FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canesten®

Bayer

Vaginaltablett 500 mg
(vit, märkt med MU och Bayer)

Antimykotikum med brett spektrum

Aktiv substans:
ATC-kod: G01AF02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Canesten® vaginaltablett 100 mg och 500 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-11-02.

Indikationer

Vulvovaginala infektioner orsakade av mikroorganismer som är känsliga för klotrimazol, såsom jästsvampar (Candida albicans).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klotrimazol eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

För att vaginaltabletten ska lösas upp i slidan, ska läkemedlet vid sänggåendet appliceras så djupt som möjligt i slidan. Appliceringen görs lättast liggande på rygg med benen något uppdragna.


Om inte vaginaltabletten löses upp fullständigt efter en natt bör användning av en vaginalkräm övervägas.


Vaginit:

Sexdagarsbehandling: 1 vaginaltablett (100 mg) appliceras djupt i slidan under sex på varandra följande kvällar.


Endagsbehandling: 1 vaginaltablett (500 mg) appliceras djupt i slidan som en engångsdos på kvällen.


Vaginaltabletterna förs in med de speciella applikatorer som medföljer förpackningen.


Allmänt:

Om symtomen kvarstår oförändrat efter sju dagar ska läkare kontaktas eftersom patienten kan ha en underliggande sjukdom som kräver behandling.


Behandlingen kan vid behov upprepas. Läkare bör kontaktas om symtomen återkommer inom 2 månader. Ofta återkommande infektioner kan vara ett tecken på underliggande sjukdom.


Samtidig vulvit: Utöver intravaginal behandling bör Canesten 10 mg/g kräm eller Canesten 10 mg/g vaginalkräm appliceras tunt på de infekterade områdena 2 till 3 gånger dagligen i 1-2 veckor.

För att undvika upprepade infektioner bör sexuell partner behandlas om symtom förekommer (t ex rodnad eller inflammation). Symtomen ska först bedömas av läkare. Om indikation (Candida balanitis) för partnern föreligger behandlas denne genom att Canesten 10 mg/g kräm eller Canesten 10 mg/g vaginalkräm appliceras tunt 2 till 3 gånger dagligen i 1-2 veckor.


Av praktiska skäl ska behandling inte ske under menstruation.


Tamponger, instrument för att skölja slidan, spermiedödande medel eller andra vaginala produkter ska inte användas under behandling med Canesten.


Vaginalt samlag bör undvikas vid en vaginal infektion och vid användning av produkten, eftersom infektionen kan överföras till partner.


Under graviditet ska vaginaltabletterna föras in med fingrarna utan att använda applikator, för att undvika irritation i livmoderhalsen.


Canesten ska inte användas till barn under 12 år. Barn mellan 12-15 år ska bedömas av läkare före användning av Canesten för att utesluta andra orsaker till symtomen.

Varningar och försiktighet

Förstagångsinfektion rekommenderas att bedömas av läkare. Barn mellan 12-15 år och postmenopausala kvinnor ska bedömas av läkare före användning av Canesten för att utesluta andra orsaker till symtomen.


Vid feber (38 ºC eller mer), smärta i nedre delen av buken, ryggsmärtor, illaluktande flytning, illamående, vaginal blödning och/eller värk i axlar, ska läkare kontaktas.


Canesten ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Undvik kontakt med ögon. Canesten ska inte sväljas.


Canesten kan påverka och minska effekten och tillförlitligheten hos latexprodukter som kondom och pessar. Effektivitetsminskningen är tillfällig och kvarstår endast under behandlingstiden.

Interaktioner

Samtidig behandling med vaginalt klotrimazol och oralt takrolimus kan leda till ökade plasmanivåer för takrolimus och på liknande sätt med sirolimus. Patienter ska därför övervakas noga med avseende på symtom för att undvika överdosering av takrolimus eller sirolimus och vid behov ska plasmanivåerna bestämmas.

Graviditet 

Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida kvinnor. Lång klinisk erfarenhet har dock inte påvisat några skadliga effekter hos modern eller fostret/det nyfödda barnet. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Klotrimazol kan användas under graviditet men enbart på inrådan av läkare eller barnmorska.

