FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kenacort®-T

Bristol-Myers Squibb

Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml

Glukokortikoid, suspension för intramuskulär och intraartikulär injektion

Aktiv substans:
ATC-kod: H02AB08
Läkemedel från Bristol-Myers Squibb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2022-03-29.

Indikationer

Tillstånd då antiinflammatorisk och immunosuppressiv effekt eftersträvas, såsom reumatoid artrit och dermatoser. Parenteral glukokortikoidterapi. Allergisk rinit, allergisk astma.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Lokalbehandling: Lokal virus- och bakterieinfektion t ex tuberkulos och gonorré.

Dosering

Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension är enbart avsedd för intramuskulär och intraartikulär injektion.


Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension är inte avsedd för intravenös, intraokulär, epidural eller intratekal injektion (se Varningar och försiktighet).


Dosering:


Intramuskulär användning

Vuxna och barn över 12 år:

Hösnuva och pollenastma: 40–100 mg. Om symtomen återkommer ges ytterligare en eller flera injektioner. Reumatoid artrit, dermatoser och andra sjukdomstillstånd: Initialt: ca 60 mg. Doseringen varieras inom gränserna 40–80 mg beroende på svar och duration. Vid fortsatt behandling kan 20 mg eller lägre dos vara tillräckligt.


Barn 6–12 år:

Alla indikationer: 40 mg. Doseringen avpassas dock mera efter symtomens svårighetsgrad än efter kroppsvikt och ålder.


Vid underhållsterapi gäller för alla åldersgrupper: preparatet ges när symtomen återkommer och inte efter ett bestämt tidsschema. I allmänhet varar effekten av 1 ml Kenacort-T injektionsvätska 40 mg/ml 2–4 veckor. Högre singeldoser än 2,5 ml (100 mg) rekommenderas ej.


Vid övergång från peroral terapi ges den första injektionen samtidigt som den sista perorala dosen. Har tidigare höga perorala doser givits, kan i början en injektion var 14:e dag behövas för att bibehålla jämförbar steroideffekt.


Intraartikulär användning


Normaldoser: Små leder 0,25 ml, medelstora leder (armbåge, vrist) 0,5 ml, stora leder (axel, knä, höft) 1 ml.


Administreringssätt:


Intramuskulär användning

Injektionen ges djupt i glutealmuskulaturen och injektionsställena bör växlas. Subkutan eller intradermal administrering bör undvikas, då fettvävsatrofi kan uppstå.


Före användning omskakas flaskan så att en homogen suspension erhålls.

Varningar och försiktighet

Vid systembehandling ska kortikosteroider ges med försiktighet vid: Osteoporos, nyanlagda anastomoser, psykoser, ulcus ventriculi et duodeni, tuberkulos, diabetes, hypertoni, hjärtinsufficiens.


Vid infektioner ska kortikosteroider ges med yttersta försiktighet och kausal behandling insättas samtidigt.


Kenacort-T ska inte administreras epiduralt eller intratekalt. Allvarliga biverkningar har rapporterats vid epidural och intratekal administrering.


Kortikosteroider i hög dos kan interferera med aktiv immunisering. Vaccinering med levande vaccin bör ges under sträng övervakning.


Adekvata studier avseende säkerheten av Kenacort-T injektionsvätska vid intraokulär (intravitreal) injektion har inte utförts.


Utöver allvarliga injektionsrelaterade komplikationer såsom endoftalmit har också ögoninflammation, ökat intraokulärt tryck, korioretinopati, inklusive kristallina avlagringar i retina vid makulan (kristallin makulopati) och viral retinit (i huvudsak orsakad av cytomegalovirus), katarakt och synstörningar rapporterats efter intraokulär (intravitreal) administrering av triamcinolon.


Konserveringsmedlet (bensylalkohol) i Kenacort-T injektionsvätska har också associerats med retinotoxiska effekter i djurstudier.


Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska, suspension är inte avsedd för intravenös, intraokulär, epidural eller intratekal injektion (se avsnitt Dosering).


Allvarliga fall av anafylaktiska reaktioner och anafylaktisk chock, inklusive dödsfall, har rapporterats vid behandling med triamcinolonacetonid, oavsett administreringsväg.


Oregelbunden menstruation kan förekomma och hos postmenopausala kvinnor har vaginal blödning observerats. Detta bör nämnas till kvinnliga patienter, men får inte hindra att nödvändiga undersökningar görs.


Kenacort-T innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel.


Pga. den eventuella risken för ackumulering och toxicitet (metabolisk acidos) vid exponering för alltför stora mängder bensylalkohol ska stora doser användas med försiktighet och endast om absolut nödvändigt, särskilt till patienter med nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion. Bensylalkohol kan även orsaka allergiska reaktioner.


Kenacort-T innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


Pediatrisk population

Preparatet bör ges med försiktighet till växande individer och bör icke ges till barn under 6 år. Detta läkemedel innehåller bensylalkohol, vilket har förknippats med risk för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter (”gasping syndrome”) hos små barn.

Bensylalkohol kan ge upphov till allmäntoxiska och/eller anafylaktoida reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 års ålder. Detta läkemedel ska ej ges till prematura barn eller nyfödda.

