Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Calcevita®

ReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Brustablett
(25 mm, orangeröd, plan, med apelsinsmak)

C-vitamin, kalcium, vitamin D3, vitamin B6

ATC-kod: A11JB
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-04-14.

Indikationer

Calcevita är indicerat vid förebyggande behandling och behandling av vitamin B6, vitamin C och vitamin D brist och hypokalcemi, det senare speciellt hos äldre samt vid graviditet och laktation.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

 • Hyperkalcemi och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi som sarkoidos, malignitet och primär hypertyreos

 • Allvarlig hyperkalcuri

 • Nedsatt njurfunktion

 • Hypervitaminos D

 • Nefrolitiasis

 • Hyperoxaluria och/eller tillstånd som leder till hyperoxaluria

 • Hemokromatosis

Dosering

1 brustablett dagligen upplöses i minst 200 ml vatten.

Varningar och försiktighet

 • Den rekommenderade dosen får inte överskridas (se avsnitten Graviditet, Amning och Överdosering).


 • Ta i beaktande dosen av vitamin D (300 IE) vid annan förskrivning av vitamin D. Ytterligare administration av vitamin D eller kalcium bör ske under medicinsk övervakning. I dessa fall krävs täta kontroller av serumkalciumnivåer och kalciumutsöndring i urinen.


 • Calcevita innehåller aspartam som metaboliseras till fenylalanin vilket har betydelse för personer med fenylketonuri.


 • Brustabletten innehåller 430 mg sackaros motsvarande 30 kJ. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.


 • Brustabletten innehåller 228 mg natrium och kan därför vara olämplig för patienter som är rekommenderade natriumfattig kost.


 • Vid långtidsbehandling bör kalciumnivåerna i serum och urin följas, och njurfunktion kontrolleras genom mätningar av serumkreatinin. Kontinuerliga kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se avsnitt Interaktioner) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning. Vid hyperkalcemi eller tecken på nedsatt njurfunktion skall dosen minskas eller behandlingen utsättas.


 • Calcevita bör ges med försiktighet till immobiliserade patienter med osteoporos på grund av ökad risk för hyperkalcemi.


 • Det finns beskrivet att överdosering av vitamin C har givit hemolys hos patienter med brist på glukos-6-fosfat dehydrogenas.


 • Lab-interaktioner


 • Vitamin C

 • Vitamin C kan orsaka kemisk interferens i laboratorietester som involverar icke-specifik färgbildning genom redoxreaktioner, såsom analyser av glukos, kreatinin, urinsyra och oorganiska fosfater i urin och ockult blod i avföring.

 • Vitamin C kan störa tester för uringlukos. Därför rekommenderas det att diabetiker avbryter sitt C-vitaminintag några dagar innan mätning av deras glukosuri. Vitamin C kan också interferera med vissa blodglukostester.

Interaktioner

C-vitamin:


Deferoxamin: Samtidig behandling med höga doser askorbinsyra (> 500 mg dagligen) kan öka järntoxiciteten i vävnader speciellt hjärta, vilket kan orsaka hjärtsvikt. C-vitamin ska inte sättas in förrän behandling med deferoxamin har pågått i 4 veckor.


Ciklosporin: Begränsad data antyder att ciklosporin och samtidigt tillskott av antioxidanter med askorbinsyra (500-1000 mg/dag) kan minska blodkoncentrationen av ciklosporin. Samtidigt bruk bör därför undvikas.


Järn: Vitamin C kan öka järnabsorptionen.


Kalcium:


Tvåvärda katjoner, såsom kalcium bildar komplex med vissa substanser som resulterar i minskad absorption av båda substanserna. Eftersom dessa interaktioner sker i magtarmkanalen borde risken för interaktioner kunna minimeras om kalcium tas separat från andra läkemedel. Det är vanligtvis tillräckligt att separera intag av dessa läkemedel med minst 2 timmar före eller 4 - 6 timmar efter kalciumtillskott, om inte annat anges.


Substanser som bildar komplex innefattar:

 • Antibiotika som tetracyklin och kinoloner.

 • Levotyroxin. Patienter bör ta levotyroxin minst 4 timmar före eller 4 timmar efter kalciumtillskott.

