Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dermovat®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Kräm 0,05 %
(vit)

Glukortikoider till utvärtes bruk. Extra starkt verkande.

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AD01
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Klobetasolpropionat 0,05 %

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kan vara irriterande för ögonen och vara skadlig vid förtäring. Farmakologiska effekter kan uppstå efter direktkontakt med huden. Upprepad kontakt kan öka hudens känslighet för blåmärken.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori C.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj huden omedelbart med rikliga mängder vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2019-04-23