliga” observerades i en frekvens under 3% med undantag av ödem (9,9%) och huvudvärk (3,9%).


Frekvensen av biverkningar som rapporterats med produkter innehållande nifedipin summeras i nedanstående tabell. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvensen definieras som vanliga (≥1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100) och sällsynta (≥ 1/10000, < 1/1000). Biverkningar som endast observerats under pågående säkerhetsuppföljning efter lansering, och för vilka en frekvens inte kan beräknas, anges under ”Ingen känd frekvens”.

Organsystem
(MedDRA)

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemet

   

Agranulocytos

Leukopeni

Immunsystemet

 

Allergisk reaktion

Allergiskt ödem/ angioödem (inklusive larynxödem som kan vara livshotande)

Pruritus

Urtikaria

Utslag

Anafylaktisk/ anafylaktoid reaktion

Metabolism och nutrition

   

Hyperglykemi

Psykiska störningar

 

Ångestreaktioner

Sömnrubbningar

  

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vertigo

Migrän

Yrsel

Tremor

Par-/Dysestesier

Hypoestesi

Somnolens

Ögon

 

Synrubbningar

 

Smärta i ögat

Hjärtat

 

Takykardi

Palpitationer

 

Bröstsmärta (angina pectoris)

Blodkärl

Ödem (inkl. perifert ödem)

Vasodilatation

Hypotension

Synkope

  

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Näsblödning

Nästäppa

 

Dyspné

Lungödem*

Magtarmkanalen

Förstoppning

Gastrointestinal/ buk- smärta

Illamående

Dyspepsi

Flatulens

Muntorrhet

Gingival hyperplasi

Kräkningar

Gastroesofagal sfinkterinsufficiens

Lever och gallvägar

 

Övergående förhöjning av leverenzymer

 

Ikterus

Hud och subkutan vävnad

 

Erytem

 

Toxisk epidermal nekrolys


Fotosensitiv allergisk reaktion


Palpabel purpura

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Muskelkramper

Ledsvullnad

 

Artralgi

Myalgi

Njurar och urinvägar

 

Polyuri

Dysuri

  

Reproduktions-organ och bröstkörtel

 

Erektil dysfunktion

  

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-stället

Sjukdomskänsla

Ospecifik smärta

Frossbrytningar

  

*Fall har rapporterats vid användning som tokolytika under graviditet (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning).


Hos dialyspatienter med mycket svår hypertension och hypovolemi kan signifikant hypotension uppstå som följd av vasodilatation.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 60 mg till 3-åring gav efter ventrikeltömning lindrig till måttlig intoxikation. 100 mg till 12-åring gav efter ventrikeltömning lindrig intoxikation. 30 mg x 3 till åldring gav måttlig intoxikation. 210 mg och 900 mg till vuxna gav mycket allvarlig intoxikation.


Symtom: Följande symtom ses vid allvarlig överdosering med nifedipin:
Medvetandesänkning, koma, blodtrycksfall, takykardi/bradykardi, hyperglykemi, metabolisk acidos, hypoxi, kardiogen chock med pulmonellt ödem.


Behandling: av överdosering: Viktigast är att eliminera den aktiva substansen och återställa ett stabilt kardiovaskulärt tillstånd.


Efter oralt intag är ventrikeltömning indicerat, om nödvändigt i kombination med tunntarmssköljning.


Vid intoxikation med nifedipinberedningar med fördröjd frisättning såsom Adalat, är det viktigt att eliminationen blir så fullständig som möjligt, inkluderande tunntarmen, för att förhindra absorption av aktiv substans som annars är oundviklig.


Nifedipin är inte dialyserbart, så hemodialys fyller ingen funktion, men plasmaferes rekommenderas (hög plasmaproteinbindning, relativt liten distributionsvolym).


Vid brady-arytmier kan symtomatisk behandling med β-sympatomimetika ges. Vid livshotande bradykardi bör temporär pacemaker övervägas.


Vid hypotension p.g.a. kardiogen chock och arteriell vasodilatation ges kalcium (10-20 ml 10%-ig kalciumglukonat långsamt intravenöst, upprepas vid behov). Som följd av detta kan serumkalcium nå den övre gränsen för normalvärdet eller lätt förhöjda nivåer. Om tillförsel av kalcium resulterar i otillräcklig höjning av blodtrycket kan vasokonstriktiva sympatomimetika som dopamin eller noradrenalin ges i tillägg. Doseringen av dessa bestäms uteslutande av vilken effekt som uppnås.


Ytterligare vätska eller volym måste administreras med försiktighet på grund av risken för överbelastning av hjärtat.

Farmakodynamik

Den verksamma substansen i Adalat, dihydropyridinderivatet nifedipin, är en kalciumantagonist med effekt vid stabil angina pectoris, hypertoni och Mb. Raynaud.
Verkningsmekanismen för nifedipin är en selektiv hämning av flödet av kalciumjoner genom påverkan på särskilda kalciumkanaler (spänningsberoende kanaler av L-typ) i cellmembranet. Nifedipin är relativt kärlselektiv med betydligt mindre effekt på hjärtmuskulatur än glatt muskulatur i blodkärl. Nifedipin har ingen direkt effekt på hjärtats kontraktilitet, konduktivitet eller på retledningssystemet i kliniskt använda doser.

