Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Inderal®

AstraZeneca

Filmdragerad tablett 10 mg
(rosa-färgad, skåra, 6,5 mm)

ß-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AA05
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Inderal® filmdragerad tablett 10 mg och 40 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-06-17.

Indikationer

Hypertoni. Angina pectoris. Förebyggande av reinfarkt och hjärtdöd efter den akuta fasen av hjärtinfarkt. Palpitationsbesvär utan organisk hjärtsjukdom. Supraventrikulära takyarytmier. Adjuvant behandling vid hypertyreos och tyreotoxisk kris. Feokromocytom. Profylaktisk behandling av migrän. Familjär, essentiell och senil tremor. Förhindrande av recidivblödningar hos patienter med portahypertension och esofagusvaricer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot propranolol eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Bronkialastma och annan uttalad obstruktiv lungsjukdom. Icke kompenserad hjärtinsufficiens. Kardiogen chock. AV-block av grad II och III, sick-sinus syndrom samt Prinzmetals angina. Kliniskt betydelsefull bradykardi, hypotoni samt metabolisk acidos. Obehandlat feokromocytom. Svår perifer arteriell cirkulationsrubbning. Patienter där risken för hypoglykemi är påtagligt ökad, t. ex. efter långvarig fasta eller hos diabetiker med hypoglykemiska episoder.

Dosering

Dosen bör avpassas individuellt och justeras så att bradykardi undviks. Normalt doseras Inderal två gånger per dag.


Angina pectoris: 160 mg per dag. Dosen kan vid behov ökas till 240 mg dagligen. Behandlingen kan kompletteras med nitroglycerin.


Hypertoni: 160 mg per dag. Dosen kan vid behov ökas ytterligare. Doser över 480 mg per dag behövs sällan. Kan vid behov kombineras med andra blodtryckssänkande läkemedel, framför allt med diuretika och/eller perifera kärldilaterare.


Förebyggande av reinfarkt och hjärtdöd efter den akuta fasen av hjärtinfarkt: 160 mg per dag. Där möjlighet att testa β-receptorblockaden föreligger och den bedöms som otillräcklig rekommenderas höjning av dosen till 240 mg per dag.


Palpitationsbesvär utan organisk hjärtsjukdom och supraventrikulära takyarytmier: 10-30 mg 3-4 gånger dagligen.


Hypertyreos: Dosen avpassas efter det kliniska svaret.


Kliniska symtom och preoperativt: 40-80 mg Inderal 3-4 gånger dagligen. Dosen justeras så att hjärtfrekvensen inte överstiger 90 slag/min.


Tyreotoxisk kris: När den kliniska situationen normaliserats efter intravenös tillförsel av β-receptorblockerare i enlighet med befintliga behandlingsriktlinjer, fortsätts behandlingen peroralt med propranolol 120-320 mg per dag som Inderal tabletter eller Inderal Retard kapslar. Behandlingen behöver normalt pågå endast under inställningsskedet av annan terapi.


Feokromocytom: Inderal ska enbart ges i närvaro av effektiv α-blockad. Preoperativt: Rekommenderad dosering 60 mg dagligen i 3 dagar. Vid icke operabla maligna fall: Rekommenderad dosering 30 mg dagligen.


Tremor: 120 mg per dag. Dosen kan vid behov ökas.


Migrän: Vuxna: 40 mg 3 gånger dagligen. Dosen kan vid behov ökas. Skolbarn över 35 kg: 40 mg 3 gånger dagligen. Skolbarn under 35 kg: 20 mg 3 gånger dagligen.


Portahypertension: Dosen skall titreras så att den ger en 25 %-ig reduktion av hjärtfrekvensen i vila. Startdosen är 40 mg 2 gånger dagligen, som eventuellt kan ökas till 160 mg dagligen med Inderal tabletter eller Inderal Retard kapslar. Dosen kan vid behov ökas till maximalt 320 mg dagligen.


Nedsatt lever- och njurfunktion

halveringstiden kan vara förlängd vid starkt nedsatt lever- och njurfunktion skall försiktighet iakttas när behandlingen påbörjas och vid val av initial dos.

Eventuellt utsättande bör om möjligt ske successivt under 7-10 dagar eftersom anginösa besvär annars kan förvärras med risk för hjärtinfarkt. Om Inderal skall utsättas inför ett kirurgiskt ingrepp, bör detta vara genomfört minst 24 timmar före ingreppet utom i särskilda fall, t.ex. hypertyreos och feokromocytom.


Pediatrisk population


Arytmier: Dosen bör avpassas individuellt och följande är endast en vägledning:

Barn och ungdomar: 0,25-0,5 mg/kg 3-4 gånger dagligen, justerat efter det kliniska svaret. Maximal dos 1 mg/kg 4 gånger dagligen, dosen bör inte överstiga 160 mg dagligen.