 • Fosfater, bifosfonater och fluorider. Patienter bör ta bifosfonater minst 1 timme före kalcium, men helst vid en annan tidpunkt på dagen.

 • Eltrombopag.

Kalciumkarbonat kan interagera med många substanser genom att förändra pH i magsäcken och vid tarmpassage. Eftersom dessa interaktioner sker i magtarmkanalen borde risken för interaktioner kunna minimeras om kalciumkarbonat tas separat från andra läkemedel. Substanser som kan påverkas av förändringar i magsäckens pH med kalciumkarbonat (t. ex proteashämmare) bör ges minst 2 timmar före eller 1 timme efter kalciumkarbonat.


Järn: Kalcium kan minska absorptionen av järntillskott på grund av kompetitiv bindning. Intag av kalcium och järntillskott bör därför ske med åtminstone 2 timmars mellanrum.


Kalcium och/eller vitamin D:


Tiaziddiuretika: Tiaziddiuretika minskar utsöndringen av kalcium i urin. På grund av en ökad risk för hyperkalcemi bör serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig användning av tiaziddiuretika.


Hjärtglykosider: Hyperkalcemi ökar risken för fatala hjärtarrytmier med hjärtglykosider såsom digoxin. Det rekommenderas att kontrollera kalciumnivån hos personer som tar kalcium och/eller vitamin D och dessa läkemedel samtidigt.


Systemisk behandling med kortikosteroider minskar kalciumabsorptionen. Vid samtidig behandling kan det vara nödvändigt att höja dosen av Calcevita.


Vitamin D:


Vissa läkemedel kan minska den gastrointestinala absorptionen av vitamin D. Intaget av dessa läkemedel och vitamin D bör därför vara minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter vitamin D, vilket bör minimera denna interaktion. Sådana läkemedel inkluderar:

 • Jonbytare (t.ex. kolestyramin)

 • Laxermedel (t. ex mineralolja, stimulerande laxermedel som senna)

 • Orlistat

Karbamazepin, fenytoin eller barbiturater: Karbamazepin, fenytoin eller barbiturater ökar metabolismen av vitamin D till dess inaktiva metabolit, vilket minskar effekten av vitamin D3.


Vitamin B6:


Levodopa: Vitamin B6 ökar metabolismen av levodopa, vilket motverkar effekten mot levodopa. B6-interaktionen minimeras då levodopa kombineras med en perifer dekarboxylas hämmare tex benseraazid, karbidopa.


Kost / Tillskott-interaktioner


Kalcium:

Oxalsyra, fytinsyra: Oxalsyra (finns i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns i fullkornsflingor) kan hämma kalciumabsorptionen. Det rekommenderas att inte ta kalciumprodukter inom 2 timmar efter intag av livsmedel med högt innehåll av oxalsyra och fytinsyra.


Zink, magnesium: Kalciumtillskott kan minska absorptionen av zink och magnesium i maten. Detta kan vara viktigt hos personer med hög risk för brist på dessa mineraler. Patienter med risk för zink- eller magnesiumbrist bör inta kalciumtillskott vid sänggående, i stället för vid måltider. Detta för att undvika hämma mineralabsorption från mat.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Calcevita förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering. Under graviditet och amning bör det dagliga intaget ej överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE vitamin D.

Vid djurförsök har överdosering av vitamin D under graviditeten gett teratogena effekter.

Gravida kvinnor ska undvika överdosering av kalcium och vitamin D eftersom permanent hyperkalcemi har satts i samband med negativa effekter på fostrets utveckling.

Det finns inga indikationer på att vitamin D är teratogena för människor vid terapeutiska doser. Calcevita kan användas under graviditet vid kalcium och vitamin D brist.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga förväntade effekter på det ammande barnet med terapeutiska doser. Vid graviditet och amning skall det dagliga intaget inte överskrida 1500 mg kalcium och 600 IE vitamin D3. Ingående substanser passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Fertilitet

Normala endogena nivåer av kalcium, vitamin D, vitamin C och vitamin B6 förväntas inte ha några negativa effekter på fertilitet.

Trafik

Calcevita har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Frekvensen av listade biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Magtarmkanalen

Gastrointestinal och magsmärta, förstoppning, diarré, flatulens, illamående och kräkning kan inträffa.


