FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hibiscrub

Mölnlycke Health Care

Kutan lösning 40 mg/ml
(Klar, färglös till svagt gul vätska med alkohollukt)

Antiseptiskt hudrengöringsmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Mölnlycke Health Care omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-20.

Indikationer

Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller i mellanörat, ej heller i leder och på senor.

Dosering

Preoperativ handdesinfektion: Skölj händer och underarmar, tillsätt ca 5 ml kutan lösning och tvätta händer och underarmar omsorgsfullt i en minut. Skölj väl. Rengör naglar och nagelband. Tvätta händer och underarmar på nytt i två minuter. Skölj noggrant i minst 30 sekunder. Håll händerna så att vattnet rinner från händerna mot armbågarna. Torka händer och armar med steril handduk eller låt lufttorka.


Preoperativ helkroppsdesinfektion: Tvättning kvällen före operation samt operationsdagen. Torka med ren handduk. Rena kläder efter varje tvättning.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen. Om lösningen kommer in i ögonen, skölj genast noggrant med vatten.

Undvik kontakt med mellanörat eftersom klorhexidin kan ge upphov till hörselskador.

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet. Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

Biverkningar

De biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och/eller efter godkännandet är listade i tabellen nedan.

Frekvensen av biverkningar bestäms enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Hud och subkutan vävnad


Vanliga: Kontaktdermatit, urtikaria.

Ingen känd frekvens: Kemiska brännskador hos nyfödda barn.

Immunssystemet

Sällsynta: Allergiska reaktioner, anafylaktiska reaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Oavsiktligt oralt intaget klorhexidin absorberas dåligt. En överdosering behandlas med ventrikeltömning, med mjölk, råa ägg, gelatin eller mild tvål. Lämpliga understödjande åtgärder vidtas.

Farmakodynamik

Hibiscrub är ett hudrengöringsmedel som innehåller klorhexidin, ett antiseptikum med effekt på såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Klorhexidin har dessutom en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Undersökningar på djur och människa visar att klorhexidin inte absorberas via huden. Hibiscrub har en snabbt insättande effekt och redan efter en tvättning är hudens bakterieflora nästan fullständigt eliminerad.

Innehåll

1 ml kutan lösning innehåller: klorhexidindiglukonat 40 mg, poloxamer, kokamidopropylaminoxid, isopropylalkohol, D-glukonolakton, glycerol, makrogolglycerolkokoat, renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 40 mg/ml Klar, färglös till svagt gul vätska med alkohollukt
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av