FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Furix®

Takeda Pharma

Tablett 40 mg
(vit, rund tablett, 8 mm i diameter, präglad 40/40 på ena sidan och med brytskåra.)

Loop-diuretikum (kortverkande, snabbverkande), blodtryckssänkande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C03CA01
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Furix® Tablett 40 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 500 tablett(er) (vnr 390872)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för Impugan.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
För närvarande tillhandahålls inga jämförbara förpackningar.
Alternativ förpackningsstorlek:
100 tabletter, 250 tabletter
Startdatum: 2021-10-08
Prognos för slutdatum: 2021-11-08
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Furix® tablett 20 mg och 40 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-28

Indikationer

Akut lungödem. Kardiella, renala, hepatiska och andra ödem. Hypertoni.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Hotande eller manifest leverkoma.

 • Svår toxisk njurskada (vid hög doersing).

 • Tidigare känd allergisk reaktionfurosemid och närstående sulfonamider,

  t ex antidiabetika.

 • Hypovolemi eller dehydrering

 • Renal anuri som ej svarar på furosemid.

 • Allvarlig hypokalemi (se avsnitt Biverkningar).

 • Allvarlig hyponatremi.

 • Ammande kvinnor (se avsnitt Amning).

Dosering

Ödem: 20-40 mg peroralt om morgonen är ofta tillräckligt. Ibland krävs högre doser, 80-160 (240) mg dagligen, uppdelat i 2-3 doser. Motsvarande mängder kan även ges intravenöst eller intramuskulärt, t ex övergångsvis vid särskilt svårbehandlade ödemtillstånd eller där peroral tillförsel är olämplig.


Hypertoni: 20-80 mg/dag peroralt. Furix är lämpligt speciellt vid nedsatt njurfunktion samt i kombination med övrig antihypertensiv terapi.


Barn: Lämplig dygnsdos för barn är 1-3 mg/kg kroppsvikt peroralt.


Behandlingskontroll:

Kontroll av kalium bör utföras i början av behandlingen samt hos patienter på samtidig digitalismedicinering. Vid långtidsbehandling bör regelbundna kontroller utföras av såväl kalium som natrium, klorid och bikarbonat.

Varningar och försiktighet

 • Risken för hypokalemi bör beaktas, särskilt i början av behandlingen samt hos patienter på samtidig digitalismedicinering.

 • Strikt saltfattig kost bör undvikas under diuretikabehandling.

 • Urinutflödet måste säkerställas. Ökad urinproduktion kan framkalla eller förvärra besvären hos patienter med partiella hinder av urinutflödet. Dessa patienter kräver noggrann övervakning, särskilt i början av behandlingen.

Särskilt noggrann övervakning krävs vid:

 • Hypotension samt patienter som utsätts för stor risk vid eventuellt kraftigt blodtrycksfall.

 • Latent eller manifest diabetes mellitus.

 • Gikt.

 • Hepatorenala syndrom.

 • Vid hypoproteinemi krävs noggrann dosjustering.

 • Prematura barn (njurfunktionen måste bevakas och ultraljud bör utföras).


Symtomatisk blodtryckssänkning som leder till yrsel, svimning eller medvetslöshet kan förekomma hos patienter som behandlas med furosemid, i synnerhet hos äldre patienter, patienter som även står på andra läkemedel som kan orsaka blodtryckssänkning och patienter med andra medicinska tillstånd som medför risk för blodtryckssänkning.


Extra kontroll av plasmaelektrolyter, särskilt kalium, natrium, klorid, samt kreatinin, är motiverat för patienter där risken för salt- eller elektrolytbalansrubbning är ökad (t.ex. vid kräkning, diarré, kraftiga svettningar). Hypovolemi eller dehydrering såväl som signifikanta elektrolyt- och syra/bas obalanser behöver korrigeras. Det kan medföra att tillfällig utsättning av furosemid behöver göras.


Risk finns för försämring eller aktivering av systemisk lupus erytematosus.


Tabletten innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Samtidig behandling med risperidon


I placebokontrollerade studier med risperidon på patienter med demens, observerades en högre dödlighet hos patienter som behandlats med furosemid plus risperidon (7,3%: medelålder 89 år, åldersspann 75-97 år) jämfört med patienter som behandlats med enbart risperidon (3,1%: medelålder 84 år, åldersspann 70-96 år) eller enbart furosemid (4,1%: medelålder 80 år, åldersspann 67-90 år). Samtidig behandling med risperidon och andra diuretika (huvudsakligen tiaziddiuretika i låg dos) var inte associerat med liknande fynd.

