Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cisordinol®

H. Lundbeck AB

Orala droppar, lösning 20 mg/ml
(Klar nästan färglös till gulaktig lösning)

Neuroleptikum med ospecifik sedativ effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: N05AF05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från H. Lundbeck AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-11

Indikationer

Akuta och kroniska schizofrena och paranoida tillstånd.

Maniska psykoser.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

  • Cirkulationskollaps.

  • Nedsatt CNS-funktion (t.ex. intoxikation med alkohol, barbiturater eller opioider).

  • Komatösa tillstånd.

  • Hematologiska dyskrasier.

  • Feokromocytom.


Dosering

Dosering


Vuxna

Doseringen skall anpassas individuellt till patientens tillstånd. I allmänhet skall små doser användas initialt och ökas till optimal nivå så snabbt som möjligt baserad på terapeutiskt svar. Underhållsdosen kan vanligen ges som en enkeldos vid sänggående.


Akut schizofreni och andra psykoser. Mani.

Övergång till peroral medicinering beräknas enligt: mg zuklopentixol i.m. per dygn x 2 = mg zuklopentixol per dygn.


Vanligen 10-50 mg/dag, eventuellt ökning med 10 (till 20) mg varannan till var tredje dag upp till 100 -150 mg, fördelat på 2-3 dygnsdoser.


Kronisk schizofreni och andra kroniska psykoser

20-40 mg/dygn.


Orostillstånd vid oligofreni

10-40 mg/dygn.


Äldre patienter

Äldre patienter ska ges doser i den lägre delen av doseringsintervallet.


Nedsatt njurfunktion

Zuklopentixol kan ges i oförändrad dosering till patienter med nedsatt njurfunktion. Zuklopentixol elimineras renalt i liten utsträckning (ca 10%, främst som metaboliter) varför dosjustering till njursjuka troligen ej är nödvändig. Erfarenheten från patienter med nedsatt njurfunktion är dock begränsad.


Nedsatt leverfunktion

Försiktig dosering och serumkoncentrationsbestämning rekommenderas.


Barn

Rekommenderas inte då klinisk erfarenhet saknas.


Administrationssätt

Dropparna administreras blandade i juice, te eller kaffe.


Vänd flaskan helt upp och ner. Om inga droppar kommer ut, knacka lätt på flaskan för att sätta igång flödet.


cisordinol oral drops flaska

Varningar och försiktighet

I likhet med andra neuroleptika ska zuklopentixol användas med försiktighet till patienter med organiskt hjärnsyndrom, tillstånd med ökad krampbenägenhet och uttalad leversjukdom. Vid långtidsbehandling, speciellt med höga doser, ska patienterna följas noggrant och regelbundet bedömas med tanke på sänkning av underhållsdos.


Risk för utveckling av malignt neuroleptikasyndrom (hypertermi, rigiditet, växlande medvetandegrad, instabila autonoma funktioner) föreligger med varje neuroleptikum. Behandling: Preparatet utsättes. Symtomatisk behandling och intensivvård. Dantrolen och bromokriptin kan vara verksamma. Symtomen kan bestå i mer än 1 vecka efter utsättning av peroral neuroleptika terapi och ännu längre vid depotbehandling.


Muntorrheten kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger/dag.


Hastigt utsättande av zuklopentixol kan förknippas med utsättningssymtom. Utsättning bör därför ske gradvis.


QT-intervall

Eftersom zuklopentixol kan förlänga QT-intervallet tillrådes försiktighet vid behandling av patienter med uttalad bradykardi, hjärtkärlsjukdom och med ärftlig form av förlängning av QT-intervallet. Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.


Fall av venös trombo-embolisk sjukdom (VTE) har rapporterats för antipsykotiska läkemedel. Eftersom patienter behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE, bör alla tänkbara riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandling med Cisordinol och preventiva åtgärder bör insättas.


Äldre

Behandling av äldre patienter ska ske med försiktighet. Effekt och behov av behandling ska utvärderas kontinuerligt.