Immunsystemet

Allergisk reaktion.


Överkänslighetsreaktioner med respektive laboratorie- och kliniska manifestationer inkluderar astma syndrom, milda till måttliga reaktioner som påverkar antingen huden och/eller luftvägarna, magtarmkanalen och/eller kardiovaskulära systemet. Symtomen kan innefatta hudutslag, urtikaria, ödem, klåda, hjärt-lungproblem och mycket sällan allvarliga reaktioner som anafylaktisk chock har rapporterats.

Överdosering

För ingående substanser i Calcevita gäller följande:


C-vitamin: Överdosering av vitamin C (>2 g/dag) kan avsevärt höja nivåerna av oxalat i serum och urin. Ökade nivåer av oxalatkoncentration har visat sig leda till kalciumoxalatavlagringar hos dialys patienter. Dessutom finns flera rapporter som visade att stora doser av vitamin C både oralt och intravenöst kan provocera kalciumoxalatavlagringar och kalciumoxalat kristalluri hos patienter som har en predisposition för ökad kristallaggregering. Detta kan resultera i stenformation och/eller tubulointerstitiell nefropati och akut njursvikt till följd av kalciumoxalatkristaller.


Överdosering av vitamin C (>3 g/dag hos barn och >15 g/dag hos vuxna) kan leda till oxidativ hemolys hos patienter med brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas eller disseminerad intravaskulär koagulation.


Kronisk överdosering av höga doser vitamin C (>500 mg/dag) kan leda till järnöverskott och leda till vävnadsförstörelse hos patienter som har hemokromatosis.


Vitamin D och kalcium: Akut eller långvarig överdosering av kalcium och vitamin D, speciellt hos känsliga patienter kan leda till hypervitaminos D, hyperkalcemi, hyperkalciuri och hyperfosforemi. Konsekvenser inkluderar njurinsufficiens, ”Mjölk-alkali syndrom”, vaskulär- och bindvävnadsförkalkning inklusive kalcinos som leder till nefrolithiasis.


Okaraktäristiska initiala symtom som plötslig huvudvärk, förvirring och gastrointestinala besvär som förstoppning, diarré, illamående och kräkning kan vara tecken på en akut överdos.

Om sådana symtom inträffar måste behandlingen avbrytas och sjukvårdspersonal konsulteras.


Laboratorie-och kliniska manifestationer av toxicitet och hyperkalcemi är mycket skiftande och beroende på patientens mottaglighet samt omgivande förhållanden. Symptomen kan omfatta anorexi, viktförlust, törst, polyuri, och interferens med upptaget av andra mineraler. Förändringar i lab-värden kan omfatta en ökning i blodkoncentrationen av aspartataminotransferas och alanin­aminotransferas. Kronisk överdosering kan leda till förkalkning av kärl och organ sekundärt till hyperkalcemi. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död.


Behandling av hyperkalcemi: Behandling med kalcium och vitamin D måste avbrytas. Behandling med tiaziddiuretika och hjärtglykosider måste också upphöra. Tömning av magsäcken hos patienter med sänkt medvetandegrad. Rehydrering och beroende på svårighetsgrad, enskild eller kombinerad behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalcitonin och kortikosteroider. Serumelektrolyter, njurfunktion och diures måste övervakas. I svåra fall ska EKG och CVP följas.


Vitamin B6: Den huvudsakliga effekten av överdosering av vitamin B6 är sensorisk axonal neuropati. Centrala effekter har också beskrivits. Neuropati har rapporterats mest efter kroniskt intag av >100 mg /dag. Neuropati förbättras gradvis efter upphörandet av vitamin B6.

Farmakodynamik

Vitamin C (L-askorbinsyra) oxideras lätt under avgivande av väte, men oxidationsprodukten reduceras lika lätt tillbaka till askorbinsyra. På så sätt deltar vitaminet som vätejonbärare i ett redoxsystem, som har stor betydelse för den intermediära ämnesomsättningen och cellandningen. C-vitamin främjar bildandet av intercellularsubstanser (kollagen, ossein och dentin).


