Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Addex®-Ammoniumklorid

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml
(Klar, färglös lösning)

För tillsats av ammoniumklorid till infusionsvätska

Aktiv substans:
ATC-kod: B05XA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-21.

Indikationer

Grav metabolisk alkalos.

Kontraindikationer

Svår leverskada.

Dosering

Skall spädas.

Individuell dosering.

Genomsnittlig dos kan beräknas enligt formeln:

Dos (i mmol) = 0,3 x kroppsvikt (i kg) x base excess (i mmol/l).

Behandlingen bör kontrolleras genom bestämning av base excess eller elektrolyter. Infusionen ges långsamt intravenöst, 30-40 mmol/timme, till vuxna personer med normalvikt.

Varningar och försiktighet

Risk för toxiska biverkningar vid leverskada eller njurinsufficiens.

Interaktioner

Inga interaktioner har observerats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning av terapeutiska doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Se avsnitt Graviditet.

Fertilitet

Se avsnitt Graviditet.

Trafik

Inga kända effekter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 flaska (20 ml) innehåller:

Ammoniumklorid

4,28 g


Elektrolytinnehåll

per ml

per flaska (20 ml)

NH4+

4 mmol

80 mmol

Cl-

4 mmol

80 mmol

pH: ca 5.
Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Addex-Ammoniumklorid får endast tillsättas eller blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats. 80 ml Addex-Ammoniumklorid kan sättas till 1000 ml av följande infusionsvätskor: Glukos 50-100 mg/ml, Glukos med Na 40 + K 20 och Natriumklorid.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Ammoniumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven infusionslösning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.


Tillsats av Addex-Ammoniumklorid skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml Klar, färglös lösning
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av