Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Etalpha®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
LEO Pharma

Kapsel, mjuk 0,25 mikrog
(mjuk, vit, oval)

Medel vid underskott av 1,25-dihydroxivitamin D3

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC03
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?

Texten nedan gäller för:
Etalpha® kapsel, mjuk 0,25 mikrog och 0,5 mikrog

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-11-29.

Indikationer

Sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen förorsakade av minskad produktion av 1,25-dihydroxyvitamin D3 såsom renal osteodystrofi, osteomalaci av olika genes, samt idiopatisk och postoperativ hypoparatyreoidism.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

  • Hyperkalcemi.

Dosering

Vuxna och barn som väger över 20 kg: Initialt 1–2 mikrogram per dygn.
Underhållsdosering: 0,25–2 mikrogram per dygn.

Barn som väger mindre än 20 kg: Initialt 0,05 mikrogram per kg och dygn.


Dosen bestäms sedan med ledning av det biokemiska svaret på behandlingen och då i synnerhet av kalciumkoncentrationen i serum.


Kapslarna sväljes hela tillsammans med ett glas vatten.


Behandlingskontroll
Under inställningsperioden bör kontroll av serumkalcium och serumfosfat ske minst 2 gånger i veckan. Vid hyperkalcemi utsätts behandlingen varpå serumkalcium vanligen normaliseras inom några dagar. Symtomatisk behandling (vätska, forcerad diures, glukokortikoider) kan dessutom vara indicerad vid svår hyperkalcemi (hyperkalcemisk kris).

Därutöver måste regelbunden kontroll av serumkalcium och serumfosfat ske minst varje månad. Detta gäller även patienter som behandlats en längre tid och som förefaller väl inställda. Risken för hyperkalcemi tycks öka markant när mineraliseringsprocessen normaliserats. Dosen bör därför vanligen reduceras vid hållpunkter för läkning av skelettsjukdomen.

Varningar och försiktighet

Under behandling med Etalpha ska nivåerna av serumkalcium och serumfosfat kontrolleras regelbundet. PTH, alkaliskt fosfatas och kalcium x fosfatprodukten bör övervakas på klinisk indikation.

Hyperkalcemi kan förekomma hos patienter som behandlas med Etalpha. Av denna anledning bör patienten informeras om de kliniska symtomen vid hyperkalcemi. Tecken på hyperkalcemi är anorexi, trötthet, illamående och kräkningar, förstoppning eller diarré, polyuri, svettningar, huvudvärk, polydipsi, högt blodtryck, somnolens och yrsel.


Hyperkalcemi kan snabbt korrigeras genom att behandlingen avbryts tills plasmakalciumnivåerna återgår till det normala (inom ungefär en vecka). Behandlingen med Etalpha kan sedan återupptas med lägre dos (halva föregående dos) och övervakning av kalciumnivåer


Långvarig hyperkalcemi kan förvärra arterioskleros, hjärtklaffskleros och nefrolitiasis, förlängd hyperkalcemi bör därför undvikas vid behandling av dessa patienter. Övergående eller långvarig försämring av njurfunktionen har observerats. Etalpha bör också användas med försiktighet hos patienter med förkalkning av lungvävnad då detta kan resultera i hjärtsjukdom.


Hos patienter med renal osteodystrofi eller kraftigt nedsatt njurfunktion kan fosfatbindare ges samtidigt med alfakalcidol för att förhindra höjt serumfosfat och potentiell metastatisk förkalkning.


Etalpha ska användas med försiktighet hos patienter med granulomatösa sjukdomar, som sarkoidos, där känsligheten för D-vitamin ökar.


Risken för hjärtarytmier ökar vid samtidig användning av digitalisglykosider vid hyperkalcaemi inducerad av D-vitaminintag.


Etalpha kapslar innehåller sesamolja som hjälpämne. Sesamolja kan i sällsynta fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner.


Interaktioner

Tiaziddiuretika och kalciuminnehållande preparat

Samtidig användning av tiaziddiuretika eller kalciuminnehållande preparat kan öka risken för hyperkalcemi. Kalciumnivåer bör övervakas.


Andra vitamin D innehållande preparat

Samtidig användning av andra vitamin-D-innehållande preparat kan öka risken för hyperkalcemi. Användning av flera D-vitaminanaloger bör undvikas.


Antiepileptika

Antiepileptika (t.ex. barbiturater, fenytoin, karbamazepin eller primidon) har enzyminducerande effekt vilket leder till en ökad metabolism av alfakalcidol. Patienter som tar antiepileptika kan behöva högre dos Etalpha.


Magnesiuminnehållande antacida

Absorptionen av magnesiuminnehållande antacida kan förstärkas av Etalpha vilket ökar risken för hypermagnesemi.


Aluminiuminnehållande preparat

Etalpha kan öka serumkoncentrationen av aluminium. Patienter som tar aluminiuminnehållande preparat (t.ex. aluminiumhydroxid, sukralfat) bör övervakas med avseende på tecken på aluminium toxicitet.


Gallsyrabindare

Samtidig oral administrering av gallsyrabindare så som kolestyramin kan försämra tarmens absorption av orala Etalpha formuleringar. Etalpha bör tas minst 1 timme före, eller 4 till 6 timmar efter gallsyrabindare för att minimera risken för interaktion.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av alfacalcidol i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter).


Etalpha skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med alfakalcidol då hyperkalcemi under graviditeten kan orsaka kongenitala missbildningar hos avkomman. Försiktighet bör iakttas vid behandling av kvinnor i fertil ålder.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Alfakalcidol utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Etalpha efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.


