Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Theracough

MiljöinformationFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Oral lösning 20 mg/ml
(Oral lösning med smak av lakrits och vanilj)

Hostmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-30.

Indikationer

Hosta med segt slem.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna: 15 ml 2–3 ggr per dag

Barn 8–14 år: 5-10 ml 2-3 ggr per dag

Barn 4– 8 år: 5 ml 2–3 ggr per dag

Barn 1-3 år: 3 ml 2–3 ggr per dag

Varningar och försiktighet

Om du upplever problem från luftvägarna, vänligen kontakta läkare om symtomen inte förbättras snabbt.


Theracough innehåller sorbitol (E 420). Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.


Theracough oral lösning innehåller 5 % alkohol.


Skadligt för personer som lider av alkoholism. Bör tas hänsyn till vid användning hos gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Interaktioner

En metabolit av guaifenesin kan störa laboratorisk bestämning av 5-hydroxy indol-ättiksyra och vanillyl mandelsyra i urin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga bevis för någon risk vid användning under graviditet. Kontrollerade studier har hittills inte utförts på djur eller gravida kvinnor. Under dessa omständigheter bör guaifenesin endast ges om det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om guaifenesin passerar över i bröstmjölk. Av säkerhetsskäl bör ammande kvinnor avstå från att amma sitt spädbarn när de använder Theracough.

Trafik

Theracough har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp är biverkningarna presenterade i fallande allvarlighetsgrad.


Magtarmkanalen

Vanliga: Kräkningar

Mindre vanliga: Buksmärtor.


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Överkänslighetsreaktioner.


Theracough innehåller sorbitol som kan ge upphov till gastrointestinala besvär.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 2 g till 2-åring gav inga symtom.

Symtom: Illamående, slöhet.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk behandling.


Urinstenar kan förekomma vid kronisk konsumtion av stora mängder guaifenesin-innehållande preparat.

Farmakodynamik


Guaifenesin anses lösa segt slem i luftvägarna, underlätta upphostningen och lindra hostan.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Det finns inga rapporterade djurstudier avseende fertilitet, tidig embryonal fosterutveckling, teratogenicitet eller karcinogenicitet för guaifenesin.

Innehåll

1 ml oral lösning innehåller 20 mg guaifenesin.


Hjälpämnen med känd effekt: 1 ml oral lösning innehåller 280 mg sorbitol (E 420) och 50 mg etanol (96 %)


Etanol (96 %), sorbitol, glycerol, sackarinnatrium, aroma IFF 12H 3310 (vanilj- och lakritsarom), renat vatten.

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Guaifenesin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av guaifenesin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att guaifenesin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Guaifenesin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.22 μg/L

Where:

A = 1447.11 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS). Reduction of A may be justified based on metabolism data. Note 2016 sales data is not available for this product.

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PEC/PNEC could not be calculated due to lack of PNEC data which means that the phrase ‘Risk of environmental impact of Guaifenesine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available’


Ecotoxicological studies

No data available


Microorganisms

No data available


Degradation

No data available


Bioaccumulation

Log P (octanol/water) = 1.39. No significant bioaccumulation potential. (ChemID plus, TOXNET, 2006). Determined by Micellar electrokinetic capillary chromatograph (MECC). Calculated from the retention index following MECC analysis (Joel et al, 1995).

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

No unchanged drug could be detected in urine following administration of oral guaifenesin (DRUGDEX® Evaluations, 2006).


References

  • ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. 

  • Joel T. Smith and Dutt V. Vinjamoori (1995) Rapid determination of logarithmic partition coefficients between n-octanol and water using micellar electrokinetic capillary chromatography. Journal of Chromatography B, 669:59-66

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Oral lösning 20 mg/ml Oral lösning med smak av lakrits och vanilj
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av