Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Betnovat® med chinoform

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Kräm
(blekt gul)

Starka glukokortikoider. Betametason och antiseptika.

Aktiva substanser:
ATC-kod: D07BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-19.

Indikationer

Dermatoser där sekundär bakterie- eller svampinfektion föreligger.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Betametasonvalerat-kliokinol är kontraindicerat hos barn under 1 år.

Följande tillstånd ska inte behandlas med betametasonvalerat-kliokinol: Rosacea, acne vulgaris, perioral dermatit, pruritus utan inflammation, perianal och genital pruritus, primära kutana virala infektioner, primära infekterade hudlesioner orsakad av infektion av svamp eller bakterier, primära eller sekundära infektioner p.g.a. jästsvamp.

Dosering

Betnovat med chinoform appliceras tunt 1 till 2 gånger dagligen tills förbättring inträder, dock högst 4 veckor. Tillåt tillräckligt med tid för absorption innan mjukgörande kräm appliceras. Applikationsfrekvensen trappas ned successivt alternativt görs byte till svagare steroid. Om tillståndet förvärras eller ingen förbättring har skett inom 2- 4 veckor bör behandling och diagnos utvärderas igen.


Betnovat med chinoform kräm lämpar sig för vätskande hudförändringar på grund av sin vattenblandbarhet. Krämen är en emulsion av typen olja i vatten. Oljebasen består av paraffin.


Atopisk dermatit (eksem): Behandling med betametasonvalerat-kliokinol ska gradvis sättas ut när kontroll har uppnåtts och en mjukgörare användas som underhållsterapi. Återfall kan uppkomma vid ett hastigt utsättande av betametasonvalerat-kliokinol.


Barn 1 år och äldre: Betametasonvalerat-kliokinol kan användas till barn (1 år och äldre) med samma dosering som hos vuxna. Risk föreligger för ökad absorption hos små barn, därför är betametasonvalerat-kliokinol kontraindicerat hos barn under 1 år (se Kontraindikationer). Försiktighet ska iakttas vid användning av betametasonvalerat-kliokinol hos barn för att försäkra sig om att applicerad mängd är den minsta som ger terapeutisk effekt.


Äldre: Minsta mängd som behövs för klinisk effekt bör användas under så kort tid som möjligt.


Nedsatt njur/leverfunktion: Minsta mängd som behövs för klinisk effekt bör användas under så kort tid som möjligt.

Varningar och försiktighet

Betametasonvalerat-kliokinol ska användas med försiktighet hos patienter med tidigare överkänslighetsreaktioner mot kortikosteroider eller jod i anamnesen. Lokala överkänslighetsreaktioner kan förekomma (se Biverkningar) och dessa kan likna symtomen som behandlas. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.


Manifestation av hyperkortisolism (Cushings syndrom) och reversibel Hypotalamus-hypofys-binjurebark (HPA)-axel-suppression kan förekomma hos vissa individer som ett resultat av ökad systemisk absorption av topikala steroider. Om något av ovan observeras, sätt ut läkemedlet gradvis genom att minska appliceringsfrekvensen, eller genom att byta till en mindre potent kortikosteroid. Hastigt utsättande av behandlingen kan leda till glukokortikosteroidbrist (se Biverkningar).


Riskfaktorer för ökade systemiska effekter är:

 • Potens och formulering av topikal steroid

 • Exponeringstid

 • Applicering på ett stort område

 • Ocklusionsbehandling (t.ex. vid intertriginösa områden eller under ocklusionsförband) (hos barn kan blöjan agera som ocklusionsförband)

 • Ökat tårflöde

 • Användning på hudområden såsom ansiktet

 • Användning på skadad hud eller vid andra tillstånd då hudbarriären kan vara försvagad


Synrubbningar kan rapporteras vid systemisk och topikal användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topikala kortikosteroider.


I jämförelse med vuxna, kan barn absorbera proportionellt större mängder av topikala kortikosteroider och därmed vara mer känsliga för systemiska biverkningar, då barn har en omogen hudbarriär och en större kroppsyta i förhållande till kroppsvikt jämfört med vuxna.


Hos små barn och barn under 12 år ska långtidsbehandling med topikala kortikosteroider undvikas om möjligt då binjurebarksuppression kan uppkomma.


Topikala kortikosteroider ska användas med försiktighet vid psoriasis eftersom återkommande återfall, toleransutveckling, risk för generaliserad pustulär psoriasis och utveckling av lokal eller systemisk toxicitet beroende på skadad hudbarriär funktion har rapporterats (se Biverkningar). Om psoriasis behandlas är en noggrann övervakning över patienten viktig.


Produkter som innehåller antimikrobiella ämnen ska inte spädas.


Det finns en teoretisk risk för neurotoxitet (subakut myelo-optisk neuropati, SMON) vid topikal administrering av kliokinol, särskilt när betametasonvalerat-kliokinol används under långtidsbehandling eller under ocklusion. Försiktighet bör iakttas vid långtidsbehandling av stora kroppsytor samt vid behandling av barn.


