Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Marcain® spinal tung

Aspen Nordic

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
(färglös, klar)

Lokalanestetikum för spinalanestesi

Aktiv substans:
ATC-kod: N01BB01
Läkemedel från Aspen Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Marcain® spinal tung (Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Dispens beviljad för försäljning av Marcain spinal tung i utländsk förpackning avsedd för den norska marknaden utan ommärkning. Utbytbara läkemedel: Hevicain Spinal Tung, Marcain spinal tung, Pankaine Spinal tung [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-06-30
Prognos för slutdatum: 2020-08-01
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-31.

Indikationer

Marcain spinal tung 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, är avsett för vuxna och barn i alla åldrar.


Spinalanestesi vid kirurgiska ingrepp, till exempel urologiska operationer och operationer i nedre extremiteterna som varar 2–3 timmar samt operationer i buken som varar 45–60 minuter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, lokalanestetika av amidtyp eller mot något hjälpämne. Centralnervösa sjukdomar (t ex meningit, tumörer, poliomyelit, kranial blödning). Lokal varbildande infektion på eller vid injektionsstället. Spinalstenos och aktiv sjukdom (t ex spondylit, tumör, tuberkulos) eller trauma (t ex fraktur i ryggraden). Blodförgiftning. Perniciös anemi med subakut degenerering av ryggmärgen. Spinalanestesi ska inte ges till patienter i chocktillstånd. Spinalanestesi ska inte heller ges till patienter med koagulationsrubbningar eller till patienter med pågående antikoagulantiabehandling.

Dosering

Marcain spinal tung ska endast användas av läkare med erfarenhet av regionalanestesi eller under dennes övervakning. Lägsta möjliga dos för adekvat anestesi ska eftersträvas.


Nedan angivna doser är riktlinjer för vuxna och doseringen ska anpassas till den enskilda patienten.

Dosen bör reduceras hos äldre och hos patienter i sena stadier av graviditet.

Indikation

Dos

ml

Dos

mg

Tillslagstid

minuter (ca)

Duration

timmar (ca)

Urologisk kirurgi

1,5-3 ml

7,5-15 mg

5-8 min

2-3 timmar

Ingrepp i nedre extremiteter, inklusive höftkirurgi

2-4 ml

10-20 mg

5-8 min

2-3 timmar

Bukkirurgi (inklusive kejsarsnitt)

2-4 ml

10-20 mg

5-8 min

45-60 min

Rekommenderat injektionsställe är under L3.

Klinisk erfarenhet av högre doser än 20 mg finns för närvarande inte.


Spinal injektion ges först efter att subaraknoidala rummet klart har identifierats via lumbal-punktion (klar cerebrospinalvätska kommer ut via spinalnålen eller ses vid aspirering). Vid misslyckad anestesi bör endast ett nytt försök göras att administrera läkemedlet som då ges på en annan nivå och med en mindre volym. En orsak till utebliven effekt kan vara att läkemedlet fördelats dåligt intratekalt, vilket kan avhjälpas genom att patientens position ändras.


Nyfödda, spädbarn och barn upp till 40 kg

Marcain spinal tung 5 mg/ml kan användas till barn.

En av skillnaderna mellan små barn och vuxna är den relativt höga CSF-volymen hos spädbarn och nyfödda, vilket kräver en relativt högre dos per kg för att åstadkomma samma nivå av blockad jämfört med hos vuxna.


Regionalanestesi på barn bör utföras av läkare med erfarenhet av denna population och dessa tekniker.


Doserna i tabellen ska ses som riktlinjer för användning i den pediatriska populationen. Individuella variationer förekommer. Standardhandböcker bör konsulteras angående faktorer som påverkar specifika blockadtekniker och individuella patientbehov. Den lägsta dos som krävs för adekvat anestesi bör användas.


Dosrekommendationer för nyfödda, spädbarn och barn

Kroppsvikt (kg)

Dos (mg/kg)

<5

0,40-0,50 mg/kg

5-15

0,30-0,40 mg/kg

15-40

0,25-0,30 mg/kg

Varningar och försiktighet

Man bör vara uppmärksam på att spinalanestesi ibland kan ge upphov till stora blockader med paralys av interkostala muskler och diafragman, speciellt hos gravida kvinnor.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med AV-block II eller III eftersom lokalanestetika kan sänka myokardiets överledningsförmåga. Även äldre och patienter med allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller med generellt nedsatt allmäntillstånd kräver speciell uppmärksamhet.


