Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Addex®-Natriumklorid

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml
(klar, färglös vätska)

För tillsats av natriumklorid till infusionsvätska

Aktiv substans:
ATC-kod: B05XA03
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2010-05-04.

Indikationer

Natriumbrist och pågående natriumförluster. Natriumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition.

Kontraindikationer

Inga kontraindikationer är kända.

Dosering

Skall spädas.
Individuell dosering.

Minimibehov: 80 mmol per dygn.

Vid fullständig intravenös nutrition: 80-120 mmol per dygn.

Vid förlust av magsaft: Vanligen ges 40-80 mmol/timme. Tillförseln anpassas till beräknad förlust av kloridjoner. Vanligen ges 80-320 mmol per 1000 ml infusionsvätska, vilket ges intravenöst under minst 2-3 timmar.

Behandlingskontroll
Låga natriumkoncentrationer i serum kan orsakas av ökad vattenretention, t ex efter trauma, trots en totalt förhöjd eller oförändrad natriummängd i kroppen. Diures och natriumutsöndring i urinen kontrolleras.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttas vid nedsatt njurfunktion och vid kliniska tillstånd där natriumretention kan ha en skadlig effekt såsom vid ödem, hjärtinsufficiens och hypertoni. Det bör beaktas att infusionskoncentratet höjer osmolaliteten i infusionslösningen i vilken den tillsätts och därvid ökar risken för tromboflebit.

Interaktioner

Inga interaktioner har observerats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Se avsnitt Graviditet.

Fertilitet

Se avsnitt Graviditet.

Trafik

Inga kända effekter.

Biverkningar

Under iakttagande av givna doseringsanvisningar har inga biverkningar av Addex-Natriumklorid rapporterats.

Farmakodynamik

Addex-Natriumklorid är en koncentrerad tillsatslösning för natriumtillförsel vid vätsketerapi eller intravenös nutrition. Natriumkoncentrationen är lämplig för såväl natriumsubstitution som underhållsterapi. 1 flaska (80 mmol Na) motsvarar minimibehovet vid korttidsunderhåll. Extra natriumtillförsel är särskilt aktuell i samband med extra vätskeförluster från mag-tarmkanalen, t ex vid ökad förlust av magsaft, tarmsekret och galla samt vid kräkning, diarré och fistlar.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 flaska/ampull (20 ml) innehåller:

Natriumklorid

4,70 g


Elektrolytinnehåll

per ml

per flaska (20 ml)

Na+

4 mmol

80 mmol

Cl-

4 mmol

80 mmol

Osmolalitet: ca 9000 mosm/kg vatten.

pH: ca 5,5.


Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Addex-Natriumklorid får endast tillsättas eller blandas med andra produkter för vilka blandbarheten har dokumenterats.
80 ml Addex-Natriumklorid kan sättas till 1000 ml av flertalet förekommande infusionsvätskor såsom aminosyralösningar, glukos-, glukos-elektrolyt- samt elektrolytlösningar. Data för tillsats till blandningar i ftalatfri plastpåse och för tillsats till TPN-lösningar finns tillgängliga från tillverkaren på förfrågan.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

På grund av risk för mikrobiell kontaminering i samband med tillsats till infusionsvätska på avdelning, skall blandningen användas direkt efter beredning. Överbliven infusionslösning skall kasseras och får inte sparas för senare bruk.


Tillsats av Addex-Natriumklorid skall utföras aseptiskt inom en timme före infusionens början.

Förpackningsinformation

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 4 mmol/ml klar, färglös vätska
10 x 20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av