Lång appliceringstid i ansiktet är olämplig då detta område är mer mottagligt för atrofiska förändringar.


Axiller, ljumskar och andra intertriginösa områden samt ögonregionen bör ej behandlas annat än kortvarigt med starka glukokortikoider.


Vid applicering på ögonlocken ska försiktighet iakttas så att inte läkemedlet kommer in i ögat då upprepad exponering kan resultera i katarakt och glaukom.


Steroider kan maskera infektioner. Spridning av infektion kräver utsättande av topikal kortikosteroidbehandling och administrering av lämplig systemisk antibakteriell terapi.


Ocklusionsförband är inte lämpliga vid infekterade dermatoser på grund av risken för bakterieinfektioner. Om ocklusionsförband används ska huden rengöras innan ett nytt förband läggs.


Användning av topikala kortikosteroider för behandling av dermatit runt kroniska bensår kan vara förknippad med en högre frekvens av lokala överkänslighetsreaktioner och ökad risk för lokal infektion.


Betametasonvalerat-kliokinol kan gulfärga hud, hår och kläder.

Interaktioner

Samadministrerade läkemedel som hämmar CYP3A4 (t.ex. ritonavir och itrakonazol) hämmar metabolismen av kortikosteroider vilket leder till ökad systemisk exponering. Den kliniska relevansen beror på dosen och administreringssättet av kortikosteroiden och CYP3A4-hämmarens potens.

Teoretiskt kan de okulotoxiska effekterna av vigabatrin förstärkas tillsammans med kliokinol. Vigabatrin ska inte användas tillsammans med kliokinol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Reproduktionstoxikologiska effekter har visats i djurförsök för kortikosteroider även topikala (se Prekliniska uppgifter). Relevansen för människa är okänd. Efter långtidsbehandling har hos människa konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt. Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför med beaktande av ovanstående vid behandling av större kroppsytor under längre tid, i första hand lågpotenta steroider förskrivas. Användning av betametasonvalerat-kliokinol under graviditet bör endast övervägas om nyttan för modern överväger risken för barnet. Minsta mängd bör användas under så kort tid som möjligt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Säkerheten vid amning har inte etablerats. Det är inte känt om topikal administrering av kortikala steroider kan resultera i tillräckliga systemisk absorption för att producera detekterbara mängder i bröstmjölk.


Användning av betametasonvalerat-kliokinol under amning bör därför endast övervägas om nyttan för modern överväger risken för barnet.


Vid användning under amning ska betametasonvalerat-kliokinol inte administreras på brösten för att undvika att spädbarnet får i sig läkemedlet av misstag.

Fertilitet

Det saknas humandata för utvärdering av effekten av topikalt betametasonvalerat-kliokinol på fertiliteten.

Trafik

Ej relevant

Biverkningar

Biverkningarna nedan är klassificerade efter organsystem och frekvens. Frekvenserna är definierade som mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer

Mycket sällsynta

Opportunistiska infektioner

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Lokal överkänslighetsreaktioner (sensibilisering, klorkresol, konserveringsmedel i kräm, betametason samt chinoform). Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

Endokrina systemet

Mycket sällsynta

Hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)-axel-supression (se också Hud och subkutan vävnad): Cushingoida drag (t ex månansikte, central obesitas) försenad viktuppgång/tillväxt hos barn, osteoporos, glaukom, hyperglykemi/glukosuri, katarakt, hypertoni, ökad vikt/obesitas, minskade endogena kortisolnivåer.

Ögon

Ingen känd frekvens

Dimsyn (se Varning och försiktighet)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Pruritus. Lokalt brännande känsla/smärta i huden.

Mindre vanliga

Atrofi*, striae*. Papulös rosacealiknande dermatit (ansiktshud).

Sällsynta

Hypertrikos. Hypo- eller hyperpigmentering*.

Mycket sällsynta

Allergisk kontaktdermatit/dermatit, erytem, utslag, urtikaria exacerbation av dermatosen, pustulös psoriasis (se Varningar och försiktighetsmått) , rynkor*, torr hud*, , telangiektasier*, alopeci*, trikorrexi*, missfärgning av hår.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket sällsynta

Irritation/smärta vid appliceringsstället

*hudsymtom sekundära till lokal och/eller systemisk effekt av HPA-axel-suppression


Ökad risk för systemeffekter och lokala biverkningar föreligger vid frekvent dosering, vid behandling av stora ytor eller under lång tid liksom vid behandling av intertriginösa områden eller med ocklusionsförband.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symptom: Topikalt applicerad betametasonvalerat-kliokinol kan absorberas i tillräckliga mängder för att ge systemiska effekter. Akut överdosering med Betnovat med chinoform är osannolik, men i fall av kronisk överdosering eller missbruk kan tecken på hyperkortisolism förekomma (se Biverkningar).


Behandling: Vid fall av kronisk överdosering eller missbruk skall glukokortikoider för utvärtes bruk sättas ut gradvis genom att minska frekvensen av applicering eller genom att byta ut mot en mindre potent kortikosteroid på grund av risk för glukokortikosteroidbrist.