Varningar och försiktighet

Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion. AV-block av grad I. Kan förvärra en perifer arteriell cirkulationsrubbning. Vid dekompenserad levercirros.

Kan maskera tecken på hypertyreos eller hypoglykemi (särskilt takykardi). Försiktighet måste iakttas hos diabetiker med samtidig hypoglykemisk behandling. Inderal kan hos dessa patienter ge upphov till och förlänga hypoglykemiska episoder. Inderal kan i enstaka fall ge hypoglykemi även hos icke-diabetiker, t ex nyfödda, spädbarn, barn, äldre, patienter i hemodialys, patienter med kronisk leversjukdom, patienter som tagit en överdos samt vid långvarig fasta.

Inderal bör inte ges till patienter med latent eller manifest hjärtinsufficiens utan samtidig behandling av denna.

Propranolol kan förstärka en anafylaktisk reaktion. Behandling med epinefrin (adrenalin) i normaldos ger inte alltid förväntad effekt.

Hos patienter med portahypertension kan propranolol öka risken för hepatisk encefalopati.


Tabletterna innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Pediatrisk population 

I avvaktan på ytterligare klinisk erfarenhet bör Inderal inte ges till barn under 7 år vid profylaktisk behandling av migrän.


Inderal kan i enstaka fall ge hypoglykemi även hos icke-diabetiker, t ex hos nyfödda, spädbarn och barn.

Interaktioner

Följande kombinationer med Inderal bör undvikas:


Barbitursyraderivat: Barbiturater (undersökt för pentobarbital) inducerar metabolismen av β-receptorblockerande medel (undersökt för alprenolol och metoprolol) genom enzyminduktion. Interaktionen inte undersökt för andra β-receptorblockerande medel. Kan inte förekomma för medel som utsöndras oförändrade via njurarna och inte metaboliseras.


Propafenon: När propafenon administrerades till friska försökspersoner, som intagit propranolol, steg plasmakoncentrationerna av propranolol med upp till 100%. Detta sammanhänger sannolikt med att propranolol delvis metaboliseras av samma enzym som propafenon (cytokrom P450 2 D6). Kombinationen torde vara svårhanterlig eftersom propafenon dessutom har β-receptorblockerande egenskaper.


Verapamil: I kombination med β-receptorblockerare (har beskrivits för atenolol, propranolol och pindolol) kan verapamil framkalla bradykardi och blodtrycksfall. Kombinationen bör undvikas särskilt på patienter med hjärtinkompensation. Kalciumantagonister och β-blockerare har additiva hämmande effekter på AV-överledning och sinusknutefunktion.


Följande kombinationer med Inderal kan kräva dosanpassning:


Amiodaron: Ett par fallrapporter talar för att patienter behandlade med amiodaron kan få uttalad sinusbradykardi när de samtidigt behandlas med propranolol. Amiodaron har en extremt lång halveringstid (ca 50 dagar), vilket innebär att interaktioner kan inträffa lång tid efter utsättning av preparatet.


Klass I-antiarytmika: Klass I-antiarytmika och β-receptorblockerande medel har additiva negativt inotropa effekter vilket kan resultera i allvarliga hemodynamiska biverkningar hos patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Kombinationen bör även undvikas vid ”sick sinus syndrom” och patologisk AV-ledning. Interaktionen är bäst dokumenterad för disopyramid.


Icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID): Antiflogistika av NSAID-typ motverkar den antihypertensiva effekten av β-receptorblockerande medel. Det är främst indometacin som har studerats. Denna interaktion tycks inte förekomma för sulindak. I en studie avseende diklofenak har ingen sådan interaktion kunnat påvisas. Uppgifter för COX-2-hämmare saknas.


Cimetidin: Cimetidin ökar halten av propranolol i plasma, sannolikt genom att hämma dess första passage metabolism. Risk för bl a bradykardi vid oförändrad oral dosering.


Diltiazem: Kalciumantagonister och β-receptorblockerare har additiva hämmande effekter på AV-överledning och sinusknutefunktion. Uttalad bradykardi har observerats (kasuistiker) vid kombinationsbehandling med diltiazem.


Epinefrin: Ett tiotal rapporter finns om uttalad hypertension och bradykardi hos patienter behandlade med icke-selektiva β-receptorblockerare (bl a pindolol och propranolol) som tillförts epinefrin (adrenalin). Dessa kliniska observationer har bekräftats i studier på friska försökspersoner. Det har även föreslagits att epinefrin som tillsats till lokalanestetika kan utlösa dessa reaktioner vid intravasal administrering. Risken torde vara avsevärt mindre med kardioselektiva ß-receptorblockerare.


