Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Addex®-THAM

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3,3 mmol/ml
(klar, färglös vätska)

För tillsats av trometamol till infusionsvätska

Aktiv substans:
ATC-kod: B05XX02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-09.

Indikationer

Akut metabolisk acidos, t.ex. vid olika former av chocktillstånd, intoxikation (bl.a. metanol- och salicylatförgiftning), hjärtstillestånd, livshotande acidos vid diabeteskoma (insulinresistens).


Akut respiratorisk acidos som ej snabbt kan hävas med enbart artificiell ventilation, t.ex. status asthmaticus, varvid korrigering av pH kan erhållas utan ytterligare pCO2-ökning.
THAM har använts vid peritonealdialys för att öka eliminationshastigheten av barbiturater vid förgiftning.

Kontraindikationer

Gravt nedsatt njurfunktion, kronisk acidos såväl respiratorisk som metabolisk.

Dosering

Skall spädas.

Individuell dosering.

Doseringen är individuell med hänsyn till acidosens svårighetsgrad, som bör klarläggas genom analys av base deficit eller standardbikarbonat i artär eller venblod. Vanligen används en lösning som erhålls genom tillsats av 1 flaska Addex-THAM till 500 ml infusionsvätska (ca 0,3 mmol/ml). Engångsdosen bör som regel ej överstiga 4-5 mmol THAM per kg kroppsvikt (ca 15 ml av ovannämnda lösning). Infusionstiden bör vara minst 1 timme. Vid snabbare tillförsel eller högre dosering kan hyperkalemi och /eller hypoglykemi uppstå.


Vid katastrofsituationer, t.ex. hjärtstillestånd med grav acidos, kan 4-5 mmol THAM per kg kroppsvikt behövas inom 15 minuter. Då används lämpligen en ca 0,6 molar lösning (2 flaskor Addex-THAM per 500 ml infusionsvätska) som ges i central ven.


Buffertbehovet beräknas approximativt enligt formeln:

mmol buffert = 0,3 x kg kroppsvikt x base deficit eller

mmol buffert = 0,3 x kg kroppsvikt x (24-aktuellt standardbikarbonatvärde). Då en 0,3 molar lösning används blir dosering i ml = base deficit x kg kroppsvikt. Base deficit beräknas med användning av nomogram enligt Siggaard Andersen. Efter tillförsel av en dos, beräknad enligt ovan, bör patientens syra-bas-status ånyo kontrolleras genom analys av blodprover.


Efter snabb infusion med hög dosering bör som regel förnyad tillförsel ej ske förrän efter 12 timmar.


Vid akut respiratorisk acidos måste patienten erhålla adekvat ventilation med respiratorbehandling. Vid ren metabolisk acidos ger THAM ingen andningsdepression, om ej överkompensation sker. Av säkerhetsskäl rekommenderas dock kontroll av andningen även i dessa fall. Efter normalisering av pH avbryts infusionen för att undvika alkalos, som kan inträda relativt snabbt.


Behandlingskontroll

Förutom syra-bas-status rekommenderas kontroll av glukos och elektrolyter. Plasmakalium och urinmängd kontrolleras vid njurinsufficiens, då ökad mobilisering av intracellulärt kalium kan förekomma.

Varningar och försiktighet

Vid kombinerad metabolisk/respiratorisk acidos skall alltid respiratorbehandling övervägas för den respiratoriska komponenten. Vid njurinsufficiens måste Addex-THAM tillföras med stor försiktighet.

Vid hög koncentration (>300 mmol/l) eller snabb infusion finns risk för hypokalemi, hypoglykemi och tromboflebit. Lever- och andra organskador har rapporterats hos nyfödda efter infusion i umbilikalkärlen av starkt koncentrerad lösning. Vid extravasal infusion kan vävnadsnekros uppkomma.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Inga kända risker vid användning av terapeutiska doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Inga kända risker vid användning av terapeutiska doser.

Biverkningar

Under iakttagande av givna doseringsanvisningar har inga biverkningar av Addex-THAM rapporterats.

Farmakodynamik

Addex-THAM är en koncentrerad tillsatslösning för acidosbehandling. Trometamol, 2-amino-2-hydroxymetylpropan-1,3-diol (Tris-Hydroxymetyl-Amino-Metan), även betecknad TRIS eller THAM, är en organisk buffert som kan användas för intravenös behandling av acidos. THAM fungerar som protonacceptor, dvs. svag bas. Varje molekyl trometamol binder direkt en vätejon, varför Addex-THAM är speciellt användbar vid akut acidos. THAM fördelar sig i hela volymen kroppsvatten, dvs. även intracellulärt. THAM sänker den arteriella koldioxidtensionen.

Innehåll

1 flaska (50 ml) innehåller: Trometamol 20 g (165 mmol), saltsyra, vatten för injektionsvätskor. 3,3 mmol trometamol per ml.

pH: ca 9,2. Buffertkapacitet: För syrabindning tillgängligt buffertinnehåll: 150 mmol per flaska (50 ml). 1 ml = 3 mmol.

Blandbarhet

Addex-THAM får endast blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats.

100 ml Addex-THAM kan sättas till 1000 ml av lämpliga infusionsvätskor såsom Glukos 50-100 mg/ml, Glukos 50 mg/ml och 100 mg/ml med elektrolyter, Natriumklorid och Rehydrex.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Trometamol

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Tillsats av Addex-THAM skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven infusionslösning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 3,3 mmol/ml klar, färglös vätska
50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av