Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rhesonativ®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Octapharma

Injektionsvätska, lösning 625 IE/ml
(Klar eller lätt opaliserande och blekgul till ljusbrun)

Humant immunglobulin anti-D

ATC-kod: J06BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-02-20.

Indikationer

Profylaktiskt mot Rh-immunisering hos Rh-negativa kvinnor.

 • Antenatal profylax

 • Planerad antenatal profylax

 • Antenatal profylax vid graviditetskomplikationer, såsom abort/hotande missfall, extrauterin graviditet eller mola hydatidosa, intrauterin fosterdöd (IUFD), transplacental blödning (TPB) till följd av blödning före förlossningen, amniocentes, korionbiopsi, manipulativa obstetriska behandlingar, t.ex. extern fostervändning, invasiva ingrepp, navelsträngsprov, trubbigt buktrauma eller terapeutiska ingrepp på fostret.

 • Postnatal profylax

 • Graviditet/förlossning av Rh(D)-positivt (D, Dsvag, Dpartiell) barn.

Behandling av Rh-negativa personer efter inkompatibla transfusioner med Rh-positivt blod eller andra produkter som innehåller röda blodkroppar, t.ex. trombocytkoncentrat.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering


Dosering

Dosen av immunglobulin anti-D skall bestämmas efter nivån av exponering för Rh(D)-positiva röda blodkroppar och på grundval av att 0,5 ml packade Rh(D)-positiva röda blodkroppar eller 1 ml Rh(D)-positivt blod neutraliseras av cirka 10 mikrogram (50 IE immunglobulin anti-D.

Följande doser rekommenderas på grundval av kliniska studier som utförts med Rhesonativ.


Profylax av Rh(D)-immunisering hos Rh(D)-negativa kvinnor

 • Antenatal profylax: I enlighet med allmänna rekommendationer ges doser om 50-330 mikrogram eller 250-1650 IE.

 • Planerad antenatal profylax:

  En engångsdos (t ex 250 mikrogram eller 1250 IE) under graviditetsvecka 28-30 eller två doser vid 28:e och 34:e graviditetsveckan.

 • Antenatal profylax vid graviditetskomplikationer:

  En engångsdos ( t ex 125 mikrogram eller 625 IE före 12:e graviditetsveckan) ( t ex 250 mikrogram eller 1250 IE efter 12:e graviditetsveckan) skall ges så snart som möjligt inom 72 timmar. Vid behov upprepas dosen var 6:e till 12:e vecka under hela graviditeten.

  Efter amniocentes och korionbiopsi skall en engångsdos (t ex 250 mikrogram eller 1250 IE) administreras.

 • Postportum profylax: I enlighet med allmänna rekommendationer ges doser om 100-300 mikrogram eller 500-1500 IE . Om den lägre dosen (100 mikrogram eller 500 IE) ges skall omfattningen av fetomaternell blödning fastställas med hjälp av tester.

  Standarddos: 1250 IE (250 mikrogram).

  Om produkten ges postnatalt skall den administreras till modern så snart som möjligt inom 72 timmar efter förlossning av ett Rh-positivt (D, Dsvag, Dpartiell) barn. Om mer än 72 timmar har förflutit skall produkten ges så snart som möjligt.

  Den postnatala dosen skall ges även om antenatal profylax har getts och även om resterande aktivitet från den antenatala profylaxen kan påvisas i serum hos modern.

Om massiv fetomaternell blödning (> 4 ml (0,7 %-0,8 % av alla kvinnor) misstänks, t.ex. i händelse av fetal/neonatal anemi eller intrauterin fosterdöd, skall blödningens omfattning fastställas med lämplig metod, t.ex. Kleihauer-Betkes syraelueringstest, för att påvisa fetalt HbF, eller med flödescytometri som specifikt identifierar Rh D-positiva celler. Ytterligare dos av immunglobulin anti-D ges då efter behov (10 mikrogram eller 50 IE) per 0,5 ml fetala röda blodkroppar).


Inkompatibla transfusioner av röda blodkroppar

Den rekommenderade dosen är 20 mikrogram (100 IE) immunglobulin anti-D per 2 ml transfunderat Rh (D)-positivt blod eller per 1 ml erytrocytkoncentrat. Lämplig dos skall fastställas i samråd med transfusionsspecialist. Uppföljande tester för Rh (D)-positiva röda blodkroppar skall göras var 48:e timme och ytterligare anti-D ges till dess alla Rh (D)-positiva röda blodkroppar är borta från cirkulationen. En max-dos på 3000 mikrogram (15000 IE) är tillräcklig vid större inkompatibla transfusioner, oavsett om transfusionsvolymen är större än 300 ml Rh (D)-positiva röda blodkroppar.