Cerebrovaskulära händelser

En omkring 3 gånger ökad risk för cerebrovaskulära händelser har observerats i randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar av vissa atypiska neuroleptika bland patienter med demens. Bakomliggande mekanistisk förklaring till denna riskökning är okänd. En ökad risk även för andra neuroleptika samt bland andra patientpopulationer kan inte uteslutas. Zuklopentixol bör därför ges med försiktighet till patienter med riskfaktorer för stroke.


Ökad dödlighet hos äldre patienter med demens

Data från två stora observationsstudier visade att äldre patienter med demens som behandlas med antipsykotika har en något ökad dödlighet jämfört med dem som inte behandlas. Tillgängliga data är otillräckliga för att ge en säker uppskattning av risken och orsaken till denna.


Cisordinol är inte godkänd för behandling av demensrelaterade beteendestörningar.


Leukopeni, neutropeni och agranulocytos

Fall av leukopeni, neutropeni och agranulocytos har rapporterats vid användning av antipsykotiska läkemedel inklusive zuklopentixol. Agranulocytos har rapporterats mycket sällsynt (<1/10 000 patienter) under uppföljning efter marknadsföringsgodkännandet. Patienter med en historia av kliniskt signifikant låg nivå av vita blodkroppar eller läkemedelsinducerad leukopeni/neutropeni ska övervakas under de första månaderna av behandlingen. Utsättning av zuklopentixol ska övervägas vid första tecknet på en klinisk signifikant minskning av antalet vita blodkroppar i frånvaro av andra orsakande faktorer. Patienter med klinisk signifikant neutropeni ska noggrant övervakas med avseende på feber eller andra symtom eller tecken på infektion, och ska genast behandlas om sådana symtom eller tecken uppstår. Patienter med svår neutropeni (absolut neutrofilantal <1 x 109/l) ska avsluta behandlingen med zuklopentixol och nivåerna av vita blodkroppar ska följas tills de är återställda.


Hjälpämnen

Dropparna innehåller 14,2 % v/v alkohol (120 mg/ml).

Interaktioner

Följande kombinationer med zuklopentixol bör undvikas:

Kinidin som är en potent hämmare av cytokrom P450 2 D6, vilket metaboliserar flertalet neuroleptika, bör undvikas.


Kodein bör undvikas då metabolismen (bioaktivering av kodein) hämmas av neuroleptika.


Bromokriptin och kabergolin är dopaminreceptoragonister och bör därför inte kombineras med dopaminreceptorantagonister såsom zuklopentixol.


Följande kombinationer med zuklopentixol kan kräva dosanpassning:


Kombination med fluoxetin, tri- och tetracykliska antidepressiva, paroxetin eller venlafaxin kan kräva dosanpassning då dessa preparat hämmar cytokrom P450 2 D6 och förlångsammar eliminationen av neuroleptika. Samtidig behandling med neuroleptika och litium ökar risken för neurotoxiska biverkningar. Zuklopentixol kan motverka effekten av levodopa genom dopaminreceptorblockad. Zuklopentixol kan reducera effekten av adrenergt verkande läkemedel.


Zuklopentixol kan förstärka den sedativa effekten av alkohol, barbiturater samt andra läkemedel med hämmande effekt på CNS.


Samtidig behandling med andra dopamin-receptorblockerande läkemedel ökar risken för extrapyramidala biverkningar.


Neuroleptika kan öka eller minska effekten av antihypertensiv behandling.


Försiktighet tillrådes vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet såsom andra neuroleptika, Klass IA och III antiarrytmika, moxifloxacin, erytromycin, metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium eller cisaprid. Samtidig medicinering med läkemedel som kan ge upphov till elektrolytstörningar, såsom tiaziddiuretika (hypokalemi), bör beaktas då detta ökar risken för maligna arytmier. Samtidig behandling med läkemedel som kan höja koncentrationen av zuklopentixol i blodet bör också beaktas i detta avseende.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive zuklopentixol) under graviditetens sista trimester löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidiala och/eller utsättningssymtom som kan variera i allvarlighetsgrad och duration efter födseln. Det finns rapporter om agitation, muskelhypertoni, muskelhypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller ätsvårigheter. Nyfödda bör därför övervakas noga.