Kalciumantagonister är lipidneutrala. Kalciumjonen är väsentlig för insulinfrisättningen. Behandling med nifedipin kan teoretiskt påverka glukosmetabolismen på ett ogynnsamt sätt. I enstaka fall kan detta ha klinisk relevans.


Antihypertensiv effekt: Nifedipin minskar tonus i den glatta muskulaturen i arteriolerna, vilket medför en minskning av det perifera kärlmotståndet och därmed en sänkning av det arteriella blodtrycket. Långtidsbehandling med nifedipin ger en kvarstående sänkning av den totala perifera resistensen utan påverkan på hjärtfrekvens och minutvolym både i vila (liggande och sittande ställning) samt vid arbete. Normala fysiologiska funktioner i stående ställning och vid arbete påverkas inte. Full terapevtisk effekt uppnås efter ca 4-6 veckors behandling. Effektdurationen är minst 12 timmar. Vid rekommenderad dosering ger Adalat en effektiv blodtryckssänkning under hela dygnet.
Regress av vänsterkammarhypertrofi ses vid långtids­behandling med Adalat. Nifedipin har en natriuretisk och diuretisk, men ej kaliuretisk effekt. Den tubulära återresorptionen av natrium och vatten minskar, vilket kan förklara frånvaron av salt- och vattenretention. Nifedipin ökar njurgenomblödningen och den glomerulära filtrations­hastigheten både vid normal och nedsatt njurfunktion. Uppgift om nifedipin påverkar hjärt-kärlsjukdomarnas morbiditet/mortalitet saknas. Adalat kan användas som monoterapi eller i kombination med annan blodtrycks­sänkande behandling, som t.ex. beta-receptor­blockerare, diuretika och ACE-hämmare.


Antianginös effekt: Nifedipin dilaterar koronarkärlen vilket resulterar i en förbättrad myokardgenomblödning och ökad syretillförsel. Hjärtats arbete avlastas genom en markant reduktion av det perifera arteriella motståndet (reduktion av afterload). Detta medför ett minskat syrebehov i myokardiet. Förekommande spasm i koronarkärlen och i perifera kärl dämpas. God effekt har även observerats vid andra typer av angina, som t.ex. Prinzmetal's variantangina. I början av behandlingen kan man få en övergående reflektorisk ökning av hjärtfrekvensen; påverkan minskar under långtidsbehandling.
Tid till insättande effekt är 1 timme och maximal effekt uppnås efter 2–3 timmar. Effektdurationen är minst 12 timmar.
Adalat kan vid behov kombineras med beta-receptorblockerare och såväl kortverkande som långverkande nitropreparat.


Effekt vid Mb. Raynaud: Nifedipin förebygger och minskar digital vaso­spasm vilket leder till en reduktion av antalet attacker vid Mb. Raynaud (primär och sekundär).


Pediatrisk population: Det finns begränsad information avseende jämförelser mellan nifedipin och andra antihypertensiva läkemedel, både vad gäller akut hypertoni och kronisk hypertoni med olika beredningsformer och olika dosering.

Antihypertensiv effekt av nifedipin har påvisats, men doseringsrekommendationer, säkerhet vid långtidsbehandling och effekt på kardiovaskulära händelser har ännu ej dokumenterats. Beredningsformer för barn saknas.

Farmakokinetik

Den biologiska tillgängligheten är 40-60%. Maximal plasmakoncentration uppnås efter ca 2-4 timmar. Samtidigt intag av föda fördröjer absorptionen utan att reducera den. I plasma föreligger nifedipin i hög grad proteinbundet (92-98%), huvudsakligen till albumin. Distributionsvolymen (baserat på 3-kompartment-modell Vss, intravenös administrering) är 0,6-1,2±0,5 l/kg kroppsvikt. Halveringstiden är 6-11 timmar (beroende på den förlångsammade absorptionen). Nifedipin metaboliseras via cytokrom P450 3A4-systemet. Nifedipin metaboliseras så gott som fullständigt i levern till 3 inaktiva metaboliter. Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via njurarna. Cirka 5-15% utsöndras via galla till faeces. Mindre än 0,1% nifedipin utsöndras i oförändrad form i urinen.


Nedsatt leverfunktion
I en studie i patienter med milt (Child Pugh A) eller måttligt (Child Pugh B) nedsatt leverfunktion sågs en 2-faldig respektive 4,5-faldig ökning av exponeringen av nifedipin (baserat på obundna plasmakoncentrationer) jämfört med patienter med normal leverfunktion. Clearance minskade och halveringstiden var förlängd. Farmakokinetiken för nifedipin har inte undersökts hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering och administreringssätt och Varningar och försiktighet).


Äldre patienter
Begränsade data antyder att biotillgängligheten av nifedipin kan vara förhöjd hos äldre vid administrering av formulering med snabb frisättning såsom Adalat tabletter (se avsnitt Dosering och administreringssätt).