Patienter som behandlas med antiarytmika klass III (t.ex. amiodaron) bör stå under noggrann övervakning och EKG-monitorering övervägas eftersom hjärteffekterna av bupivakain och klass III antiarytmika kan vara additiva.


Intratekalanestesi kan leda till hypotension och bradykardi. Risken för sådana effekter kan reduceras t ex genom injektion av en vasopressor. Hypotension ska behandlas omedelbart intravenöst med en sympatomimetika, som upprepas vid behov.


Som alla lokalanestetiska medel kan bupivakain orsaka akuta centralnervösa och kardiovaskulära toxiska effekter, vid användning som leder till höga koncentrationer i blodet. Detta gäller speciellt efter oavsiktlig intravaskulär administrering eller administrering i rikt vaskulariserade områden.


Ventrikulär arytmi, ventrikelflimmer, plötslig kardiovaskulär kollaps och död har rapporterats i samband med höga systemkoncentrationer av bupivakain. Med de doser som normalt sett används vid spinalanestesi är dock höga system koncentrationer ovanliga.


En ovanlig, men allvarlig biverkan vid spinalanestesi är utbredd eller total spinal blockad som resulterar i kardiovaskulär depression och andningsdepression. Den kardiovaskulära depressionen orsakas av omfattande sympatisk blockad som kan resultera i hypotension och bradykardi, eller till och med hjärtstillestånd. Andnings­depression kan orsakas av blockad av innerveringen av andningsmusklerna, inklusive diafragma.


En ökad risk för utbredd eller total spinal blockad föreligger hos äldre patienter och patienter i sena stadier av graviditet. Dosen bör därför reduceras för dessa patienter.


I sällsynta fall kan spinalanestesi ge upphov till neurologisk skada som resulterar i parestesi, anestesi, motorisk svaghet och förlamning. Neurologiska störningar, såsom multipel skleros, hemiplegi, paraplegi och neuromuskulära störningar tros inte påverkas negativt av spinalanestesi, men försiktighet bör iakttagas.

Interaktioner

Bupivakain ska användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika eller läkemedel som är strukturellt lika lokalanestetika, dvs klass IB antiarytmika, då de toxiska effekterna är additiva.


Specifika interaktionsstudier med lokalanestetika och antiarytmika klass III (t ex amiodaron) har inte utförts men försiktighet rekommenderas. (Se Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker för fostret vid användning under graviditet. Observera dock att dosen bör reduceras för patienter i sena stadier av graviditet (se Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Bupivakain passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Beroende på dos och administrationssätt kan bupivakain ha en övergående effekt på rörelseförmåga och koordination.

Biverkningar

Biverkningar som orsakas av själva läkemedlet kan vara svåra att skilja från de fysiologiska effekterna av nervblockaden (t ex blodtryckssänkning, bradykardi, tillfällig urinretention), fall direkt orsakade av nålsticket (t ex spinalhematom) eller indirekt orsakade av nålsticket (t ex meningit, epiduralabcess) eller fall som hör samman med cerebrospinalt läckage (t ex postdural punkteringshuvudvärk).


För information om symtom och behandling av akut systemisk toxicitet, se avsnitt Överdosering.

Mycket vanliga (>1/10)

Allmänna: Illamående

Cirk: Hypotension, bradykardi

Vanliga (>1/100)

CNS: Postdural punkterings­huvudvärk

GI: Kräkningar

Urogenital: Urinretention, urin­inkontinens

Mindre vanliga

CNS: Parestesi, pares, dysestesi
Muskuloskel: Muskelsvaghet, rygg­smärta

Sällsynta (<1/1000)

Cirk: Hjärtstillestånd

Allmänna: Allergiska reaktioner, anafylaktisk chock

CNS: Ofrivillig total spinal blockad, paraplegi, förlamning, neuropati, araknoidit

Luftvägar: Andningsdepression

Pediatrisk population

Biverkningar hos barn liknar dem hos vuxna, men hos barn kan tidiga tecken på lokalanestetisk toxicitet vara svåra att upptäcka i de fall där blockaden ges under sedering eller narkos.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering


Akut systemisk toxicitet

Bupivakain kan orsaka akuta toxiska effekter av centralnervös och kardiovaskulär karaktär om det ges i hög dos, speciellt om det administreras intravaskulärt. Dosen som används vid spinalanestesi är dock låg och därmed är risken för överdosering osannolik. Vid samtidig administrering med andra lokalanestetika kan dock system­toxiska effekter uppträda eftersom de toxiska effekterna är additiva.


