Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nipaxon®

Förmånsstatus
McNeil

Oral suspension 5 mg/ml
(vit/grå, svagt gul suspension, fänkålsmak)

Hostdämpande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05DA07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-20.

Indikationer

Rethosta

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Normaldosering:

Vuxna och barn över 14 år:

 

10 ml 3 gånger dagligen.

Barn:

10-14 år:

5 ml 3 gånger dagligen.

 

4-10 år:

2,5 ml 3-4 gånger dagligen.


Administreringssätt

Nipaxon oral suspension 5 mg/ml bör tas mellan måltiderna

Varningar och försiktighet

Bör inte användas för långvarig eller kronisk hosta, vid tillstånd som astma, eller där hostan åtföljs av överdriven sekretion.


Nipaxon innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 10 ml dos. Läkemedlet innehåller även metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) och propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd). Läkemedlet innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 10 ml dos, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Ökad effekt av warfarin under samtidig behandling med noskapin har rapporterats. Patienter som behandlas med warfarin bör därför stå under kontroll vid insättande och utsättande av noskapinbehandling.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Noskapin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapevtiska doser.

Trafik

Vid bilkörning och användning av maskiner bör beaktas att yrsel och somnolens kan förekomma. Att köra bil, använda maskiner eller utföra precisionsarbete bör undvikas om man upplever dessa symtom (se Biverkningar).

Biverkningar

Frekvenskategorierna för biverkningar definieras enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningar som identifierats med Noskapin enligt frekvenskategori beräknad från kliniska prövningar eller epidemiologiska studier.


Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaktisk reaktion

Psykiska störningar

Sällsynta

Hallucinationer

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Somnolens

Mindre vanliga

Yrsel

Ögon

Sällsynta

Konjunktivit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta

Dyspné

Vasomotorisk snuva

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående

Kräkningar

Buksmärtor

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Urtikaria

Quinckes ödem 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Bröstsmärtor

Ingen känd frekvens

Obehagskänsla i bröstet


Hos vissa patienter kan noskapin orsaka intensiva buk/bröstsmärtor cirka 1/2-4 timmar efter administrationen. Dessa släpper spontant efter 1-3 timmar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 100-175 mg till småbarn gav ingen – lindrig, 250-400 mg gav efter koltillförsel lindrig, 400 mg till 13-åring samt 750-1000 mg till vuxna gav lindrig intoxikation.

Symtom: Huvudvärk, yrsel, slöhet, somnolens, illamående, kräkningar.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Noskapin har en centralt hostdämpande effekt, som kan jämföras med effekten av kodein. Noskapin saknar vanebildande egenskaper.

Farmakokinetik

Absorptionen av noskapin är snabb hos fastande personer och maximal plasmakoncentration uppnås i regel inom 1 timme. Föda nedsätter absorptionshastigheten men också den biologiska tillgängligheten av noskapin. Nipaxon oral suspension bör därför intas mellan måltiderna. I jämförelse med tabletten har den biologiska tillgängligheten visat sig vara i genomsnitt ca 30% lägre i orala suspensionen. Den interindividuella variationen i biologisk tillgänglighet är stor. Noskapin elimineras praktiskt taget fullständigt genom metabolism och halveringstiden är ca 2 timmar.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml oral suspension innehåller: noskapin 5 mg


Hjälpämnen med känd effekt:

etanol (96 %) 2,2 mg/ml

metylparahydroxibensoat (E 218) 0,73 mg/ml

propylparahydroxibensoat (E 216) 0,31 mg/ml


Förteckning över hjälpämnen

Glycerol (85%), etanol (96%), Poloxamer, Kelgum (xantangummi E 415 och fruktkärnemjöl E 410), dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, fänkålolja, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Oral suspension 5 mg/ml (vit/grå, svagt gul suspension, fänkålsmak)
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av