Prekliniska uppgifter

Prekliniska uppgifter visade inte några särskilda risker för människa baserat på gängse studier avseende endos- och flerdostoxicitet, gentoxicitet och karcinogen potential.


Reproduktionstoxicitet: Nifedipin har visat sig orsaka teratogena effekter hos råtta, mus och kanin, inkluderande digital anomali, extremitetsmissbildning, gomspalt, kluvet bröstben och revbensmissbildning. Digital anomali och extremitetsmissbildning kan vara ett resultat av hämmad uterin genomblödning, men har också observerats hos djur som behandlats med nifedipin endast efter organo­genes­perioden. Nifedipin har satts i samband med olika embryotoxiska, placenta-toxiska och fetotoxiska effekter, inklusive hämmad fostertillväxt (råtta, mus, kanin), små placentor och outvecklade korionvilli (apa), embryonal och fetal död (råtta, mus, kanin) och förlängd dräktighet/ nedsatt neonatal överlevnad (råtta; ej utvärderat hos andra djurslag). Samtliga doser associerade med de teratogena, embryotoxiska eller fetotoxiska effekterna hos djur var toxiska för modern och flera gånger högre än rekommenderad human maximaldos.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller 10 mg nifedipin.

Hjälpämne: laktos.


Förteckning över hjälpämnen

Laktos, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, polysorbat, majsstärkelse, makrogol, titandioxid (E 171) och järnoxid (E 172).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Nifedipin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av nifedipin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Nifedipin bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Nifedipin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)
 = 1.5*10-6*41.02318[kg]*100


Where:

A = 41.02318 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (1)

PEC = 0.0062 μg/L


Ecotoxicological studies

Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) = >3.88 mg/L (solubility limit) (guideline OECD202) (2)

Fish:

Acute toxicity (Zebrafish Danio rerio)

LC50 /96 h (mortality) = >5.77 mg/L (solubility limit) (guideline OECD 203) (2)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of nifedipine cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not ready biodegradable

Manometric respiration test: Test results 3% degradation in 28 days (guideline OECD301F) (2)


The microbial degradation of nifedipine with environmental samples of coastal waters of 4 different sites (New York Bay, NY) was studied by Benotti et al (3). They incubated spiked nifedipine (1 µg/L) in mixtures with other pharmaceuticals and measured the disappearance from the water samples stored in the dark at 15ºC. Nifedipine was analyzed by LC-ToF-MS. Nifedipine 8 as parent compound) disappeared in 3 of 4 water samples with a half-life of 5.7 to 6.3 days, while in one sample the half-life was estimated to be >100 days. This sample originated from an oligotrophic region, while 2 of the others were more eutrophic. It is therefore likely that nifedipine is rapidly degraded in freshwater, since nifedipine as a human pharmaceutical will pass a waste water treatment plant after excretion from the patient, before it enters surface waters, and rivers are typically more eutrophic than marine or coastal areas, enhancing the degradation of nifedipine.


Abiotic degradation

Nifedipine is very light-sensitive. Photolytic degradation has been studied by several authors. In (4) the authors exposed samples of nifedipine in an ethanolic solution at 22ºC (pH not given) to monochromatic continuous irradiation with wave lengths between 223 and 390 nm. Rate constants for degradation were determined to be between 0.00009 to 0.00489 /s-1 dependent on wave lengths (low to high). The authors concluded that nifedipine is photolytically degraded at visible wave lengths, with maximum absorbance between 282 and 370 nm. Nitrosophenylpyridine was the main photolytic transformation product.

In (5) the degradation of nifedipine was studied using two different types of irradiation lamps (mercury vapor and fluorescence lamps with a light intensity of 5x104 J /m2) at wave lengths between 290 and 500 nm. Nifedipine was exposed to the different light sources as dry powder at room temperature. The irradiated samples were analyzed by HPLC-UV. Three degradation products were identified. The degradation half-life was a few minutes under the mercury vapor lamp and less than 3 hours under the fluorescence lamp.

The data on photo-stability of nifedipine suggest a high instability, with half-lives < 40 days.

The data on biological and abiotic degradation justify the phrase:
Nifedipine is slowly degraded in the environment.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 2.4 (calculated, method not known) (2).

Since log POW is 2.4, the substance has a low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Nifedipine is introduced mainly as oxidated metabolites and conjugated molecules (glucoronides).


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency, 2016. Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf

 2. Bayer AG, Material Safety Data Sheet v4.0, 1.7.2011, Bayer AG, Leverkusen, Germany

 3. Benotti M.J., Brownawell B.J. 2009. Microbial degradation in marine and coastal waters. Environmental Pollution 157, 994-1002

 4. Maafi W., Maafi M. 2013. Modelling nifedipin photodegradation photostability and actinometric properties. Int J Pharmaceuiticals 456, 153-164

 5. Matsuda Y., Teraoka R., Sugimoto I. 1989. Comparative evaluation of photostability of solid state nifedipin under ordinary and intensive light irradiation conditions. Int J Pharmaceuiticals 54, 211-221

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 10 mg (rosagrå, rund till konvex, märkt med Bayerkors och A10, diameter 5,5 mm)
98 x 1 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 styck blister, tillhandahålls ej
500 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av