Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kenacort®-T

Bristol-Myers Squibb

Injektionsvätska, suspension 10 mg/ml

Glukokortikoid, suspension för intra- och periartikulär, intrakutan injektion

Aktiv substans:
ATC-kod: H02AB08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bristol-Myers Squibb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-07-16.

Indikationer

Intra- och periartikulär applikation vid reumatoid artrit, osteoartrit, periartrit och epikondylit. Vissa dermatoser, t ex psoriasis.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Lokal virus- eller bakterieinfektion, t ex tuberkulos och gonorré.

Dosering

Intraartikulärt och periartikulärt: Vid små leder ges 0,15–0,5 ml och vid stora leder ges 0,25–1,5 ml.

Intradermalt: Normalt används 0,25–0,4 ml på en yta av ca 9 cm2. Totalt används upp till 2,5 ml. Behandlingen kan om det anses nödvändigt - upprepas med 1–2 veckors intervall och utförs lämpligen med tuberkulinspruta (nål nr 20).

Suspensionen ska omskakas före användningen.


Administreringssätt


Kenacort-T 10 mg/ml injektionsvätska, suspension är enbart avsedd för intradermal, intraartikulär och intrabursal injektion.


Kenacort-T 10 mg/ml injektionsvätska, suspension är inte avsedd för intravenös, intraokulär, epidural eller intratekal injektion (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Varningar och försiktighet

Kenacort-T ska inte administreras epiduralt eller intratekalt. Allvarliga biverkningar har rapporterats vid epidural och intratekal administrering.


Bör inte användas i fall där systemisk effekt eftersträvas. Bör inte injiceras i ansikte eller hårbotten. Vid infektioner ska kausal behandling insättas. Vaccinering med levande vaccin bör ges under sträng övervakning. Adekvata studier avseende säkerheten av Kenacort-T injektionsvätska vid intraokulär (intravitreal) injektion har inte utförts.


Allvarliga fall av anafylaktiska reaktioner och anafylaktisk chock, inklusive dödsfall, har rapporterats vid behandling med triamcinolonacetonid, oavsett administreringsväg.


Oregelbunden menstruation kan förekomma och hos postmenopausala kvinnor har vaginal blödning observerats. Detta bör nämnas till kvinnliga patienter, men får inte hindra att nödvändiga undersökningar görs.


Utöver allvarliga injektionsrelaterade komplikationer såsom endoftalmit har också ett ökat intraokulärt tryck, katarakt, ögoninflammation och synstörningar rapporterats efter intraokulär (intravitreal) administrering av triamcinolon. Konserveringsmedlet (bensylalkohol) i Kenacort-T injektionsvätska har också associerats med retinotoxiska effekter i djurstudier.


Kenacort-T innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


Kenacort-T innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Pga. risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos) ska stora doser användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion.


Pediatrisk population

Bör ej ges till barn under 6 år. Detta läkemedel innehåller bensylalkohol, vilket kan ge upphov till allmäntoxiska och/eller anafylaktoida reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 års ålder. Detta läkemedel ska ej ges till prematura barn och nyfödda.

Interaktioner

Då produkten administreras intraartikulärt anses risken för systemiska interaktioner vara liten.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

I djurförsök har reproduktionstoxikologiska effekter visats (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Relevansen för människa är okänd. Efter långtidsbehandling har hos människa konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt. Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför kortikosteroider ges först efter särskilt övervägande. Se även avsnitt Varningar och försiktighet angående risken för ackumulering av bensylalkohol, vilket kan leda till toxicitet (metabolisk acidos).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Triamcinolon passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Se även avsnitt Varningar och försiktighet angående risken för ackumulering av bensylalkohol, vilket kan leda till toxicitet (metabolisk acidos).

Trafik

Yrsel kan förekomma som biverkning. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Biverkningar

Vid lokalbehandling är systembiverkningar mindre vanliga men kan inte uteslutas vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud och leder.


Biverkningar rapporteras i nedan tabell. Biverkningarna presenteras efter organsystemklass och frekvens. Frekvenserna definieras som: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystemklass

Frekvens

Lokalbehandling

Systembiverkningar*

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet, anafylaktisk/anafylaktoid reaktion ibland med bronkospasm, anafylaktisk chock

 
 

Ingen känd frekvens

 

Nedsatt infektionsförsvar och aktivering av latenta infektioner, t.ex. tuberkulos

Endokrina systemet

Mindre vanliga

 

Cushingliknande symptom, binjurebarksuppression

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

 

Natriumretention, vätskeretention ökat blodsocker

 

Ingen känd frekvens

 

Aktivering av latent diabetes mellitus

Psykiska störningar

Mindre vanliga

 

Psykiatriska symtom t.ex. affektiva symptom

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

 

Benign interkraniell hypertension.

Ögon

Vanliga

 

Katarakt

 

Mindre vanliga

 

Glaukom

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Yrsel

 

Blodkärl

Mindre vanliga

 

Hypertoni, embolism

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Lokal hud- och mjukdelsatrofi (subkutan inj.), subkutan atrofi (intraartikulär inj.)

 
 

Mindre vanliga

Övergående ansiktsrodnad

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

 

Osteoporos, osteonekros. muskelsvaghet, muskelatrofi, tillväxthämning hos barn

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

 

Oregelbunden menstruation, amenorré, postmenopausal vaginal blödning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrer

Vanliga

Lokal irritation och smärta (injektion i och omkring leder)

 
 

Mindre vanliga

 

Försämrad sårläkning

Undersökningar

Mindre vanliga

 

Hypokalemi, negativ kvävebalans

*Följande biverkningar är tecken på systempåverkan och kan inträffa vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud och leder.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom: Akut toxicitet även med massiva doser utgör i allmänhet inget kliniskt problem. Möjligen kan akut överdosering aggravera preexisterande sjukdomstillstånd såsom ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner, ödem.


Behandling: Krävs i regel ej. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Triamcinolonacetonid är ett derivat av prednisolon. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd ännu. Triamcinolon är en glukokortikoid med hög antiinflammatorisk och antiallergisk effekt samt immunosuppressiv effekt, men är utan mineralkortikoid verkan. Den antiinflammatoriska effekten är 5 gånger större än för hydrokortison. Smärtlindring, minskad svullnad och bättre rörlighet erhålls som regel några timmar efter injektionen. Effekten av en injektion varar från 1 upp till 6 veckor (vanligen 2-3 veckor).

Farmakokinetik

Triamcinolon binds i mindre utsträckning än hydrokortison till plasmaproteiner. Metaboliseringen sker huvudsakligen i levern, men även i njurarna och utsöndringen sker i urinen.

Prekliniska uppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling har hos djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Innehåll

1 ml innehåller triamcinolonacetonid 10 mg.


Hjälpämnen med känd effekt: bensylalkohol 9,9 mg


Förteckning över hjälpämnen

Karmellosnatrium

Natriumklorid

Polysorbat 80

Bensylalkohol

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.


Injektionsflaskan bör användas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits.


Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras i upprätt läge.


Omskakas före användning.


Temperaturer under 12 ºC kan ge fällning eller kornig konsistens, och suspensionen ska i sådant fall kasseras.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 10 mg/ml
5 x 1 milliliter ampull, 130:08, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av