Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dygratyl®

ReceptstatusFörmånsstatus
Dishman

Tablett 0,2 mg
(Vit, plan tablett med prägling DHT på ena sidan och brytskåra på andra sidan.)

Medel mot hypoparatyreoidism

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-11.

Indikationer

  • Postoperativ hypoparatyreoidism,

  • idiopatisk hypoparatyreoidism,

  • D-vitaminrefraktär rakit,

  • renal osteodystrofi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller något hjälpämne.

Dosering

Dygratyl doseras individuellt.

Hypokalcemi: Initialdos: Som regel 1 mg (5 tabletter) dagligen. I vissa fall kan en högre dos, upp till 2 mg (10 tabletter) dagligen erfordras. Initialdosen ges under högst 7 dagar.

Underhållsdos: Som regel 0,2-1,2 mg (1-6 tabletter) dagligen.

Normokalcemi: Som regel 0,2-0,4 mg (1-2 tabletter) dagligen.


Behandlingskontroll

Det är viktigt att kontrollera serumkalcium varje vecka initialt, när dosen ändras eller behovet av D-vitamin kan tänkas ändras. Hos patienter med stabil serumkalcium nivå är kontroll av serumkalcium var 3-8 vecka som regel tillräcklig. Urinkalcium kontrolleras en gång om året.

Varningar och försiktighet

Patienter under behandling med D-vitamin och D-vitaminanaloger ska lära sig observera tecken på hyperkalcemi. Överdosering av dihydrotakysterol kan orsaka hyperkalcemi. Symtom är illamående, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, torrhet i munnen, obstipation, värkande ben och muskler, metallsmak i munnen, nattlig polyuri, polydipsi, anorexia, viktförlust, konjunktivit, ljuskänslighet, klåda, hypertoni. Obehandlad hyperkalcemi under längre perioder kan ge upphov till hypertoni och metastatiska förkalkningar i olika organ, t ex blodkärl, myokard, lungor, hud, muskler och njurar.

Den renala effekten av hyperkalcemi är initialt en nedsatt koncentrationsförmåga följt av nedsatt glomerulusfiltration och möjligen en kronisk insufficient njurfunktion.

Vid samtidig hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion kan hyperfosfatemi öka de metastatiska förkalkningarna och det är därför viktigt att kontrollera serumfosfat med hjälp av fosfatbindare.


Hyperkalcemi orsakad av vitamin D- eller vitamin D-analog terapi skall behandlas genom att omedelbart utsätta preparatet ifråga och reducera intaget av kalcium intill dess serumkalcium normaliserats.


Vid svår hyperkalcemi (>3 mmol Ca/l) bör medikamentell behandling övervägas. Härvid kan kortikosteroida medel komma i fråga för att åstadkomma en forcerad diures och eventuellt peritonealdialys. Patienter med symtom på hyperkalcemi är

oftast dehydrerade och bör rehydreras genom tillförsel av 0,9% koksaltlösning.


Dygratyl innehåller sackaros

Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.


Dygratyl innehåller laktosmonohydrat
Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Tiaziddiuretika kan minska utsöndringen av kalcium, vilket kan orsaka hyperkalcemi hos patienter med hypoparatyreoidism vid samtidig behandling med dihydrotakysterol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor saknas. I djurstudier har hypervitaminos D visat skadliga effekter på fostret hos flera djurslag. Dygratyl bör endast användas under graviditet om det medicinska behovet överväger risken för barnet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Dihydrotakysterol passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger även med terapeutiska doser.

Trafik

Dygratyl påverkar sannolikt inte förmågan att framföra fordon eller att använda maskiner.

Biverkningar

Eventuella biverkningar som uppträder anses sannolikt bero på överdosering med hyperkalcemi som följd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Begränsad erfarenhet av överdosering 1,2-1,6 mg till 2-åring gav efter ventrikeltömning ej några symtom.


Symtom: Hyperkalcemisymtom som trötthet, omtöckning, eufori, illamående, anorexi, törst, polyuri, nefrokalcinos, njurpåverkan. EKG-förändringar, arytmier.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol (vid akut överdosering).

Farmakodynamik

Preparatet består av rent, kristalliniskt dihydrotakysterol, som på grund av sin renhet och goda resorption har hög kalciummobiliserande aktivitet.

Prekliniska uppgifter

Uppgift saknas

Innehåll

1 tablett innehåller 0,2 mg dihydrotakysterol.

1 tablett innehåller 26,8 mg sackaros och 60 mg laktosmonohydrat.

Hjälpämnen: Butylhydroxianisol (E320), oktylgallat, laktosmonohydrat, sackaros, potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30 ºC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 0,2 mg Vit, plan tablett med prägling DHT på ena sidan och brytskåra på andra sidan.
100 styck burk, 188:04, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av