Farmakodynamik

Betametasonvalerat: Betametasonvalerat, som är ett fluorerat prednisolonderivat i esterform, har antiinflammatoriska, antipruritiska och kärlsammandragande egenskaper.


Kliokinol: Kliokinol verkar antibakteriellt och antifungalt mot stafylokocker, Escheria coli och Candida albicans.


I likhet med övriga starka glukokortikoider kan behandling med betametasonvalerat-kliokinol på stora ytor ge upphov till systemisk effekt.

Farmakokinetik

Absorption: Topikala steroider kan absorberas systemiskt genom intakt frisk hud. Graden av perkutan absorption bestäms av många faktorer, t.ex. status på hudbarriären. Ocklusion, inflammation och/eller andra sjukdomsprocesser i huden kan öka den perkutana absorptionen. Kliokinol absorberas till 3-4%.


Metabolism

Betametasonvalerat: Efter absorption metaboliseras topikala kortikosteroider primärt i levern liksom systemiskt administrerade kortikosteroider.


Elimination

Betametasonvalerat: Kortikosteroider utsöndras via njurarna samt via gallan, delvis i form av metaboliter.


Kliokinol: Kliokinol utsöndras via urinen som glukuronid- och sulfatmetaboliter.

Prekliniska uppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling har hos djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Innehåll

1 g kräm innehåller: Betametasonvalerat motsv. 1 mg betametason, 30 mg kliokinol, cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, klorkresol (konserveringsmedel), natriumdivätefosfat, fosforsyra, na­trium­hydroxid, renat vatten.

Blandbarhet

Betnovat med chinoformskall inte uppblandas eller spädas.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Betametason

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av betametason kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Betametason är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Betametason har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformationDetailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.01 μg/L


Where:

A = 67.08 kg (total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS health).


R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by

adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation).


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Algae:

No data


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 1,900 µg/L (OECD 202) (Reference 3)


Water flea:

Chronic toxicity

No data


Fish:

Acute toxicity

No data


Chronic toxicity

No data


Other ecotoxicity data:


Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 h (inhibition) > 1,000,000 µg/L (OECD 209) (Reference 4)

NOEC 3h (inhibition) = 1,000,000


PNEC cannot be calculated because data is not available for all three (algae, crustacean and fish) of the toxicity endpoints.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


Risk of environmental impact of betamethasone valerate cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available.


Degradation


Biotic degradation


Ready degradability:

No data


Inherent degradability:

28% primary degradation in 28 days (OECD 302C) (Reference 5)


Abiotic degradation


Hydrolysis:

50% degradation (pH 7) = 6.5 days (TAD 3.09) (Reference 7)


Photolysis:

No data


Justification of chosen degradation phrase:

Betamethasone valerate is not readily degradable or inherently biodegradable but the parent API undergoes appreciable primary biodegradation. This substance is predicted to degrade via hydrolysis with a half-life is less than 40 days. However, relevant hydrolysis products have not been identified and characterised. The phrase “betamethasone valerate is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation


Bioconcentration factor (BCF):

Partitioning coefficient:

Log Pow = 3.49 (TAD 3.04). (Reference 6)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)


Betamethasone:Topical mode of administration with up 14 % of betamethasone adsorbed systematically. This fraction is extensively metabolised in the liver. Only 4.8 % of the dose is recovered from urine, the remainder is eliminated as metabolites (Reference 2).


PBT/vPvB assessment


Betamethasone valerate does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Betamethasone valerate does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on log Pow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.


 2. Petersen MC, Nation RL, McBride WG, et al: Pharmacokinetics of betamethasone in healthy adults after intravenous administration. Eur J Clin Pharmacol 1983; 25:643-650.


 3. Sewell IG and McKenzie J. Betamethasone 17-Valerate: Acute Toxicity to Daphnia magna. Report No. 1127/304. Safepharm Laboratories Limited, May 2004.


 4. Clarke N. Betamethasone 17-Valerate: Assessment of the Inhibitory Effect on the Respiration of Activated Sewage Sludge. Report No. 1127/306. Safepharm Laboratories Limited, May 2004.


 5. Mead C and McKenzie J. Betamethasone 17-Valerate: Assessment of Inherent Biodegradability; Modified MITI (II) Test. Report No. 1127/305. Safepharm Laboratories Limited, July 2004.


 6. K. Kubota, H.I. Maibach. Significance of viable skin layers in percutaneous permeation and its implication in mathematical models: theoretical consideration based on parameters for betamethasone 17-valerate J. Pharm. Sci., 83 (1994), pp. 1300–1306.


 7. Material Safety Data Sheet for Betnovate® GM Cream. SDS number 130046. GlaxoSmithKline plc, September 2007.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25oC.

Förpackningsinformation

Kräm (blekt gul)
30 gram tub, 64:72, F, Övriga förskrivare: tandläkare
15 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
50 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av