Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

C-vimin® apelsin

Meda

Brustablett 1 g
(vita, plana, apelsinsmak, 25 mm)

Vitamin C

Aktiv substans:
ATC-kod: A11GA01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

C-vimin 1 g brustabletter
C-vimin apelsin 1 g brustabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 brustablett innehåller 1 g askorbinsyra.


Hjälpämne med känd effekt:
1 brustablett C-vimin innehåller 275 mg natrium.

1 brustablett C-vimin apelsin innehåller 267 mg natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Brustablett.


Rund, gulvit tablett med inslag av rött.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Konstaterad brist på C-vitamin. Bristtillstånd på grund av sjukdom, t.ex. malabsorption.

4.2 Dosering och administreringssätt

½-1 brustablett 1-2 gånger dagligen.

Brustabletten skall lösas i ett halvt glas vatten.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Hög halt av askorbinsyra kan ge falskt negativ reaktion vid glukosprov (sticktest).


Höga halter av askorbinsyra kan leda till förhöjda halter av oxalat i urinen. Detta ökar risken för bildning av kalciumoxalat, framförallt hos patienter som har eller har haft njursten.


Följande försiktighetsåtgärder ska iakttas vid samtidig behandling med C-vitamin och deferoxamin: Vitamin C ska ej kombineras med deferoxamin till patienter med hjärtsvikt. C-vitamin ska inte sättas in förrän behandling med deferoxamin har pågått i fyra veckor och enbart till patienter som erhåller regelbunden behandling med deferoxamin. En dygnsdos av 200 mg C-vitamin bör inte överskridas.


C-vimin och C-vimin apelsin innehåller natrium

C-vimin och C-vimin apelsin innehåller 275 mg respektive 267 mg natrium per brustablett, motsvarande 14 % respektive 13 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium (2 gram natrium för vuxna).

Den högsta dagliga dosen (2 brustabletter) motsvarar 28 % respektive 26 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag av natrium.

C-vimin och C-vimin apelsin anses ha högt natriuminnehåll. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats natriumfattig kost.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Hos patienter med kronisk järnupplagring, som samtidigt behandlas med deferoxamin och höga doser C-vitamin, har nedsatt hjärtfunktion observerats, vilken var reversibelC-vitamin utsattes.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet: Inga kända risker vid användning i föreskriven dosering under graviditet.


Amning: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

C-vimin har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Inga biverkningar kan förväntas vid rekommenderad dosering.

4.9 Överdosering

Låg akut toxicitet.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Vitaminer, Vitamin C, ATC-kod: A11GA01


Askorbinsyra ingår i viktiga intracellulära reduktions- och oxidationsreaktioner, bland annat vid kollagensyntes och benbildning.

Askorbinsyra ökar absorption av järn från kosten samt fungerar som antioxidant.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Askorbinsyra absorberas fullständigt från tarmen. Askorbinsyra metaboliseras till bland annat oxalsyra som utsöndras genom njurarna. Överskott av askorbinsyra, utöver kroppens behov, utsöndras till stor del oförändrat genom njurarna.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

C-vimin:

Citronsyra

natriumvätekarbonat

natriumkarbonat

natriumcyklamat

risstärkelse

smakämne (citronsmak innehållande sorbitol, mannitol, citronolja)

rödbetsextrakt (färgämne E162 samt maltodextrin som bärare)

natriumcitrat

riboflavinnatriumfosfat (färgämne E101)

sackarinnatrium


C-vimin apelsin:

Citronsyra

natriumvätekarbonat

natriumkarbonat

natriumcyklamat

risstärkelse

smakämne (apelsinsmak innehållande sorbitol, mannitol, apelsinolja, mandarinolja)

rödbetsextrakt (färgämne E162)

maltodextrin

natriumcitrat

riboflavinnatriumfosfat (färgämne E101)

sackarinnatrium

mannitol

6.2 Inkompatibiliteter

C-vimin i upplöst tillstånd kan vid behov blandas med andra vätskor.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Fuktkänslig

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Polypropenrör med 25 brustabletter, kartong med 50 brustabletter (2 rör à 25 brustabletter) och kartong med 100 brustabletter (4 rör à 25 brustabletter).

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

C-vimin: 7829
C-vimin apelsin: 8603

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: C-vimin: 31 januari 1966, C-vimin apelsin: 4 februari 1972

Förnyat godkännande: C-vimin: 1 juli 2009, C-vimin apelsin: 1 juli 2009

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-09-13

Hitta direkt i texten
Av