Användning av en alternativ intravenös produkt rekommenderas eftersom adekvata plasmanivåer då kan uppnås omedelbart. Om ingen intravenös produkt finns tillgänglig skall den större dosen ges intramuskulärt under en period av flera dagar.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn är ännu inte fastställd.


Administreringssätt

För intramuskulär användning.

Om stor volym (≥ 2 ml till barn eller ≥ 5 ml till vuxna) krävs, är rekommendationen att ge den som flera doser på olika injektionsställen.
Vid koagulationsstörningar då intramuskulär injektion är kontraindicerat kan Rhesonativ ges subkutant om intravenös produkt inte finns att tillgå. En kompress trycks försiktigt på injektionsstället efter administreringen.

Varningar och försiktighet

Säkerställ att Rhesonativ inte ges i ett blodkärl, på grund av risken för chock. Injektion skall ske intramuskulärt. För att kontroller att nålen inte befinner sig ett blodkärl skall kolven i injektionssprutan dras tillbaka före injicering.


Vid postpartum användning skall produkten ges till modern, inte till det nyfödda barnet.

Produkten är inte avsedd för behandling av Rh(D)-positiva personer eller individer som redan immuniserats mot Rh(D)-antigen.


Patienterna bör observeras i minst 20 minuter efter intramuskulär injektion och i minst 1 timme vid oavsiktlig intravenös injektion.

Humant immunglobulin anti-D kan i sällsynta fall inducera blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som tidigare har tolererat behandling med humant immunglobulin.

Vid misstanke om allergiska symtom eller anafylaktiska reaktioner, skall injektionen avbrytas omedelbart. vid chock insätts chockbehandling i enlighet med gällande rutin.


Arteriella och venösa tromboemboliska händelser inklusive hjärtinfarkt, blodpropp, djup ventrombos och lungemboli har associerats med användning av immunglobuliner. Tromboemboliska händelser har inte observerats i samband med Rhesonativ. Detta kan bero på att låga doser vanligtvis används. Försiktighet ska iakttas när det gäller patienter med befintliga riskfaktorer för trombotiska händelser (t ex hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus och en bakgrund med vaskulär sjukdom eller trombotiska händelser, patienter med ärftlig eller nedärvd trombofili, patienter med långvariga perioder med immobilisering, kraftigt hypovolemiska patienter, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet) särskilt i de fall där högre doser av Rhesonativ förskrivs.


Äkta överkänslighetsreaktioner är sällsynta men allergiliknande svar på anti-D-immunglobulin kan inträffa. Patienterna skall informeras om tidiga tecken på överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, utbredd nässelfeber, tryck över bröstet, väsande andning, hypotension och anafylaxi. Behandlingen beror på typ och svårighetsgrad av reaktionen.


Rhesonativ innehåller spår av IgA. Även om anti-D immunglobulin med framgång har använts för att behandla personer med IgA-brist, kan individer med IgA-brist potentiellt utveckla IgA-antikroppar och få anafylaktiska reaktioner efter administrering av blodkomponenter som innehåller IgA. Behandlande läkare måste därför väga nyttan av behandling med Rhesonativ mot den potentiella risken för överkänslighetsreaktioner. Patienter som fått en inkompatibel transfusion och som får mycket stora doser immunglobulin anti-D skall övervakas och med hjälp av biologiska parametrar p g a risken för hemolytiska reaktioner.


Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, HBV, HCV och mot det icke höljeförsedda viruset HAV. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Det finns övertygande klinisk erfarenhet om att hepatit A och parvovirus B19 ej överförts med immunglobuliner. Det kan också förutsättas att antikroppsinnehållet på ett betydande sätt bidrar till virussäkerheten.


Det rekommenderas bestämt att varje gång Rhesonativ administreras till en patient ska produktnamn och batchnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens batchnummer.


Missvisande resultat i serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan den tillfälliga förhöjningen av passivt överförda antikroppar i patientens blod ge upphov till missvisande positiva resultat i serologiska tester.