Ingen patofysiologisk mekanism som förklarar resultatet har identifierats och inget konsekvent mönster rörande dödsorsaken har heller observerats. Likväl ska försiktighet iakttas och riskerna med denna kombination vägas mot nyttan, innan behandlingen sätts in. Oberoende av behandling, var dehydrering en generell riskfaktor för dödlighet och dehydrering ska därför undvikas hos äldre patienter med demens (se avsnitt Interaktioner).

Interaktioner

Följande kombinationer med Furix bör undvikas:


Gentamicin: Vid samtidig i.v. administrering av gentamicin (80 mg) och furosemid (40 mg) minskar clearance av gentamicin med ca 40% med förhöjda plasmakoncentrationer som följd. Samtidig i.v. administrering av dessa medel bör därför undvikas.


Kloralhydrat: I.v. administrering med furosemid inom 24 timmar efter administrering av kloralhydrat kan ge flushing, svettningsattacker, rastlöshet, illamående, hypertoni och takykardi.


Ototoxiska läkemedel (såsom aminoglykosider och etakrynsyra): Furosemid kan potentiera effekten av ototoxiska läkemedel, vilket kan leda till irreversibla skador.


Risperidon: Se avsnitt Varningar och försiktighet beträffande ökad dödlighet hos patienter med demens som samtidigt behandlas med risperidon.


Följande kombinationer med Furix kan kräva dosanpassning:


ACE-hämmare eller angiotensin II receptor blockerare: Diuretikabehandlade patienter kan uppleva kraftig sänkning av blodtrycket och försämrad njurfunktion, inkluderande njursvikt, när en ACE-hämmare eller angiotensin II receptor blockerare ges för första gången eller i ökad dos. Därför ska avbrott i furosemidbehandlingen alternativt reducerad furosemiddos avvägas i tre dagar innan behandling startar alternativt ökad dos av ACE-hämmare eller angiotensin II receptor blockerare ges.


Antihypertensiva medel eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt: En mer uttalad sänkning av blodtrycket måste förutses om antihypertensiva medel eller andra läkemedel med blodtryckssänkande effekt ges samtidigt med furosemid.


Digitalisglykosider liksom läkemedel som inducerar förlängning av QT intervallet: Inducerad hypokalemi eller hypomagnesi kan förstärka digitaliseffekten (intoxikationsrisk).


Litium: Furosemid minskar njurutsöndringen av litiumsalt vilket kan medföra stigande plasmahalt av litium med risk för litiumtoxicitet, inkluderande ökad risk för kardiotoxiska och nefrotoxiska effekter, som följd. Noggrann kontroll av litiumhalterna rekommenderas därför under behandling med båda preparaten.


Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel: Antiflogistika av NSAID-typ (indometacin, propionsyraderivat) har visats kunna motverka den diuretiska effekten av furosemid, möjligen via hämning av prostaglandinsyntesen. Hos dehydrerade eller hypovolemiska patienter kan samtidig behandling med NSAID orsaka akut njursvikt. Salicylatförgiftning kan förvärras vid samtidigt intag av furosemid.


Nefrotoxiska läkemedel: De skadliga effekterna av nefrotoxiska läkemedel på njurar kan förstärkas.


Antibiotika av cefalosporintyp: Nedsatt njurfunktion kan utvecklas hos patienter som behandlas samtidigt med furosemid och höga doser cefalosporiner.


Sotalol: Hypokalemi vid tiazidterapi anses öka risken för sotalolutlöst arytmi (synkope, förlängd QT).


Cisplatin: Det finns en risk för ototoxiska effekter om cisplatin och furosemid ges samtidigt. Dessutom kan de nefrotoxiska effekterna av cisplatin förstärkas om inte furosemid ges i låga doser och en positiv vätskebalanas upprätthålls när furosemid ges för att åstadkomma diures under cisplatinbehandling.


Sukralfat: Oralt furosemid och sulkralfat ska tas med minst 2 timmars mellanrum eftersom sukralfat minskar absorptionen av furosemid från tarmen.


Fenytoin: Effekten av furosemid kan försvagas vid samtidig behandling med fenytoin.


Ciklosporin A: Ökad risk för gikt som följd av furosemidinducerad hyperurikemi och nedsättning av renal uratutsöndring av ciklosporin.


Kortikosteroider, karbenoxolon, stora mängder laktrits, långvarig användning av laxermedel: Ökad risk för hypokalemi.


Metotrexat: Furosemid hämmar den tubulära sekretionen av metotrexat med ökad risk för metotrexatbiverkingar som följd.


Antidiabetika, sympatomimetika (adrenalin, noradrenalin): Effekten kan reduceras av furosemid.


Curare-liknande muskelavslappnande läkemedel, teofyllin: Effekten kan öka av furosemid.