Djurstudier har påvisat reproduktionstoxicitet.


Zuklopentixol ska inte administreras under graviditet såvida inte den förväntade nyttan hos patienten uppväger den möjliga risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Zuklopentixol återfinns i bröstmjölk i låga koncentrationer, vilka inte antas påverka barnet när terapeutiska doser används. Dosen till barnet är mindre än 1 % av given dos till modern. Zuklopentixolbehandling kan fortsätta under amning om indicerat, men kontroll av barnet rekommenderas speciellt under de första fyra veckorna efter födseln.

Fertilitet

Hos människa har biverkningar såsom hyperprolaktinemi, galaktorré, amenorré, erektil dysfunktion och utebliven ejakulation rapporterats (se avsnitt Biverkningar). Dessa biverkningar kan ha en negativ inverkan på kvinnlig och/eller manlig sexuell funktion och fertilitet.


Om kliniskt signifikant hyperprolaktinemi, galaktorré, amenorré eller sexuell dysfunktion inträffar bör en dosreduktion (om möjligt), alternativt utsättning övervägas. Effekterna är reversibla vid utsättning.

Trafik

Zuklopentixol är ett sederande läkemedel. Patienter som behandlas med psykofarmaka, kan förväntas ha en påverkan på allmän uppmärksamhet och koncentrationsförmåga antingen beroende på grundsjukdomen, behandlingen eller kombination av de båda. Patienterna skall uppmärksammas på att deras förmåga att köra bil eller hantera maskiner kan vara nedsatt.

Biverkningar

Biverkningarna är mestadels dosberoende. Frekvens och allvarlighetsgrad är mest uttalade i början av behandlingen och minskar under den fortsatta behandlingen.


Extrapyramidala biverkningar kan inträffa, framförallt i början av behandlingen. Vid de flesta tillfällen kan dessa biverkningar kontrolleras tillfredsställande genom dosreduktion och/eller med antiparkinsonläkemedel. Rutinmässig profylaktisk användning av antiparkinson-läkemedel rekommenderas inte. Antiparkinsonläkemedel lindrar inte tardiv dyskinesi och kan förvärra detta. Dosreduktion eller, om möjligt, utsättande av zuklopentixol-behandling rekommenderas. Vid bestående akatisi kan en bensodiazepin eller propranolol vara användbart.


Frekvenserna är tagna från litteratur och spontanrapporter. Frekvenserna definieras enligt följande:

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) mycket sällsynta (<1/10 000), eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).Hjärtat

Vanliga

Takykardi, palpitationer.

Sällsynta

QT-förlängning.

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni, agranulocytos.

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Somnolens, akatisi, hyperkinesi, hypokinesi.

Vanliga

Tremor, dystoni, hypertoni, yrsel, huvudvärk, parestesier.

Mindre vanliga

Tardiv dyskinesi, hyperreflexi, dyskinesi, parkinsonism, synkopé, ataxi, talsvårigheter, hypotoni, konvulsion, migrän.

Mycket sällsynta

Malignt neuroleptikasyndrom.

Ögon

Vanliga

Ackommodationsstörningar, synstörningar.

Mindre vanliga

Okulogyration, mydriasis.

Öron och balansorgan

Vanliga

Vertigo.

Mindre vanliga

Hyperakusi, tinnitus.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Nästäppa, dyspné.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Muntorrhet.

Vanliga

Salivhypersekretion, konstipation, kräkningar, dyspepsi, diarré.

Mindre vanliga

Magsmärtor, illamående, flatulens.

Njurar och urinvägar

Vanliga

Miktionsstörningar, urinretention, polyuri.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hyperhidros, pruritus.

Mindre vanliga

Rash, fotosensibilisering, pigmenteringsstörningar, seborré, dermatit, purpura.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Myalgi.

Mindre vanliga

Muskelrigiditet, trismus, torticollis.

Endokrina systemet

Sällsynta

Hyperprolaktinemi.

Metabolism och nutrition

Vanliga

Ökad aptit, ökad vikt.