Behandling: Vid total spinalblockad ska adekvat ventilation säkras (fria luftvägar, syrgas, vid behov intubation och kontrollerad andning). Vid blodtrycksfall/bradykardi ges en vasopressor helst med inotrop effekt.


Om tecken på akut systemisk toxicitet uppträder ska administreringen av lokal­anestetika omedelbart avbrytas. Behandling måste ges för att upprätthålla god ventilation, syretillförsel och cirkulation.


Syrgas ges alltid. Vid behov intubation och kontrollerad andning (ev med hyper­ventilation). Vid kramper diazepam. Vid bradykardi atropin. Vid cirkulations­svikt vätska i.v., dobutamin och ev noradrenalin (initialt 0,05 μg/kg/min, ökas vid behov med 0,05 μg/kg/min var 10:e minut), i svårare fall med ledning av hemodynamisk monitorering. Efedrin kan också prövas. Vid cirkulationsstillestånd kan återupplivningsåtgärder under flera timmar vara befogat. Behandla eventuell acidos.

Farmakodynamik

Marcain spinal tung innehåller bupivakain som är ett långverkande lokalanestetikum av amidtyp. Bupivakain blockerar impulsledningen i nerverna reversibelt genom att hämma transporten av natriumjoner genom nervmembranet. Liknande effekter kan även ses på excitatoriska membran i hjärna och hjärtmuskel.


Marcain spinal tung är avsedd för hyperbar spinalanestesi. Injektionslösningens relativa densitet är 1,026 vid 20ºC (motsvarar 1,021 vid 37ºC ) och den initiala spridningen i det subaraknoidala rummet påverkas märkbart av gravitationen.


Vid spinal administrering ges en liten dos som leder till en relativt låg koncentration och kort duration. Marcain spinal (utan glukos) ger en mindre förutsägbar blockad, men med längre duration jämfört med Marcain spinal tung (med glukos).

Farmakokinetik

Bupivakain är mycket lipidlöslig med en fördelningskoefficient olja/vatten på 27,5.


Bupivakain uppvisar fullständig och bifasisk absorption från subaraknoidalrummet med halveringstider för de båda faserna på ca 50 och ca 400 minuter, med stora variationer. Den långsamma absorptionsfasen är hastighetsbestämmande faktor i elimineringen av bupivakain, vilket förklarar varför den skenbara halveringstiden är längre än efter intravenös tillförsel.


Absorptionen från det subaraknoidala rummet är relativt långsam vilket, i kombination med den låga dosen som krävs för spinalanestesi, ger en relativt låg maximal plasmakoncentration (ca 0,4 mg/ml per 100 mg som injicerats).


Efter intravenös administrering är totalt plasmaclearance ca 0,58 l/min, distributions­volymen vid steady-state ca 73 l, halveringstiden vid elimination 2,7 timmar och hepatiskt extraktionsratio ca 0,40. Bupivakain metaboliseras nästan helt i levern, framför allt genom aromatisk hydroxylering till 4-hydroxi-bupivakain och N-dealkylering till PPX, vilka båda medieras genom cytokrom P450 3A4.Clearance är därmed beroende av det hepatiska blodflödet och aktiviteten hos metaboliserande enzym.


Bupivakain passerar placentan och koncentrationen obundet mepivakain blir densamma hos mamman och fostret. Totala plasmakoncentrationen blir dock lägre hos fostret som har en lägre proteinbindningsgrad.


Farmakokinetiken hos barn liknar den hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller: bupivakainhydroklorid 5 mg, glukosmonohydrat 80 mg, natriumhydroxid/saltsyra (till pH 4,0‑6,0), vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Tillsatser till spinala lösningar rekommenderas ej.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Lösningen ska förbrukas genast efter att förpackningen brutits.

Förvaras vid högst 25ºC.

Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml (färglös, klar)
5 x 4 milliliter ampull (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av