Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gaviscon®

Nordic Drugs

Oral suspension
(Vit, gulaktig suspension, (hallon/vanilj/citronsmak))

Medel vid gastroesofageal refluxsjukdom

ATC-kod: A02BX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Gaviscon® oral suspension ; tuggtablett

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-14

Indikationer

Refluxesofagit. Symtomatisk behandling vid hiatus­insufficiens, sura uppstötningar och halsbränna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Oral suspension: Omskakas före användning. 10-20 ml ½ timme efter måltid, vid påkommande besvär samt strax före sänggåendet. Dosen kan vid behov sköljas ned med en liten mängd vatten.

Tuggtabletter: 1-3 tuggtabletter tuggas noggrant ½ timme efter måltid, vid påkommande besvär samt strax före sänggåendet. Tuggtabletten får inte sväljas hel, då går dess verkan förlorad. Tandborstning och/eller ett halvt glas vatten i samband med intag av medicinen påverkar inte effekten.

tuggtabletten tuggas uppstår en svag skumning, vilket hos patienter med tandproteser kan verka besvärande. Dessa patienter kan tugga en halv tablett åt gången eller kan lämpligen behandlas med Gaviscon oral suspension.

Behandlingstiden vid refluxesofagit bör begränsas till 8 veckor.

Varningar och försiktighet

Gravt nedsatt njurfunktion.


Detta läkemedel innehåller 100-200 mg natrium per dos, vilket motsvarar ungefär 5%-10% av WHO:s rekommenderade maximala dagliga intag (2 g natrium för en vuxen).


Den maximala dagliga dosen av detta läkemedel motsvarar ungefär 40% av WHO:s rekommenderade maximala dagliga intag av natrium.


Gaviscon anses innehålla en hög halt av natrium. Detta är särskilt viktigt att beakta för personer som ordinerats natriumfattig kost.

Interaktioner

Kombinationer som bör undvikas:

Ursodeoxycholsyra: Antacida innehållande aluminiumhydroxid binder UDCA i tarmen, varvid dess absorption minskar.

Tetracykliner: Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner (t ex Ca2+ eller A13+) bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption. Natriumbikarbonat har rapporterats hämma absorptionen av tetra­cykliner till följd av pH-förändringen. Det har nyligen visats att peroralt aluminium­hydroxid även minskar biotillgängligheten av i.v. doxycyklin, sannolikt genom att bryta dess enterohepatiska kretslopp.

Fluorokinoloner: Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner (t ex Ca2+ eller A13+) bildar chelatkomplex med kinoloner, varvid dess absorption drastiskt minskar med risk för utebliven kemoterapeutisk effekt. Om läkemedlen ändå kombineras bör de inte ges samtidigt. Ett intervall mellan administrering av preparaten på minst 2 timmar rekommenderas för levofloxacin och 6 timmar för moxifloxacin.

Ketokonazol: Upplösningen av ketokonazol tabletter i magsäcken försämras om mag­saftens pH ökar till följd av läkemedels­behandling (antacida, sekretions­hämmande medel). Detta leder till ineffektiva plasma­­koncentrationer av ketokonazol.

Estramustin: Kalcium och aluminium bildar svårlösliga salter med estramustin och försämrar därigenom dess absorption.

Kombinationer som kräver dosanpassning:

Gaviscon innehåller aluminiumhydroxid, som kan minska absorptionen av ett flertal läkemedel genom bildning av chelatkomplex. Om ett sådant läkemedel kombineras med Gaviscon bör preparaten inte ges samtidigt. Absorptionen av följande läkemedel kan påverkas: tvåvärt järn (perorala preparat), sotalol (minskad absorption ca 30%), tyreoideahormoner, myko­fenolatmofetil, alendronat, klodronat och risedronat (endast in vitro-studier finns), diflunisal och gabapentin (minskad biotillgänglighet ca 24%). Minst 2 timmars intervall mellan administrering av preparaten rekommenderas för järn, sotalol, tyreoideahormoner, alendronat och diflunisal.

Absorption av aluminium ökar vid intag av aluminiumhaltiga antacida tillsammans med komplexbindande syror, t ex juicer innehållande citronsyra.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Ingående verksamma substanser i Gaviscon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Enstaka fall av nedanstående reaktioner har rapporterats. Samband med Gaviscon har inte kunnat fastställas.

Hud och subkutan vävnad: Hudutslag, klåda, ödem.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet
Låg akut toxicitet.

Symtom
Förstoppning, illamående, kräkningar.

Behandling
Symtomatisk behandling vid behov.

Farmakodynamik

Gaviscon oral suspension innehåller natriumsaltet av alginsyra, en högmolekylär kolloid ur havsalger, jämte små mängder av natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat och aluminiumhydroxid. Suspensionen reagerar med ventrikelns syra och bildar en skummande viskös gel över ventrikel­innehållet.

10 ml oral suspension binder ca 10 mmol HCl.

Gaviscon tuggtabletter innehåller alginsyra jämte ekvivalent mängd natrium­väte­karbonat. Då tuggtabletten tuggas bildas genom koldioxidutveckling en skummande viskös suspension av natrium­alginat. Vid kontakt med saltsyran i ventrikeln återbildas alginsyran och kvarstannar i form av en kolloidal, lätt gel i övre delen av ventrikeln.

En tuggtablett binder ca 2,5 mmol HCl.

Gaviscon, båda beredningsformerna: Den i ventrikeln bildade alginsyre­gelen utgör ett nästan neutralt skikt som ligger kvar mer än 2 timmar i kardia­området. Vid måttliga abdominella tryckändringar förhindrar gelen reflux av ventrikelinnehåll till esofagus. Den kolloidala lätta gelen kompletterar sålunda den pluggningseffekt i hiatus, som tillsammans med nedre esofagussfinktern utgör kroppens skydd mot reflux. Om en reflux trots allt skulle äga rum, blir det gelen som först trycks upp i esofagus. Då gelen har ett pH av ca 5, kommer den därvid att skydda den känsliga esofagus­slemhinnan mot den starkt sura mag­saften (pH 1-2).

Farmakokinetik

Den i ventrikeln bildade alginsyregelen omvandlas vid pas­sage genom tarmkanalen till lättlösligt natriumalginat som avgår med faeces.

Innehåll

1 ml oral suspension innehåller: Natriumalginat 50 mg, natriumväte­karbonat 17 mg, aluminium­hydroxid 15 mg, kalciumkarbonat 15 mg, konserverings­medel (metylparahydroxibensoat E 218, propylparahydroxi­bensoat E 216), xantangummi, kolloidal vattenfri kiseldioxid, sackarinnatrium, smakämnen (citron, hallon, vanilj), renat vatten.

1 tuggtablett innehåller: Alginsyra 350 mg, natrium­­väte­karbonat 120 mg, aluminiumhydroxid 100 mg, mannitol, sackarinnatrium, povidon, talk, magnesiumstearat, smakämnen (citron, hallon, vanilj).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Natriumvätekarbonat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Oral suspension: Förvaras vid högst 25 °C i skydd mot kyla. Tillslut flaskan väl. Tuggtablett: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Oral suspension Vit, gulaktig suspension, (hallon/vanilj/citronsmak)
400 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
Tuggtablett vit, plan, 17,5 mm, märkt GAVISCON på ena sidan, hallon/vanilj/citronsmak
2 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
120 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av