Mindre vanliga

Minskad aptit, minskad vikt.

Sällsynta

Hyperglykemi, försämrad glukostolerans, hyperlipidemi.

Blodkärl

Mindre vanliga

Hypotension, värmevallningar.

Mycket sällsynta

Venös trombo-embolisk sjukdom

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni, trötthet, allmän sjukdomskänsla, smärta.

Mindre vanliga

Törst, hypotermi, pyrexi.

Immunsystemet

Sällsynta

Hypersensitivitet, anafylaktisk reaktion.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Abnormalt leverfunktionstest.

Mycket sällsynta

Kolestatisk hepatit, gulsot.

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

Ingen känd frekvens

Neonatalt utsättningssyndrom.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Utebliven ejakulation, erektil dysfunktion, orgasmstörningar hos kvinnor, vulvovaginal torrhet.

Sällsynta

Gynekomasti, galaktorré, amenorré, priapism.

Psykiska störningar

Vanliga

Insomnia, depression, ångest, nervositet, abnormala drömmar, agitation, minskad libido.

Mindre vanliga

Apati, mardrömmar, ökad libido, konfusionstillstånd.

Behandling med zuklopentixol kan ge upphov till förlängning av QT-intervallet. Fall av plötslig död som kan ha kardiell orsak har rapporterats vid behandling med zuklopentixol. I likhet med andra neuroleptika har sällsynta fall av QT-förlängning, Torsades de Pointes, hjärtstillestånd, ventrikulära arytmierventrikelflimmer och ventrikeltakykardi rapporterats.


Hastigt utsättande av zuklopentixol kan förknippas med utsättningssymtom. De vanligaste symtomen är illamående, kräkningar, anorexi, diarré, rinnoré, svettningar, myalgi, parestesier, insomnia, rastlöshet, ångest och agitation. Patienter kan även uppleva vertigo, växlande känsla av värme och kyla, och tremor. Symtomen börjar vanligtvis inom 1 till 4 dagar efter utsättande och klingar av inom 7 till 14 dagar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Somnolens, koma, extrapyramidala symptom, kramper, chock, hyper- eller hypotermi. Förlängd QT-tid och fall av allvarliga arytmier med dödlig utgång har beskrivits vid överdosering av zuklopentixol.


Behandling

Symtomatisk och understödjande behandling ges. Åtgärder för att stödja respiratorisk funktion och cirkulatorisk funktion ska insättas. Adrenalin ska inte ges då ytterligare blodtryckssänkning kan uppstå. Kramper kan behandlas med diazepam och extrapyramidala symtom med biperiden.


Toxicitet

25 mg till 1½-åring, 150 mg till 19-åring och 200-500 mg till vuxen gav måttlig intoxikation. Den högsta dygnsdos som givits i kliniska prövningar var 450 mg.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism

Zuklopentixol är ett neuroleptikum i tioxantengruppen. Den antipsykotiska effekten av neuroleptika är relaterad till dopaminreceptorblockad. Möjligen kan 5-hydroxytryp-taminblockad bidra. In vitro har zuklopentixol en hög affinitet för både dopamin D1-och D2receptorer, alfa1-adrenoreceptorer och 5-HT2-receptorer men ingen affinitet för kolinerga muskarinreceptorer. Det har en svag histamin (H1)-receptoraffinitet och ingen alfa2adrenoreceptorblockerande effekt.


In vivo dominerar affiniteten för D2-receptorer över affiniteten för D1-receptorer.Zuklopentixol är ett potent neuroleptikum i beteendetester för neuroleptika (dopamin-receptorblockerande) aktivitet. Det föreligger korrelation mellan in vivo testmodeller, affinitet för dopamin D2-bindningsställen in vitro och perorala antipsykotiska doser.


Hämning av motorisk aktivitet och förlängning av alkohol- och barbituratinducerad sömntid indikerar att zuklopentixol har sedativa egenskaper.


I likhet med andra neuroleptika ökar zuklopentixol serumprolaktinnivån.