Passiv överföring av antikroppar till erytrocytantigener, t ex A, B, D kan ge upphov till missvisande resultat i vissa reologiska tester för erytrocytantikroppar, t ex antiglobulintestet (Coombs test), särskilt hos Rh(d)-positiva nyfödda, vars mödrarhar fått antenatal profylax.


Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Aktiv immunisering med levande försvagade virusvacciner (t ex mässling, påssjuka eller röda hund) bör ges först tre månader efter sista administrering av immunglobulin anti-D, eftersom immunglobulin kan minska effekten av vaccinet.

Om immunglobulin anti-D måste ges inom 2-4 veckor efter immunisering med levande försvagade virusvacciner kan effekten av vaccineringen minska.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Detta läkemedel är avsett för användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Detta läkemedel kan användas i samband med amning. Immunglobuliner utsöndras i human mjölk. Inga biverkningar relaterade till det studerade läkemedlet rapporterades hos barn födda av mer än 450 kvinnor som fick standarddoser av Rhesonativ i postpartumperioden.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier i djur har genomförts med Rhesonativ. Klinisk erfarenhet med humant immunglobulin anti-D tyder ändå på att man inte kan förvänta sig några skadliga effekter på fertiliteten.

Trafik

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

Biverkningar

Lokal smärta och ömhet kan uppträda på injektionsstället. Detta kan motverkas genom att stora doser fördelas på flera injektionsställen.


Det finns inga robusta data om biverkningsfrekvensen i de kliniska studierna. Följande biverkningar har rapporterats:

MedDRAStandard System

Organsystem

Biverkningar

Immunsystemet

Anafylaktisk chock

Anafylaktisk/anafylaktoid reaktion

Överkänslighet

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Hjärtat

Hjärtklappning

Blodkärl

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Väsande andning

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Hudreaktion

Erytem

Klåda

Pruritus

Urtikaria

Muskulosketala systemet och bindväv

Artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administeringsstället

Feber

Obehangskänsla i bröstet

Sjukdomskänsla

Frysningar

reaktioner vid injektionsstället (t ex svullnad, smärta, erytem, induration, värmekänsla, pruritus, utslag)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Följderna av en överdos är okända. Patienter som fått inkompatibel transfusion och får mycket höga doser av immunglobulin anti-D, skall övervakas kliniskt och med biologiska parametrar p g a risken för hemolytiska reaktioner.

Hos övriga Rh-negativa individer bör en överdos ej leda till mer frekventa eller allvarligare biverkningar än en normaldos.

Farmakodynamik

Under graviditet, och särskilt i samband med förlossning, kan röda blodkroppar från fostret överföras till moderns cirkulation. Om kvinnan är Rh(D)-negativ och fostret är Rh(D)-positivt kan kvinnan bli immuniserad mot Rh(D)-antigenen och producera anti-Rh(D)-antikroppar som passerar placenta och kan ge upphov till hemolytisk sjukdom hos det nyfödda barnet. Passiv immunisering med immunglobulin anti-D förebygger Rh(D)-immunisering i över 99 % av fallen, under förutsättning att tillräckligt stor dos immunglobulin anti-D ges snabbt efter exponeringen för Rh(D)-positiva röda blodkroppar från fostret.


Den mekanism genom vilken immunglobulin anti-D undertrycker immunisering mot Rh(D)-positiva röda blodkroppar är inte känd. Suppressionen kan ha samband med att de röda blodkropparna förs bort från cirkulationen innan de når fram till immunkompetenta ställen, eller bero på mer komplexa mekanismer, såsom att lämpliga celler på lämpliga ställen känner igen det främmande antigenet och antigenpresentationen i närvaro eller frånvaro av antikroppar.


Studier på patienter med profylax efter förlossning (studie 1-6) och patienter med profylax före förlossning (studie 7)

Kliniska försök med Rhesonativ har utförts i syfte att utvärdera produktens effekt och säkerhet. Nedanstående tabell ger en översikt över de viktigaste effektresultaten:


Studie-ID

Indikation,

antal försöks-
personer

RH-status

Moder/Barn

Incidens av anti-D-anti-

kroppar

Uppföljningstid

1

PPP,n = 1.937

negativ/positiv

0,4%

6 månader

2

PPP,n = 2.117

PPP,n= 723

negativ/positiv

nästa barn positivit

0,1%

0,7%

4-6 månader
vid nästa graviditet el. förlossning

3

PPP,n = 917

negativ/positiv

0,3%

6 månader

4

PPP,n = 665

negativ/positiv

0,2%

6 månader

5

PPP,n = 608

ANP*,n = 103

negativ/positiv

0,3%

0 %

6-8 månader

6

PPP,n = 475

negativ/positiv

0 %

I.u.