Amning 

Data saknas kring utsöndring av klotrimazol i bröstmjölk. Den systemiska absorptionen är dock minimal efter administrering. Klotrimazol kan användas under amning.

Fertilitet

Inga humanstudier av klotrimazols effekt på fertiliteten har utförts. Djurstudier har dock inte visat att läkemedlet har någon påverkan på fertilitet.

Trafik

Canesten har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som har rapporterats efter marknadsföring av klotrimazol rapporteras som Ingen känd frekvens. Då dessa baseras på frivillig inrapportering med okänd populationsstorlek kan inte frekvenserna beräknas utifrån tillgänglig data.

Vanliga

≥1/100 till <1/10

Mindre vanliga

≥1/1000 till <1/100

Sällsynta

≥1/10000 till <1/1000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet

  

Allergisk reaktion (synkope, hypotension, dyspné,

urtikaria)

Angioödem, anafylaktisk reaktion


Magtarmkanal

   

Buksmärta, illamående

Reproduktionsorganet och bröstkörtel

 

Pruritus, utslag, brännande känsla, irritation, obehag

 

Fjällande genital hud, ödem, erytem, bäckensmärta, vaginal blödning, vaginal flytning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

   

Smärta


De lokala hudreaktionerna liknar sjukdomsbilden och gör det svårt att differentiera mellan symtom och eventuella biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering är osannolik vid vaginal användning eller oavsiktligt intag.

Farmakodynamik

Klotrimazol verkar på dermatofyter, jästsvampar och mögelsvampar genom att hämma ergosterolsyntesen. Hämning av ergosterolsyntesen påverkar strukturen och funktionen hos cellmembranet.


Under lämpliga testförhållanden är MIC-värdena för dessa typer av svampar något lägre än 0,062-8,0 µg/ml substrat.


Klotrimazols verkan är fungistatisk eller fungicid beroende på koncentrationen av klotrimazol vid infektionsstället.


In vitro-aktiviteten är begränsad till proliferation av svamppartiklar, svampsporer har begränsad känslighet.


Tillsatsen av mjölksyra ökar klotrimazolaktiviteten och underlättar rekolonisering av mjölksyrebakterierna i slidan. Slidans normala pH (ca 4.5) återställes och Döderleinfloran normaliseras. Det har visats att lågt pH och mjölksyra förklarar effekten mot gramnegativa mikroorganismer.


Utöver ett antimykotiskt verkningsspektrum har klotrimazol visats ha effekt på grampositiva mikroorganismer (Streptococci/Staphylococci/Gardnerella vaginalis) och gramnegativa mikroorganismer (Bacteroides)


Primärt resistenta varianter av känsliga svampstammar är mycket sällsynta. Utvecklingen av sekundär resistens av känsliga svampar har hittills bara observerats i isolerade fall under terapeutiska förhållanden.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska data efter vaginal administrering har visat att endast en liten mängd klotrimazol (3-10 %) absorberas. Beroende på snabb metabolism i levern av absorberad klotrimazol till inaktiva metaboliter, är maximal plasmakoncentration av klotrimazol efter vaginal administrering av en 500 mg dos <10 ng/ml (d v s under detektionsgränsen), vilket tyder på att administreringen av klotrimazol sannolikt inte ger några mätbara systemiska effekter eller biverkningar.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter och utveckling.


En studie med digivande råttor som givits klotrimazol intravenöst visade att läkemedlet utsöndras i mjölk. Med tanke på den begränsade absorptionen av klotrimazol efter vaginal applicering (uppskattas vara 3 %-10 %), förväntas ingen risk efter användning av vaginalt klotrimazol.

Innehåll

1 vaginaltablett innehåller 100 mg respektive 500 mg klotrimazol.

Övriga ämnen: kalciumlaktatpentahydrat, krospovidon, mikrokristallin cellulosa, kolloidal, vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, mjölksyra.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Canesten 100 mg vaginaltabletter: 4 år

Canesten 500 mg vaginaltabletter: 4 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Vaginaltablett 100 mg vit, med prägling Bayer och P3
6 styck blister, receptfri, tillhandahålls ej
Vaginaltablett 500 mg vit, märkt med MU och Bayer
1 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av