Fenylpropanolamin: Fenylpropanolamin (norefedrin) i engångsdoser på 50 mg kan öka det diastoliska blodtrycket till patologiska värden hos friska försökspersoner. Propranolol motverkar i allmänhet den av fenylpropanolamin utlösta blodtrycksstegringen.
ß-receptorblockerare kan emellertid utlösa paradoxala hypertensiva reaktioner hos patienter som tar stora doser fenylpropanolamin. Hypertensiva kriser under behandling med enbart fenylpropanolamin har beskrivits i ett par fall.


Fluvoxamin: Behandling med fluvoxamin kan leda till kraftigt förhöjda halter av propranolol i plasma genom att dess metabolism hämmas.


Kinidin: Ett fall har beskrivits där ortostatisk hypotension utvecklades vid samtidig behandling med kinidin och propranolol. Effekten tillskrevs a-receptorblockerande egenskaper hos kinidin. Kinidin har nyligen visats hämma metabolismen av propranolol med stegrade plasmakoncentrationer och förstärkt β-blockad som följd. Vid insättning av kinidin måste därför propranololdosen minskas.


Klonidin: Den hypertensiva reaktionen vid plötslig utsättning av klonidin kan förstärkas av ß-blockerare.


Klorpromazin: Klorpromazin kan hämma metabolismen av propranolol och därmed förstärka dess effekter på puls och blodtryck. Ett fall med markant blodtrycksfall är beskrivet. Samtidigt kan propranolol hämma metabolismen av klorpromazin och därmed öka dess biotillgänglighet. Interaktionerna gäller peroral tillförsel.


Lidokain: Under infusion av lidokain kan plasmahalterna stiga ca 30 % om propranolol tillförs. Patienter som redan står på propranolol tenderar att få högre lidokainhalter än kontroller.


Rifampicin: Rifampicin inducerar metabolismen av propranolol. Detta kan leda till lägre plasmahalter än normalt och sämre β-blockad.


Rizatriptan: Vid samtidig behandling med propranolol hämmas första passage metabolismen av rizatriptan vars AUC ökar med 70-80 %. En dos av 5 mg rizatriptan rekommenderas vid kombinationsbehandling. Denna interaktion ses inte med metoprolol.


Teofyllin: Propranolol minskar metabol clearance av teofyllin med ungefär 30 % vid en dosering på 120 mg/dag och med 50 % vid doser på 720 mg/dag. Vid kombinationsbehandling bör koncentrationen av teofyllin i plasma följas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

β-receptorblockerare kan ge upphov till bradykardi hos fostret och det nyfödda barnet. Propranolol har även gett upphov till neonatal hypoglykemi. Under sista trimestern och i samband med partus bör därför dessa preparat förskrivas med beaktande av ovanstående.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Vid bilkörning och hantering av maskiner bör det tas i beaktande att tillfällig yrsel och trötthet kan förekomma.

Biverkningar

Biverkningarna är mestadels relaterade till den farmakologiska effekten. Vanligast förekommande är trötthet, inklusive muskelsvaghet, som rapporterats i mellan 3-5%.

Biverkningar, relaterade till propranolol redovisas nedan enligt organklass och frekvens. Frekvenserna definieras enligt: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliag (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Undersökningar

Mycket sällsynta

En ökad halt av antinukleära antikroppar (ANA) har setts, men den kliniska relevansen av detta är oklar.

Hjärtat

Vanliga

Bradykardi (hjärtfrekvens under 50 slag per minut i vila).

Sällsynta

Försämring av hjärtinsufficiens, AV-block.

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Trombocytopeni, agranulocytos.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta

Yrsel, parastesier.

Mycket sällsynta

Enstaka fall av myasthenia gravis-liknande syndrom eller förvärrande av myasthenia gravis har rapporterats.

Ögon

Sällsynta

Torra ögon, synstörningar.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Andfåddhet.

Sällsynta

Bronkospasm hos patienter med bronkialastma eller astma i anamnesen (fall med allvarlig utgång finns rapporterade).

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Kräkningar, diarré, illamående.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Alopeci, hudreaktioner såsom utslag, psoriasiform hudreaktion/exacerbation av psoriasis, purpura.

Mycket sällsynta

Enstaka fall av hyperhidros har rapporterats.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Hypoglykemi hos nyfödda, spädbarn, barn, äldre, patienter i hemodialys, patienter med samtidig annan antidiabetisk behandling, patienter som fastar långvarigt och patienter med kronisk leversjukdom. Allvarlig hypoglykemi har i sällsynta fall gett krampanfall och/eller koma.

