Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Carbomix

Förmånsstatus
BGP Products

Granulat till oral suspension
(fingranulerat kol)

Adsorberande medel. Kol.

Aktiv substans:
ATC-kod: A07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BGP Products omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-01-30.

Indikationer

Akuta förgiftningar. Som komplement till diet vid akut diarré.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Akuta förgiftningar och förgiftningstillbud: Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10. Kol bör ej ges före tillförsel av kräksirap, och ej heller om det är aktuellt att tillföra specifik antidot peroralt.

Följande praktiska riktlinjer kan gälla för dosering i hemmet och på sjukhus. Vuxna och barn över 12 år: 25 gram initialt (motsvarande ca 150 ml CARBOMIX). Barn till och med 12 år: 10 gram initialt (motsvarande ca 60 ml CARBOMIX).

Vid allvarligt tillbud ges på sjukhus till både vuxna och barn den dubbla dosen eller mer. Om mer än 50 gram till vuxna och 10 gram till småbarn är indicerat kan dosen vara svåradministrerad men kan då i stället ges uppdelad på flera gånger under inledningsskedet.

Vid vissa förgiftningar där sekretion eller diffusion till tarm eller ventrikel sker eller där medlet genomgår en enterohepatisk recirkulation kan upprepad tillförsel av CARBOMIX under de första dygnen signifikant påskynda gift­eliminationen. CARBOMIX ges då förslagsvis i doser om 10-25 gram 6 gånger per dygn till vuxna och 5-10 gram 6 gånger per dygn till barn. Då CARBOMIX ges upprepat måste patienten ha en fungerande tarmmotorik. Tarmpassagen bör även påskyndas. Kol är enklare att administrera via sond än peroralt varför man bör passa på att ge det via sonden efter avslutad ventrikelsköljning.

Diarré: 15-30 ml (1-2 matskedar) en till flera gånger dagligen. 15 ml mixtur motsvarar ca 2,5 gram medicinskt kol.

Varningar och försiktighet

Förgiftningar förorsakade av frätande ämnen
såsom starka syror eller baser bör inte behandlas med kol eftersom kolet försvårar endoskopering av matstrupe och magsäck. Aspiration av mag­innehåll och medicinskt kol har rapporterats, men kan undvikas med en omsorgsfull
intubation.

Interaktioner

Aktivt kol adsorberar ett stort antal läkemedel vilkas absorption därför minskar. CARBOMIX och andra läkemedel bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

CARBOMIX förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga förväntade effekter på det ammade barnet.

Biverkningar

Mindre vanliga (1/100-1/1000)

GI: Förstoppning

Farmakodynamik

Medicinskt kol binder effektivt olika läkemedel och toxiner och är därför lämpligt bland annat vid akuta förgiftningar för att förhindra absorption av oralt tillförda ämnen. Kol har bättre effekt ju tidigare efter förgiftning det intas, dvs ju mindre av läkemedlet eller toxinet som hunnit absorberas. Koldosen vid akuta förgiftningar skall vara tillräckligt stor för att erhålla en optimal adsorption av det skadliga ämnet. Beredningen suspension underlättar att tillräckligt stora doser kan tillföras för att effektivt förhindra absorption av skadliga ämnen. Vid förgiftningar med läkemedel/toxiner som omsätts via enterohepatiska kretsloppet kan dessas elimination påskyndas genom en upprepad dosering av kol under några dagar.

Innehåll

1 flaska innehåller: Aktivt kol 25 gram respektive 50 gram, citronsyramonohydrat, glycerol och akaciagummi.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Flaskan fylls med vatten till det röda fältet i etikettens överkant, ca 150 ml respektive 300 ml. Tillslut korken ordentligt och skaka flaskan väl i ca en minut varefter suspensionen är klar att använda. Använd en pappersservett som skydd när kapsylen försiktigt öppnas. För sondanslutning klipps toppen på ”munstycket” av.

Efter tillsats av vatten är suspensionen hållbar i 1 vecka.

Färdigblandad suspension förvaras vid 2° C - 8° C (i kylskåp).

Förpackningsinformation

Granulat till oral suspension (fingranulerat kol)
25 gram flaska, receptfri (fri prissättning), EF
50 gram flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av