Interaktioner

Glukokortikoider interagerar med följande substanser och kan kräva dosanpassning:


Rifampicin

Rifampicin inducerar den mikrosomala oxidationen av glukokortikoider (hydrokortison, prednisolon, metylprednisolon). Detta medför ett ökat steroidbehov under rifampicinbehandling och minskat steroidbehov efter sådan behandling.


Fenytoin, fenobarbital och karbamazepin

Fenobarbital (som även är metabolit till primidon), fenytoin och karbamazepin var för sig och i kombination inducerar metabolismen av hydrokortison, prednisolon och metylprednisolon (visat på barn med astma) samt av fludrokortison med ökat dosbehov som följd. Interaktionen gäller sannolikt för hela gruppen glukokortikoider.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

I djurförsök har reproduktionstoxikologiska effekter visats (se Prekliniska uppgifter). Relevansen för människa är okänd. Efter långtidsbehandling har hos människa konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt. Dessutom föreligger vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet. Under graviditet bör därför kortikosteroider ges först efter särskilt övervägande. Se även Varningar och försöktighet angående risken för ackumulering av bensylalkohol, vilket kan leda till toxicitet (metabolisk acidos).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Triamcinolon passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Se även Varningar och försöktighet angående risken för ackumulering av bensylalkohol, vilket kan leda till toxicitet (metabolisk acidos).

Trafik

Yrsel kan förekomma som biverkning. Under dessa förhållanden kan reaktionsförmågan och omdömesförmågan minska och detta bör observeras t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.

Biverkningar

Vid lokalbehandling är systembiverkningar mindre vanliga men kan inte uteslutas vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud och leder.


Biverkningar rapporteras i nedan tabell. Biverkningarna presenteras efter organsystemklass och frekvens. Frekvenserna definieras som: vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystemklass

Frekvens

Lokalbehandling

Systembiverkningar*

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighet, anafylaktisk/anafylaktoid reaktion ibland med bronkospasm, anafylaktisk chock

 
 

Ingen känd frekvens

 

Nedsatt infektionsförsvar och aktivering av latenta infektioner, t.ex. tuberkulos

Endokrina systemet

Mindre vanliga

Systempåverkan

Cushingliknande symptom, binjurebarksuppression

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

 

Natriumretention, vätskeretention ökat blodsocker

 

Ingen känd frekvens

 

Aktivering av latent diabetes mellitus

Psykiska störningar

Mindre vanliga

 

Psykiatriska symtom t.ex. affektiva symptom

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

 

Benign interkraniell hypertension.

Ögon

Vanliga

 

Katarakt

 

Mindre vanliga

 

Glaukom

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Yrsel

 

Blodkärl

Mindre vanliga

 

Hypertoni, embolism

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Lokal hud- och mjukdelsatrofi (subkutan inj.), subkutan atrofi (intraartikulär inj.)

 
 

Mindre vanliga

Övergående ansiktsrodnad

 

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

 

Osteoporos, osteonekros, muskelsvaghet, muskelatrofi, tillväxthämning hos barn

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

 

Oregelbunden menstruation, amenorré, postmenopausal vaginal blödning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Lokal irritation och smärta (injektion i och omkring leder)

 
 

Mindre vanliga

 

Försämrad sårläkning

Undersökningar

Mindre vanliga

 

Hypokalemi, negativ kvävebalans

* Följande biverkningar är tecken på systempåverkan och kan inträffa vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud och leder.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom: Akut toxicitet även med massiva doser utgör i allmänhet inget kliniskt problem. Möjligen kan akut överdosering aggravera preexisterande sjukdomstillstånd såsom ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner, ödem.


Behandling: Krävs i regel ej. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Triamcinolonacetonid är ett derivat av prednisolon. Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd ännu. Triamcinolon är en glukokortikoid med hög antiinflammatorisk och antiallergisk effekt samt immunosuppressiv effekt, men är utan mineralkortikoid verkan och risken för natriumretention och därmed sammanhängande ödembildning är mycket liten. Den antiinflammatoriska effekten är 5 gånger större än för hydrokortison. Genom den verksamma substansens svårlöslighet och långsamma metabolisering erhålls en starkt prolongerad effekt. En injektion av 1 ml Kenacort-T 40 mg/ml injektionsvätska ger i allmänhet effekt under 2 till 4 veckor eller t o m längre tid, vilket vid pollenallergier kan innebära symtomfrihet under hela pollensäsongen.

Farmakokinetik

Triamcinolon binds i mindre utsträckning än hydrokortison till plasmaproteiner. Metaboliseringen sker huvudsakligen i levern, men även i njurarna och utsöndringen sker i urinen.

Prekliniska uppgifter

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar). Efter långtidsbehandling har hos djur konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Innehåll

1 ml innehåller triamcinolonacetonid 40 mg.


Hjälpämnen med känd effekt: bensylalkohol 9,9 mg.


Förteckning över hjälpämnen:
Karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 80, bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Vid intraartikulär injektion bör preparatet användas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Förvaras i upprätt läge.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Omskakas före användning.

Temperaturer under 12 ºC kan ge fällning eller kornig konsistens, och suspensionen ska i sådant fall kasseras.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml
1 milliliter injektionsflaska, 77:12, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av