FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Minifom®

Avia Pharma

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml
(Orala droppar, emulsion)

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid funktionella mag-tarmsymtom, Silikoner ATC-kod: A03AX13

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-12-21.

Indikationer

Spädbarnskolik, premedicinering vid gastroskopi. Som adjuvans vid dubbelkontrastundersökning av magsäck och tjocktarm.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (simetikon, kiseldioxid) eller mot något hjälpämne.

Dosering

Spädbarnskolik: 10 droppar ges med sked före varje måltid.


Gastroskopi: 15-20 droppar per 100 ml vatten till spolvätska.


Röntgendiagnostik:

Magsäck utan sond: 0,7 ml (20-25 droppar) tillsätts kontrastmedlet.

Tjocktarm: 2 ml tillsätts kontrastmedlet.


Flaskan ska omskakas väl före varje användning.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning: Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Minifom har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Simetikon (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar simetikon skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Vid spädbarnskolik uppnås full effekt först efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Simetikon (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller:

simetikon (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg).


Förteckning över hjälpämnen

Kaliumsorbat (E 202)

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Etylparahydroxibensoat (E 214)

Glycerol

Karmellosnatrium

Glycerolmonostearat

Polysorbat 60

Citronsyra

Vatten, renat

Blandbarhet

-

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras kallt eller svalt (+2°C - +15°C).

Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till en månad.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml Orala droppar, emulsion
30 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av