Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Robinul®

Meda

Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml
(Injektionsvätska, lösning)

Antikolinergikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AB02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-09-28

Indikationer

För att förhindra perifera muskarinlika effekter från t ex neostigmin eller pyridostigmin. Preoperativt för att reducera salivsekretionen i munhåla, luftrör och svalg. Preoperativt eller under operation för att kupera eller motverka bradykardi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Preoperativt

Vuxna: 0,2-0,4 mg (1-2 ml) intravenöst eller intramuskulärt före inledandet av anestesin. Alternativt kan 0,004-0,005 mg/kg till maximalt 0,4 mg (2 ml) ges. Större doser kan orsaka långvarig och besvärande muntorrhet.

Barn: 0,004-0,008 mg/kg till maximalt 0,2 mg (1 ml) intravenöst eller intramuskulärt före inledandet av anestesin. Större doser kan orsaka långvarig och besvärande muntorrhet.


Intraoperativt

Vuxna: Engångsdos av 0,2-0,4 mg (1-2 ml) intravenöst (eller 0,004-0,005 mg/kg till maximalt 0,4 mg (2 ml)). Kan upprepas vid behov.

Barn: Engångsdos av 0,004-0,008 mg/kg till maximalt 0,2 mg (1 ml) intravenöst. Kan upprepas vid behov.


Reversering av muskelrelaxerande läkemedel vid avslutande av operationer

Vuxna: 0,2 mg (1 ml) intravenöst per 1 mg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin. Alternativt 0,010-0,015 mg/kg intravenöst per 0,05 mg/kg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin.

Barn: 0,01 mg/kg intravenöst per 0,05 mg/kg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin. Vid överdosering ges 1 mg neostigminmetylsulfat per 1 mg glykopyrroniumbromid.

Varningar och försiktighet

Används med försiktighet till febriga patienter p.g.a. den svettinhiberande effekten.


Stora doser antikolinerga kvartära ammoniumföreningar har visat sig kunna blockera nikotinreceptorerna.


Försiktighet bör iakttas när glykopyrroniumbromid ges till äldre patienter samt till patienter med njurinsufficiens, takykardi, hypertoni, hjärtsvikt, myasthenia gravis, glaukom eller postatahyperplasi eller astma.

Interaktioner

Antikolinergika kan ge upphov till ventrikulära arrytmier vid cyklopropan anestesi. Dessa arrytmier kan undvikas genom att ROBINUL administreras i låga doser (0,1 mg eller mindre). Samtidig behandling med andra antikolinergika kan medföra total kolinerg blockad.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurförsök har ej givit belägg för att glykopyrroniumbromid har teratogen effekt hos råtta eller kanin, men substansen har ogynnsam inverkan på befruktning och överlevnad hos råtta. Under graviditet bör därför, tills ytterligare erfarenheter föreligger, ROBINUL ges först efter särskilt övervägande.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Glykopyrroniumbromid passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Biverkningar

Biverkningar anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 , <1/10) och ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data).


Den vanligaste bieffekten (muntorrhet) är 100%-igt förekommande.


Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Överkänslighet, angioödem


Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: Dåsighet


Ögon:

Vanliga: Synrubbningar


Hjärtat:

Vanliga: Takykardi, hjärtklappning, ventrikulär arytmi


Magtarmkanalen:

Mycket vanliga: Muntorrhet


Njurar och urinvägar:

Vanliga: Miktionsbesvär


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Ingen känd frekvens: Anafylaktisk reaktion


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom: Symtomen vid överdosering speglar den farmakologiska effekten av ROBINUL och är således antikolinerga symtom. Företrädesvis är de förekommande symtomen perifera, men i svårare fall kan centrala symtom uppkomma. Neuromuskulärt block och blockad av nikotinreceptorer kan inträffa. Behandling: Behandlingen bör vara symtomatisk. Dialys är inte att rekommendera p.g.a. den låga plasmakoncentrationen av läkemedlet. Perifera antikolinerga effekter kan behandlas med en kvartär ammonium antikolinesteras t ex neostigmin (vilken inte passerar blod-hjärnbarriären). Dosen titreras fram på basis av det kliniska svaret. Indikationen för upprepade doser av neostigmin ska baseras på noggrann mätning av minskning av hjärtfrekvens och återkommande av tarmljud. I de fall där centrala symtom på överdosering uppkommer bör fysostigmin (vilken passerar blod-hjärnbarriären) administreras istället för neostigmin. Cirkulatoriskt och respiratoriskt stöd kan i svåra fall bli nödvändigt.

Farmakodynamik

Glykopyrroniumbromid är ett antikolinergikum. Doser som ger uttalad antisalivation har föga effekt på hjärtfrekvens, ackommodation eller pupillstorlek.

Innehåll

1 ml innehåller: Glykopyrroniumbromid 0,2 mg, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor, saltsyra.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel än de som nämns under Hantering, hållbarhet och förvaring.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Kan blandas med isoton natriumklorid, 5%-eller 10%-ig glukoslösning. pH får ej vara över 6,0 i den färdigblandade lösningen.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 0,2 mg/ml Injektionsvätska, lösning
10 x 1 milliliter ampull (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av