FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®

Avia Pharma

Kapsel, mjuk 200 mg
(rödbruna, ovala, 7×10 mm)

Övriga medel vid funktionella mag-tarmsymtom, silikoner. ATC-kod A03AX13

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-12-11.

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (dimetikon, kiseldioxid) eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

1 kapsel 3-4 gånger per dygn.


Administreringssätt

Kapslarna bör sväljas hela.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning: Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Minifom har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet. Läkemedlet absorberas ej vid oral administrering.

Farmakodynamik


Verkningsmekanism

Simetikon (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarm-kanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar simetikon skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Full effekt uppnås efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Absorption

Simetikon (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) absorberas inte från mag-tarmkanalen. Effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för förskrivaren utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 kapsel innehåller:

simetikon 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg)


Förteckning över hjälpämnen

Järnoxid (E 172)

Gelatin

Glycerol

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

-


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Kapslarna packas i burkar av HDPE.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 200 mg (rödbruna, ovala, 7×10 mm)
100 styck burk, receptfri, 91:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 157:41, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
50 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av