FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tribonat

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(klar, ofärgad lösning)

Hyperton elektrolytlösning för behandling av acidos

ATC-kod: B05BB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2012–09–12.

Indikationer


Metabolisk acidos av skiftande anledning. Kombinerad metabolisk/respiratorisk acidos. Bufferttillsats till primingvätska i hjärt-lungmaskin.

Kontraindikationer


Respirationsinsufficiens med arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa.

Dosering


Tribonat ges intravenöst i perifer eller central ven. Doseras individuellt efter bestämning av syra-basstatus (base excess eller standardbikarbonat i arteriellt/venöst blod).
Buffertbehov: mmol buffert = 0,3 x kg kroppsvikt x ”base excess”
eller
mmol buffert = 0,3 x kg kroppsvikt x (24 - aktuellt standardbikarbonatvärde).
Mängd Tribonat i ml = 2 x buffertbehovet i mmol.


Infusionshastigheten anpassas till aktuell syra-bas-status och den kliniska situationen. Normalt tillförs 100 ml lösning under 5-60 minuter med kortare infusionstid vid initial akutterapi. Vid hjärtstillestånd ges normalt 200-400 ml lösning eller 30 ml för varje minuts obehandlat stillestånd. Engångsdosen bör ej överstiga 15 ml/kg kroppsvikt, motsvarande 1000 ml till en patient som väger 70 kg, och denna mängd bör ej ges under kortare tid än 1 timme.


Efter tillförsel av denna första dos, bör syra-bas-status ånyo kontrolleras med blodanalys.
Vid tillsats till hjärt-lungmaskin rekommenderas en initial tillsats av 300 ml.
För beräkning av ytterligare tillförsel, eller undvikande av överkompensation, bör alltid en syra-baskontroll ske efter tillförsel av 100-300 ml Tribonat.

Varningar och försiktighet


Försiktighet skall iakttas vid nedsatt njurfunktion. Vid grav njurfunktionsnedsättning ges Tribonat endast i kombination med dialysbehandling. Vid kombinerad metabolisk/respiratorisk acidos skall alltid respiratorbehandling övervägas när det gäller den respiratoriska komponenten.
Tribonat har en osmolaritet på 800 mosm/kg och är som andra hyperosmolära lösningar vävnadsretande vid extravasal administration och kan orsaka tromboflebit.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.


Data från behandling av gravida kvinnor med Tribonat saknas. Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på fosterutvecklingen. Tribonat skall ges med försiktighet till gravida kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.


Det är okänt om trometamol utsöndras i bröstmjölk. Tribonat skall ges med försiktighet till ammande kvinnor.

Biverkningar


Följande frekvenser har använts: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10 000 till <1/1000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Biverkning

Frekvens

Blodkärl

Tromboflebit (när perifer ven används)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering


All buffertbehandling innebär risk för överbehandling. En på detta sätt utlöst metabolisk alkalos innebär risk för hypokalemi och ökad serumosmolalitet. Vid alkalos ökar den glykolytiska aktiviteten med viss risk för hypoglykemi vid tömda leverglykogendepåer.

Farmakodynamik


Tribonat är en kombinationsbuffert bestående av trometamol, bikarbonat och acetat. Balansen mellan ingående komponenter är avpassad för att uppnå minsta pCO2-förändring samt möjliggöra tillförsel i perifer ven.
Trometamol, även betecknad THAM, är en organisk buffert, som sänker arteriella koldioxidtensionen (PaCO2). Bikarbonat får sin fulla bufferteffekt efter det att bildat CO2 utandats och verkar buffrande nästan enbart extracellulärt. Acetat har ingen omedelbar bufferteffekt. Den sätter in först när acetat har metaboliserats till bikarbonat. Fosfatinnehållet i Tribonat avser att minska den hypofosfatemi som ses efter korrektion av metabolisk acidos

Farmakokinetik


Trometamol fördelar sig i hela volymen kroppsvatten dvs även intracellulärt. Det metaboliseras endast delvis och utsöndras framför allt genom glomerulär filtration via njurarna.
Utsöndringen av bikarbonat i urin är pH-beroende och kan variera mellan 1-60 mmol bikarbonat per liter urin.
Acetat metaboliseras relativt snabbt till bikarbonat (4 mmol/kg och timme).

Innehåll


100 ml innehåller: trometamol. 3,6 g, natriumvätekarbonat 1,3 g, dinatriumfosfat, vattenfritt 0,28 g, ättiksyra, koncentrerad och vatten för injektionsvätskor.

Elektrolytinnehåll: Na+ 19,5 mmol, HCO3- 15,5 mmol, fosfat 2 mmol, acetat 20 mmol och trometamol 30 mmol per 100 ml. Osmolalitet: ca 800 mosm/kg vatten. pH: ca 8,1 Buffertkapacitet: För syrabindning tillgängligt buffertinnehåll: 50 mmol per 100 ml (1 ml = 0,5 mmol).

Blandbarhet


Inga tillsatser av andra läkemedel får göras till Tribonat.

Miljöpåverkan

Dinatriumfosfat (vattenfritt)

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumvätekarbonat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Trometamol

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, ofärgad lösning
10 x 100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av