Blodkärl

Vanliga

Raynauds fenomen.

Sällsynta

Postural hypotension eventuellt med synkope, försämring av claudicatio intermittens.

Allmänna symtom och/eller symtom på administreringsstället

Vanliga

Trötthet/muskelsvaghet, perifer kyla i extremiteter.

Psykiska störningar

Vanliga

Sömnstörningar, mardrömmar.

Sällsynta

Hallucinationer, psykoser, depression, konfusion.

Om biverkningar såsom sömnstörningar uppträder med lipidlösliga β-receptorblockerare kan en vattenlöslig β-receptorblockerare prövas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: 2,4 g till vuxen gav letal intoxikation. 400 mg mg till vuxen gav lindrig, 2 g till vuxen gav allvarlig intoxikation.

Symtom: Hjärt-kärlsymtomen viktigast, men i vissa fall, speciellt hos barn och ungdomar kan CNS-symtom och andningsdepression dominera. Bradykardi, AV-block I-III, QT-förlängning (enstaka fall), asystoli, blodtrycksfall, dålig perifer genomblödning, hjärtinkompensation, kardiogen chock. Andningsdepression, apné. Övrigt: Trötthet, omtöckning, medvetslöshet, finvågig tremor, kramper, svettningar, parestesier, bronkospasm, illamående, kräkningar, ev. oesofagusspasm, hypoglykemi, (särskilt hos barn) eller hyperglykemi, hyperkalemi. Njurpåverkan. Övergående myastent syndrom.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. OBS! Atropin bör ges före ventrikeltömningen (pga risk för vagusstimulering). Intubation och respiratorbehandling bör ske på mycket vid indikation. Adekvat volym-substitution. Glukosinfusion. EKG-övervakning. Atropin eventuellt upprepat (främst mot vagala symtom). Vid cirkulationssvikt lämpligt att monitorera hemodynamiken och med ledning härav ge vätska intravenöst, dobutamin och eventuellt noradrenalin (initialt 0,05 µg/kg/min, ökas vid behov med 0,05 µg/kg/min var 10:e minut). Glukagon 10 mg till vuxna (barn 50-150 µg/kg) intravenöst under 2 minuter eventuellt följt av infusion och fosfodiesterashämmare (t ex amrinon) kan också prövas vid svårbehandlad myokarddepression. Infusion av natrium (-klorid eller -bikarbonat) vid breddökade QRS-komplex och arytmier. Eventuellt pacemaker. Vid cirkulationsstillestånd kan återupplivningsåtgärder under flera timmar vara befogat. Vid bronkospasm eventuellt terbutalin (via injektion eller inhalation). Symtomatisk terapi.


Pediatrisk population

Toxicitet: 40 mg till 1‑åring gav lindrig intoxikation. 400 mg till 12‑åring gav efter ventrikeltömning måttlig intoxikation.


Symtom: Hjärt-kärlsymtomen viktigast, men i vissa fall, speciellt hos barn och ungdomar kan CNS-symtom och andningsdepression dominera.


Behandling: Glukagon 10 mg till vuxna (barn 50‑150 μg/kg) intravenöst under 2 minuter eventuellt följt av infusion och fosfodiesterashämmare (t ex amrinon).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Propranolol är en blockerare av adrenerga β1- och β2 -receptorer. Propranolol har en svag membranstabiliserande effekt. Propranolol är fritt från β-receptorstimulerande egenskaper. β-receptorblockerare har negativ inotrop och kronotrop effekt.

Propranolol är ett racemat och S-enantiomeren är den aktiva formen. Propranolol hämmar effekten av katekolaminer i samband med psykisk och fysisk belastning och ger lägre hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och blodtryck. Förhöjda T3-värden vid hypertyreos kan sänkas något av propranolol. T4 påverkas inte.

Propranolol sänker trycket i portavenen och minskar flödet i de portosystemiska kollateralerna hos patienter med levercirros.

Farmakokinetik

Absorption

Den biologiska tillgängligheten av Inderal tabletter är ca 25%. Den interindividuella variationen av plasmakoncentrationen efter intag av Inderal är 20-faldig. Den biologiska tillgängligheten ökar något med patientens ålder. Samtidigt intag av föda ökar den biologiska tillgängligheten för Inderal.


Distribution

Maximal plasmakoncentration uppnås efter 1-2 timmar. Plasmaproteinbindningen är cirka 95 % och distributionsvolymen ca 3 l/kg.


Metabolism

Propranolol metaboliseras huvudsakligen i levern och aktiva metaboliter, bl.a. 4-hydroxi-propranolol, har beskrivits.


