Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kaleorid®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
LEO Pharma

Depottablett 750 mg
(vit, spolformad tablett, 8×16 mm)

Kaliumpreparat

Aktiv substans:
ATC-kod: A12BA01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2013-07-15.

Indikationer

Hypokalemi. Profylaktiskt vid behandling med diuretika.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne i Kaleorid. Njurinsufficiens. Primär och sekundär hyperkalemi. Obehandlad Addisons sjukdom. Esofagusstriktur och/eller obstruerande förändringar i digestionskanalen. Metabolisk acidos.

Dosering

Dosering

Som profylax ges vanligen 2-5 tabletter dagligen. Vid hypokalemiska tillstånd individuell dosering med ledning av serumkaliumvärden och patientens tillstånd.

Kaleorid innehåller en vit kärna som utsöndras med avföringen.


Administreringssätt

Tabletterna får ej delas utan ska sväljas hela tillsammans med minst ½ glas vätska och ej i liggande ställning.

Varningar och försiktighet

Vid hjärt- eller njursjukdomar bör serumkalium kontrolleras. Försiktighet vid samtidigt intag av medel som minskar tarmmotiliteten.

Interaktioner

Kombination med kaliumsparande diuretika bör undvikas p.g.a. risk för hyperkalemi. Takrolimus kan orsaka hyperkalemi eller öka befintlig hyperkalemi. Kalium i serum bör följas vid samtidig behandling med läkemedel som ökar kaliumnivåerna i serum.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Trafik

Kaleorid har inga effekter på förmågan att framföra fordon och ­använda maskiner.

Biverkningar


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Metabol.:  Hyperkalemi


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

GI.: Illamående, kräkningar, flatulens, buksmärtor, diarré. Obstruktion, ulceration och striktur i esofagus. Ulceration, perforation och stenos i tunntarm.

Hud: Klåda med eller utan hudutslag, urtikaria.


Vid nedsatt njurfunktion kan hyperkalemi utvecklas.

Överdosering

Toxicitet: 3 g + 1,5 g givet inom 24 timmar till 2 månaders barn och 47 g till vuxen gav letal intoxikation. 8,4 g till 2-åring gav mycket allvarlig intoxikation (S-K 9,9 mmol/l). 45(–75) g till vuxen gav mycket allvarlig intoxikation (S-K 9,1 mmol/l). S-K 5,5–6,5 mmol/l lindrig till måttlig intoxikation; S-K 6,5–8,0 mmol/l allvarlig och S-K >8,0 mmol mycket allvarlig intoxikation.

Symtom: Hyperkalemisymtom, effekterna på hjärtat viktigast med symtom som hypotension, bradykardi, block, ventrikelarytmier. Neuromuskulära symtom (tremor, muskelsvaghet, paralys, muskelkramper, parestesier, hyporeflexi). Andningsdepression. Magsymtom p.g.a. korrosiv verkan (ffa av depåpreparat). Acidos.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Vid massiv överdos av depåtpreparat kan tidig tarmsköljning övervägas. Kontinuerlig EKG-övervakning, täta kontroller av elektrolyt- och syrabasstatus. Behandlingen inriktas främst på att motverka allvarlig hyperkalemi och effekterna härav. Riklig i.v. vätsketillförsel inklusive fysiologisk NaCl-lösning samt furosemid. Kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) 10 ml i.v. till vuxna i upprepade doser. 60 mmol natriumbikarbonat (100 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml) eller 150 ml Tribonat ges som infusion under 5 minuter till vuxna. Glukosinsulininfusion samt β-receptorstimulerare för inhalation. Vid massiv dos och vid uttalad hyperkalemi ges tidigt natrium­polystyrensulfonat 15 g×3–4 (5 g×3–4 till barn) per os eller rektalt. I svåra fall peritoneal- eller hemodialys. Vid kramper diazepam. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Depottabletten avger kaliumklorid mycket långsamt under hela tunntarmspassagen. Härigenom minskar risken för biverkningar i form av ospecifika tunntarmsulcerationer. Kärnan är uppbyggd av ett mjukt lipid­skelett, som kan sönderfalla och avgår med feces. Tabletten kan ej utgöra hinder för tarmpassagen. Den är överdragen med en sammanhängande film, vilket under­lättar nedsväljningen och eliminerar den bittra smaken.

Farmakokinetik

Kalium absorberas lätt från mag­tarmkanalen. Utsöndringen sker övervägande genom njurarna.

Depottabletterna är framställda på sådant sätt att kaliumklorid frigöres långsamt i mag­tarmkanalen under loppet av 6–8 timmar.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska uppgifter som är relevanta för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan nämnts under andra avsnitt.

Innehåll

1 depottablett innehåller: Kaliumklorid 750 mg, titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat, sackarin­natrium, stearyl­alkohol, talk.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

The active ingredient in Centyl® and Kaleroid® is Potassium chloride. Postassium chloride is an electrolyte.

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Therefor no environmental information is required.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Depottablett 750 mg (vit, spolformad tablett, 8×16 mm)
100 tablett(er) burk, 130:80, F
250 tablett(er) burk, 240:54, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av