Kalcium är ett av byggnadsämnena i skelett och tänder, men har därutöver en rad andra essentiella, ännu icke helt klarlagda funktioner. Sålunda deltar den bivalenta kalciumjonen i en rad viktiga fysiologiska processer och enzymsystem, t ex blodkoagulationen. Kalcium är först och främst indicerat vid rubbningar i kalciummetabolismen som leder till bristsymtom och vid en del allergier.


Vitamin D ökar den intestinala absorptionen av kalcium. Administrering av kalcium och vitamin D3 motverkar ökningen av parathormon (PTH) som beror på kalciumbrist och som orsakar ökad

benresorption.


Vitamin D reglerar ett otillräckligt intag av vitamin D. Det ökar den intestinala absorptionen av kalcium. Den optimala dosen vitamin D till äldre personer är 500-1000 IE/dag.

Kalciumintaget kompenserar brist på kalcium i födan. Det rekommenderade intaget till äldre personer är 1500 mg/dag.

Vitamin D och kalcium korrigerar sekundär senil hyperparatyreoidism.


Vitamin B6 har central betydelse för äggviteomsättningen, då många av de enzym, som deltar vid omsättningen av aminosyror, kräver pyridoxin i fosforylerad form som koenzym. Pyridoxin styr t ex överföringen av aminogruppen mellan de olika aminosyrorna samt omvandlingen av dessa syror till biogena aminer (t ex serotonin).

Farmakokinetik

Det finns ingen specifik studie med Calcevita brustabletter men de farmakokinetiska egenskaperna för de enskilda aktiva substanserna är väldokumenterade.


Vitamin C absorberas i den övre delen av mag-tarmkanalen. Vid doser upp till 180 mg absorberas 70-90 %, vid doser om 1-12 g, minskar andelen som absorberas från ca 50% till 15%. C-vitamin återfinns i alla vävnader. Människan utsöndrar askorbinsyra i urin, både oförändrad och som metaboliter. Intag av C-vitamin på upp till 1 g/dag elimineras huvudsakligen genom renal utsöndring.


Vitamin B6 tre olika former absorberas i tunntarmen och kommer huvudsakligen in i cirkulationen i icke-fosfylerad form och omvandlas slutligen till den aktiva formen pyridoxalfosfat i levern. Det finns en betydande muskulär inlagring av vitamin B6. Pyridoxalfosfat metaboliseras främst i levern och dess metabolit pyridoxisyra utsöndras sedan via urinen.


Vitamin D absorberas i tunntarmen och binds till specifika α-globuliner och transporteras till levern där det metaboliseras till 25-hydroxikolekalciferol. Metaboliten hydroxyleras sedan en andra gång i njurarna till 1,25-dihydroxikolekalciferol, som står för vitaminets förmåga att öka absorptionen av kalcium. Den icke metaboliserade fraktionen av vitamin D lagras i fett- och muskelvävnad. Vitamin D elimineras via faeces och urin.


Kalcium: I magsäcken frisätts kalciumjoner från kalciumkarbonat på grund av omgivande pH. Kalcium, administrerat som kalciumkarbonat, absorberas till 20-30% och absorptionen sker främst i duodenum, via vitamin D-beroende, mättnadsbar, aktiv transport. Kalcium elimineras genom urin, faeces och svett. Utsöndringen av kalcium i urinen sker genom glomerulär filtrering och tubulär resorption av kalcium.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga särskilda prekliniska studier med denna produkt, men de enskilda komponenterna är väldokumenterade.

Innehåll

1 brustablett innehåller: Vitamin C (askorbinsyra) 1000 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg, vitamin D3 (kolekalciferol) 7,5 mikrogram (300 IE), kalcium (kalciumkarbonat) 250 mg, sackaros 430 mg, aspartam 40 mg, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, natriumklorid, povidon K30, sackarosestrar av fettsyror, apelsinsmak, mandarinsmak, färgämne betakaroten 1% CWS (E 160) och rödbetsröd (E 162a), all-rac-alfa-tokoferol, natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, vattenfri, kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E 1450).

Blandbarhet

Efter upplösning skall Calcevita inte blandas med andra orala eller flytande beredningar.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut röret väl.

Förpackningsinformation

Brustablett 25 mm, orangeröd, plan, med apelsinsmak
10 x 10 styck burk, 183:80, F

Hitta direkt i texten
Av