Eliminering

Inom 48 timmar utsöndras ca 90% med urinen och mindre än 5% med feces. Plasmakoncentration och eliminationshastighet är beroende av leverfunktionen. Halveringstiden i plasma under kronisk behandling är 4-6 timmar medan effekten på puls och blodtryck är i stort sett oförändrat fortfarande 12 timmar efter sista tablettintag.

Innehåll

1 filmdragerad tablett innehåller: propranololhydroklorid 10 mg respektive 40 mg, laktosmonohydrat 79,0 mg respektive 147,4 mg, karmelloskalcium, gelatin, magnesiumstearat, hypromellos, glycerol, titandioxid (E 171), karmin (E 120).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Propranolol

Miljörisk: Användning av propranolol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Propranolol bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Propranolol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

PEC/PNEC = 0.016 μg/L /0.23 μg/L = 0.070

PEC/PNEC ≤ 0.1


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is based on following data:


PEC (µg/L) = (A*109*(100-R)) / (365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)


A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2017, data from IQVIA (former IMS Health and Quintiles).

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation).

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).


A = 819.85 kg propanolol hydroklorid


R = 87%. The removal during sewage treatment (86.5%) is estimated using the EUSES model (which contains Simple Treat) described in the ECHA Technical Guidance Document (Ref. 2), where following assumptions have been made: propranolol is readily biodegradable, with vapor pressure (VP) <5*10-6 Pa, water solubility 97.9 g/L (Ref. 26) and Kd sludge = 480 L/kg (Ref. 28). Propranolol is an involatile solid with negligible VP at ambient conditions, a measured VP is not available and therefore the nominal value used in this calculation assumes no losses to the atmosphere.


PEC = 1.5 * 10-6 * 819.85 * (100 - 87) = 0.016μg/L


Metabolism and excretion

Propranolol hydrochloride is extensively metabolized in the body and excreted mainly via the urine with less than 5% of the given dose via faeces (Ref. 3). Minimal amounts are excreted as the parent compound; however, approximately 17% of the given dose is excreted as a conjugated propranolol which could potentially de-conjugate back to the parent propranolol during sewage treatment (Ref. 4).


Ecotoxicity Data


Propranolol Hydrochloride


Endpoint

Species

Common name

Time

Result (mg/L)

Method

Reference

NOEC Growth

Synechococcus leopoliensis

Cyano-bacterium

96 h

0.35

Growth inhibition test

5

NOEC Growth

Cyclotella meneghiniana

Diatom

96 h

0.094

Growth inhibition test

5

EC10 Growth rate

Phaeodactylum tricornutum

Diatom

72 h

0.09

Growth inhibition test

6

NOEC Growth

Pseudokirchneriella subcapitata

Green algae

96 h

5.0

Growth inhibition test

5

NOEC Growth

0.11


7

NOEC Biomass

72 h

<0.78

OECD 201 (microplate fluoresence method)

8

NOEC Growth

Lemna minor

Common duckweed

7 d

>100

DIN AK 2000

9

NOEC Reproduction

Brachionus calyciflorus

Rotifer

48 h

1

ISO/DIN 20666

8

0.18

AFNOR T90-377

5

NOEC Fecundity

Daphnia magna

Giant water flea

9 d

0.055

Modified USEPA 1994

10

NOEC Growth

0.22NOEC Fecundity

21 d

<0.05

Adapted OECD 211

11

NOEC Immobilisation

0.20


NOEC Fecundity

Ceriodaphnia dubia

Water flea

7 d

0.009

US EPA Method 1002.0

5

NOEC Egg production and Hatchability

Pimephales promelas

Fathead minnow

21 d

0.11

Non-standard adult reproduction

12

NOEC Growth

Oncorhynchus mykiss

Rainbow trout

10 d

1.0

OECD 215

13

NOEC Growth

Danio rerio

Zebra FIsh

10 d

2

ISO 12890

5

NOEC Hatching rate96h

4

Based on OECD 236

14

NOEC Growth

Pimephales promelas

Fathead minnow

7 d

<0.128

US EPA Method 1000.0

10

Propranolol (as free base)

Endpoint

Species

Common name

Time

Result (mg/L)

Method

Reference

NOEC Reproduction

Ceriodaphnia dubia

Water flea

7 d

0.125

US EPA 1991 note 1

15

NOEC

Larval LengthParacentrotus lividus

Sea urchin

48 h

0.005

Non-standard embryo development note 2

16

NOEC

Larval Abnormality

0.002

NOEC

Mortality & Hatching rate

Danio rerio

Zebra fish

80 hours post fertilization

1.25

OECD 212

16

Note 1: Other species were tested within this study, however the testing methodology and/or reporting for these species’ tests were assessed according to Klimisch et. al. 1997 (Ref. 31) to be Category 3 or 4 and therefore not suitable for this assessment.


