FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml
(Klar och färglös lösning)

Isoton koksaltlösning

Aktiv substans:
ATC-kod: V07AB
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-09.

Indikationer

Lösningsmedel och spädningsmedel för injicerbara pulver, koncentrat och lösningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om kontraindikationer.

Dosering

Dosering och administreringshastighet för både vuxna och barn beror på vilket läkemedel som tillsätts. Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information.


Administreringssätt 

Parenteral användning.


Information om hantering av injektionsflaskor/ampuller och anvisningar för beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Vid subkutan administrering bör inget läkemedel tillsättas eftersom lösningen är vävnadsisoton.


Kompatibilitet mellan Natriumklorid Fresenius Kabi och det läkemedel som ska tillsättas måste kontrolleras innan tillsats.


Pediatrisk population

Nyfödda barn, vare sig för tidigt födda eller inte, kan få för höga natriumnivåer på grund av outvecklad njurfunktion. Därför måste natriumnivåer i blodet kontrolleras innan upprepade injektioner av natriumklorid ges.


Allmänna försiktighetsmått

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om varningar och försiktighet.

Interaktioner

Tillsats av alkohol kan störa lösligheten av natriumklorid och bör därför undvikas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Natriumklorid kan användas under graviditet under förutsättning att doseringsrekommendationer, kontraindikationer och allmänna försiktighetsmått följs.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Natriumklorid kan användas under amning under förutsättning att doseringsrekommendationer, kontraindikationer och allmänna försiktighetsmått följs.

Trafik

Natriumklorid Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Symtom vid administreringsstället såsom tromboflebit kan inträffa.


Eventuella biverkningar efter användning av Natriumklorid Fresenius Kabi beror på vilken tillsats som används, se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Om använt som lösningsmedel eller spädningsmedel enligt rekommendation finns liten risk för överdosering. Ett överskott av natriumklorid kan leda till huvudvärk, illamående, yrsel, kräkningar och diarré.


Behandling

Om en överdos inträffar ska administreringen avbrytas samt diuretika ges, med kontinuerlig övervakning av serumelektrolyter och korrigering av elektrolyt- och syra-basobalans.

Innehåll

1000 ml innehåller 9 g natriumklorid, vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid (för pH-justering i glasflaskor), koncentrerad saltsyra (för pH-justering i glasflaskor)

Blandbarhet

Natriumklorid Fresenius Kabi får endast blandas med andra läkemedel för vilka blandbarheten har dokumenterats.


Natriumklorid kan ej blandas med läkemedel som kräver ett mycket surt eller mycket alkaliskt pH för sin stabilitet eller löslighet.

Miljöpåverkan

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser fram till användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Använd endast lösningen om den är klar utan synliga partiklar och behållaren är oskadad.


Alla tillsatser bör göras aseptiskt och lösningen bör noggrant blandas.


Ampullerna och injektionsflaskor i glas är endast för engångsbruk. Eventuellt kvarvarande innehåll i öppnad förpackning ska kasseras och får inte sparas för senare användning.


Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att en luerspruta utan nål kan kopplas direkt till ampullen. Denna design skapar ett slutet system, som är lufttätt och som inte läcker.


Injektionsflaskan i polypropen (Octavial) är en flerdosförpackning och lösningen måste förbrukas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits. Den har en elastomer vars konstruktion ger ett slutet system som gör det möjligt att, med spruta eller kanyl, dra upp önskad volym flera gånger.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Vävnadsisoton, steril och pyrogenfri koksaltlösning utan tillsats av konserveringsmedel.Elektrolytinnehåll: ca 154 mmol natrium och 154 mmol klorid per liter. Osmolalitet: ca 290 mosm/kg. pH: ca 6

Förpackningsinformation

Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml Klar och färglös lösning
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av