Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Emgesan®

Meda

Tablett 250 mg
(vita, kupade, runda med brytskåra, 12 mm)

Medel vid behandling av magnesiumbrist och profylaktikum mot idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BX01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-11-25

Indikationer

Diagnostiserad eller misstänkt magnesiumbrist. Profylax vid idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom.

Kontraindikationer

Nedsatt njurfunktion. Stensjukdom med infektionsstenar. Kronisk UVI. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Magnesiumbrist: Initialt 1 tablett 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 2 tabletter 2 gånger dagligen.

Profylax mot idiopatisk recidiverande njurstenssjukdom: 1 tablett 2 gånger dagligen.


Behandlingskontroll

Resultatet av behandlingen bör följas upp med provtagning och klinisk bedömning.

Interaktioner

Urinalkalinisering som sker till följd av administreringen av magnesiumhydroxid kan

påverka utsöndringen av vissa läkemedel; ökad utsöndring av salicylater har därmed setts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Biverkningar

Cirka 1-2% av patienterna får diarré. Denna är oftast initial och går vanligen tillbaka genom cirka en veckas medicinering med halv dos.


Biverkningsfrekvenserna har angivits enligt följande: Vanliga (>1/100, <1/10), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynt


Hypermagnesemi. Iakttas efter långvarig administrering av magnesiumhydroxid till patienter med nedsatt njurfunktion.

Magtarmkanalen

Vanliga

Ingen känd frekvens


Diarré.

Buksmärta.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Den kliniska och kliniskt-kemiska symtombilden vid magnesiumbrist av olika genes har visats kunna förbättras med enbart peroral behandling eller med parenteral följd av peroral magnesiumbehandling.

Ett peroralt magnesiumtillskott har också visat sig minska risken för recidiv vid idiopatisk njurstenssjukdom. Vid detta tillstånd föreligger ingen magnesiumbrist utan tillskottet syftar till att öka utsöndringen av magnesium i urinen. Kalciumutsöndringen påverkas ej och urinen får då en högre magnesium/kalciumkvot. Denna kvot har visats vara av betydelse för bildningen av njursten och är hos stenbildare lägre än normalt. Magnesium hämmar dessutom bildningen av kalciumoxalat- och kalciumfosfatkristaller i urinen och höjer urinhalten av citrat, som är låg hos de flesta stenbildare. Citrat hämmar i sin tur utfällningen av kalciumsalter i urinen.

Farmakokinetik

Normalt absorberas magnesium till cirka 40 %, men stora avvikelser uppåt och nedåt kan förekomma beroende på magnesiumintag och -status.

Innehåll

1 tablett innehåller: Magnesiumhydroxid 600 mg motsvarande 250 mg magnesium (10,3 mmol), krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet vid dosdispensering är 6 månader.

Förpackningsinformation

Tablett 250 mg vita, kupade, runda med brytskåra, 12 mm
100 styck burk, 106:49, F

Hitta direkt i texten
Av