Hos patienter med hög risk för kontraströntgen nefropati och som behandlades med furosemid har man observerat en större incidens av försämrad njurfunktion efter att de fått kontrastmedel jämfört med högriskpatienter som endast blivit intravenöst hydratiserade innan de fått kontrastmedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Furosemid passerar placentabarriären. Furix skall ej ges under graviditeten såvida inte nyttan för modern överväger riskerna för fostret. Behandling under graviditet kräver noggrann övervakning av fostrets tillväxt. 

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Furosemid passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser. Diuretika verkar hämmande på laktationen och är därför olämpligt för ammande kvinnor.

Trafik

Av vissa biverkningar (till exempel kraftigt blodtrycksfall) kan vakenhetsgrad och reaktionstid förändras i sådan utsträckning att patienten ej på ett säkert sätt kan framföra motorfordon eller hantera maskiner.

Biverkningar

Merparten av biverkningarna inträffar med höga doser; ca 95 % av reaktionerna är dosberoende. Vanligast är elektrolytrubbningar (ca 5%), främst hos patienter med nedsatt leverfunktion samt vid användning av höga doser till patienter med njurinsufficiens.


Frekvenserna härrör från litteraturdata över studier där furosemid givits till totalt 1387 patienter, vid olika doser och indikationer. Där frekvenskategorin för samma biverkning var olika valdes den högre frekvenskategorin.


Följande biverkningar är klassificerade efter organklass och frekvens enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Hemokoncentration

Mindre vanliga

Trombocytopeni

Sällsynta

Leukopeni, eosinofili

Mycket sällsynta

Agranulocytos, aplastisk anemi eller haemolytisk anemi

Immunsystemet

Sällsynta

Allvarliga anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner (ex. chock)

Ingen känd frekvens

Försämring eller aktivering av systemisk lupus erytematosus

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Elektrolytstörningar (inklusive symtomatiska), dehydrering och hypovolemi, särskilt hos äldre patienter, ökat blodkreatinin, ökade blodtriglycerider

Vanliga

Hyponatremi, hypokloremi, hypokalemi, ökat blodkolesterol, hyperurikemi, giktattacker

Mindre vanliga

Försämrad glukostolerans, latent diabetes mellitus kan bli manifest

Ingen känd frekvens

Hypokalcemi, hypomagnesemi, ökad blodurea, metabolisk alkalos, Pseudo-Bartter syndrom i samband med långvarigt missbruk och/eller långvarig användning av furosemid

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Leverencefalopati hos patienter med hepatocellulär insufficiens

Sällsynta

Parestesi

Ingen känd frekvens

Yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av symtomatisk blodtryckssänkning)

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Vanligen reversibel hörselnedsättning (vid höga plasmakoncentrationer), särskilt hos patienter med njursvikt eller hypoproteinemi (t ex vid nefrotiskt syndrom). Fall av dövhet(ibland irreversibla) har rapporterats efter oral eller intravenös administrering av furosemid

Sällsynta

Tinnitus

Blodkärl

Sällsynta

Vaskulit

Ingen känd frekvens

Trombos

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående

Sällsynta

Kräkningar, diarré

Mycket sällsynt

Akut pankreatit

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Kolestas, transaminasstegring

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Hudreaktioner t ex klåda, urtikaria, andra utslag eller blåsor, bullös dermatit, erythema multiforme, pemfigoid, exfoliativ dermatit, purpura, fotosensitivitet

Ingen känd frekvens

Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, akut generaliserat pustulöst eksem (AGEP), DRESS (läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom), lichenoida reaktioner

Njurar och urinvägar

Vanlig

Ökad urinvolym

Sällsynta

Tubulointerstitiell nefrit

Ingen känd frekvens

Ökat urinnatrium, ökat urinklorid, urinretention (hos patienter med partiell obstruktion av urinutflöde), njursvikt

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Feber

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Fall av rabdomyolys har rapporterats, ofta i samband med svår hypokalemi (se avsnitt Kontraindikationer)Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Den kliniska bilden vid akut eller kronisk överdosering beror huvudsakligen på omfattningen och konsekvenserna av elektrolyt- och vätskeförlusten.


Toxicitet: 80 mg till 1-2-åringar gav lindrig och 240-320 mg till 2-åring gav måttlig intoxikation. 600-800 mg till 14-åring gav måttlig, 420-500 mg till åldringar gav lindrig till måttlig intoxikation.


