Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zovirax®

GlaxoSmithKline

Ögonsalva 3 %
(Tillhandahålls för närvarande ej) (vit)

Antiviralt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AD03
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Zovirax

3% ögonsalva
aciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zovirax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax
3. Hur du använder Zovirax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zovirax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zovirax är och vad det används för

 

Zovirax ögonsalva används vid infektioner orsakade av Herpes simplex-virus i ögats hornhinna. Zovirax hämmar förökningen av herpes-virus.


Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

Använd inte Zovirax


  • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • Övergående milda stickningar kan uppkomma omedelbart efter appliceringen av salvan.

  • Använd inte kontaktlinser under behandling med Zovirax ögonsalva.

Andra läkemedel och Zovirax

Inga kända interaktioner.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Zovirax ögonsalva kan övervägas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Tillfällig dimsyn efter applicering av salvan kan uppträda.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Zovirax

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos är en 1 cm lång salvsträng som läggs på insidan av nedre ögonlocket 5 gånger dagligen med ca 4 timmars intervall (ej på natten).

Behandlingen bör fortsätta under minst 3 dagar efter att sjukdomstecknen försvunnit.


Zovirax ögonsalva

Om du använt för stor mängd av Zovirax 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att använda Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg

- svårigheter att svälja

- nässelutslag och andningssvårigheter.


Detta är en mycket sällsynt biverkning (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare).


Den vanligaste förekommande biverkningen är tydliga punktformiga sår i hornhinnan som läker utan behandling (förekommer hos fler än 1 av 10 användare).


Andra kända biverkningar:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Övergående milda stickningar omedelbart efter appliceringen av Zovirax ögonsalva. Inflammation i ögat.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Inflammation i ögonlocket.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Akuta allergiska reaktioner inklusive svullnad i hud och slemhinnor.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zovirax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


Öppnad förpackning är hållbar i en månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aciklovir 30 mg per gram ögonsalva.

  • Övriga innehållsämnen är vit vaselin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zovirax ögonsalva tillhandahålls i laminattub innehållande 4,5 g salva.

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-11-07

Hitta direkt i texten
Av