Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Novaluzid®

Meda

Tuggtablett
(Vit rund tablett märkt A/nT på ena sidan. / Pepparmintsmak)

Antacida

ATC-kod: A02AD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-05.

Indikationer

Ventrikelsår och duodenalsår. Symtomatisk behandling vid epigastralgier och halsbränna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Ventrikelsår: 1-3 tabletter en timme efter måltid och till natten i 6-8 veckor.

Duodenalsår: 1-3 tabletter en timme efter måltid samt till natten i 4 veckor.

Övriga indikationer: 1-2 tabletter vid behov.

Tabletterna bör tuggas väl.

Varningar och försiktighet

Vid behandling av ventrikelsår ska malignitet uteslutas.

Höga doser och långtidsbehandling med aluminium- eller magnesiumsalter kan störa kalcium/fosfatjämvikten.


Vid nedsatt njurfunktion kan magnesium ackumuleras och ge förgiftningssymtom. Försiktighet bör iakttagas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion.


Misstänkt ulcussjukdom ska tidigt i sjukhistorien objektivt verifieras med röntgen eller endoskopi för att undvika inadekvat behandling.


Novaluzid innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Interaktioner

Fluorokinoloner

Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner (t ex Ca2+, Mg2+eller Al3+) bildar chelatkomplex med fluorokinoloner varvid dess absorption drastiskt minskar med risk för utebliven kemoterapeutisk effekt. Kombinationen bör därför undvikas. Om läkemedlen ändå kombineras bör de inte ges samtidigt. Minst 6 timmars intervall mellan administrering av Novaluzid och moxifloxacin och minst 4 timmars intervall mellan administrering av Novaluzid och trovafloxacin rekommenderas. För övriga fluorokinoloner rekommenderas ett intervall på minst 2 timmar.


Estramustin

Kalcium, magnesium och aluminium bildar svårlösliga salter med estramustin och försämrar därigenom dess absorption. Kombinationen bör undvikas.


Ketokonazol

Upplösningen av ketokonazoltabletter i magsäcken försämras om magsaftens pH ökar till följd av läkemedelsbehandling (antacida, sekretionshämmande medel). Detta leder till ineffektiva plasmakoncentrationer av ketokonazol. Kombinationen bör därför undvikas


Tetracykliner

Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner (t ex Ca2+, Mg2+eller Al3+) bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras absorption. Natriumbikarbonat har rapporterats hämma absorptionen av tetracykliner till följd av pH-förändringen. Det har nyligen visats att peroralt aluminiumhydroxid även minskar biotillgängligheten av i.v. doxycyklin, sannolikt genom att bryta dess enterohepatiska kretslopp. Kombinationen bör därför undvikas.


Ursodeoxycholsyra

Antacida innehållande aluminiumhydroxid binder UDCA i tarmen, varvid dess absorption minskar. Kombinationen bör undvikas.


Absorptionen av följande peroralt administrerade läkemedel kan påverkas vid samtidigt intag av Novaluzid: tvåvärt järn (perorala preparat), sotalol (minskad absorption ca 30 %), tyroideahormoner, mykofenolatmofetil, penicillamin, klodronat och risedronat (endast in vitro-studier finns), diflunisal, gabapentin (minskad biotillgänglighet ca 24 %), digoxin och fosinopril. Minst två timmars intervall mellan administrering av Novaluzid och något av preparaten rekommenderas.


Absorptionen av aluminium ökar vid intag tillsammans med komplexbildande syror, t ex juicer som innehåller citronsyra.


Aluminiuminnehållande antacida kan minska absorptionen av fosfat från födan på grund av bildning av olösligt aluminiumfosfat i tarmen.


Det är även känt att antacida kan interferera med absorptionen av vissa substanser från följande läkemedelsgrupper: antimalariamedel, statiner, antiretrovirala medel och vitaminer.


Urinalkalinisering som sker till följd av administreringen av magnesiumhydroxid kan påverka utsöndringen av vissa läkemedel; ökad utsöndring av salicylater har därmed setts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Aluminiumhydroxid, magnesiumhydroxid och magnesiumkarbonat passerar ej över i modersmjölk. Inga kända risker vid användning under amning.

Biverkningar

I höga doser kan magnesium orsaka diarré och aluminium kan orsaka förstoppning. Preparat innehållande magnesium, kalciumsalter eller sorbitol kan i höga doser ge gasbildning.

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynt

(>1/10 000)

Hypermagnesemi. Iakttas efter långvarig administrering av magnesiumhydroxid till patienter med nedsatt njurfunktion.

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgänglig data)

Buksmärta


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Magnesium- och kalciumsalter kan i mycket höga doser tänkas ge hypermagnesemi resp.hyperkalcemi (spec. vid nedsatt njurfunktion). Likaså kan ingående natriumföreningar vid extrem dosering ge hypernatremi.


Behandling

Om befogat ventrikeltömning. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Novaluzid innehåller en kombination av aluminium- och magnesiumföreningar och kännetecknas av hög syrabindande förmåga och snabbt (inom några minuter) insättande effekt. Buffertverkan erhålls inom pH 3-7. En tablett binder 25 mmol HCl.

Farmakokinetik

Absorption: Aluminium absorberas i liten utsträckning i tarmkanalen. Patienter med normal njurfunktion har låg blodkoncentration av aluminium även vid en hög dos av aluminiuminnehållande antacida. Absorption av aluminium ökar vid intag tillsammans med komplexbildande syror, t ex juicer innehållande citronsyra. Magnesium absorberas endast i låg grad.


Elimination: Eliminationstiden för aluminium är förlängd hos patienter med reducerad njurfunktion och aluminium kan ackumuleras hos dessa patienter vid behandling med Novaluzid.

Prekliniska uppgifter

Det finns ingen preklinisk information som bedöms vara av betydelse för den kliniska säkerheten utöver den information som ges i andra delar av produktresumén.

Innehåll

1 tuggtablett innehåller: aluminiumhydroxid motsvarande 140 mg aluminium, magnesiumhydroxid och magnesiumkarbonat motsvarande 118 mg magnesium, sorbitol 754 mg, citronessens, pepparmintessens, magnesiumstearat, hypromellos, talk.

Förpackningsinformation

Tuggtablett Vit rund tablett märkt A/nT på ena sidan. / Pepparmintsmak
30 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av