Note 2: Non-standard literature study assessed according to Klimisch et. al. 1997 (Ref. 31) to be a category 2 study -reliable with restrictions (non-standard, non-GLP study, without analysis of test concentrations).


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Reliable long-term ecotoxicity data for propranolol hydrochloride is available for representatives from three trophic levels (algae, invertebrates and fish) and for propranolol (as free base) from two trophic levels (invertebrates and fish). The lowest NOEC is 0.002 mg/L, since the effect concentration was derived for propranolol free base (molecular weight 259.343 g/mol) and the assessment is for the hydrochloride salt (molecular weight 295.808 g/mol) the NOEC is adjusted, by a factor of 1.14, based on the molecular weight and an assessment factor of 10 is applied to derive the PNEC, in accordance with ECHA guidance (Ref. 2).


PNEC = (2.0 μg/L x 1.14) /10 = 0.23 μg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


PEC/PNEC = 0.016 μg/L /0.23 μg/L = 0.070

i.e., PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of propranolol has been considered to result in insignificant environmental risk”.


In Swedish: ”Användning av propranolol har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.” under the heading ”Miljörisk”.


Environmental Fate Data


Propranolol (as free base)

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Reference

Biodegradation

Based on OECD 301B at sludge conc. 30 mg/L

0.01 and 0.1 mg/L

10 d

> 60%

Readily biodegradable

17

Based on OECD 301B at sludge conc. 3000 mg/L

0.01 and 0.1, 100 mg/L

Percentage Mineralisation

Modified OECD 301B and OECD 302B

low sludge; 0.1, 1, 10 and 100 mg/L

80 d

15.9 - 30.9%

18

high sludge; 0.1, 1 and 10 mg/L

20.5 - 30.8%

high sludge; 100 mg/L

70.6%

Biodegradation Half life

OECD 301A – DOC die-away

100 µg/L

28 d

DT50: 120 h

19

DT50: 620 h

Biodegradation

OECD 301A and OECD 310

0.1 and 1.0 mg/L

28 d

≥ 60% biodegradation

20

Transformation Half life

OECD 309 study, degradation in freshwater

1.0 and 0.1 mg/L in two River Waters

60 d

Water at 20°C

DT50: 52.1 d

DT50: 54.6 d

DT50: 16.2 d

DT50: 24.2 d

21

Similar to OECD 308

5 µg/vessel at 22°C

Burgen sediment (TOC 0.74%, clay/silt 10%)

Dausenau Sediment (TOC 4.36%, clay/silt 47%)


Total system

DT50: 33 d

DT50: 9.9 d

22

Bioconcentrat-ion Factor (Whole Body)

Mytilus edulis trossulus (Baltic Sea Blue Mussels)

Method unknown

0.001 - 10 mg/L

8 d

BCF = 160

23

Partition Coefficient Octanol Water

OECD 107

pH 4, 20oC

pH 5, 20oC

pH 6, 20oC

pH 7, 20oC

pH 8, 20oC

pH 9, 20oC


Log P = 1.6

Log P = 1.4

Log P = -0.12

Log P = 0.72

Log P = 1.6

Log P = 2.6

24

pH Metric Method

Neutral form


Log P = 3.48

25

Propranolol Hydrochloride

Endpoint

Method

Test Substance Concentration

Time

Result

Reference

Partition Coefficient Octanol Water

OECD 107

pH 5

pH 6

pH 9

-

Log P = 1.42

Log P = 0.018

Log P = 2.82

26

pH 5

pH 7

pH 9


Log P = 1.39

Log P = 0.722

Log P = 2.63

24

Degradation

Under conditions of the OECD301B test, propranolol fulfilled the criteria for ready biodegradability at 0.1 mg/L, more than 60% mineralization was achieved. In the highest concentration of propranolol (100 mg/L) with the lowest concentration of sludge (30 mg/L), propranolol could not be classified as readily biodegradable. However, at higher sludge concentration (3000 mg/L), comparable to those of most sewage treatment works, propranolol was found to be readily biodegradable at 100 mg/L.


Based on this information, propranolol has been assigned the risk phrase: “Propranolol is degraded in the environment.”.


In Swedish: “Propranolol bryts ner i miljön.” under the heading “Nedbrytning”.


Bioaccumulation

Since BCF < 500, and Log P < 4 at pH intervals 4-9, propranolol has low potential to bioaccumulate and the phrase “Propranolol has low potential for bioaccumulation.” is assigned.


In Swedish: ”Propranolol har låg potential att bioackumuleras.” under the heading ”Bioackumulering”.