Klinisk effekt och säkerhet

Zuklopentixol är kliniskt indicerat för akuta och kroniska psykoser samt för behandling av oligofrena patienter med hyperaktivt och destruktivt beteende.


Förutom en uttalad reduktion eller fullständig elimination av kärnsymtom på schizofreni som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar har zuklopentixol också en uttalad effekt på symtom som fientlighet, misstänksamhet, agitation och aggressivitet.


Zuklopentixol ger en oftast övergående dosberoende sedation, vilket ibland är fördelaktigt i den akuta behandlingen av sjukdomen. Tolerans mot den ospecifika sedativa effekten utvecklas snabbt.


Farmakokinetik

Absorption

Maximal serumkoncentration nås ca 4 tim efter peroral administration. Intag tillsammans med föda ökar Cmax med ca 20 % och AUC med ca 26 %. Denna ökning antas ej vara av klinisk betydelse. Biotillgängligheten är ca 44 %.


Distribution

Distributionsvolymen (Vd)beta är ca 20 l/kg. Plasmaproteinbindningen är omkring 98-99 %.


Metabolism

Metabolismen av zuklopentixol följer tre huvudsakliga metabolismvägar - sulfoxidering, N-dealkylering av sidokedjan och konjugering med glukuronsyra. Metaboliterna saknar psykofarmakologisk effekt. En in vivo undersökning har visat att en del av metabolismen är föremål för genetisk polymorfism för spartein-/debrisoquinoxidering. Långsamma metaboliserare får en förlängd halveringstid, lägre plasma clearance och högre AUC. Detta bör uppmärksammas vid behandling med zuklopentixol, men dosering skall alltid individualiseras med avseende på terapeutisk effekt och biverkningar.


Eliminering

Elimineringshalveringstiden (T1/2 beta) är ca 20 timmar.


Zuklopentixol utsöndras huvudsakligen med faeces, till viss del (ca 10%) i urinen. Endast ca 0,1 % av dosen utsöndras oförändrad i urinen.


Zuklopentixol utsöndras i små mängder i bröstmjölken. I steady state är förhållandet mjölkkoncentration/serumkoncentration ca 0,29.


Linjäritet

Kinetiken är linjär. Steady state-koncentrationen i plasma nås efter ca 3-5 dagar. Den lägsta medelkoncentrationen i steady state vid behandling med 20 mg zuklopentixol per os är ungefär 25 nmol/l (CV 56 %). En minimumkoncentration i serum på 7-30 nmol/l (2,8-12 ngram/ml) föreslås som riktmärke för underhållsbehandling för schizofrena patienter med ringa till måttlig svårighetsgrad av sjukdom.


Äldre patienter

De farmakokinetiska parametrarna är huvudsakligen oberoende av patientens ålder.


Nedsatt njurfunktion

Baserat på tillgängliga data om zuklopentixols elimination är det rimligt att anta att nedsatt njurfunktion inte har någon betydelse för serumnivåerna av modersubstansen.


Nedsatt leverfunktion

Data föreligger ej.


Prekliniska uppgifter

Reproduktionstoxicitet

I en tre-generationsstudie på råttor noterades en fördröjning av parningen. När väl parningen ägt rum sågs inga effekter på fertilitet.

I ett experiment där zuklopentixol gavs via födan noterades försämrad parningsförmåga och minskat antal dräktigheter.

I en peri/postnatal studie på råttor resulterade doser om 5 och 15 mg/kg/dag i ökat antal dödfödslar, minskad överlevnad och en försenad utveckling av ungarna.

Innehåll

Varje ml lösning innehåller zuklopentixoldihydroklorid motsvarande zuklopentixol 20 mg (som zuklopentixolhydroklorid).

Varje droppe motsvarar 1 mg zuklopentixol.


Hjälpämnen med känd effekt:

Etanol (96 %) 120 mg/ml

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år.

Öppnad flaska bör användas inom 6 veckor och kan förvaras vid högst 25 °C.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning 20 mg/ml Klar nästan färglös till gulaktig lösning
20 milliliter flaska, 131:33, F

Hitta direkt i texten
Av