FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dentan®

Viatris

Munsköljvätska 0,2 %
(klar, färglös lösning)

Medel mot karies

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AA01
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Dentan® Munsköljvätska 0,2 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 1000 milliliter (vnr 030742)
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Dentan® Mint (Munsköljvätska 0,2 %) Flaska 1000 milliliter (vnr 015182)
Fluorin (Munsköljvätska 0,2 %) Flaska 1 x 1000 milliliter (vnr 400169)
Startdatum: 2022-09-01
Prognos för slutdatum: 2022-10-30
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-05-31

Indikationer

Förhöjd kariesrisk, hög kariesaktivitet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Grupper med hög kariesincidens: 10 ml fluorlösning 1 gång/vecka från skolstarten.


Vuxna patienter och barn över 12 år med förhöjd kariesrisk 10 ml fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


Fluorinnehållet i dricksvattnet och barnets ålder bör beaktas före användning.


Administreringssätt

Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter den spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen. Fluorlösningen bör inte nedsväljas. I det fall fluorlösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att intoxikationsrisk inte föreligger.

Varningar och försiktighet

Dentan innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Vid systemisk användning av andra fluoridtillskott (oralt, intravenöst), bör behandling med natriumfluorid undvikas på grund av risken för överdosering.


Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion ska Dentan endast ges efter konsultation med behandlande läkare.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga risker vid användning under amning.

Trafik

Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner (inklusive lokala orala reaktioner)

Magtarmkanalen

Sällsynta

Stomatit (brännande stickande känsla i munnen och på tungan, svullna läppar).

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Mycket sällsynta

Exantem

Angioödem i munhåla/svalg

Vid oavsiktlig nedsväljning av Dentan finns risk för kortvarigt illamående genom en direkt effekt av fluor på magslemhinnan.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Letaldos för vuxen är ca 5 g natriumfluorid (motsvarande 2,2 g fluor), för barn är den sannolika toxiska dosen natriumfluorid, 11 mg/kg (motsvarande 5 mg fluor/kg) och den letala dosen är 33 mg/kg (motsvarande 15 mg fluor/kg). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation. I dessa fall är omedelbar sjukhusvård obligatorisk. Upp till 55 mg natriumfluorid (motsvarande 25 mg fluor) till barn >1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsvarar 27,5 ml fluorlösning 0,2 %).


Symptom: Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depression, tetani, ev kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, -laktat peroralt. Administreringen av aluminiumhydroxid efter magsköljning kan minska fluorabsorptionen.

Vid hypokalcemi 5-10 ml kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) långsamt intravenöst i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Hyperkalemi med EKG-förändring och arytmi kan förekomma. Rehydrering, sörj för god diures.

Cirkulationen bör stödjas med infusioner med elektrolytlösning. Det kan behövas andningsstöd. Hemodialys kan initieras. För att förhindra hudskador, måste alla rester av kräkningar, avföring eller urin snabbt avlägsnas.

I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Som basprofylax mot karies användes fluortandkräm, vilken kan kompletteras med annan fluorbehandling som t ex fluorsköljning.

På erupterade tänder har fluor en lokal effekt. När fluorhalten i den vätskefas, som omger emaljen, är förhöjd på grund av lokalt tillförd fluor, gynnas remineralisationen av emaljen och demineralisation motverkas. Dentan 0,2 % är en bruksfärdig natriumfluoridlösning för munsköljning.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller 2 mg natriumfluorid.


Hjälpämne med känd effekt: metylparahydroxibensoat (E218) 0,5 mg/ml.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Metylparahydroxibensoat och renat vatten.

Blandbarhet

Blandbarhetsstudier saknas.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Munsköljvätska 0,2 % (klar, färglös lösning)
1000 milliliter flaska, 85:24, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av