Physical Chemistry Data


Propranolol Hydrochloride

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Reference

Solubility Water

UV Spectrophotometry

25oC

97.9 g/L

27

Dissociation Constant

Unknown

-

9.53

28

Sludge Adsorption Coefficient

OPPTS 835.110

0.1 mg/L, 20oC

Kd =

390- 420

29

Adsorption characteristics

OECD 106

Low Organic Carbon, High Clay Soil, pH 6.8

Kd = 16.3

Koc = 4405

28

High Organic Carbon, Low Clay Soil, pH 4.3

Kd = 199

Koc = 2803

Propranolol (as free base)

Endpoint

Method

Test Conditions

Result

Reference

Solubility Water

Unknown

-

609.4 mg/L

5

Dissociation Constant

Unknown

-

9.53

25

Sediment Adsorption Coefficient

OECD 106

River Burgen Sediment, Clay/Silt 10 %, pH 6.6

Log Koc = 2.66

30

River Dausenau River Sediment, Clay/Silt 47%, pH 6.5

Log Koc = 2.43

Adsorption characteristics

Akui River Sediment, pH 6.7

Kd = 2.2

Koc = 2900

19

Tamiya River Sediment, pH 6.6

Kd = 100

Koc = 10000

Tatara River Sediment, pH 5.7

Kd = 160

Koc = 9400

Elliot Silt Loam Soil, pH 6.6

Kd = 1100

Koc = 50000


References


 1. [ECHA] European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.16: Environmental exposure assessment (Version 3.0). February 2016.

 2. [ECHA] European Chemicals Agency. Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment. Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for environment. May 2008.

 3. Dollery C. Propranolol (hydrochloride). Therapeutic drugs. 2nd edition. 259-265. Edinburgh. Edinburgh: Churchill Livingstone, Harcourt Brace & Company Ltd. (1999).

 4. Holm G., Murray-smith R. AstraZeneca Existing Products Review: Propranolol Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No. BL7441/B (2007).

 5. Ferrari B.; Mons R.; Vollat B.; Fraysse B.; Paxeus N.; Giudice R.L.; Pollio A.; Garric J. Environmental Risk Assessment of Six Human Pharmaceuticals: Are the Current Environmental Risk Assessment Procedures Sufficient for the Protection of the Aquatic Environment?  Environ. Toxicol. Chem. 2004, 23, 5, 1344-1354.

 6. Claessens M, Vanhaecke L, Wille K, Janssen CR. 2013. Emerging contaminants in Belgian marine waters: Single toxicant and mixture risks of pharmaceuticals. Marine Pollution Bulletin, 71: 41–50.

 7. Yamamoto H.; Nakamura Y.; Nakamura Y.; Kitani C.; Imari T.; Sekizawa J.; Takao Y.; Yamshita N.; Hirai N.; Oda S.; Tatarazako N. Initial Ecological Risk Assessment of Eight Selected Human Pharmaceuticals in Japan. Environ. Sci. 2007 14, 4, 177-193.

 8. Liu Q.T.; Williams T.D.; Cumming R.I.; Holm G.; Hetheridge M.J.; Murray-Smith R. Comparative Aquatic Toxicity of Propranolol and its Photodegraded Mixtures: Algae and Rotifer Screening. Environ. Toxicol. Chem. 2009, 28, 12, 2622-2631.

 9. Maszkowska J, Stolte S, Kumirska J, Łukaszewicz P, Mioduszewska K, Puckowski A, Caban M, Wagil M, Stepnowski P, Białk-Bielińska A. 2014. Beta-blockers in the environment: Part II. Ecotoxicity study. Science of the Total Environment 493: 1122–1126.

 10. Dzialowski E.M.; Turner P.K.; Brooks B.W. Physiological and Reproductive Effects of Beta Andregenic Receptor Antagonists in Daphnia magna. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2006, 50, 4, 503-510.

 11. Stanley J.K.; Ramirez A.J.; Mottaleb M.; Chambliss C. K.; Brooks B.W. Enantiospecific Toxicity of the β-blocker Propranolol to Daphnia magna & Pimephales promelas. Environ. Toxicol. Chem.2006, 25, 7, 1780–1786.

 12. Giltrow E.; Eccles P.D.; Winter M.J.; McCormack P.J.; Rand-Weaver M.; Hutchinson T.H.; Sumpter J.P. Chronic Effects Assessment and Plasma Concentrations of the beta-Blocker Propranolol in Fathead Minnows (Pimephales promelas). Aquat. Toxicol. 2009, 95, 3, 195-202.

 13. Owen S.F.; Huggett D.B.; Hutchinson T.H.; Hetheridge M.J.; Kinter L.B.; Ericson J.F.; Sumpter J.P. Uptake of Propranolol, a Cadiovascular Pharmaceutical, from Water into Fish Plasma and its Effects on Growth and Organ Biometry. Aquat. Toxicol. 2009, 93, 217-224.