Symtom: Vätske- och elektrolytrubbningar, törst, dehydrering, metabolisk alkalos. Initialt polyuri, vid stora vätskeförluster oliguri, anuri. Sekundärt till vätske- och elektrolytförlusterna huvudvärk, förvirring, yrsel, parestesier, muskelsvaghet, ev kramper och koma, ortostatisk hypotension, synkope, EKG-förändringar, arytmier. Illamående, kräkningar , buksmärtor.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Rehydrering, justering av elektrolyt- och syrabalans. Kontinuerlig EKG-övervakning vid kraftig dehydrering/elektrolytrubbning. Övrig symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Furosemid är en sulfonamid av typen ''high ceiling diuretics'' med snabbt insättande, dosberoende effekt. Det verkar huvudsakligen genom hämning av kloridresorptionen i den uppåtstigande skänkeln av Henles slynga, men verkar även i proximala och distala tubuli. Parallellt till den ökade kloridutsöndringen ökar utsöndringen av natrium, kalcium och magnesium. Också kaliumutsöndringen ökar, medan bikarbonatutsöndringen praktiskt tagit ej påverkas. Den resulterande diuresen är kraftig med en åtföljande, vanligen svagt blodtryckssänkande effekt.


Farmakodynamisk effekt

Vid lungödem ger furosemid, innan diuresen inträder, snabbt upphov till en ökad venkapacitans, som i sin tur åstadkommer en sänkning av fyllnadstrycket i vänster kammare.

Den diuretiska effekten sätter in efter 0,5-1 timme, är maximal efter 1-2 timmar och varar 4-6 timmar; den antihypertensiva effekten varar längre.

Furosemids starka diuretiska effekt potentierar den antihypertensiva verkan av andra medel. Vid hypertoni i samband med nedsatt njurfunktion kan furosemid, i motsats till vanliga tiazider, åstadkomma behövlig diures.

Farmakokinetik

Absorption

Efter peroral tillförsel absorberas furosemid vanligen snabbt. Vid uttalade ödem har nedsatt biologisk tillgänglighet noterats, sannolikt som följd av försämrad absorption i mag-tarmkanalen. Absorptionen av furosemid kan fördröjas och reduceras något vid samtidigt födointag.


Distribution

Proteinbindningsgraden i plasma är hög.


Metabolism och eliminering

Furosemid utsöndras till 2/3 via njurarna, resten via faeces, och eliminationen är avslutad inom 24 timmar. Endast en mindre del metaboliseras.

Innehåll

En tablett innehåller: Furosemid 20 mg respektive 40 mg. Laktosmonohyrat 99 mg respektive 64 mg. Laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon, kroskarmellosnatrium, risstärkelse, mikrostallin cellulosa, renat vatten.

Miljöpåverkan

Furosemid

Miljörisk: Användning av furosemid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Furosemid är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Furosemid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1,5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,71 µg/L


Where:

A = 4739,31 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies:

Algae (Pseudokirchneriella subcapitata):

EC50 72 h = 142 mg/L (guideline OECD 201) (Ref.2)


Crustacean - Fresh water flea (Daphnia magna):

EC50 48 h = 239 mg/L (guideline OECD 202) (Ref.2)


Fish - Sheepshed minnow (Cyprinodon variegatus variegatus):

LC50 96 h = 497 mg/L (guideline OECD 203) (Ref.2)


PNEC = 142 µg/L (justification of chosen assessment factor)

PNEC (µg/l) = lowest EC50/1000 where 1000 is the assessment factor used. EC50 for Pseudokirchneriella subcapitata has been used as for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0,71 µg/L / 142 µg/L = 50,06 x 10–4

PEC/PNEC < 0,1 which justifies the phrase ”Användning av läkemedlet har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.”


Degradation

Test results from "closed bottle test" (OECD guideline 301D) shows that the biological degradation is 0% in 28 days (Ref. 2). There is no information regarding the metabolites.


Furosemide is potentially persistent.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow ≤ 0 at pH 7, test method used to determine log Kow is a HPLC with C18 analytical column. (Ref.2)

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Referens

1.ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

2. Nycomed AB, ”Test Results for the Test Substance Furosemide”, Report No. R 196-05, date 2005-06-14.

Hållbarhet, förvaring och hantering

5 år

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 20 mg vit, rund tablett, 8 mm i diameter, präglad 20/20 på ena sidan och med brytskåra.
100 tablett(er) burk, 66:44, F
Tablett 40 mg vit, rund tablett, 8 mm i diameter, präglad 40/40 på ena sidan och med brytskåra.
100 tablett(er) burk, 61:44, F
250 tablett(er) burk, 111:-, F
500 tablett(er) burk, 142:30, F
98 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
50 tablett(er) burk, tillhandahålls ej
1000 tablett(er) burk (endast för dosdispensering) (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av