Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumbikarbonat Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Hyperton elektrolytlösning för behandling av acidos

Aktiv substans:
ATC-kod: B05BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-04.

Indikationer

Behandlingskrävande metabolisk acidos, hjärtstillestånd.

Kontraindikationer

Respirationsinsufficiens med arteriellt koldioxidtryck över 6,5-7 kPa.

Dosering

Individuell dosering med hänsyn till acidosens svårighetsgrad och genes.
Lösningen ges endast intravenöst.


Deficit kan uppskattas enligt följande:
Minskning i standard-HCO3 (mmol/l) x 0,3 x vikt i kg = deficit i mmol.


Vid behandling av metabolisk acidos bör, för att undvika överkompensation, i första omgången endast hälften av den på detta sätt uträknade dosen ges varefter nytt syra-bas-status kontrolleras. Beroende på effekten ges sedan en ytterligare dos.

Varningar och försiktighet

Risk för hypernatremi och hyperosmolalitet. Vid hjärt- och njurinsufficiens även risk för hypervolemi och lungödem.
All buffertbehandling innebär risk för överbehandling. En på detta sätt utlöst alkalos innebär risk för hypokalemi och ökad serumosmolalitet. Vid alkalos ökar den glykolytiska aktiviteten med viss risk för hypoglykemi vid tömda leverglykogendepåer. För beräkning av ytterligare tillförsel, eller undvikande av överkompensation bör alltid en syra-bas-kontroll ske efter tillförsel av 100-300 ml lösning.
Vid diabetesacidos som lege artis insulinbehandlas, måste risken för överkompensation beaktas. Risken för överkompensation vid metabolisk acidos är sannolikt mindre om Tribonat väljs istället för natriumbikarbonat.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga kända risker.

Biverkningar

Inga kända biverkningar vid rekommenderad dosering.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Se avsnitt Varningar och försiktighet.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

100 ml innehåller natriumvätekarbonat 5 g och vatten för injektionsvätskor. Elektrolytinnehåll: Na+ 60 mmol, HCO-3 60 mmol. Osmolalitet: ca 1000 mosm/kg H2O. pH: ca 8

Blandbarhet

Tillsatser av andra läkemedel till infusionsvätskan är ej tillrådligt.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Natriumvätekarbonat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Lösningen skall kasseras om den under lagring fått utfällning.

Utifrån ett mikrobiologiskt perspektiv skall produkten användas omedelbart. Om produkten inte används direkt ansvarar användaren själv för lagringstid och lagringsförhållanden. Tiden för lagring bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8°C om inte färdigställandet av produkten skett vid kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml klar, färglös lösning
10 x 100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av