Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glucos Fresenius Kabi 100 mg/ml med Na 40 + K 20

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(Tillhandahålls för närvarande ej) (klar, svagt gul)

Buffrad glukoslösningmed natrium, kalium och magnesium för vätske- och näringstillförsel

ATC-kod: B05BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-03

Indikationer

Tillstånd av vätskebrist förenat med behov av natrium, kalium och magnesium. För peri­operativ vätske- och energitillförsel då även natrium, kalium och magnesium behövs. Som del av parenteral nutrition.

Dosering

Individuell dosering beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd. Minimibehovet av glukos per dygn är 2 g/kg kroppsvikt (en del patienter kan förbränna upp till 4 g/kg kroppsvikt och dygn).


GLUCOS FRESENIUS KABI 50 MG/ML MED NA 40 + K 20: Vid vätskebrist ges 0,5-2 liter per dygn om samtidigt behov av natrium, kalium och magnesium föreligger.
Infusionstakten bör ej överstiga 1000 ml/timme med hänsyn till elektrolytmängden. Observera att den rekommenderade maximala infusionshastigheten för glukos är 1 g/kg kroppsvikt och timme, vilket motsvarar 20 ml/kg kroppsvikt och timme. Hos patienter med cirkulationsstörning kan mängden natrium bli för hög vid denna infusionstakt.


GLUCOS FRESENIUS KABI 100 MG/ML MED NA 40 + K 20: Infusionstakten bör ej överstiga 10 ml/kg kroppsvikt och timme med tanke på glukosinnehållet. Infusionshastigheten av kalium bör ej överstiga 20 mmol/timme.


Administrering
Får ej ges subkutant.
Får ej tillföras samtidigt med blod genom samma infartskanyl p.g.a. risken för pseudoagglutination.


Behandlingskontroll
Vid snabb infusion och vid infusion av stora mängder glukos bör koncentrationerna av S-natrium, S-kalium och B-glukos kontrolleras.

Varningar och försiktighet

Används med försiktighet vid diabetes, allvarlig hjärtsvikt eller svårt nedsatt njurfunktion med vätskeretention eller olig­uri/anuri av annan orsak.

Biverkningar


Vanliga (1/10 - 1/100)

Blodkärl: Tromboflebit


Tromboflebit kan uppstå vid infusion i perifer ven (frekvens >1/100). Faktorer som anses medverka till uppkomst av tromboflebit är bl a kaliuminnehåll, infusionstid, infusionsvätskans pH och osmolalitet, ven- och kanylgrovlek.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Osmotisk diures, som resultat av dehydrering, kan uppstå om rekommenderade doser överskrids. Biverkningar orsakade av hyperglykemi kan förekomma.

Innehåll

1000 ml GLUCOS FRESENIUS KABI 50 MG/ML MED NA 40 + K 20 resepektive GLUCOS FRESENIUS KABI 100 MG/ML MED NA 40 + K 20 innehåller: Glukosmonohydrat motsv vattenfri glukos 50 g respektive 100 g, natriumklorid 1,0 g, natriumacetat 3 H2O 3,1 g, kaliumklorid 1,5 g, magnesiumklorid 6 H2O 300 mg, saltsyra för pH-justering, vatten för injektionsvätskor. Energivärde: ca 840 kJ (200 kcal) respektive ca 1680 kJ (400 kcal). Kolhydratinnehåll: 50 g respektive 100 g. Elektrolytinnehåll: Na+ 40 mmol, K+ 20 mmol, Mg2+ 1,5 mmol, Cl- ca 45 mmol, Ac- 23 mmol. Osmolalitet: ca 400 mosm/kg vatten respektive ca 750 mosm/kg vatten. pH: ca 5. Buffertkapacitet: Från pH 5 till 7 åtgår 7 mmol NaOH/1000 ml, från pH 5 till 4 åtgår ca 13 mmol HCl/1000 ml.

Blandbarhet

Farmaka kan tillsättas efter de riktlinjer för blandbarhet som an­ges av respektive tillverkare av läkemedlet.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumkloridhexahydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Alla tillsatser skall utföras aseptiskt. På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven lösning i bruten förpackning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk. Blandningar aseptiskt beredda i ftalatfri plastpåse på apotek skall vara förbrukade inom 96 timmar efter beredning. Infusion av sådan blandning skall vara avslutad inom 24 timmar efter det att påsen tagits fram ur kylen.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, svagt gul
1 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
9 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 1000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
4 x 2000 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av