 14. Sun L, Xin L, Peng Z, Jin R, Jin Y, Qian H, Fu Z. 2014. Toxicity and Enantiospecific Differences of Two b-blockers, Propranolol and Metoprolol, in the Embryos and Larvae of Zebrafish (Danio rerio). Environmental Toxicology, 29: 1367-1378.

 15. Huggett D.B.; Brooks B.W.; Peterson B.; Foran C.M. Schlenk D. Toxicity of Select Beta Adrenergic Receptor-Blocking Pharmaceuticals (β-Blockers) on Aquatic Organisms. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2002, 43, 2, 229-235.

 16. Ribeiro S, Torres T, Martins R, Santos MM. 2015. Toxicity screening of Diclofenac, Propranolol, Sertraline and Simvastatin using Danio rerio and Paracentrotus lividus embryo bioassays. Ecotoxicology and Environmental Safety, 114: 67-74.

 17. Daniel M., Gillings E., Roberts G.C. Propranolol hydrochloride: Biodegradation in a modified OECD 301B (Ready biodegradability) and a modified 302B (Inherent biodegradability) test. Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No BL8033 (2006).

 18. Good J., Gillings E. Roberts G.C. Propranolol hydrochloride: The effect of biomass and test substance concentration on the observed biodegradation. Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No BL7808. (2006).

 19. Yakamoto H.; Nakamura Y.; Moriguchi S.; Nakamura Y.; Honda Y.; Tamura I.; Hirata Y.; Hayashi A.; Sekizawa J. Persistence and Partitioning of Eight Selected Pharmaceuticals in the Aquatic Environment: Laboratory Photolysis, Biodegradation, and Sorption Experiments. Water Research 2009, 43, 2, 351-36.

 20. Roberts G, Daniel M, Campbell A. 2012. Influence of inoculum source on the biodegradability of propranolol and atenolol. Poster presentation number WE 179. SETAC Gothenburg.

 21. Oliver R., Bilyk M. Atenolol and Propranolol River die Away. Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No BR0028. (2011).

 22. Ramil M.; El A.T; Fink G.; Scheurer M.; Ternes T.A. Fate of beta Blockers in Aquatic-Sediment Systems: Sorption and Biotransformation. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 3, 962-70.

 23. Ericson H.; Thorsen G.; Kumblad L. Physiological Effects of Diclofenac, Ibuprofen and Propranolol on Baltic Sea Blue Mussels. Aquat. Toxicol. 2010, 99, 2, 223-31.

 24. Bamforth J.E. Propranolol hydrochloride: determination of n-octanol,-water partition coefficient at extended pH range. Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No BL7942. (2005).

 25. Avdeef A.; Box K.J.; Comer J.E.A.; Hibbert C.; Tam K.Y. pH-Metric Log P.10. Determination of Liposomal Membrane-Water Partition Coefficient of Ionisable Drugs. Pharm. Res. 1998, 15, 209-218.

 26. Bowles, A. J. Propranolol Hydrochloride: Determination of n-octanol-water partition coefficient. Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No BL7543. (2005).

 27. Thomas E.; Rubino J. Solubility, Melting Point and Salting-out Relationships in a Group of Secondary Amine Hydrochloride Salts. Int. J. Pharm. 1996, 130, 179-185.

 28. Drillia P.; Stamatelatou K.; Lyberatos G. Fate and Mobility of Pharmaceuticals in Solid Matrices. Chemosphere 2005, 60, 1034–1044.

 29. MacLean S.A., Roberts G. Propranolol hydrochloride: Adsorption and desorption to sewage sludge. Brixham Environmental Laboratory, UK. Report No BL8001 ( 2006).

 30. Ramil M.; El A.T; Fink G.; Scheurer M.; Ternes T.A. Fate of beta Blockers in Aquatic-Sediment Systems: Sorption and Biotransformation. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 3, 962-70.

 31. Klimisch H. J.; Andreae M.; Tillmann U. A Systematic Approach for Evaluating the Quality of Experimental Toxicological and Ecotoxicological Data. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 1997, 25, 1–5.

Hållbarhet, förvaring och hantering

För dosdispensering gäller att Inderal tabletter har begränsad hållbarhet (3 månader) utanför originalförpackningen.


Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30°C.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 10 mg (rosa-färgad, skåra, 6,5 mm)
100 styck blister, 85:-, F
30 styck blister, tillhandahålls ej
Filmdragerad tablett 40 mg (rosa-färgad, skåra, 8,5 mm)
100 x 1 styck blister, 98:99, F
30 styck blister, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av