FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Corsodyl®

Haleon Denmark

Munhålelösning 2 mg/ml
(Klar färglös lösning/pepparmintsmak)

Antiseptiskt munvårdsmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Haleon Denmark omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Corsodyl® munhålegel 1 %; munhålelösning 2 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2023-06-08

Indikationer

Pre- och postoperativ desinfektion vid oral och parodontal kirurgi. Temporärt vid protesstomatit. Temporär bakterie- och plackkontroll vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, gingivit och parodontit. Lösningen är även indicerade vid komplicerad, fast ortodontisk apparatur.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.


Munhålegel:

Användes 1-2 gånger dagligen på samma sätt som en vanlig tandkräm. Ca 2 cm gel appliceras på tandborsten och borstning skall ske under minst 1 minut. Eventuellt överskott spottas ut men munhålan ska inte sköljas efter appliceringen.


Vid protesstomatit skall gelen appliceras direkt på de såriga ytorna.


Munhålelösning:

Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen ska därefter spottas ut. Vid oral kirurgi användes Corsodyl lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationen. Vid parodontal kirurgi användes Corsodyl lösning postoperativt 1-3 veckor.


Munhålegel och munhålelösning:

Vid gingivit rekommenderas ca en månads behandling.


Klorhexidin är inkompatibelt med anjoniska ämnen (detergenter) som ofta finns i konventionella tandkrämer, t ex natriumlaurylsulfat. Tandkräm ska därför användas innan användning av Corsodyl (munnen ska sköljas noggrant med vatten mellan appliceringarna) eller vid en annan tidpunkt på dagen. Annars kan rester av detergenter i tandkrämen motverka effekten av klorhexidin.


Missfärgning av tänderna kan uppkomma men dessa kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.

Varningar och försiktighet

För användning i munhålan. Corsodyl ska inte sväljas.


Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.


Om ömhet, svullnad eller irritation uppkommer i munnen, sluta använda Corsodyl och kontakta sjukvårdspersonal.


Klorhexidin kan inducera överkänslighet, inklusive generella allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Prevalens av överkänslighet för klorhexidin är inte känd.


Behandlingen måste kombineras med mekanisk plack- och tandstensborttagning.


Munhåegel och munhålelösning: Innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudirritationer.

Munhålelösning: Corsodyl innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Interaktioner

Inga interaktioner är rapporterade.

Graviditet 

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning 

Inga kända risker vid användning under amning.

Trafik

Corsodyl har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data

Allergiska reaktioner

Anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet


Vanliga (≥1/100, <1/10)

Ageusi/dysgeusi

Glossodyni

Oral parestesi/hypestesi

Magtarmkanalen


Mycket vanliga (≥1/10)

Beläggning på tungan

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Muntorrhet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data

Missfärgning av tänder och tunga

Irritation i munnen

Deskvamation/svullnad av orala slemhinnorna

Parotit


Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling.

Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Missfärgningen kan delvis förhindras genom att man reducerar intaget av färgande livsmedel som t ex te, kaffe och rödvin. För tandproteser kan missfärgningen förhindras genom rengöring med en konventionell rengöringsmetod för tandproteser.


Förändringar i smakupplevelsen och en avdomnad eller brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning. Om förändringarna inte avtar, bör patienten konsultera sjukvårdspersonal.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Corsodyl ett medicinskt munvårdsmedel, som innehåller klorhexidin, ett antiseptikum med brett verkningsspektrum. Klorhexidin adsorberas till tandytan och förhindrar bakteriell kolonisering, vilket minskar den supragingivala plackbildningen effektivt.


Farmakokinetik

Eftersom klorhexidin är en katjon binds den till hud, mucosa och vävnad och absorberas därför dåligt. Inga mätbara plasmanivåer har observerats efter oral applikation.

Innehåll

Munhålegel: Klorhexidinglukonat 1%, hydroxipropylcellulosa, makrogolglycerolhydroxistearat, natriumacetat, levomentol, pepparmyntolja, isopropylalkohol, renat vatten.

Munhålelösning: Klorhexidinglukonat 2 mg/ml, glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, flytande sorbitol (ickekristalliserande), pepparmintsmak, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Munhålegel 1 % 
Inga särskilda anvisningar.

3 år.
Förvaras vid högst 25°C. 


Munhålelösning 2 mg/ml 

Inga särskilda anvisningar.

34 månader.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Munhålegel 1 % Klar, färglös gel med mentolsmak
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare
Munhålelösning 2 mg/ml Klar färglös lösning/pepparmintsmak
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av