7

ANP* & PPP,

n = 529

negativ/positiv

0,4%

8 månader

PPP: postpartum-profylax, ANP: antenatal profylax, i.u.: ingen uppgift

* 6-8 veckor före förväntat förlossningsdatum.

Från dessa studier kan man rimligen dra slutsatsen att behandling med Rhesonativ ger effektiv anti–D-profylax.


Studie av transfusion av Rh–inkompatibla blodkomponenter

Studie 8 bedömde effekten av Rhesonativ på 21 Rh–negativa frivilliga som injicerades med Rh–positiva, ABO-kompatibla röda blodkroppar från foster i mängder motsvarande 10 ml navelsträngsblod (1 fall), 25 ml (10 fall) och 50 ml (10 fall). Två till 3 dagar senare gavs 260 μg Rhesonativ intramuskulärt. Sex månader (i ett fall, 9 månader) efter experimentets början sågs inga serologiska bevis på Rh–immunisering hos någon av individerna. Sex månader till 2,5 år senare gavs 5 ml Rh-positivt, ABO-kompatibelt navelsträngsblod till 8 personer i gruppen som fick 25 ml och till samtliga 10 personer i den grupp som fick 50 ml. Efter 2 till 3 dagar injicerades 260 respektive 333 μg Rhesonativ. Efter ytterligare 6 månader (i ett fall, efter 8 månader) kunde inga Rh–antikroppar påvisas hos någon av försökspersonerna.

Utifrån dessa experimentella fynd drogs slutsatsen att Rh–profylax erhålls med 10 μg anti–D immunoglobulin per ml blod från fostret. Med avseende på Rh-immunisering till följd av fetomaternell blödning i slutet av graviditeten konkluderades att en dos om 260 μg Rhesonativ förhindrar serologiskt påvisbar Rh–immunisering hos minst 998 av 1 000 Rh–negativa mödrar.


Farmakokinetisk studie med Rhesonativ

Rhesonativs grundläggande farmakokinetik och omsättning undersöktes hos 15 Rh-negativa gravida kvinnor som gavs Rhesonativ intramuskulärt i 28:e graviditetsveckan. Doserna var 125 µg till 8 och 250 µg till 7 av kvinnorna. Dessutom fick tre icke-gravida Rh-negativa kvinnor den mindre dosen.

Den biologiska halveringstiden för anti-D IgG efter en intramuskulär injektion av 125 µg till dessa kvinnor överensstämde med den som kunde förväntas enligt litteraturen.

Farmakokinetik

Mätbara nivåer antikroppar erhålls ca 20 minuter efter intramuskulär injektion. Maximala serumnivåer erhålls vanligen 2 till 3 dagar senare.

Humant immunglobulin anti-D har en halveringstid av 3-4 veckor. Halveringstiden kan variera från patient till patient. .

IgG och IgG-komplex bryts ner i celler i det retikulo-endoteliala systemet.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska säkerhetsuppgifter för humant immunglobulin anti-D.

Innehåll

Humant immunglobulin anti-D

1 ml innehåller:

Humant immunglobulin anti-D: 625 IE (125 μg)

Humant proteininnehåll: 165 mg, varav immunglobulin G minst: 95%


Halten Iga överstiger inte 0,05 % av det totala proteininehållet.


En ampull om 1 ml innehåller 625 IE (125 µg) humant immunglobulin anti-D.

En ampull om 2 ml innehåller 1250 IE (250 µg) humant immunglobulin anti-D.


Glycin, Natriumklorid, Natriumacetat, Polysorbat 80, Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknar, skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Anti-D immunglobulin, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

30 månader

Innehållet i öppnad ampull skall användas omedelbart.

Förvaras vid 2 °C – 8 °C (i kylskåp). Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Produkten bör uppnå rums- eller kroppstemperatur före administrering.

Färgen kan variera från färglös till blekgul upp till ljusbrun. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller utfällningar.

Överblivet läkemedel och avfall skall hanteras enligt lokala föreskrifter.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 625 IE/ml Klar eller lätt opaliserande och blekgul till ljusbrun
1 milliliter ampull (endast för sjukhusbruk), tillhandahålls för närvarande ej
2 milliliter ampull (endast för sjukhusbruk), 503:85, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av