Ammade, nyfödda barn/spädbarn till mödrar som behandlas med alfakalcidol ska noga kontrolleras för hyperkalcemi.

Fertilitet

Det finns inga kliniska studier om Etalphas effekt på fertilitet. En preklinisk studie visade ingen effekt på fertilitet hos råtta.

Trafik

Alfakalcidol har ingen eller försumbar direkt effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter ska informeras om att yrsel kan förekomma under behandling och att de ska ta hänsyn till detta när de kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

Uppskattningen av frekvensen av biverkningar baseras på en sammanslagen analys av data från kliniska studier och spontan biverkningsrapportering.


De vanligast rapporterade biverkningarna är olika typer av hudreaktioner som klåda och utslag, hyperkalcemi, magsmärtor/obehag och hyperfosfatemi.


Njursvikt har rapporterats efter marknadsföring.


Biverkningar är listade enligt MedDRAs organsystem (SOC) och de enskilda listorna börjar med de vanligast rapporterade biverkningarna. Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100 <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000 <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)


Biverkningstabell

Metabolism och nutrition

Vanliga

Hyperkalcemi

Hyperfosfatemi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Huvudvärk

Sällsynta

Yrsel

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta och obehag

Mindre vanliga

Diarré

Kräkningar

Förstoppning

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Utslag*

Klåda


*Olika typer av hudutslag såsom erytematösa, makulopapulösa och pustulösa utslag har rapporterats

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Myalgi

Njurar och urinvägar

Vanliga

Hyperkalciuri

Mindre vanliga

Nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt)

Nefrolitiasis/Nefrokalcinos

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Trötthet/asteni/olustkänsla

Kalcinos

Pediatrisk population

Baserat på en begränsad mängd data är säkerhetsprofilen liknande för barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering av Etalpha kan leda till hyperkalcemi, detta är övergående då Etalpha sätts ut.


I svåra fall av hyperkalcemi ska allmänna understödjande åtgärder vidtas: rehydrering med iv natriumkloridlösning (påskynda diuresen), mät elektrolyter, kalcium- och njurfunktionsvärden, fastställ elektrokardiografiska abnormiteter, speciellt hos patienter som använder digitalis. Mer specifikt bör behandling med glukokortikosteroider, bisfosfonater, loop-diuretika, kalcitonin och slutligen hemodialys med låg kalciumkoncentration övervägas.

Farmakodynamik

Alfakalcidol är en potent D-vitaminanalog, som snabbt ombildas i levern till 1,25-dihydroxikolekalciferol, som är den aktiva metaboliten av vitamin D3. Denna metabolit ökar intestinal kalcium- och fosfatabsorption, ökar tubulär reabsorption av kalcium och fosfat, samt reglerar benmineraliseringen. Alfakalcidol lämpar sig därför till behandling av sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen, vilka kan bero på minskad mängd endogent 1,25-dihydroxikolekalciferol.

Farmakokinetik

Absorption sker snabbt och nästan fullständigt.

Halveringstiden för den aktiva metaboliten kalcitriol är ca. 4 timmar och den biologiska effekten kvarstår ca. 3–5 dygn efter seponering.

Utsöndringen av alfakalcidol och dess metaboliter sker huvudsakligen via faeces och till viss del även via njurarna.

Prekliniska uppgifter

Den icke-kliniska toxiciteten hos alfakalcidol tillskrivs kalcitriols vitamin D-effekt på kalciumhomeostasen, denna kännetecknas av hyperkalcemi, hyperkalciuri och slutligen förkalkning av mjukdelar.

Alfakalcidol är inte genotoxiskt.

Inga specifika effekter av alfakalcidol på beteende hos avkomman noterades hos råttor.

Vad gäller embryo-fetal utveckling, observerades fetal toxicitet (postimplantationsförlust, mindre kullstorlek och lägre vikt) i råtta och kanin vid doser som är tillräckligt höga för att orsaka toxicitet i honorna. Det är känt att höga doser av D-vitamin är teratogent hos försöksdjur.

Innehåll

Alfakalcidol 0,25, 0,5 respektive 1 mikrogram.

Hjälpämne med känd effekt: sesamolja 99,9 mg per kapsel


Kapselinnehåll:

Raffinerad sesamolja

All-rac-α-tokoferol (E 307)


Kapselns hölje:

Gelatin

Glycerol

Kaliumsorbat (E 202)


Etalpha kapslar 0,25 mikrogram och 0,5 mikrogram innehåller även titandioxid (E 171).

Etalpha kapslar 0,5 mikrogram och 1 mikrogram innehåller även järnoxid (E 172).

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Alfakalcidol

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

The active ingredient in Etalpha® is alfacalcidol.

Alfacalcidol is a pro-drug of calcitriol, the biologically active form of vitamin D3. Under normal conditions calcitriol is produced in the kidneys by the enzymatic hydroxylation of 25-hydroxycholecalciferol (calcifediol). Alfacalcidol bypasses the renal 1α-hydroxylase dependent production of calcitriol and is readily hydroxylated to calcitriol in the liver. Calcitriol is further metabolized in the liver and is excreted in the bile. Alfalcalcidol is a pro-vitamin D3, and the intake of alfacalcidol is therefore considered to result in insignificant environmental impact.

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Therefor no environmental information is required.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Förvaras vid högst 25 °C.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 0,25 mikrog mjuk, vit, oval
100 kapsel/kapslar blister, 151:62, F
Kapsel, mjuk 0,5 mikrog mjuk, rosa, oval
100 kapsel/kapslar blister, 251:15, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av